Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzorové obchodní podmínky pro e-obchod Samostatná práce Aplikace obchodních podmínek v praxi vybraného e-obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzorové obchodní podmínky pro e-obchod Samostatná práce Aplikace obchodních podmínek v praxi vybraného e-obchodu."— Transkript prezentace:

1 Vzorové obchodní podmínky pro e-obchod Samostatná práce Aplikace obchodních podmínek v praxi vybraného e-obchodu

2 Zadání samostatné práce Zpracuj PP prezentaci o vybraném e-obchodu v Č R. Zpracuj PP prezentaci o vybraném e-obchodu v Č R. 1.Nejprve uve ď základní charakteristiku vybraného e-obchodu (sortiment, postavení na trhu, d ů v ě ryhodnost, další údaje). 2.Zp ů sob realizace kupní smlouvy. Sled jednotlivých krok ů dokumentuj kopií snímku obrazovky. 3.Analyzuj obsah obchodních podmínek a jejich obsahovou nápl ň v porovnání se „vzorem“. 4.Uve ď p ř íklady jednotlivých konkrétních ustanovení PP zpracuj ve form ě a s obsahem, tak jak je uveden na www.janwe.cz

3 Hlavní ustanovení vzorových obchodních podmínek pro e-obchod 1.Úvodní ustanovení 2.Uživatelský ú č et 3.Uzav ř ení kupní smlouvy 4.Cena zboží a kupní podmínky 5.Odstoupení od kupní smlouvy 6.P ř eprava a dodání zboží 7.Odpov ě dnost za vady zboží a záruka 8.Záv ě re č ná ustanovení

4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran p ř i využívání webové stránky prodávajícího umíst ě né na adrese….. (dále jen „ webová stránka “) a další související právní vztahy. Vzor obchodních podmínek je ur č en pro právní vztahy mezi podnikatelem (dodavatelem) a spot ř ebitelem. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou č ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v č eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav ř ít v č eském jazyce. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou č ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v č eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav ř ít v č eském jazyce. Ustanovení § 53a odst. 1 ob č anského zákoníku: „P ř i použití elektronických prost ř edk ů musí být sou č ástí návrhu … rovn ě ž informace o tom, zda je smlouva po svém uzav ř ení dodavatelem archivována a zda je p ř ístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzav ř ení smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzav ř ít, informace o možnosti zjišt ě ní a opravování chyb vzniklých p ř i zadávání dat p ř ed podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro n ě j závazné nebo které dobrovoln ě dodržuje, a jejich p ř ístupnosti p ř i použití elektronických prost ř edk ů ; to neplatí p ř i jednání výlu č n ě vým ě nou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.“

5 UŽIVATELSKÝ Ú Č ET Na základ ě registrace kupujícího provedené na webové stránce m ů že kupující p ř istupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní m ů že kupující provád ě t objednávání zboží (dále jen „ uživatelský ú č et “). V p ř ípad ě, že to webové rozhraní obchodu umož ň uje, m ů že kupující provád ě t objednávání zboží též bez registrace p ř ímo z webového rozhraní obchodu. P ř i registraci na webové stránce a p ř i objednávání zboží je kupující povinen uvád ě t správn ě a pravdiv ě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském ú č tu je kupující p ř i jakékoliv jejich zm ě n ě povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském ú č tu a p ř i objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochran ě osobních údaj ů : „Správce je povinen zpracovat pouze p ř esné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje…“

6 UZAV Ř ENÍ KUPNÍ SMLOUVY Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to v č etn ě uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v č etn ě dan ě z p ř idané hodnoty a všech souvisejících poplatk ů. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží z ů stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v č etn ě dan ě z p ř idané hodnoty a všech souvisejících poplatk ů. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží z ů stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umíst ě né ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzav ř ít kupní smlouvu ohledn ě tohoto zboží. Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochran ě spot ř ebitele „ Informace o cen ě nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že: a)cena je nižší, než jaká je ve skute č nosti, b)b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skute č nosti nezávisí, Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ustanovení § 53 odst. 4 písm. e) ob č anského zákoníku: „P ř i jednání prost ř ednictvím n ě kterého prost ř edku komunikace na dálku musí být spot ř ebiteli s dostate č ným p ř edstihem p ř ed uzav ř ením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace: náklady na dodánínáklady na dodání

