Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření zdravotních ústavů v letech 2007 - 2010 Ing. Josef Staněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření zdravotních ústavů v letech 2007 - 2010 Ing. Josef Staněk."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření zdravotních ústavů v letech 2007 - 2010 Ing. Josef Staněk

2 Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh novely zákona 258/2000 Sb.  V důvodové zprávě (str.3 bod 2.2) uvádí: „Ministerstvo zdravotnictví připravovalo návrh zákona o ochraně veřejného zdraví od r. 1990“. o ochraně veřejného zdraví od r. 1990“.  Výsledek této koncepční činnosti promítli zákonodárci v roce 2000 do zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., kde:  V § 86 pak ustavuje pro účely výkonu státního zdravotního dozoru výkonné organizace – zdravotní ústavy s úkoly: „vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků …. sledování zdravotního stavu obyvatelstva … podílení se na místních programech ochrany a podpory zdraví … k výchově … poskytování poradenských služeb …. „vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků …. sledování zdravotního stavu obyvatelstva … podílení se na místních programech ochrany a podpory zdraví … k výchově … poskytování poradenských služeb ….

3 Hospodaření zdravotních ústavů do r. 2007 Zdravotní ústavy (jako příspěvkové organizace) hospodařily do roku 2007 s přípěvkem na provoz v úhrnné výši necelých 600 mil Kč ročně (podle údajů MZ - příspěvek na provoz v mil.Kč) Rok200320042005200620072008 Dotace (mil Kč) 572,8593,8581,6599,5575,443,5 Výnosy (mil Kč) /// 1500,31512,81238,7 Vlastní výkony (mil Kč) /// 900,8937,41195,2 Počet zaměstnanců (k 31.12.) 259725312488241318101432 Produktivita (tis Kč/zam., rok) /// 622836865

4

5 Změna koncepce od r. 2007  v 05/2007 krátit postupně příspěvek na provoz v průběhu následujících 3 let  v následujících měsících příprava koncepce vzniku 1 „státní“ a.s.  v 11/2007 vyvedení ze 14 ZÚ od 1.1.2008 činnosti podpory a ochrany veřejného zdraví  od 1.1.2008 podřízení 14 ZÚ 7 ředitelům  k 1.1.2010 přenesení činnosti, zaměstnanců a majetku z „malých“ do „velkých“ ZÚ  k 1.4.2010 příprava převedení činností, zaměstnanců a majetku z „velkých“ ústavů do 2 ZÚ (Ostrava, Praha)  v 09/ 2010 vznik koncepčního záměru „Národního úřadu pro ochranu veřejného zdraví a prevenci  v 01/2011 poslanecká iniciativa zdravotního výboru PS PČR – vznik 2 nových příspěvkových organizací, zrušení 14  v 04/2011 návrh novely zákona 258/2000 Sb. - zrušení 12 ZÚ, ponechání ZÚ Ostrava a Praha  Kde je v dlouhodobě koncepci cílové řešení?  Kde je ekonomické zdůvodnění?

6 Hospodaření ZÚ 2008-2010 Restrukturalizační opatření provedená k 1.1.2008 znamenala : k 1.1.2008 znamenala :  Výrazné „ozdravění“ hospodaření ZÚ za cenu snížení počtu zaměstnanců o cca 1000, nedošlo přitom k výraznému poklesu celkových výkonů a výnosů, rostla efektivita i produktivita práce  Negativem je vyvedení činností podpory a ochrany VZ ze ZÚ a její postupné utlumení v regionech  státní rozpočet neušetřil na příspěvcích na provoz ZÚ 600 mil Kč (jak bylo uváděno)

7 Hospodaření zdravotních ústavů od r. 2008 Zdravotní ústavy hospodařily od r. 2008 bez příspěvku rok200820092010 Dotace (mil Kč)43,5*8**0 Výnosy (mil Kč)123913281093 Vlastní výkony (mil Kč) 119512401037 Počet zaměstnanců (k 31.12.) 143213631237 Produktivita (tis Kč/zam., rok) 865926884 Výnos od ZP500,36 => 41,87% SZD zajišťovaný ZÚ (non SZÚ) 105,6 => 8,52% SZD celkem13611492 r. 2011 75 mil. Kč * ZÚ Kolín 20,2 mil Kč, ostatní cca 4% příspěvku roku 2007 ** příspěvek na pořízení ekonomicko-provozního informačního systému

