Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované nástroje v IROP Seminář k realizaci IPRM v IOP 8.10. 2015 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované nástroje v IROP Seminář k realizaci IPRM v IOP 8.10. 2015 Praha."— Transkript prezentace:

1 Integrované nástroje v IROP Seminář k realizaci IPRM v IOP 8.10. 2015 Praha

2 ÚZEMNÍ DIMENZE Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 Možnost koncentrovat prostředky z ESIF ve specifických typech území Podporuje konkurenceschopnost a zohledňuje požadavek na vyrovnávání územních rozdílů

3 PŘÍKLADY TYPŮ ÚZEMÍ Sociálně vyloučené lokality Hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti Dopravní linie a koridory Rozvojová a urbánní území Území pokryté MAS

4 NÁSTROJE ÚZEMNÍ DIMENZE Řídicí orgány – hodnotí IS, stanovují postupy pro realizaci IN, rezervují alokaci pro realizaci IS Národní stálá konference – provázanost a koordinace státu a územních partnerů, dává doporučení pro nastavení harmonogramu výzev, sleduje čerpání finančních prostředků na realizaci IS, bere na vědomí schválené integrované strategie

5 NÁSTROJE ÚZEMNÍ DIMENZE Regionální stálé konference – na úrovni krajů, tvoří regionální akční plány, dávají podněty Národní stálé konferenci Odbor regionální politiky MMR – připravuje a aktualizuje Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a Národní dokument k územní dimenzi, hodnotí IS, spolupracuje s NSK

6 NÁSTROJE ÚZEMNÍ DIMENZE Nositel integrovaného nástroje – příprava, realizace, monitorování a evaluace strategie Zprostředkující subjekt ITI – návrh kritérií, výběr integrovaných projektů, analýza a podpora absorpční kapacity, monitorování a evaluace Příjemce – realizace a udržitelnost integrovaných projektů

7 DOKUMENTY Základní východiska definuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Specifikace využití IN uvádí Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 Konkretizace podle operačních programů uvádí Národní dokument k územní dimenzi

8 INTEGROVANÉ NÁSTROJE V IROP Integrované územní investice – ITI – metropolitní oblasti Integrované plány rozvoje území – IPRÚ – regionální centra růstu Komunitně vedený místní rozvoj – CLLD – venkovské území Pro IN se předpokládá 29 % celé alokace IROP, cca dvojnásobek proti období 2007+

9 INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE Území s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel Praha, Brno, Ostrava, Plzeň s jejich funkčním zázemím, Ústecko- Chomutovská, Olomoucká a Hradecko- Pardubická aglomerace IROP, OPD, OPZ, OP VVV, OP PIK, OP PPR, OPŽP

10 INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE Budou podporovány aktivity identifikované ve strategiích ITI Alokace v IROP 650,3 mil. EUR Podpora projektů ze SC: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1 ITI vystupují v IROP jako zprostředkující subjekty Výdaje na 5 pracovníků hradí OPTP

11 INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÍ České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav a Zlín včetně funkčního zázemí těchto měst IROP, OP D a OPZ Alokace v IROP 292 mil. EUR Budou podporovány aktivity identifikované ve strategiích IPRÚ Podpora projektů ze SC: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1 Pracovníky nehradí EK

12 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ SC 4.1 budou podporovány aktivity identifikované ve strategiích CLLD Alokace: 304 mil. EUR Podporuje aktivity ze SC: 1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.3 spolufinancování 95 % z EFRR a 5 % příjemce (1303/2013 čl. 120 odst. 5) Projekty podpořeny také z PRV, OP Z, OP ŽP

13 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ SC 4.2 Hrazen provoz a animace MAS za všechny operační programy Animace X školská animace Cca 180 MAS alokace 85 mil. EUR

14 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ SC 4.2 Přípravné podpůrné činnosti aktualizace SCLLD vzdělávání zaměstnanců MAS evaluace a monitoring zpracování písemných postupů výběru a hodnocení projektů Provozní činnosti Animace Animace školských zařízení

15 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ SC 4.2 Způsobilost výdajů SC 4.2: –od 1.1. 2015 mzdové výdaje –od 1.7. 2015 ostatní výdaje 29.9. 2015 vyhlášená průběžná výzva v SC 4.2, dosud není předložená žádná žádost o podporu K 8.10. dokončená standardizace dvou MAS

16 PROCES SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÝCH STRATEGIÍ Výzva na předkládání IS Žádost o schválení IS Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Věcné hodnocení IS Závěrečné projednání na NSK Rozhodnutí o schválení/ neschválení IS/dopis

17 PROCES VYHLAŠOVÁNÍ VÝZVY NOSITELE IN Schválená IS Vyhlášení výzvy ŘO Příprava výzvy Podání žádosti o schválení výzvy a hodnoticích kritérií na ŘO IROP Kritéria ITI schvalovaná MV IROP Schválení výzvy nositele Vyhlášení a zveřejnění výzvy

18 PROCES HODNOCENÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ Schválená Isg/akceptace Isg ŘO vyhlásí výzvu pro integrované projekty vyhlášení výzvy na úrovni IN Žadatel podává žádost o podporu Příjem žádostí o podporu Kontrola formálních náležitosti a přijatelnosti u nositele IN Věcné hodnocení žádosti o podporu Výběr projektů u nositele IN Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti na CRR Ex ante analýza rizik, ex ante kontrola na místě Schválení integrovaných projektů Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

19 Hodnocení integrovaných projektů nositelem IN MASZS ITIIPRÚ Nejvyšší orgán schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů. dva hodnotitelé, arbitr nehodnotí Rozhodovací orgán Schvaluje výzvy k podávání žádostí vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty vybrané výběrovým orgánem Výběrový orgán předvýběr projektů na základě schválených hodnotících kritérií včetně pořadí

20 OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI Revize MPIN – říjen 2015 Výzva na příjem strategií ITI a IPRÚ – říjen 2015 Systém hodnocení integrovaných projektů – ŘO IROP předloží ke schválení na 3. zasedání Monitorovacího výboru IROP 30.11.2015 Výzvy na předkládání integrovaných projektů v roce 2016 podle harmonogramu

21 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Anna Vilímová vilann@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vilann@mmr.cz Odbor řízení operačních programů http://www.dotaceEU.cz/irop


Stáhnout ppt "Integrované nástroje v IROP Seminář k realizaci IPRM v IOP 8.10. 2015 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google