Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nadnárodní formy společností. Základy práva evropských společenství = základní charakteristiky jejích nadnárodních forem, 1.evropské hospodářské zájmové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nadnárodní formy společností. Základy práva evropských společenství = základní charakteristiky jejích nadnárodních forem, 1.evropské hospodářské zájmové."— Transkript prezentace:

1 Nadnárodní formy společností

2 Základy práva evropských společenství = základní charakteristiky jejích nadnárodních forem, 1.evropské hospodářské zájmové sdružení, 2.evropská akciová společnost a 3.evropská družstevní společnost.

3 Koncepce právní podstata, postavení v právním systému, právní úpravě, nadnárodním charakteru, způsob založení a vzniku, organizační struktuře a postavení i pravomoci orgánů společností (členové, jednatelé)

4 Právo evropských společenství zahrnuje… komunitární normotvorbu v oblasti práva evropských společenství a jednak judikaturu Evropského soudního dvora. Smyslem je … ▫odbourání překážek pro podnikatelské a obchodní aktivity, které v rámci EU vyplývají z odlišných právních úprav jednotlivých členských států ▫zapotřebí je také existence odpovídajících právních forem umožňujících podnikání v měřítku EU.

5 Pojem EHZS a jeho právní podstata Prameny práva EHZS Založení a vznik EHZS Orgány EHZS Publicita EHZS

6 Pojem EHZS a jeho právní podstata nejstarší nadnárodní právní forma základem právní úpravy sdružení je ▫nařízení Rady EHS č. 2137/1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení, na které navazuje ▫zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

7 Hlavním cílem EHZS je… 1.umožnit podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám) přeshraniční partnerství, 2.které je z větší části upraveno normami evropského práva a 3.ve zbytku podléhá úpravě národní. 4.usnadňovat nebo rozvíjet hospodářskou činnost jeho členů 5.jeho účelem není dosahování zisku pro vlastní potřebu. 1.EHZS tak svým členům umožňuje propojit jejich podnikatelské aktivity při zachování vlastní právní subjektivity.

8 Činnost evropského hospodářského zájmového sdružení limitována samotným nařízením o EHZS, které stanoví, že EHZS nesmí: 1.vykonávat přímo nebo nepřímo řídící nebo kontrolní pravomoc nad činnostmi svých členů 2.držet přímo nebo nepřímo z jakéhokoli důvodu podíl nebo akcie jakékoli formy v členském podniku; 3.zaměstnávat více než pět set osob; 4.být společností využíváno k poskytnutí půjčky řediteli společnosti nebo jakékoli osobě s ním spojené, jsou-li tyto půjčky omezeny nebo kontrolovány právními předpisy členských států vztahujícími se na společnosti; 5.být členem jiného evropského hospodářského zájmového sdružení.

9 Cílem uvedených omezení ▫je nikoli zamezení dosahování zisku sdružením, nýbrž zamezení dosahování zisku pro sdružení. zisky ▫vyplývající z činnosti sdružení ▫se považují za zisky jeho členů  a rozdělují se mezi ně v poměru stanoveném ve smlouvě o sdružení, a pokud jej tato smlouva neurčuje, rovnými díly. jsou-li příjmy sdružení nižší než jeho výdaje, ▫jsou členové naopak povinni přispět na vyrovnání ztráty,  a to opět v poměru stanoveném ve smlouvě, jinak rovnými díly.

10 Právní úprava EHZS přímo aplikovatelné nařízení o EHZS, které upravuje ▫základní otázky existence o fungování sdružení,  úprava založení EHZS,  forma a obsah zakladatelské smlouvy,  přemístění sídla do jiného členského státu či  odpovědnost jednatelů za závazky (dluhy) EHZS.

11 Záležitosti nařízením výslovně neupravené ▫Řídí se smlouvou o sdružení  dle práva státu, v němž se nachází sídlo sdružení stanovené smlouvou o sdružení, ▫a to buď právními předpisy přijatými k provedení nařízení o EHZS nebo ▫obecnou právní úpravou.

