Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Účtová třída 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK – VY_32_INOVACE_01.02.12 Autor Ing. Jana Kulhavá Tematická oblast Účetnictví pro OA Ročník Třetí Datum tvorby Říjen 2013 – únor 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku základy účetnictví pro podnikatele a podniky… Metodický pokyn Materiál obsahuje výklad, příklady k procvičení, písemné práce.

2

3  Opakování charakteristických znak ů dlouhodobého majetku a jeho č len ě ní. Vysv ě tlit, jak se č lení dlouhodobý majetek v podnikové praxi, p ř ehled jednotlivých ú č t ů.

4  Osnova:  1) charakteristika  2) č len ě ní DM  3) p ř ehled ú č t ů

5  1) ú č tová t ř. 0  2) aktiva  3) doba ž ivotnosti delší jak 1 rok  4) opot ř ebení majetku vyjad ř ujeme pomocí odpis ů (v K č )  5) po ř izovací cena (vstupní cena) zále ž í na druhu majetku, hranici si stanoví sama ú č etní jednotka

6  01. – DNM  02. – DHM odpisovaný  03. – DHN neodpisovaný  06. – DFM (p ř edstavuje do č asn ě volné pen ěž ní prost ř edky, které neslou ž í podniku k jeho č innosti, ale slou ž í k obchodování - p ř edevším cenné papíry, podíly v jiných ú č etních jednotkách)

7  011 – Z ř izovací výdaje (výdaje spojené se zalo ž ením nového podniku - soudní a notá ř ské poplatky, nájemné, provize, náklady na slu ž ební cesty, NESMÍ TO BÝT výdaje na:  po ř ízení DM, zásob, na reprezentaci  012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (technologie, receptury, projekty)

8  013 – Software (programové vybavení)  014 – Ocenitelná práva (autorská práva, licence, ochranné známky, výrobn ě technické poznatky „know – how“)  017 – Goodwill (kladný nebo záporný rozdíl mezi kupní cenou a cenou na základ ě znaleckého posudku, p ř i nákupu nebo vkladu podniku, odepisuji 60 m ě síc ů )

9  Zále ž í na ú č etní jednotce, zda vytvo ř í samostatné ú č ty pro:  018.1 – Povolenky na emise (skleníkové plyny…, bez ocen ě ní)  018.2 – Preferen č ní limity (zejména limity mléka….)

10  019 - Jiný DNM  - ostatní DNM, drobný, který má ni ž ší po ř izovací cenu ne ž je cena pro stanovení DNM  - č i povolenky, preferen č ní limity (kdy ž nejsou na samostatných ú č tech)

11  021 – Stavby (NEMOVITOSTI)  - bez ohledu na po ř izovací cenu  - budovy, haly, stavby, otevírky nových lom ů, pískoven, hliništ ě, technické rekultivace, byty a nebytové prostory  022 – Samostatné movité v ě ci a soubory movitých v ě cí (MOVITOSTI)  - p ř edm ě ty z drahých kov ů, dop. prost ř., stroje, p ř ístroje

12  025 – P ě stitelské celky trvalých porost ů - ovocné stromy, ke ř e – vým ě ra více jak 0,25 ha o hustot ě 90 strom ů nebo 1000ke řů na 1 ha  - vinice, chmelnice  026 – Základní stádo a ta ž ná zví ř ata  - dosp ě lá zví ř ata  - ocen ě ní ú č etní jednotkou

13  027 – Oce ň ovací rozdíl k nabytému majetku (rozdíl mezi kupní cenou a ú č etní hodnotou, p ř i nákupu č i vkladu podniku č i jeho č ásti, odepisujeme rovnom ě rn ě 180 m ě síc ů )  029 - Jiný DHM  - drobný majetek…..

14  031 – Pozemky  - ú č tujeme pozemky, bez ohledu na po ř izovací cenu, pokud nejsou zbo ž ím (právní úprava od roku 2014 aktualizace!!!)

15  Zákon o ú č etnictví č. 563/1991 Sb., novela č. 503/2012 Sb.  Vzorový ú č tový rozvrh 2013  Rozvaha a výsledovka 2013  Pavel Štohl,U č ebnice ú č etnictví 2013 pro st ř ední školy a ve ř ejnost, 1. díl. Znojmo, 2013  Obrázek – www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google