Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Ing. Ivan Palán Seminář pro SC 3.3 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Ing. Ivan Palán Seminář pro SC 3.3 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE."— Transkript prezentace:

1 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Ing. Ivan Palán Seminář pro SC 3.3 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE Průběžná výzva č. 2 ÚZEMNÍ PLÁNY Průběžná výzva č. 3 REGULAČNÍ PLÁNY Průběžná výzva č. 9 ÚZEMNÍ STUDIE 20. 10. 2015

2 Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů (2014-2020) Integrovaný regionální operační program (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2 (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2) hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele správa Regionálního informačního servisu (RIS) a Mapového serveru rozsáhlá pravidelně aktualizovaná databáze regionálních dat a jejich zobrazení v mapě Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2

3 Konzultace před vyhlášením výzvy Příjem žádostí o podporu Hodnocení žádostí o podporu Administrace změn v projektech Administrativní ověření zpráv o realizaci/zpráv o udržitelnosti Provádění kontrol na místě Role CRR 3

4 Příjem a hodnocení žádostí o podporu Ing. Ivan Palán – specialista pro absorpční kapacitu Seminář pro SC 3.3 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE Průběžná výzva č. 2 ÚZEMNÍ PLÁNY Průběžná výzva č. 3 REGULAČNÍ PLÁNY Průběžná výzva č. 9 ÚZEMNÍ STUDIE 22.10.2015

5 Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická registrace žádosti Automatické předložení na příslušné krajské oddělení CRR Žadatel bude depeší informován o přidělených manažerech projektu, kteří budou mít na starosti další administraci projektu a komunikaci se žadatelem (v některých případech bude probíhat administrace projektu na jiném krajském oddělení CRR, než je sídlo žadatele) Příjem žádostí o podporu 5

6 Hodnocení žádostí 6

7 Probíhá na příslušném krajském oddělení CRR Fáze hodnocení (provádí CRR) kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí ex-ante analýza rizik ex-ante kontrola Fáze výběru projektů (provádí ŘO IROP) výběr projektu příprava a vydání právního aktu Hodnocení žádostí 7

8 provedena do 20 pd od podání žádosti probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí CRR eliminační kritéria (vždy odpověď „ANO“ x „NE“) v rámci přijatelnosti musí být splněna všechna kritéria stanovená výzvou (obecná i specifická) – v případě nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena z dalšího hodnocení pokud nelze v rámci kontroly přijatelnosti kritérium vyhodnotit, nebo jsou v žádosti uvedeny rozporné údaje, je možné žadatele vyzvat k upřesnění (max. dvakrát) v rámci kontroly formálních náležitostí lze vyzvat k doložení (max. dvakrát) výzvy k doplnění/upřesnění jsou žadateli zasílány formou depeší v MS2014+ Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 8

9 Žádost je podána v předepsané formě přes MS2014+ Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele statutární zástupce, popř. jím pověřená osoba na základě plné moci Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti Plná moc – v případě přenesení pravomocí na jinou osobu Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením – postup k předkládání dokumentace je uveden v kap. 5 Obecných pravidel Smlouvy s dodavatelem/dodavateli – žádost o podporu je možné podat až po podpisu smlouvy Podklady pro hodnocení žádosti o podporu (struktura dokumentu uvedena v Příloze č. 4 Specifických pravidel) Kritéria formálních náležitostí 9

10 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti Výzva č. 2 Územní plány Informace k zadání územního plánu o Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu (pro projekty na zpracování územního plánu) nebo Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání změny územního plánu, nebo o schválení zprávy o uplatňování územního plánu (pro projekty na změnu územního plánu) o Zadání územního plánu (pro projekty na zpracování územního plánu) nebo Zadání změny územního plánu nebo schválená zpráva o uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu (pro projekty na změnu územního plánu) Kritéria formálních náležitostí 10

