Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akciová společnost Právnická osoba, typická kapitálová společnost, anonymita společníků Společnost je podnikatelem, ale může být založena i k nepodnikatelskému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akciová společnost Právnická osoba, typická kapitálová společnost, anonymita společníků Společnost je podnikatelem, ale může být založena i k nepodnikatelskému."— Transkript prezentace:

1 Akciová společnost Právnická osoba, typická kapitálová společnost, anonymita společníků Společnost je podnikatelem, ale může být založena i k nepodnikatelskému účelu Vkladová povinnost společníků, povinný základní kapitál, který je rozvržen do cenných papírů –akcií, Společníky právnické i fyzické osoby, maximální počet není stanoven, může existovat i jako jednočlenná společnost Společnická práva vtělena do cenných papírů –akcií, každá akcie vyjadřuje jeden podíl, je vždy převoditelná, společníci za závazky společnosti neručí Vnitřní strukturu společnosti tvoří zákonem předepsaná soustava orgánů

2 Akcie jako cenný papír podoba listinná zaknihovaná forma
akcie na majitele akcie na jméno Zaknihovaná: centrální evidence, podílové listy – samostatná evidence, evidence ČNB Centrální evidenci vede centrální depozitář a osoby oprávněné vést evidenci navazující na evidenci centrálního dep.: Obchodníci s cennými papíry Investiční společnosti ČNB Zahraniční osoba – povolená činnost jako obchodník nebo investiční společnost Zahraniční centrální depozitář Samostatná evidence: zaknihované podílové listy otevřeného podílového fondu, listinné investiční nástroje v úschově, zahraniční investiční nástroje svěřené obchodníkovi za účelem poskytnutí investiční služby, další investiční nástroje, jejichž povaha to umožňuje. Samostatnou evidenci může vést: obchodník, is, banka, zahraniční osoba, zahraniční centrální depozitář Evidence se vede na účtech: majetkový účet pro vlastníka CP (účet vlastníka), majetkový účet osoby, která není vlastníkem (účet zákazníků – viz § 110). Centrální depozitář: účty vlastníků a účty zákazníků, navazující evidence – účty vlastníků Samostatná evidence: účty vlastníků nebo zákazníků, zaknihované podílové listy se vedou pouze na účtech vlastníků, evidence navazující – účty vlastníků Centrální depozitář vede vždy evidenci emise zaknihovaných CP, osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, vede též evidenci jejich emise, pokud o to emitent požádá, evidence emisí - § 111 Účastník centrálního depozitáře - § 109 Forma cenných papírů: na doručitele, na řad, na jméno Druh akcií: kmenové – § 155/6, prioritní - § 159, pro zaměstnance - § 158 druh kmenové akcie prioritní akcie

3 Další cenné papíry vydávané akciovou společností
Zatímní listy Poukázky na akcie Opční listy Zatímní listy - § 176 Poukázky na akcie - § 204b Opční listy - § 217a Kupony – zákon o CP, § 12 Dluhopisy - § 160 Účastnické cenné papíry - § 183/1 kupony dluhopisy prioritní vyměnitelné

4 Založení a vznik akciové společnosti
Zakladatelská smlouva S veřejnou nabídkou akcií (postupné založení) Bez veřejné nabídky akcií (jednorázové založení) Upisování akcií Ustavující valná hromada Vznik společnosti zápisem do obchodního rejstříku

5 Práva akcionáře práva na majetková dividenda plnění hlasovací právo
podíl na likvidačním zůstatku práva řídit společnost hlasovací právo právo požadovat a dostat vysvětlení právo uplatňovat návrhy a protinávrhy ostatní práva menšinová práva

6 Povinnosti akcionáře povinnost splatit emisní kurs akcií, které akcionář upsal sankce za nesplacení zákaz výkonu hlasovacího práva úroky z prodlení kaduční řízení

7 Vnitřní struktura akciové společnosti
valná hromada představenstvo dozorčí rada

8 Valná hromada působnost změny stanov
Zásadní otázky existence a činnosti společnosti působnost změny stanov zvýšení a snížení základního kapitálu volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady schvalování účetních závěrek, rozhodování o rozdělení zisku rozhodování o zrušení společnosti schvalování některých právních úkonů

9 Svolávání valné hromady
představenstvo pozvánkou oznámením obsah firma a sídlo společnosti pořad jednání místo, datum a hodina konání rozhodný den k účasti druh valné hromady

10 většina nutná k přijetí
Přijímání usnesení schopnost usnášení 30% základního kapitálu většina nutná k přijetí rozhodnutí většina hlasů přítomných

11 Představenstvo vnější vztahy vnitřní vztahy Výkonný orgán společnosti
Statutární orgán společnosti vnější vztahy Zabezpečuje obchodní vedení včetně vedení účetnictví vnitřní vztahy Předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Zabezpečení informačních povinností ve vztahu k akcionářům Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou svěřeny jiným orgánům Členové voleni a odvoláváni valnou hromadou nebo dozorčí radou

12 Dozorčí rada Vnitřní kontrolní orgán společnosti
Dohlíží na výkon činnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti Přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá vyjádření valné hromadě Svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti Členové voleni a odvoláváni valnou hromadou

13 Zvýšení základního kapitálu v akciové společnosti – obecné zásady
rozhoduje valná hromada zápis zvýšení základního kapitálu má konstitutivní účinky svolání valné hromady náležitosti pozvánky: důvody zvýšení způsob a rozsah zvýšení druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií údaje pro případný úpis Rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů o rozhodnutí notářský zápis

14 Způsoby zvyšování základního kapitálu akciové společnosti
zvýšení základního kapitálu novými vklady – upsáním nových akcií podmíněné zvýšení základního kapitálu na základě prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti kombinované zvýšení základního kapitálu

15 Snížení základního kapitálu v akciové společnosti – obecné zásady
rozhoduje valná hromada rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku Rozhodnutí o snížení musí obsahovat důvod snížení způsob naložení s částkou snížení rozsah snížení způsob snížení pravidla losování při snižování na základě návrhu akcionářů údaj o úplatě lhůta pro předložení listinných akcií základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou hranici zápis vlastního snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku má konstitutivní účinky pozvánka na valnou hromadu rozhodnutí valné hromady hlasování a forma

16 Způsoby snižování základního kapitálu akciové společnosti
snížení jmenovité hodnoty akcií vzetí akcií z oběhu na základě losování na základě návrhu upuštění od vydání nesplacených akcií

17 Zrušení a zánik akciové společnosti
Uplatňuje se obecná úprava

18 Zásadní změny podle zákona o obchodních korporacích
možnost vydat tzv. kusové akcie bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti založení společnosti přijetím stanov kumulativní hlasování menšinový akcionář = kvalifikovaný akcionář systém vnitřního uspořádání orgánů společnosti určují stanovy, mohou zvolit systém dualistický ( představenstvo, dozorčí rada) nebo monistický (správní rada, statutární ředitel) možnost rozhodování per rollam


Stáhnout ppt "Akciová společnost Právnická osoba, typická kapitálová společnost, anonymita společníků Společnost je podnikatelem, ale může být založena i k nepodnikatelskému."

Podobné prezentace


Reklamy Google