Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace odboru sociálních věcí Libereckého kraje k ukončení roku 2014 a určení hlavních úkolů roku 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace odboru sociálních věcí Libereckého kraje k ukončení roku 2014 a určení hlavních úkolů roku 2015."— Transkript prezentace:

1 Prezentace odboru sociálních věcí Libereckého kraje k ukončení roku 2014 a určení hlavních úkolů roku 2015.

2 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Pro orientaci je Liberecký kraj tvořen bývalými okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Na jeho území se nachází 10 obcí třetího a 11 obcí druhého stupně. Počet obyvatel přesahuje 438 tis a podíl nezaměstnaných se pohybuje v současné chvíli okolo 8%.

3 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK  Celkově má KÚ LK 381 pracovních míst včetně pracovníků v projektech.  Odbor sociálních věcí je rozdělen na dvě oddělení: -oddělení sociální práce -oddělení sociálních služeb  Celkem zde pracuje 26 zaměstnanců.

4 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK  Do oddělení sociální práce je zařazen protidrogový koordinátor, koordinátor romských poradců a agenda sociálně právní ochrany dětí.  Oddělení sociální práce (jen některé vybrané informace) -vypracovalo a nechalo schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením v letech 2014 až 2016 -zrealizovalo 2 projekty financované z prostředků ESF projekt IP5 Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje (přes 34 mil Kč) projekt Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje (přes 4 mil Kč), v rámci tohoto projektu například oddělení sociální a právní ochrany dětí aktualizovalo analýzu pobytových zařízení pro děti do 18 let ke dni 30. 6. 2014

5 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK -od 1. 1. 2013 postupně registrujeme nárůst žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny (59 žadatelů) a pěstouny na přechodnou dobu (55 žadatelů) -do evidence je aktuálně zařazeno celkem 17 LK pěstounů na přechodnou dobu -na území kraje začala aktivně působit Agentura pro sociální začleňování, zkušenosti z prvotní spolupráce jsou dobré

6 Prezentace odboru sociálních věcí LK  Do oddělení sociálních služeb spadají příspěvkové organizace sociálního rezortu (jen základní vybrané informace) -jedná se o osm zařízení pro seniory s celkovou kapacitou 884 lůžek (z toho 578 lůžek pro klasické seniory a 306 lůžek pro osoby vyžadující zvláštní režim), a dále devět zařízení pro osoby s různým typem a stupněm zdravotního postižení s celkovou kapacitou 256 lůžek, tři zařízení poskytují týdenní stacionář s kapacitou 65 lůžek a jedno Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, což je 5 poraden pro mezilidské vztahy včetně telefonické linky důvěry -provozní příspěvek, resp. vyrovnávací platba pro uvedené příspěvkové organizace se pohybovala v letech 2011 – 2014 kolem 100 mil Kč, letos to byla částka 98,2 mil. Kč

7 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK  Pro všechny musel OSV připravit přechod financování z MPSV na kraj a tento proces Vám přiblížím pomocí několika informačních stránek, které zpracovala Ing. Jana Maříková CO všechno jsme museli předem znát a mít  Zpracovaný a schválený krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (stalo se v prosinci roku 2013)  Definovanou síť služeb, kterou kraj hodlá finančně podporovat  Znát nákladovost služeb a předpokládané zdroje krytí  Znát složení poskytovatelů, resp. služeb, prostřednictvím kterých je možné pomáhat řešit sociální problematiku v kraji  Popsat pravidla – metodiku pro hodnocení žádostí, rozdělování finanční podpory, vyúčtování, příp. sankce a zajištění kontrolní činnosti Podmínka: Vše podléhalo schválení orgánů kraje nejpozději do poloviny listopadu 2014

8 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Něco ke SPRSS LK 2014 – 2017  Zpracován za spolupráce celého území LK, schválen v základní verzi v prosinci 2013  Od února docházelo k revizi plánu, k postupnému monitorování plnění jednotlivých rozvojových aktivit Projevila se nedostatečně zpracovaná prováděcí část, tj. nebyla vyčíslená nákladovost, zdrojové položky, absence krajské sítě sociálních služeb Aktualizace SPRSS LK a zpracování akčních plánů 07-09 2014 Schválení kompletního SPRSS LK vč. AP v radě a zastupitelstvu kraje proběhlo 09-10 2014