8 Hospodaření ZÚ od r. 2008

9  Komentář  příspěvek na provoz není prakticky poskytován  od roku 2008 dále postupně klesá stav zaměstnanců 2009/2008=> -5% 2009/2008=> -5% 2010/2009=> -9% 2010/2009=> -9%  Výnosy za vlastní výkony rostly 2009/2008=> +9% 2009/2008=> +9%  Výnosy za vlastní výkony klesly 2010/2009=> -20% 2010/2009=> -20% z toho -16% činí snížení hodnoty bodu za výkony pro ZPz toho -16% činí snížení hodnoty bodu za výkony pro ZP  Vlastní výkony vzrostly 2010/2008=> +3% (bez promítnutí cenových vlivů – hodnota bodu) 2010/2008=> +3% (bez promítnutí cenových vlivů – hodnota bodu)  Prostředky na výkony pro SZD neustále klesají 2009/2008=> -10% 2009/2008=> -10% 2010/2009=> -14% 2010/2009=> -14%

10 Tabulka 2010

11 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem RozlohaRozloha: 3 314 km² km² Rozlohakm² Počet obyvatel: 315 299

12 RozlohaRozloha: 5 335 km2 Počet obyvatel: 854 011 Rozloha

13 Karlovy Vary

14 Porta Bohemika, Ústecko

15 Doly Mostecko

16 Spolchemie Ústí nad Labem

17 Výsypky a skládky

18 Uhelná elektrárna „Prunéřov II“

19 Podíl regionu na těžbě uhlí více než 76%

20 Dopad podmínek životního prostředí na zdraví obyvatel a délku života

21 Aspekty ovlivňující veřejné zdraví v regionu  Vysoká nezaměstnanost  Vyšší nemocnost  Nárůst alergických onemocnění  Značná koncentrace osob s rizikovým chováním (příhraničí)  Důležitá úloha podpory veřejného zdraví v regionu  Významná úloha celoplošné dostupnosti pracovišť orgánů ochrany KHS Význam a podpora územních pracovišť Význam a podpora územních pracovišť  Bezpodmínečná nutnost spolupráce laboratorních složek s orgány kraje a místními samosprávami při hodnocení složek ŽP  Nezanedbatelná úloha

22 Přehled hlavních činností organizace  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem plní v souladu se statutem v oblastech:  plnění úkolů pro potřeby státního zdravotního dozoru,  sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva  vyšetřování zdravotního stavu pracovníků v rámci pracovně lékařské péče – preventivní prohlídky zaměstnanců (vstupní, periodické, výstupní a mimořádné prohlídky)  vyšetřování zdravotního stavu pracovníků rizikových pracovišť (tónová audiometrie, spirometrie, bodypletysmografie a nespecifické bronchomotorické testy, chladové testy, ergometrie, spiroergometrie, EKG atd.)  lékařské prohlídky sportovců k testování jejich fyzické zdatnosti  služby v oblasti fyziologie práce (funkční diagnostika v terénu - vyšetření a hodnocení fyzické zátěže, pracovní polohy, zátěže teplem a chladem, posuzování pracovního místa a pracovní činnosti z hlediska ergonomického, hodnocení zdravotních rizik a opatření při manipulaci s břemeny, objektivizace a hodnocení svalové zátěže z hlediska nemocí z povolání a další)  poradna prevence nemocí pohybového systému (vypracování rehabilitačních a rekondičních programů pro pracovníky z provozů, které mají /nebo by mohly mít negativní vliv na pohybový aparát pracovníků; ergonomické návody ke správné pohybové aktivitě odpovídající věku a zdravotnímu stavu)  monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek  vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek  vyšetřování zdravotní nezávadnosti výrobků  vyšetřování biologického materiálu a provádění biologických expozičních testů  poskytování zdravotní péče v oblasti pracovního lékařství a závodní preventivní péče  poskytování zdravotní péče v oblasti cestovní medicíny a očkování  poskytování specializované diagnostické a ambulantní péče v oborech alergologie a klinická imunologie  poskytování specializované diagnostické lékařské péče v oblasti mikrobiologie  kontroly sterilizační techniky