12 otázky neupravené nařízením o EHZS, ani zákonem o EHZS posoudí podle obecných ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev ▫a podle ustanovení upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti, tedy podle ZOK,

13 Založení a vznik EHZS se zakládá ▫smlouvou o sdružení a vzniká ▫dnem zápisu do příslušného rejstříku ve státě, kde má sídlo.

14 Smlouva o sdružení nařízení o EHZS smlouva o sdružení musíobsahovat alespoň ▫název sdružení, ▫sídlo sdružení, ▫předmět pro který bylo sdružení založeno,  jména,  obchodní firmu,  právní formu bydliště nebo sídlo ▫každého člena sdružení a ▫dobu trvání sdružení Pokud jde o formu smlouvy, lze dovodit, že musí být uzavřena ▫v písemné podobě,  podpisy na smlouvě však nemusejí být ověřené.

15 jednotlivé náležitosti smlouvy o sdružení pak nařízení dále upřesňuje Pokud jde o název sdružení, musí ho předcházet nebo následovat slova ▫„evropské hospodářské zájmové sdružení“ nebo ▫zkratka „EHZS“,  pokud tato slova nebo zkratka nejsou již součástí názvu.

16 Sídlo sdružení se musí nacházet EU, a to: ▫v místě, kde má sdružení své skutečné sídlo, nebo ▫v místě, kde má své skutečné sídlo jeden z členů sdružení, ▫nebo jedná-li se o fyzickou osobu, kde vykonává svou hlavní činnost za podmínky, že zde činnost vykonává také sdružení.

17 Změna sídla Sídlo sdružení může být v rámci Euměněno Pokud má změna sídla za následek změnu subsidiárně aplikovatelného práva musí jí předcházet vypracování návrhu na změnu sídla, ▫který musí být zveřejněn v příslušném rejstříku stávajícího státu sídla EHZS

18 Změna sídla ▫nabývá účinnosti  dnem zápisu sdružení do příslušného rejstříku  státu nového sídla, ▫přičemž podmínkou zápisu sídla v novém státě je předložení důkazu o zveřejnění návrhu na změnu.

19 Členy EHZS společnosti a další právní subjekty veřejného nebo soukromého práva ▫vytvořené v souladu s právem členského státu, ▫které mají statutární nebo zákonné sídlo nebo ústředí v EU ▫nebo fyzické osoby, které vykonávají průmyslovou, obchodní, řemeslnou, zemědělskou činnost nebo svobodné povolání nebo poskytují jiné služby v EU

20 EHZS se skládá alespoň ze dvou členů, kterými jsou: společnosti nebo jiné právní subjekty, ▫které mají ústředí v různých členských státech Evropské unie, nebo fyzické osoby, ▫které vykonávají svou hlavní činnost v různých členských státech Evropské unie, nebo společnosti nebo jiné právní subjekty a fyzické osoby, z ▫ nichž první má ústředí v jednom členském státě a druhá vykonává svou hlavní činnost v jiném členském státě Evropské unie.

21 Orgány EHZS základními orgány EHZS jsou ▫1. členové a ▫2. jednatel  nebo více jednatelů. 1. Společně jednající členové jsou nejvyšším orgánem EHZS ▫mohou k dosažení předmětu sdružení přijmout jakékoli rozhodnutí.  Jednomyslně, smlouva / většinové rozhodování

22 každý člen má jeden hlas  Smlouva o sdružení však může stanovit, že někteří členové mají více hlasů za podmínky, že žádný z nich nezíská většinu. Člen EHZS může ze sdružení vystoupit ▫za podmínek stanovených ve smlouvě o sdružení, nebo na základě jednomyslného souhlasu ostatních členů  Také převod účasti člena ve sdružení na jiného člena nebo třetí osobu a rozhodnutí o přijetí nových členů je přijímáno vždy jednomyslně. Členové sdružení odpovídají neomezeně, společně a nerozdílně za všechny závazky EHZS jakékoli povahy.  každý nový člen sdružení odpovídá za závazky sdružení včetně těch, které vyplývají z činnosti sdružení před jeho vstupem.