11 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti Výzva č. 3 Regulační plány Informace k zadání regulačního plánu o Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání regulačního plánu z vlastního podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí, vč. kopie tohoto zadání o Předávací protokol o předání zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí zhotoviteli (projektantovi), opis relevantní části územního plánu, ze kterého je patrné zadání pro regulační plán z podnětu (v případě, že vydání regulačního plánu je uloženo jako podmínka pro rozhodování o změnách v území v územním plánu, jehož součástí je zadání regulačního plánu) Kritéria formálních náležitostí 11

12 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti Výzva č. 9 Územní studie Informace k zadání územní studie o Předávací protokol o předání každého zadání územní studie pořizovatelem zhotoviteli (projektantovi). Kritéria formálních náležitostí 12

13 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti Seznam objednávek – hodnota uskutečněného přímého nákupu nebo přímé objednávky vztahující se k projektu před podáním Žádosti o podporu je rovna nebo vyšší než 100 000 Kč bez DPH Kritéria formálních náležitostí 13

14 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy Výzva č. 2 Územní plány Projekt je zaměřen na zpracování územního plánu o Projekt je zaměřen na zpracování územního plánu nebo zpracování změn územního plánu o Z IROP nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností, které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 Integrovaného operačního programu (IOP), jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP. Podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních plánů. Obecná kritéria přijatelnosti 14

15 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy Výzva č. 3 Regulační plány Projekt je zaměřen na zpracování regulačního plánu o Zpracování návrhu regulačního plánu pro společné jednání o Úprava návrhu regulačního plánu pro veřejné projednání o Úprava návrhu regulačního plánu po veřejném projednání (podporovanou aktivitou není úprava návrhu regulačního plánu po opakovaném veřejném projednání) Obecná kritéria přijatelnosti 15

16 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy Výzva č. 9 Územní studie Projekt je zaměřen na zpracování územních studií o Zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu, na veřejná prostranství o Zaměřených na řešení krajiny Obecná kritéria přijatelnosti 16

17 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy zahájení/ukončení realizace projektu (1. 1. 2014/31. 12. 2019) popis cílových skupin a dopady projektu na tyto skupiny – veřejná správa, občané, podnikatelé, subjekty ochrany přírody, obce, kraje termín ukončení realizace projektu je po datu podání žádosti o podporu projekt nesmí vytvářet příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení (poplatky od uživatelů) Obecná kritéria přijatelnosti 17

18 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy Výzva č. 2 Územní plány zvolené indikátory o Plocha pokrytá územním pláne, regulačním plánem a územní studií o Počet územních plánů území realizace – území obce s rozšířenou působností Výzva č. 3 Regulační plány zvolené indikátory o Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií o Počet regulačních plánů území realizace – území obce s rozšířenou působností Obecná kritéria přijatelnosti 18

19 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy Výzva č. 9 Územní studie zvolené indikátory o Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií o Počet územních studií – krajina o Počet územních studií – veřejná infrastruktura území realizace – území správního obvodu obce s rozšířenou působností Obecná kritéria přijatelnosti 19

20 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce výzva určena pro obce s rozšířenou působností. Seznam ORP je uveden v Příloze č. 7 Specifických pravidel Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů Výzva č. 2 Územní plány min. výše celkových způsobilých výdajů » 450 000 Kč (zpracování nového územního plánu) » 250 000 Kč (změna územního plánu) » max. výše celkových způsobilých výdajů – není stanovena Výzva č. 3 Regulační plány a výzva č. 9 Územní studie min. výše celkových způsobilých výdajů » 200 000 Kč » max. výše celkových způsobilých výdajů – není stanovena Výsledky projektu jsou udržitelné popsat, jakým způsobem je zajištěna udržitelnost projektu, vč. odkazu na internetové stránky ORP, kde budou schválené dokumenty zveřejněny kap. 3 Podkladů pro hodnocení žádosti o podporu Obecná kritéria přijatelnosti 20