7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru č ením p ř ijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru č ením p ř ijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení § 53 odst. 6 ob č anského zákoníku: „Po uzav ř ení smlouvy p ř i použití prost ř edk ů komunikace na dálku, nejpozd ě ji však p ř ed pln ě ním, musí být spot ř ebiteli písemn ě poskytnuty tyto informace: a) obchodní jméno a identifika č ní č íslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydlišt ě v p ř ípad ě fyzické osoby, b) informace o podmínkách a postupech pro uplatn ě ní práva odstoupit od smlouvy, c) informace o službách po prodeji a o zárukách…

8 P ř ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožn ě no zkontrolovat a m ě nit údaje, které do objednávky kupující vložil.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tla č ítko „…… “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlen ě po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní č i v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího “). Ustanovení § 53a odst. 2 ob č anského zákoníku: „P ř ed podáním objednávky musí být p ř i použití elektronických prost ř edk ů spot ř ebiteli umožn ě no zkontrolovat a m ě nit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil. Ustanovení § 53a odst. 2 ob č anského zákoníku: „P ř ed podáním objednávky musí být p ř i použití elektronických prost ř edk ů spot ř ebiteli umožn ě no zkontrolovat a m ě nit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil. Ustanovení § 53 odst. 5 ob č anského zákoníku: „Podá-li spot ř ebitel objednávku prost ř ednictvím n ě kterého prost ř edku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prost ř ednictvím n ě kterého prost ř edku komunikace na dálku neprodlen ě potvrdit její obdržení. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doru č ené, pokud se s nimi strany, jimž byly ur č eny, mohou seznámit.“

9 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Cenu zboží a p ř ípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy m ů že kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp ů soby: v hotovosti v provozovn ě prodávajícího na adrese; v hotovosti v provozovn ě prodávajícího na adrese; v hotovosti na dobírku v míst ě ur č eném kupujícím v objednávce; v hotovosti na dobírku v míst ě ur č eném kupujícím v objednávce; bezhotovostn ě p ř evodem na ú č et prodávajícího č., vedený u spole č nosti (dále jen „ ú č et prodávajícího “); bezhotovostn ě p ř evodem na ú č et prodávajícího č., vedený u spole č nosti (dále jen „ ú č et prodávajícího “); bezhotovostn ě prost ř ednictvím platebního systému; bezhotovostn ě prost ř ednictvím platebního systému; bezhotovostn ě platební kartou; bezhotovostn ě platební kartou; prost ř ednictvím úv ě ru poskytnutého t ř etí osobou. prost ř ednictvím úv ě ru poskytnutého t ř etí osobou. Spole č n ě s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovn ě jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Da ň ový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podob ě na elektronickou adresu kupujícího.

10 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 ob č anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do č trnácti (14) dn ů od p ř evzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazateln ě doru č eno do č trnácti (14) dn ů od p ř evzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího č i na adresu elektronické pošty prodávajícího. V p ř ípad ě odstoupení od smlouvy dle č l. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez náklad ů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozd ě ji do deseti (10) dn ů od skon č ení lh ů ty na p ř ezkoumání zboží dle č l. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostn ě na ú č et ur č ený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávn ě n vrátit kupní cenu v hotovosti již p ř i vracení zboží kupujícím. V p ř ípad ě odstoupení od smlouvy dle č l. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez náklad ů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozd ě ji do deseti (10) dn ů od skon č ení lh ů ty na p ř ezkoumání zboží dle č l. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostn ě na ú č et ur č ený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávn ě n vrátit kupní cenu v hotovosti již p ř i vracení zboží kupujícím. Ustanovení § 53 odst. 10 ob č anského zákoníku „Uplatní-li spot ř ebitel právo na odstoupení od smlouvy …, má dodavatel právo pouze na náhradu skute č n ě vynaložených náklad ů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zárove ň povinen vrátit spot ř ebiteli zaplacené finan č ní č ástky nejpozd ě ji do 30 dn ů od odstoupení.“ Lh ů ta pro zasání zboží od doru č ení odstoupení nesmí být v ě tší, než 10 dní, tak aby sou č et lh ů t nebyl v ě tší jak 30 dní. Kupující bere na v ě domí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., ob č anský zákoník, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů (dále jen „ ob č anský zákoník “), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle p ř ání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opot ř ebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a po č íta č ových program ů, porušil-li spot ř ebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a č asopis ů.