23 2. Jednatel/jednatelé Orgánem odpovědným ▫za řízení sdružení a ▫zastupování EHZS vůči třetím osobám jednatelem EHZS může být ▫fyzická osoba vždy. ▫Právnická osoba  může být jednatelem EHZS v případě,  že členský stát pro sdružení registrovaná na jeho území stanoví, že jednatelem může být také právnická osoba

24 Z funkce jednatele EP výslovně vylučuje osoby…. 1.které nesmí být členem správního nebo řídícího orgánu společnosti, 2.nesmí řídit podnik nebo působit jako jednatel EHZS, ▫a to v případě, že tyto zákazy stanoví právo, které je pro sdružení použitelné,  tedy vnitrostátní právo státu, kde má sdružení sídlo ZOK ▫svéprávná, ▫bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a ▫nesmí u ní nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti

25 Publicita EHZS Podmínkou vzniku evropského hospodářského zájmového sdružení je jeho ▫zápis do příslušného rejstříku ve státě svého sídla. Evropská hospodářská zájmová sdružení se sídlem na území České republiky se dle zákona o EHZS ▫zapisují do obchodního rejstříku.

26 Vedle povinnosti zápisu do příslušného rejstříku stanoví nařízení o EHZS také povinnost uložit do příslušného rejstříku doklady týkající se: všech změn smlouvy o sdružení zřízení nebo zrušení jakékoli provozovny sdružení; soudního rozhodnutí, kterým se zjišťuje nebo prohlašuje neplatnost sdružení; jmenování jednatele nebo jednatelů sdružení jakéhokoli převodu účasti člena ve sdružení nebo její části; rozhodnutí členů, které prohlašuje nebo zjišťuje zrušení sdružení nebo soudního rozhodnutí, které prohlašuje toto zrušení; jmenování likvidátora nebo likvidátorů sdružení skončení likvidace sdružení; návrhu na změnu sídla; doložky, která osvobozuje nového člena od úhrady závazků, jež vznikly před jeho vstupem.

27 Nařízení o EHZS stanoví také povinnost zveřejnit ▫údaje týkající se sdružení v příslušném národním věstníku.  Ohledně sdružení se sídlem na území České republiky budou předepsané údaje zveřejňovány v Obchodním věstníku

28 ▫Údaje týkající se založení sdružení a skončení jeho likvidace  s uvedením čísla, data, místa jeho registrace a data, místa a názvu zveřejnění se po zveřejnění na národní úrovni zveřejní také ▫v Úředním věstníku EU. Členské státy jsou povinny zajistit, aby údaje, které mají být zveřejněny v Úředním věstníku EU ▫byly sděleny Úřadu pro úřední tisky nejpozději do jednoho měsíce po zveřejnění v národním věstníku.

29 Pojem SE a její postavení v právním systému Prameny práva SE Způsoby založení a nadnárodní charakter SE Sídlo SE a jeho přemístění Organizační struktura SE Publicita SE Zapojení zaměstnanců do záležitostí SE

30 Pojem SE a její postavení v právním systému společnost je svou povahou právnická osoba, základní kapitál SE je rozvržen do akcií a výše upsaného základního kapitálu musí činit nejméně 120 000 eur. zákaz diskriminace / k SE se v každém členském státě přistupuje tak, jako by se jednalo o akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo

31 Právní úprava SE nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti směrnicí Rady č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na účast zaměstnanců ▫V otázkách, které nařízení neupravuje, nebo je upravuje pouze částečně, se uplatní národní právní úprava státu, ve kterém má SE své sídlo.  V České republice byl k provedení statutu o ES přijat zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,

32 Způsoby založení a nadnárodní charakter SE Předpokladem založení evropské společnosti je vždy stávající podnikatelská struktura přesahující hranice jednoho členského státu. K naplnění mezinárodního prvku požaduje nařízení o SE, aby ▫zakladatelé byli podřízeni různým právním režimům v rámci EU, ▫příp. měli v jiném právním režimu dceřinou společnost nebo organizační složku.