21 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) projekt musí mít pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority, žadatel popíše v MS2014+ Potřebnost realizace projektu je odůvodněná Zdůvodnění potřebnosti tvorby dokumentů územního rozvoje v kap. 4 Podkladů pro hodnocení žádosti o podporu Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory Při pořízení dokumentů územního rozvoje budou podpořeny projekty nezakládající nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Při naplnění všech definičních znaků veřejné podpory budou podpořeny projekty v režimu podpory malého rozsahu „de minimis“ Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný uvedeno v čestném prohlášení Obecná kritéria přijatelnosti 21

22 Výzva č. 2 Územní plány Žadatel má uzavřenou smlouvu s dodavatelem na pořízení dokumentů územního rozvoje Žadatel má uzavřenou smlouvu s projektantem územního plánu na zpracování územního plánu (pro projekty na zpracování územního plánu) nebo smlouvu s projektantem změny územního plánu (pro projekty na změnu územního plánu). Smlouva musí obsahovat cenu v členění po jednotlivých fázích projednávání územního plánu/změny územního plánu. Žadatel má zajištěné kapacity k realizaci projektu a k jeho udržitelnosti Popis kapacity k realizaci a udržitelnosti projektu v Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu, kap. 3 Harmonogram projektu je reálný a proveditelný Popis časového harmonogramu realizace projektu v Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu, kap. 3 Specifická kritéria přijatelnosti 22

23 Výzva č. 2 Územní plány Zadání územního plánu nebo změny územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce s rozšířenou působností po 1. 1. 2014 Ověřeno na základě Výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu/zadání změny územního plánu, nebo o schválení zprávy o uplatňování územního plánu Zároveň dnem zahájení realizace projektu Územní plán nebo změna územního plánu se zpracovává výhradně pro území obce s rozšířenou působností Územní plán nebo změna územního plánu je zpracován/a pro katastrální území obce s rozšířenou působností Není možné podporovat územní plány/změny územních plánů ostatních obcí ve správním obvodu ORP. Specifická kritéria přijatelnosti 23

24 Výzva č. 2 Územní plány Změna územního plánu vyplývá z územní studie se zaměřením na veřejnou infrastrukturu či řešení krajiny územní studie musí být vložena v Evidenci územně plánovací činnosti http://www.uur.cz/default.asp?ID=966 nejdříve s datem záznamu 1. 1. 2007; http://www.uur.cz/default.asp?ID=966 v Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu je nutné uvést, kde je územní studie zveřejněna a ze kterých kapitol územní studie vyplývá nutnost změny územního plánu. Specifická kritéria přijatelnosti 24

25 Výzva č. 3 Regulační plány Žadatel má uzavřenou smlouvu s dodavatelem na pořízení dokumentů územního rozvoje Žadatel má uzavřenu smlouvu s projektantem regulačního plánu na zpracování všech regulačních plánů uvedených v žádosti o podporu/podkladech pro hodnocení. Žadatel má zajištěné kapacity k realizaci projektu a k jeho udržitelnosti Popis kapacity k realizaci a udržitelnosti projektu v Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu, kap. 3 Harmonogram projektu je reálný a proveditelný Popis časového harmonogramu realizace projektu v Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu, kap. 3 Specifická kritéria přijatelnosti 25

26 Výzva č. 3 Regulační plány Regulační plán se zpracovává výhradně pro území obce s rozšířenou působností Regulační plán je zpracován pro území obce s rozšířenou působností Není možné podporovat územní plány ostatních obcí ve správním obvodu ORP. Specifická kritéria přijatelnosti 26

27 Výzva č. 9 Územní studie Žadatel má uzavřenou smlouvu s dodavatelem na pořízení dokumentů územního rozvoje Žadatel má uzavřenu smlouvu s projektantem na zpracování všech územních studií uvedených v žádosti o podporu/podkladech pro hodnocení. Žadatel má uzavřenu smlouvu s dodavatelem na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se zpracováním územní studi. Žadatel má zajištěné kapacity k realizaci projektu a k jeho udržitelnosti Popis kapacity k realizaci a udržitelnosti projektu v Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu, kap. 3 Harmonogram projektu je reálný a proveditelný Popis časového harmonogramu realizace projektu v Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu, kap. 3 Specifická kritéria přijatelnosti 27