11 P Ř EPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ Zp ů sob doru č ení zboží ur č uje prodávající, není-li v kupní smlouv ě stanoveno jinak. V p ř ípad ě, že je zp ů sob dopravy smluven na základ ě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a p ř ípadné dodate č né náklady spojené s tímto zp ů sobem dopravy. P ř i p ř evzetí zboží od p ř epravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal ů zboží a v p ř ípad ě jakýchkoliv závad toto neprodlen ě oznámit p ř epravci. V p ř ípad ě shledání porušení obalu sv ě d č ícího o neoprávn ě ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p ř epravce p ř evzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží spl ň ovala všechny podmínky a náležitosti a na p ř ípadnou pozd ě jší reklamaci ohledn ě porušení obalu zásilky nem ů že být brán z ř etel.

12 ODPOV Ě DNOST ZA VADY, ZÁRUKA Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná v ě c je ve shod ě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná v ě c má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základ ě jimi provád ě né reklamy o č ekávané, pop ř ípad ě jakost a užitné vlastnosti pro v ě c takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavk ů m právních p ř edpis ů, je v tomu odpovídajícím množství, mí ř e nebo hmotnosti a odpovídá ú č elu, který prodávající pro použití v ě ci uvádí nebo pro který se v ě c obvykle používá. Nejde-li o v ě ci, které se rychle kazí nebo o v ě ci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po p ř evzetí v ě ci v záru č ní dob ě (záruka). Práva kupujícího vyplývající z odpov ě dnosti prodávajícího za vady, v č etn ě záru č ní odpov ě dnosti prodávajícího, uplat ň uje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

13 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující souhlasí se zpracováním t ě chto svých osobních údaj ů : jméno a p ř íjmení, adresa bydlišt ě, identifika č ní č íslo, da ň ové identifika č ní č íslo, adresa elektronické pošty, telefonní č íslo a (dále spole č n ě vše jen jako „ osobní údaje “). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj ů prodávajícím, a to pro ú č ely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro ú č ely zasílání informací a obchodních sd ě lení prodávajícímu.

14 DORU Č OVÁNÍ ZÁV Ě RE Č NÁ USTANOVENÍ Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní stran ě doru č ena písemn ě, a to elektronickou poštou, osobn ě nebo doporu č en ě prost ř ednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doru č ováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském ú č tu. Prodávající je oprávn ě n k prodeji zboží na základ ě živnostenského oprávn ě ní a č innost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své p ů sobnosti p ř íslušný živnostenský ú ř ad Kupní smlouva v č etn ě obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podob ě a není p ř ístupná. Kupní smlouva v č etn ě obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podob ě a není p ř ístupná. Ustanovení § 53a odst. 1 ob č anského zákoníku: „P ř i použití elektronických prost ř edk ů musí být sou č ástí návrhu … rovn ě ž informace o tom, zda je smlouva po svém uzav ř ení dodavatelem archivována a zda je p ř ístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzav ř ení smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzav ř ít, informace o možnosti zjišt ě ní a opravování chyb vzniklých p ř i zadávání dat p ř ed podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro n ě j závazné nebo které dobrovoln ě dodržuje, a jejich p ř ístupnosti p ř i použití elektronických prost ř edk ů ; to neplatí p ř i jednání výlu č n ě vým ě nou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.“ Ustanovení § 53a odst. 1 ob č anského zákoníku: „P ř i použití elektronických prost ř edk ů musí být sou č ástí návrhu … rovn ě ž informace o tom, zda je smlouva po svém uzav ř ení dodavatelem archivována a zda je p ř ístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzav ř ení smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzav ř ít, informace o možnosti zjišt ě ní a opravování chyb vzniklých p ř i zadávání dat p ř ed podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro n ě j závazné nebo které dobrovoln ě dodržuje, a jejich p ř ístupnosti p ř i použití elektronických prost ř edk ů ; to neplatí p ř i jednání výlu č n ě vým ě nou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.“


Stáhnout ppt "Vzorové obchodní podmínky pro e-obchod Samostatná práce Aplikace obchodních podmínek v praxi vybraného e-obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google