Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě."— Transkript prezentace:

1 Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání pracovního týmu, KrÚ Pk 18. května 2016, Pardubice

2 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Zdroje analýzy potřeb v území Pk  RIS3 Strategie(příloha),  dotazníkové šetření mezi středními a velkými zaměstnavateli Pardubického kraje,  dotazníkové šetření mezi vybranými školami v rámci Pardubického kraje,  poskytnuté statistické údaje z CEFIF,  výsledky dotazníkového šetření NÚV,  připomínky a náměty z workshopu a tematického setkání ředitelů škol, významných zaměstnavatelů a ost. organizací na Seči dne 4. – 5. dubna 2016  připomínky a prezentace člena pracovního týmu (Ing. Fialová),  zaslané připomínky ke zpracované analýze potřeb v území Pk týkající se kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě ze strany NÚV (Národní ústav vzdělávání),  zaslané připomínky ze strany pracovníků OŠK KrÚ Pk.

3 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Proces tvorby analýzy potřeb v území Pk  ve spolupráci s některými členy pracovního týmu bylo vytvořeno dotazníkové šetření, které bylo distribuováno mezi velké a střední zaměstnavatele v rámci  Pk,  ve spolupráci s některými členy pracovního týmu bylo vytvořeno dotazníkové šetření pro vybrané školy v rámci Pk,  průběžně jednáno s vybranými řediteli a pedagogy škol Pk,  zpracován návrh analýzy potřeb v území Pk týkající se podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v součinnosti s některými členy pracovního týmu,  zapracovány připomínky a náměty z konaného workshopu a tematického setkání významných zaměstnavatelů, ředitelů škol a ost. organizací na Seči dne 4. – 5. dubna 2016,  jednání s některými členy pracovního týmu,  zpracovaný materiál byl připomínkován pracovníkem OŠK KrÚ Pk,  zpracovaný materiál byl připomínkován ze strany NÚV (Národní ústav vzdělávání),  18. 5. 2016 – setkání pracovního týmu Kariéra a celoživotní vzdělávání - projednání výsledků analýzy povinných a nepovinných témat + návrh prioritizace vzdělávacích témat z pohledu území Pk (dále jen prioritizace)

4 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Činnosti pro další období  zapracování připomínek a námětů z jednání pracovního týmu k jednotlivým tématům analýzy potřeb v území Pk  projednání a doporučení návrhu analýzy potřeb v území Pk ze strany Pracovní skupiny vzdělávání

5 Další fáze přípravy KAP Činnosti v dalším období Odborný garant (dále jen „OG“) poskytne realizačnímu týmu (dále jen „RT“) zpracovanou Analýzu potřeb škol (dále jen APŠ). RT za metodické podpory OG a ve spolupráci s pracovními týmy připraví podklady pro prioritizaci potřeb Pk pro oblast vzdělávání, která bude respektovat vzájemnou korelaci APÚ a APŠ. Pracovní skupiny Vzdělávání projedná a doporučí návrh prioritizace potřeb Pk a RT zahrne náměty a doporučení členů PSV do části KAP nazvané Prioritizace potřeb v území. RT předloží RSK ke schválení Prioritizace potřeb v území. Předpokládaný termín 08/2016. 5

6 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatečná kvalita osvojení měkkých kompetencí žáků a podnikavosti. Nedostatečné využívání nástrojů k podpoře výchovy k podnikavosti ze strany škol prostřednictvím založení fiktivní firmy přes CEFIF či založení "skutečné firmy - JA firmy" v rámci Junior Achievement, příp. jiné.

7 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Návrhy oblastí vhodných k řešen í Specifikace problému a příčiny: Nedostatečné pochopení důležitosti a komplexnosti podnikatelské výchovy ze strany pedagogů a s tím související jejich malý zájem o podporu podnikavosti. Výchova k podnikavosti je mnohdy zaměňována za obecnou ekonomickou výuku

8 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Formalistické pojetí podnikatelské výuky ze strany pedagogů bez reálného dopadu na posílení klíčových kompetencí žáků vztahující se k podnikavosti, kreativitě a inciativě. Podnikatelská výuka je neurčitá, vágně formulovaná a do ŠVP zavedena v podobě plnících kritérií RVP. Malý zájem žáků o ekonomické aktivity. OpatřeníČinnost Větší propojenost vzdělávací teorie s praxí na ZŠ, SŠ a VOŠ pořádání seminářů a workshopů mezi pedagogickými pracovníky a zástupci podnikatelské sféry, pořádání exkurzí do podnikatelského prostředí, výměna praktických zkušeností mezi pedagogy v zemích EU týkající se způsobu aplikace podnikatelské výuky v rámci dané školy Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v používání metod projektového, znalostního a zážitkového vyučování Osvojení a aplikace metod projektového, znalostního a zážitkového vyučování ze strany pedagogických pracovníků s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a tím zlepšit kvalitu výuky Úprava ŠVP pro ZŠ, SŠ a VOŠ prostřednictvím významných zaměstnavatelů regionu daného sektoru ekonomiky a sociálních partnerů školy připomínkovat dané školní vzdělávací programy (ŠVP) vyučovaných oborů jednotlivých sektorů ekonomiky i v oblasti podpory podnikavosti, kreativity a inciativy

9 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatečné metodické a vzdělávací materiály pro výuku podnikatelské výchovy a rozvoje klíčových kompetencí v rámci formálního vzdělávání

10 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě DĚKUJI ZA POZORNOST A NÁSLEDNÉ VAŠE ZAPOJENÍ DO DISKUSE Ing. Stanislav Šťastný Metodik


Stáhnout ppt "Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě."

Podobné prezentace


Reklamy Google