9 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Základní síť sociálních služeb LK, žádosti PSS  Od dubna 2014 započaly práce na tvorbě krajské základní sítě soc. sl. (úzká spolupráce s územím LK)  Na úrovni obcí lze nejsnáze zjišťovat potřeby  Na úrovni obcí vzniká vždy základ krajské sítě  V červnu vyhlášena výzva pro poskytovatele sociálních služeb a přihlašování se do Základní sítě LK prostřednictvím Datového centra LK (červen – červenec)  Konec července – srpen 2014 dochází k hodnocení žádostí pro zařazení do ZS kraje.  Vyjádření obcí k potřebnosti služby v území  Základní síť získala 2 úrovně, kde všechny služby jsou nezbytné, potřebné, dostupné, efektivní …  V průběhu druhého pololetí roku 2014 byli proškoleni všichni poskytovatelé sociálních služeb v LK

10 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Pokračování předcházející stránky  Konec července – srpen 2014 dochází k hodnocení žádostí pro zařazení sociální služby do Základní sítě LK.  Vyjádření obcí k potřebnosti služby v území  Ustanovili se 2 úrovně základní sítě, kde všechny služby jsou nezbytné, potřebné, dostupné, efektivní,  V průběhu druhého pololetí roku 2014 byli proškoleni všichni poskytovatelé sociálních služeb v LK  Vyhlášení dotačního řízení k čerpání podpory MPSV-LK na rok 2015 probíhalo po dobu srpna a září 2014, schváleno radou kraje 30.9.2014  Krajskou žádost o účelovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015 jsme podali prostřednictvím internetové aplikace OK služby dne 12. 11. 2014, odesláno zároveň v písemné podobě  Krajskou žádost schválila Rada LK dne 4. 11. 2014, Kraj požádal o 425 mil. Kč

11 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Práce na přechodu financování nekončí – co nás čeká  Podle metodiky bude nutné všechny žádosti zhodnotit  Budeme očekávat přidělení směrného čísla z MPSV, podle kterého se budou žádosti upravovat  Musíme připravit smlouvy s poskytovateli  Budeme naplňovat kontrolní činnost u všech poskytovatelů  Všechna rozhodnutí budou schvalovat orgány kraje

12 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Přihlášené služby (21% přihlášených služeb je registrováno u jiného kraje) Přihlášené služby do Základní sítě LK (r. 2015)Forma poskytování služby Skupina služeb Počet přihlášených služeb AmbulantníPobytováTerénní Služby sociální péče 144426066 Služby sociální prevence 76481245 Odborné sociální poradenství 2927015 Celkem 24911772126

13 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Výsledek hodnocení (21% přihlášených služeb je registrováno u jiného kraje) Skupina sl./Úroveň sítě Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje pro r. 2015 Rozšířená síť Vyřazené služby Celkem Z1Celkem Z2Celkem Základní síť Služby sociální péče 1102513527 Služby sociální prevence 43287123 Odborné sociální poradenství 2032351 Počet služeb 17356229911

14 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Co se v oblasti sociálních věcí a služeb v roce 2014 podařilo:  zahájili jsme rekonstrukci objektu pro kamenný hospic v Liberci s celkovým rozpočtem ve výši 93 mil. Kč bez DPH  dokončili jsme výstavbu pobytového zařízení pro osoby se zdravotním postižením na pozemku Libereckého kraje v Domově a Centru aktivit v Hodkovicích nad Mohelkou, s rozpočtem 8,31 mil. Kč za významného finančního příspěvku od organizace UMÚN (6.500.000 Kč), a zároveň jsme provedli rekonstrukci objektu a výstavbu nového venkovního výtahu v stejném zařízení v celkové částce 6,88 mil. Kč s finančním příspěvkem od UMÚN ve výši 1,5 mil. Kč, pro osoby s lehkou mírou podpory jsme využili 4 byty v Liberci, které jsou v majetku Libereckého kraje

15 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Pokračování předcházející stránky  zahájili jsme realizaci projektu „IP 5 - podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje“, jehož předmětem je podpora integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje formou poskytování a realizace sociálních služeb zaměřených na individuální problematiku těchto lokalit (34,7 mil. Kč)  zahájili jsme spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování prostřednictvím vzájemného Memoranda  zpracovali jsme a předložili veřejnosti řadu důležitých dokumentů (Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2013, Zprávu o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2013, Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením v letech 2014 až 2016)

16 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Pokračování předcházející stránky  zahájili jsme realizaci projektu „Podpora standardizace OSPOD KÚ LK“, který se zaměřuje na nastavení systematické práce v orgánu sociálně právní ochrany dětí v návaznosti na tvorbu standardů kvality OSPOD na Krajském úřadu Libereckého kraje (4,3 mil Kč)  v oblasti náhradní rodinné péče jsme umístili k pěstounům na přechodnou dobu 18 dětí, do péče budoucích osvojitelů jsme předali 17 dětí a do předpěstounské péče jsme zařadili a předali 11 dětí  podpořili jsme částkou 3,2 mil. Kč protidrogovou prevenci v kraji a 0,6 mil. Kč terénní hospicovou péči  zajistili jsme částkou 5,8 mil. Kč Dotační fond Libereckého kraje v podprogramech 5.1. Podpora sociálních služeb a 5.2. Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

