Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační schůzka k 1.výzvě pro předkládání projektů pro roční program 2012 Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Praha 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační schůzka k 1.výzvě pro předkládání projektů pro roční program 2012 Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Praha 11."— Transkript prezentace:

1 Informační schůzka k 1.výzvě pro předkládání projektů pro roční program 2012 Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Praha 11. října 2012

2 Cílová skupina EIF na území ČR legálně pobývající státní příslušníci třetích zemí (cizinci ze třetích zemí) Cílovou skupinou nejsou: žadatelé či poživatelé mezinárodní ochrany občané EU

3 Projekty Období realizace: 12 – 18 měsíců Příjemci: regionální či místní orgány,nestátní neziskové organizace, jiné neziskové organizace, soukromé či veřejnoprávní společnosti, vzdělávací a výzkumné instituce, školící střediska a mezivládní organizace Financování: dotace 75 %, spolufinancování 25 % Rozpočet projektu: zaokrouhlit na celé tisíce Minimální výše příspěvku: 600 000 Kč

4 Projektová žádost 1.Informace o žadateli 2.Popis projektu 3.Partneři žadatele Musí být vyplněna v platném formuláři (www.mvcr.cz)www.mvcr.cz

5 Přílohy projektové žádosti 1.Rozpočet projektu s komentářem; 2.Stanovy organizace, zakládací/zřizovací listina; 3.Strukturovaný životopis statutárního zástupce a vedoucího projektu; 4.Osvědčení o registraci plátce DPH; 5.Podpisové vzory oprávněných osob.

6 Hodnocení projektů (1) 1.Formální hodnocení náležitostí nedostatky méně závažné –nejsou přiloženy povinné přílohy; –projektová žádost není podepsaná statutárním zástupcem atd. nedostatky závažné –projektová žádost není v souladu s operačním cílem, prioritou, opatřením atd.

7 Hodnocení projektů (2) 2. Kvalitativní hodnocení výběrová komise; hodnocení dle kritérií zveřejněných ve výzvě; potřebnost projektu, reálná proveditelnost a celkový dopad; přínosnost pro cílové skupiny; kvalita projektu a efektivnost nákladů.

8 Související dokumenty Víceletý program EIF na období 2007 - 2011 Roční program EUF na rok 2012 Výzva k předkládání projektových žádostí –specifikace operačních cílů, priorit a opatření Příručka pro žadatele –vyplnění žádosti, hodnocení a výběr projektu a jeho financování Příloha č. 11 „Pravidla pro způsobilost výdajů“ –Rozhodnutí Komise 2011/151/EU

9 Opatření 1 (1) 1.Zřízení a provoz center na podporu integrace cizinců ze třetích zemí, dále jen „Centra“ provoz Center v následujících krajích: Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Ústeckém, Zlínském a Centra v Hlavním městě Praha. Při hodnocení předložených projektů bude kladen důraz na kontinuitu poskytovaných služeb,

10 Opatření 1 (2) zřízení Centra v kraji Královéhradeckém stávající Centra mohou rozšířit svou působnost i do krajů, ve kterých nebyla centra zatím zřízena, tj. ve Středočeském kraji a kraji Vysočina

11 Opatření 1 (3) Centrum musí plnit funkci informačního centra pro cizince, které bude spolupracovat s dalšími subjekty, Centrum musí být plnohodnotným partnerem správních úřadů, poradenství (terénní i ambulantní) a zprostředkování pomoci cizincům u příslušných organizací či úřadů, které jsou kompetentní a odpovědné za řešení jejich záležitostí, návrh informační kampaně při spuštění centra, úvodní informační kurzy (včetně informací o právech a povinnostech cizince),

12 Opatření 1 (4) v Centrech budou cizincům bezplatně poskytovány služby, které jim pomohou odstraňovat překážky jejich integrace - a řešit jejich individuální problémy, příp. speciální potřeby, odstraňování jazykové bariery cizinců - zejména výuka směřující k zvládnutí úrovně A1 Evropského referenčního rámce jazyků (na základě požadavků ze strany klientů je umožněno i financování vyšších úrovní jazyka), zajištění hlídání dětí, vhodná doba kurzů, naplňování socio-kulturních potřeb cizinců a vzájemných vztahů mezi cizinci a majoritní společností – pořádání kulturních, osvětových či jiných akcí dle posouzení potřeb a situace v regionu,

13 Opatření 1 (5) Centra musí zajistit vznik nebo vlastní účast v regionálních platformách pro integraci cizinců, podporují rozvoj občanské společnosti na regionální úrovni, Centra dále musí průběžně a čtvrtletně monitorovat situaci cizinců v regionu, rozšířené činnosti (např. programy pro zranitelné skupiny, PC kurzy, malé knihovny, přístup k Internetu) PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 49 343 000 Kč

