Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace k 6. výzvě IROP SC 4.2 POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace k 6. výzvě IROP SC 4.2 POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ."— Transkript prezentace:

1 Základní informace k 6. výzvě IROP SC 4.2 POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS Průběžná výzva č. 6 PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS 3. 11. 2015

2 Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů (2014-2020) Integrovaný regionální operační program (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2 (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2) hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele správa Regionálního informačního servisu (RIS) a Mapového serveru rozsáhlá pravidelně aktualizovaná databáze regionálních dat a jejich zobrazení v mapě Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2

3 Konzultace před vyhlášením výzvy Příjem žádostí o podporu Hodnocení žádostí o podporu Administrace změn v projektech Administrativní ověření zpráv o realizaci/zpráv o udržitelnosti Provádění kontrol na místě Role CRR 3

4 Informace o výzvě – Specifická pravidla SC 4.2 POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS Průběžná výzva č. 6 PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS 3. 11. 2015

5 2 dokumenty shrnující pravidla, kterými je nutné se řídit při předkládání PŽ a administraci projektu: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – týkají se všech specifických cílů a výzev IROP Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro SF 4.2 – pouze pro 4.2 Veškeré informace k výzvě a dokumenty na webu Strukturálních fondů http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS Pravidla pro žadatele a příjemce v IROP 5

6 Prostřednictvím MS2014 Příjem zahájen 30.9.2015 Příjem ukončen 30.6.2018 MAS musí projít standardizací MAS (nezajišťuje Centrum) MAS musí předložit zpracovanou strategii do výzvy pro předkládání strategií (neadministruje Centrum) Žadatel může podat žádost o podporu nejdříve v době, kdy má strategii CLLD zaregistrovanou v MS2014+. Dotace bude přiznána po jejím schválení a po ukončení hodnocení a kontrol žádosti o podporu. Doporučujeme podat žádost o podporu v době, kdy strategie CLLD úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Podání žádosti 6

7 2 žádosti – investiční majetek, provozní výdaje Žadatel může podat dvě žádosti o podporu. Řídicí orgán IROP doporučuje podat jednu žádost o podporu na pořízení investičního majetek z důvodu povinnosti zajistit udržitelnost výstupů projektu nejpozději do roku 2018 spolu s provozními výdaji. Projekt vždy musí splnit všechna kritéria. MAS může mít stejného manažera projektu pro obě žádosti o podporu. Datum zahájení nejdříve 1.1.2015 Datum ukončení nejpozději 31.12.2023 Žádost 7

8 přípravné, podpůrné činnosti provozní činnosti animace strategie CLLD a školských zařízení v OP VVV Podporované aktivity 8

9 příprava a aktualizace strategie CLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014 – 2020, vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS na území České republiky, evaluace a monitorování strategie CLLD, zpracování písemných postupů výběru a hodnocení Přípravné, podpůrné činnosti 9

10 Zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií, vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádostí o podporu, posouzení souladu projektu se strategií CLLD, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru, postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR a platební agenturu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“), opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či platební agentury SZIF, informování žadatelů o výsledcích hodnocení, průběžná aktualizace webových stránek MAS, vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti, posouzení souladu změn projektů se strategií CLLD a vydání souhlasného stanoviska MAS k posuzované změně, součinnost s ŘO, CRR či platební agenturou SZIF (podněty ke kontrolám, aktivní spolupráce při přípravě seminářů pro žadatele a příjemce, zprostředkování podnětů od žadatelů a příjemců), kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu podle postupů stanovených ŘO, CRR či platební agentury SZIF, kontrola (v ŘO IROP a OPŽP konzultace) žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu, kontroly na místě v době udržitelnosti projektu – na vyžádání ŘO, CRR nebo platební agentury SZIF, vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů, které provedla MAS. Provozní činnosti 10

11 Propagace strategie CLLD (letáky, zpravodaje venkova atd.), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím např. workshopů, besed, konferencí a jiných aktivit souvisejících s realizací strategie CLLD., za účelem získání podpory z operačních programů a Programu rozvoje venkova. Semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS Animace strategie CLLD 11

12 metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě, metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu, metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu. Animace školských zařízení v OP VVV 12

13 EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) – 95% z celkových zp. výdajů Příjemce – 5% z celkových zp. výdajů Celková alokace výzvy: 2 000 000 000,00 Kč Maximální výše dotace pro jednu MAS je 25 % celkových způsobilých výdajů vzniklých v rámci strategie CLLD, a zároveň nepřekročí hranici 25,5 mil Kč za programové období 2014–2020. Pro určení maximální výše celkových způsobilých výdajů je nastaven vzorec v příloze č. 4 SP Kombinované financování – osobní náklady ex-post, ostatní lze ex-ante průběžně Financování 13