28 Výzva č. 9 Územní studie Územní studie se zpracovává v území správního obvodu obce s rozšířenou působností Územní zaměření projeku je v území správního obvodu ORP. Územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu musí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií: - územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktury ve vazbě na TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na územní správního obvodu ORP; - územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T nebo na záměry vyplývající PÚR na územní správního obvodu ORP; - územní studie ORP je zpracovaná na veřejná prostranství pro vybrané území správního obvodu ORP. Specifická kritéria přijatelnosti 28

29 Výzva č. 9 Územní studie Územní studie zaměřené na řešení krajiny musí splňovat následující kritérium: - územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území správního obvodu ORP. Popis splnění těchto kritérií musí být uveden v Podkladech pro hodnocení, kap. 3 Podrobný popis projektu. Specifická kritéria přijatelnosti 29

30 provádí CRR ověřují se zejména rizika nezpůsobilosti výdajů dvojího financování ve veřejných zakázkách udržitelnosti projektu nedovolené veřejné podpory nedosažení výstupů a realizace projektu podle předloženého harmonogramu podvodu a korupčního jednání Ex-ante analýza rizik 30

31 na základě výsledků ex-ante analýzy rizik forma administrativního ověření – ověření na základě předložených dokladů kontroly na místě – veřejnosprávní kontrola možné krácení výdajů na základě výsledku kontroly ve způsobilých výdajích zahrnuty nezpůsobilé aktivity aktivity, které mohly být nebo již byly realizovány na základě chybně provedeného výběrového řízení výdaje nebyly vynaloženy v souladu se zásadami 3E Ex-ante kontrola 31

32 provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného CRR ŘO IROP znovu nehodnotí Výběr projektů 32

33 informace o příjemci informace o projektu povinnosti a práva příjemce povinnosti a práva ŘO IROP sankce za neplnění povinností Vydání právního aktu – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 33

34 Žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení v každé části hodnocení žádosti, ve které neuspěl. Podává se do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku, a to: elektronicky v MS2014+ prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.dotaceeu.czwww.dotaceeu.cz písemně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.dotaceeu.cz www.dotaceeu.cz Přezkumné řízení provádí ŘO IROP. Na základě výsledku přezkumného řízení žádost postoupí do další fáze hodnocení žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení Žádost o přezkum výsledku hodnocení 34

35 Zpráva o realizaci (ZoR) sledované období je příslušná etapa, předkládá se po ukončení etapy, spolu se žádostí o platbu – jedná se o ex-post financování Zpráva o udržitelnosti monitoring období udržitelnosti Je možné podat až po schválení předchozích zpráv. Je možné podat až po uzavření změnových řízení. Kontrola formálních náležitostí a věcného obsahu zpráv. Monitorování realizace projektů 35

36 může iniciovat žadatel, příjemce, CRR, ŘO IROP druhy změn změny před schválením prvního Rozhodnutí – o změně rozhoduje CRR změny po schválení prvního Rozhodnutí, které nemění údaje na Rozhodnutí – o změně rozhoduje CRR změny po schválení prvního Rozhodnutí, které mění údaje na Rozhodnutí – o změně rozhoduje ŘO IROP Změny v projektech 36

37 Centrum pro regionální rozvoj České republikyVinohradská 46, 120 00 Praha 2tel.: +420 221 580 201 www.crr.cz Děkuji Vám za pozornost. kontakt: email: palan@crr.cz telefon: +420 735 158 119palan@crr.cz 37


Stáhnout ppt "Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Ing. Ivan Palán Seminář pro SC 3.3 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google