14 Opatření 2 (1) 2. Zlepšení podmínek nezletilých cizinců bez doprovodu systematické zajištění dlouhodobé podpory a realizace podmínek individuální integrace nezletilých cizinců v době pobytu v ústavních školských zařízeních a po jejich odchodu z těchto zařízení, projekty musí být komplementární, plynule na sebe navazovat a každoročně se postupně rozvíjet ve prospěch cílové skupiny. PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 600 000 Kč

15 3.Zapojení hostitelské společnosti do procesu integrace cílem opatření je zvyšování povědomí a aktivního zapojení hostitelské společnosti (majoritní společnosti, médií, státní správy a ostatních relevantních organizací) do procesu integrace, včetně vytváření reálného mediálního obrazu cizinců a informování o objektivních problémech jejich integrace, Opatření 3 (1)

16 Opatření 3 (2) akce by neměla být spojována s podobnými akcemi, které se zaměřují na žadatele nebo poživatele mezinárodní ochrany, důležitý je dopad na hostitelskou společnost, přímá interakce s cizinci. PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 4 125 000 Kč

17 4.Vypracování ukazatelů a metodik hodnocení cílem opatření je vypracování a úpravy metodiky hodnocení a monitorovacích nástrojů ukazatelů průběhu a výsledků a překážek procesu integrace cizinců v ČR, která bude v několikaletém časovém výhledu jedním z klíčových podkladů pro úpravu politiky a opatření v oblasti integrace cizinců v ČR. PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 1 125 000 Kč Opatření 4 (1)

18 Opatření 5 (1) 5.Posilování mezikulturních kompetencí zaměstnanců státní správy hlavním cílem je napomoci ČR na podmínky vzrůstající společenské diverzity a vybavit zaměstnance státní správy odpovídajícími kompetencemi tak, aby byli schopni efektivní práce ve vztahu k cizincům ze třetích zemí, kvalitního a rovného přístupu k nim a aby bylo dosaženo importu práva spravedlnosti a principů občanské společnosti do prostředí cizineckých komunit.

19 stěžejní aktivitou opatření bude realizace právních vzdělávacích seminářů s cílem ovlivnit profesionální postoje státních zaměstnanců a vyjasnit jejich zákonné pravomoce vůči cizincům. Hlavní pozornost bude věnována problematice rasové profilace, pobytových režimů, diskriminace cizinců, sloučení rodin a potírání obchodu s lidmi, Opatření 5 (2)

20 Opatření 5 (3) projekty zaměřené především na pracovníky úřadů v kontaktu s cizinci, sociální pracovníky, lékaře a učitele. PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 3 825 000 Kč

21 6.Poskytování cílených služeb cizincům ze třetích zemí hlavním cílem opatření je zavedení a poskytování bezplatných sociálních a právních služeb zaměřených na asistenci cizincům, jež jim usnadní kontakt a komunikaci s majoritními institucemi a úřady. V rámci ročního programu 2012 budou podporovány projekty přednostně v regionech, které nejsou pokryty integračními centry, případně v regionech, kde jsou integrační centra a kde bude asistenční činnost poskytována v návaznosti na činnost center, Opatření 6 (1)

22 Opatření 6 (2) Pomoc cílové skupině v přípravě na správní řízení, případně v jeho průběhu, výhodu budou mít projekty zaměřené na aktivní oslovování klientů v jejich prostředí (např. v rámci streetworku), doporučení ohledně počtu klientů: min. 500 klientů na projekt. PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 8 550 000 Kč

23 7.Realizace výzkumů zaměřených na integraci cizinců ze třetích zemí výzkumy zaměřené na zmapování komunit cizinců ze třetích zemí v ČR, především s ohledem na příčiny, výskyt a dynamiku sociálně-patologických jevů specifických pro tyto komunity, budou zkoumány i postoje a důvěra obyvatel těchto lokalit v orgány veřejné správy a samosprávy. PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 2 700 000 Kč Opatření 7 (1)

24 8.Výměna zkušeností a osvědčených postupů účelem opatření je výměna koncepčních a praktických zkušeností v oblasti integrace cizinců v rámci členských států EU. Důraz bude kladen zejména na zkušenosti a osvědčené postupy imigračně vyspělejších států EU při aplikaci konkrétních opatření na podporu integrace cizinců, které budou pro ČR přínosné, efektivní a využitelné v praxi, důraz bude kladen na široké složení delegací (zapojení zástupců z řad krajů a obcí, NNO a dalších subjektů) PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 1 575 000 Kč Opatření 8 (1)

25 UZÁVĚRKA: 27. října 2012 do 24 h včetně

26 Děkujeme za Vaši návštěvu a pozornost. Lucie Trávníčková (Lucie.Travnickova@mvcr.cz) a Jan Kepka (Jan.Kepka@mvcr.cz)


Stáhnout ppt "Informační schůzka k 1.výzvě pro předkládání projektů pro roční program 2012 Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Praha 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google