14 Kapitola 10.1 Obecných pravidel 1.1.2015 pro osobní výdaje 1.7.2015 pro ostatní výdaje Příjemce je povinen řádně doložit způsobilé výdaje příslušným účetním dokladem, popřípadě další požadovanou dokumentací. Výdaje, byť z věcného hlediska způsobilé, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé. – dokladování na str. 18 – 21 SP Každá podporovaná aktivita má definovány vlastní způsobilé výdaje – je nutno zhodnotit každý výdaj, jestli je v dané aktivitě způsobilý, viz kap. 2.5 SP (např. Vzdělávání zaměstnanců – možné pouze pro potřeby přípravných a podpůrných aktivit) Limity – kap. 2.5, str. 17 Závazné limity – v oblasti osobních nákladů, nutno dodržet, jinak nezpůsobilé Doporučené limity – jejich překročení není porušením Pravidel, příjemce překročení musí zdůvodnit Způsobilé výdaje 14

15 9 35 08 - Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou Úspěšně zrealizovaná výzva, je řádně ukončená výzva, při které byly vybrány projekty k realizaci ze strategie CLLD ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova. 8 20 00 - Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí V případě realizace animace strategie CLLD a animace školských zařízení. Indikátory 15

16 Příjem a hodnocení žádostí o podporu SC 4.2 POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS Průběžná výzva č. 6 PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS 3. 11. 2015

17 Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická registrace žádosti Pouze na oddělení OSS v Praze Žadatel bude depeší informován o přidělených manažerech projektu, kteří budou mít na starosti další administraci projektu a komunikaci se žadatelem. Příjem žádostí o podporu 17

18 Hodnocení žádostí 18

19 Probíhá na příslušném krajském oddělení CRR Fáze hodnocení (provádí CRR) kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí ex-ante analýza rizik ex-ante kontrola Fáze výběru projektů (provádí ŘO IROP) výběr projektu příprava a vydání právního aktu Hodnocení žádostí 19

20 provedena do 20 pd od podání žádosti probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí CRR eliminační kritéria (vždy odpověď „ANO“ x „NE“) v rámci přijatelnosti musí být splněna všechna kritéria stanovená výzvou (obecná i specifická) – v případě nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena z dalšího hodnocení pokud nelze v rámci kontroly přijatelnosti kritérium vyhodnotit, nebo jsou v žádosti uvedeny rozporné údaje, je možné žadatele vyzvat k upřesnění (max. dvakrát) v rámci kontroly formálních náležitostí lze vyzvat k doložení (max. dvakrát) výzvy k doplnění/upřesnění jsou žadateli zasílány formou depeší v MS2014+ Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 20

21 Žádost je podána v předepsané formě přes MS2014+ ve finančním plánu jsou nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele statutární zástupce, popř. jím pověřená osoba na základě plné moci Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti Plná moc – v případě přenesení pravomocí na jinou osobu; plné moci jsou uloženy v elektronické podobě v MS2014+ Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením – postup k předkládání dokumentace je uveden v kap. 5 Obecných pravidel Kritéria formálních náležitostí 21

22 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti Osvědčení o splnění standardů MAS Seznam objednávek – přímých nákupů – Žadatel do formuláře (viz příloha č. 11 Obecných pravidel) vypíše všechny uskutečněné objednávky – přímé nákupy ve výši od 100 tis. do 400 tis. bez DPH vztahující se k projektu, které provedl před podáním žádosti o podporu. Podklady pro hodnocení projektu – vyplnit podle vzoru v příloze č. 3 Výpis z rejstříku trestů – statutární zástupci Doklady k právní subjektivitě žadatele – pouze obchodní společnosti výpisem z obchodního rejstříku Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – příloha č. 10 SP Kritéria formálních náležitostí 22

23 Obecná Specifická Kritéria přijatelnosti 23

24 Neprobíhá u projektů 6. výzvy Věcné hodnocení 24

25 provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného CRR ŘO IROP znovu nehodnotí Výběr projektů 25

26 Centrum pro regionální rozvoj České republikyVinohradská 46, 120 00 Praha 2tel.: +420 221 580 201 www.crr.cz Děkuji Vám za pozornost. hnatek@crr.cz kadlec@crr.cz hnatek@crr.cz 26


Stáhnout ppt "Základní informace k 6. výzvě IROP SC 4.2 POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google