33 okruh subjektů, které se mohou na zakládání SE podílet…. právnické osoby ▫založené podle práva některého členského státu, které mají skutečné i zapsané sídlo v EU právní forma zakladatelů se však mění v závislosti na způsobu založení ▫od jednoznačně nejširší množiny  v případě zakládání dceřiné SE ▫až po jedinou přípustnou formu  v případě SE zakládané fúzí nebo přeměnou akciové společnosti.

34 Sídlo SE a jeho přemístění sídlo SE se musí nacházet ve stejném členském státě jako její správní ústředí ▫členský stát může kromě toho uložit evropské společnosti zapsané do rejstříku na jeho území ▫povinnost mít své správní ústředí a sídlo na stejném místě. ▫SE může přemístit své sídlo do jiného členského státu, aniž by tím došlo k jejímu zániku a vytvoření nové právnické osoby

35 Organizační struktura SE může být podřízena buď monistickému, nebo dualistickému systému řízení společné postavení valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti, rozdíly existují zejména v rozdělení výkonných a kontrolních funkcích, které jsou ▫v dualistickém systému svěřeny řídícímu orgánu a dozorčímu orgánu, ▫zatímco v monistickém systému spadají do působnosti správního orgánu.

36 Publicita SE Nařízení o SE stanoví, ▫že každá evropská společnost se zapisuje v členském státě, ve kterém má sídlo. Evropská společnost se sídlem v České republice se bude zapisovat ▫do obchodního rejstříku a také  ve všech souvisejících otázkách (tj. např. řízení o zápisech)  bude podléhat příslušné české právní úpravě.

37 Kromě publikace údajů na národní úrovni upravuje nařízení o SE také povinnost zveřejnit oznámení ▫o zápisu nebo ▫výmazu evropské společnosti z rejstříku a o přemístění sídla SE v ▫Úředním věstníku EU.  doručeno nejpozději do jednoho měsíce po zveřejnění v členském státě, ve kterém má SE sídlo

38 musí obsahovat následující údaje: firmu SE, spisovou značku zápisu, datum a místo zápisu SE do rejstříku, datum, místo a název zveřejnění, sídlo SE a předmět podnikání SE.

39 Zapojení zaměstnanců do záležitostí SE Jde o mechanismus, ▫včetně informování, ▫projednávání a ▫účasti,  pomocí něhož mohou zástupci zaměstnanců  ovlivňovat rozhodnutí, která mají být ve společnosti přijata. ▫Zahrnuje tedy celkem tři formy zapojení, kterými jsou:

40 informování, tj. poskytování informací zaměstnancům Prostřednictvím určeného orgánu nebo ▫zástupců zaměstnanců o záležitostech samotné SE, ▫a kterékoli z jejích dceřiných společností nebo závodů nacházejících se v jiném členském státě nebo které překračují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednotlivém členském státě,

41 projednání, tj. navázání dialogu mezi zaměstnanci Prostřednictvím určeného orgánu nebo zástupců zaměstnanců a příslušným orgánem SE, a to tak, ▫aby zaměstnanci měli možnost vyjádřit na základě poskytnutých informací, své stanovisko k plánovaným opatřením, a

42 účast, tj. vliv zaměstnanců na záležitosti společnosti, ▫a to na základě práva volit nebo jmenovat některé členy dozorčího nebo správního orgánu společnosti ▫nebo na základě práva doporučovat nebo zamítat jmenování členů dozorčího nebo správního orgánu společnosti.