17 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Pokračování předcházející stránky  zajistili jsme a vyjednali podporu ve výši 1,0 mil. Kč na výstavbu komunitního centra SLUNCE VŠEM ve městě Turnov, které bude sloužit dospělým osobám postižených autismem  poskytli jsme finanční podporu ve výši 0,1 mil. Kč Potravinové bance Liberec, o.s. (banka zdarma získává přebytečné potraviny od prvovýrobců, obchodních řetězců, Evropské unie a z veřejných sbírek, skladuje je, třídí a následně rozděluje neziskovým organizacím)  dokončili jsme celkové zateplení vily Rozálie v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem v celkové částce 9,31 mil. Kč  otevřeli jsme novou poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Semilech  podíleli jsme se na založení Krajské rady seniorů Libereckého kraje

18 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Aktuální úkoly roku 2015  Dokončit výstavbu „kamenného“ hospice na konci měsíce srpna 2015 v objemu 93,5 mil. Kč (bez DPH) včetně interiérů a zpracovat model provozního financování takového zařízení  Dokončit transformační projekt Mařenice v objemu 40,42 mil. Kč (bez DPH) včetně interiérů v lokalitách Nový Bor (U Stadionu, u Divadla) a Cvikov, v lednu 2015 se předávají staveniště, na konci měsíce září 2015 by měl být projekt ukončen  Dokončit výběrové řízení na provozovatele hospice v první polovině roku 2015  Připravit podklady pro spuštění II. etapy Transformace pobytových zařízení LK v novém programovacím období v lokalitách Jablonec nad Nisou, Jestřebí, Raspenava, Benešov u Semil, APOSS Liberec, Jedličkův ústav Liberec v celkovém předpokládaném objemu 303 mil. Kč  Ověřit fungování dotačního systému MPSV, který přešel pod krajskou finanční i provozní správu včetně kontroly

19 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Aktuální úkoly roku 2015  Dokončit opravy a rekonstrukce ve stávajících domovech pro seniory (oprava střechy v Jabloneckých Pasekách, revitalizace zahrady ve Velkých Hamrech, opravy balkonů ve Vratislavicích, centrální nákupy automobilů starších 10 let v jednotlivých zařízeních, podřezání a instalace hydroizolace v Jedličkově ústavu a další) v celkové hodnotě cca 11 mil. Kč  Dokončit stabilizaci sítě poskytovatelů sociálních služeb včetně funkčního datového centra  Nastavit zcela novou kontrolní činnost směrem k poskytovatelům sociálních služeb v LK včetně personálního obsazení  Zpracovat komplexní plán spolupráce s ASZ na území LK  Vedle prioritních projektů OSV (transformace pobytových zařízení) připravit v dostatečné míře projekty na posílení vzdělání a profesní odbornosti sociálních pracovníků  S předstihem a s přesností provést platové úpravy v sociálních zařízení LK  Zpracovat podmínky pro DF LK

20 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Aktuální úkoly roku 2015  Zvýšit podporu protidrogové prevenci  Dokončit projekt v oblasti oddělení sociální a právní ochrany dětí  Realizovat pilotní projekt tísňové péče v Jablonci nad Nisou  Rozšířit účinnost práce v sociálně vyloučených lokalitách  Realizovat každý kvartál odbornou konferenci k problematice sociálních služeb pro poskytovatele v LK Úkolů je mnoho a uskutečnit je, nebude jednoduché. Bez spolupráce s jinými odbory se neobejdeme, i jim náleží úcta a chvála. Jdeme cestou postupných změn, které potřebují trpělivost a systematickou práci. Ani tady nemůžeme jít sami, bez podpory obecních či chcete-li městských samospráv by se tato práce nedala dělat. Všem předcházejícím i stávajícím primátorkám, primátorům, starostkám i starostům, ale i partnerům či dobrovolníkům, pracovníkům KÚ LK stejně jako pracovníkům odboru sociálních věcí bez patosu DĚKUJEME.

21 Prezentace odboru sociálních věcí KÚ LK Děkujeme za pozornost s kolektivem OSV KÚ LK předložil Mgr. Petr Tulpa – radní pro sociální resort


Stáhnout ppt "Prezentace odboru sociálních věcí Libereckého kraje k ukončení roku 2014 a určení hlavních úkolů roku 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google