23  odběry a laboratorní zpracování na zjištění mikrobiální kontaminace prostředí a ovzduší  odběry a laboratorní zpracování na zjištění sterility nástrojů a jiného sterilního materiálu  odběry a zpracování vzorků písku a půdy na přítomnost geohelmintů  určování zdravotně závažného hmyzu v životním a pracovním prostředí  cytogenetickou analýzu periferních lymfocytů u pracovníků, kteří jsou exponovaní karcinogenům, cytostatikům 1. a 2. skupiny a mutagenům 2. skupiny podle IARC, případně ionizujícímu záření  vyšetřování biologického materiálu prostřednictvím imunologických laboratorních vyšetřovacích metod významných pro stanovení resp. upřesnění diagnózy některých onemocnění a pro monitorování jejich léčby (včetně vyšetření imunologických parametrů ze séra, tělních tekutin i mozkomíšního moku), jakož i genotoxikologická a cytogenetická laboratorní vyšetření  zjišťování kvantitativních i kvalitativních parametrů nespecifické i specifické buněčné imunity  zjišťování fenotypizace krevních malignit  využití metody molekulární biologie v přímé diagnostice infekčních agens  laboratorní vyšetření a poradenství v oblasti sexuálně přenosných chorob a prevence drogových závislostí  stanovení hladin specifických protilátek v souvislosti s vakcinací nehrazenou zdravotními pojišťovnami (protilátky proti hepatitidám A, B a C, klíšťové encefalitidě, tetanickému toroidu apod.)  stanovení protilátek proti HIV s možností vystavení certifikátu o průkazu nepřítomnosti anti-HIV protilátek  provádění pregraduální i postgraduální výchovy prostřednictvím kvalitních odborníků v oborech studia, která mají vztah či návaznost k odborné profilaci ústavu  vědecké a výzkumné činnosti jak v oblasti ochrany a podpory zdraví, tak v oblasti léčebně preventivní péče. V rámci své působnosti a poslání daného statutem se podílel i na programech a činnostech vyhlašovaných grantovými agenturami, Evropskými strukturálními fondy a WHO  poskytování stanoveného objemu informací pro statistické a vědecké účely

24 Spolupráce na projektech  Neméně důležitá je však i činnost v oblastí spolupráce na národních a mezinárodních programech podpory a ochrany veřejného zdraví Národní program HIV/AIDS (velice dobře hodnocené, malý příspěvek 25 až 30%) Národní program HIV/AIDS (velice dobře hodnocené, malý příspěvek 25 až 30%) SUNFLOWER – prevence HIV/AIDS u mladé populace SUNFLOWER – prevence HIV/AIDS u mladé populace H-Cube – prevence šíření H-Cube – prevence šíření Aurora – prevence lidského papilomaviru Aurora – prevence lidského papilomaviru  ale i zapojení do příhraniční spolupráce se Saskem Cíl 3 - sledování koncentrací ultrajemných částic v prostředí a vliv na zdravotní stav Cíl 3 - sledování koncentrací ultrajemných částic v prostředí a vliv na zdravotní stav Měření hluku ve vybraných lokalitách ČR Měření hluku ve vybraných lokalitách ČR  ale i zapojení do výukových programů středních škol Karlovarského kraje v rámci grantu Saskem  Příspěvky z EU na mezinárodní projekty napomáhají i zlepšení hospodaření

25 Výnosy ZÚ Ústí nad Labem 2003 - 2009

26 Náklady ZÚ Ústí n.L. v letech 2003 - 2009

27 Hospodaření ZÚ Ústí n.L. v letech 2010 - 2011 Rok 2010 – hospodaření  Celkové výnosy155 882 tis Kč  Celkové náklady 155 855 tis Kč  Zlepšený HV 27 tis Kč Rok 2011 – rozpočet  Vyrovnaný ve výši 143 656 tis Kč

28 Závěr Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem  Je schopen vyrovnaně hospodařit i v následujících letech  Je schopen financovat svoji reprodukci  Je důležitý pro zlepšování životních podmínek v regionu

29 Děkuji Vám za pozornost Ing. Josef Staněk


Stáhnout ppt "Hospodaření zdravotních ústavů v letech 2007 - 2010 Ing. Josef Staněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google