43 Pojem evropské družstevní společnosti Prameny práva SCE a její postavení v právním systému Způsoby založení SCE Organizační struktura SCE Zapojení zaměstnanců do záležitostí SCE

44 Pojem evropské družstevní společnosti zohlednit zvláštnosti družstev a zajistit jim rovné podmínky pro přeshraniční spolupráci, družstva se odlišují především některými zásadami svého fungování a činnostmi, ▫zejména zásada přednostního postavení jednotlivce,  jež se odráží ve zvláštních předpisech pro vznik členství, vystoupení a vyloučení z družstva nebo ▫zásada jeden člověk – jeden hlas,  přičemž hlasovací právo je vázáno na jednotlivce a implikuje, že  členové nemohou vykonávat žádná práva nad majetek družstva.

45 Prameny práva SCE a její postavení v právním systému nařízení Rady č. ES 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti směrnice Rady č. 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na účast zaměstnanců V České republice byl k provedení statutu o SCE přijat zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti ▫Vzniká tak komplikovaný systém právních předpisů, kterými se evropská družstevní společnost řídí v následujícím pořadí:

46 nařízením o SCE; stanovami SCE ▫vydanými na základě nařízení tam, kde to nařízení stanoví; pokud jde o oblasti, které nařízení neupravuje nebo je upravuje pouze částečně, ve věcech, které upraveny nejsou, ▫právními předpisy přijatými členskými státy výhradně k provedení nařízení o SCE; ▫právními předpisy členských států, které by se vztahovaly na družstvo založené podle práva členského státu, ve kterém má SCE sídlo; ▫svými stanovami, ovšem pouze v rozsahu, v jakém to dovoluje právo státu, v němž má SCE své sídlo.

47 Způsoby založení SCE SCE může být založena: 1.alespoň pěti fyzickými osobami s bydlištěm alespoň ve dvou členských státech, 2.alespoň pěti fyzickými osobami a společnostmi a jinými veřejnoprávními nebo soukromoprávními právnickými osobami založenými podle práva členského státu, které mají bydliště v nejméně dvou různých členských státech, 3.Společnostmi a jinými veřejnoprávními nebo soukromoprávními právnickými osobami založenými podle práva členského státu, které se řídí právem alespoň dvou různých členských států, 4.fúzí družstev založených podle práva členského státu 5.přeměnou družstva založeného podle práva členského státu,

48 Organizační struktura SCE monistickým a dualistickým systém řízení společnosti hlavním orgánem společnosti je valná hromada ▫a buď řídící orgán a dozorčí orgán (dualistický systém), ▫nebo správní orgán (monistický systém), podle toho, kterou možnost obsahují stanovy. Organizace a jednání valné hromady se řídí společně s postupem pro hlasování právními předpisy vztahujícími se na družstva v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SCE.

49 Zapojení zaměstnanců do záležitostí SCE mechanismus, včetně ▫informování, ▫projednávání a ▫účasti, pomocí něhož mohou zástupci zaměstnanců ovlivňovat rozhodnutí, která mají být ve společnosti přijata.

50 uplatnění pravidel o zapojení zaměstnanců závisí na způsobu jakým je SCE založena SCE založena výlučně fyzickými osobami nebo fyzickými osobami a jedinou právnickou osobou, ▫vztahují se na ni pravidla o zapojení zaměstnanců jen pokud zakladatelé dohromady zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců nejméně ve dvou členských státech.

51 směrnice o SCE ukládá orgánům společnosti, ▫aby bezprostředně poté, co vypracují plán na založení SCE ▫zahájili vyjednávání se zástupci zaměstnanců zúčastněných právnických osob o způsobu jejich zapojení do záležitostí týkajících se SCE. Za tímto účelem jsou povinny zřídit zvláštní vyjednávací výbor. ▫Základní pravidla pro sestavení vyjednávacího výboru jsou obsažena ve směrnici o SE, v podrobnostech se však uplatní právní úprava státu, ve kterém má mít SCE sídlo. Cílem vyjednávání orgánů zúčastněných společností a vyjednávacího výboru je dosažení dohody o úpravě pro zapojení zaměstnanců v SCE.


Stáhnout ppt "Nadnárodní formy společností. Základy práva evropských společenství = základní charakteristiky jejích nadnárodních forem, 1.evropské hospodářské zájmové."

Podobné prezentace


Reklamy Google