Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástin přednášek – studijní pomůcky. Právní odpovědnost  sekundární povinnost vznikající fyzické či právnické osobě za porušení primární povinnosti,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástin přednášek – studijní pomůcky. Právní odpovědnost  sekundární povinnost vznikající fyzické či právnické osobě za porušení primární povinnosti,"— Transkript prezentace:

1 Nástin přednášek – studijní pomůcky

2 Právní odpovědnost  sekundární povinnost vznikající fyzické či právnické osobě za porušení primární povinnosti, která pro ni vyplývá ze zákona nebo jiného právního titulu (např. smlouvy či rozhodnutí).  povinnost nést následky svého předchozího protiprávního jednání.  Předpoklady odpovědnosti:  A) protiprávní jednání  B) vznik újmy  C) příčinná souvislost  ?) zavinění (subjektivní vs. objektivní odpovědnost)

3 Systém trestání právní deliktysoudní deliktytrestné činypřečinyzločiny zvlášť závažné zločiny proviněnísprávní deliktypřestupky jiné správní delikty fyzických osob správní delikty právníckých osob správní delikty smíšené správní delikty disciplinární správní delikty pořádkové

4 Správní vs. soudní trestání  Rozlišovací kritéria: objekt, závažnost, intenzita společenské difamace, povaha trestů, nebezpečnost/škodlivost, formulace skutkových podstat, propracovanost procesní úpravy, povaha orgánů Rozdíly se však postupně stírají: ESLP (Engel vs. Nizozemí, Öztürk vs. Německo, Ziliberberg vs. Moldavsko, Jussila vs. Finsko, Matyjek vs. Polsko, Lauko vs. Slovensko) „…bylo by proti smyslu a účelu čl. 6 Úmluvy, který zaručuje „každému, kdo je obviněný z trestného činu,“ určitá základní práva související s právem na spravedlivý proces, kdyby stát mohl z jeho působnosti vyjmout přestupky.“ „…„nepřekročitelná“ hranice mezi trestním právem a úpravou správních přestupků a zařazení deliktu podle vnitrostátního práva má tak jen relativní hodnotu.“

5 Mezinárodní a ústavní východiska správního trestání čl.39 a 40 LZPS – neplyne výslovně, ale judikatura ÚS a NSS dovozuje povinnost tyto principy vztahovat i na správní delikty NSS „…také trestání za správní delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které se podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného činu“. (NSS sp. zn. 6 A 126/2002). „trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů“ ( NSS č. 1338/2007) ÚS Obdobně nález ÚS č.75/2002, sv.26, nález ÚS č.38/2004, sv.32

6 Mezinárodní a ústavní východiska  Mez. pakt o občanských a pol. právech  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl.6/1  Doporučení Výboru ministrů RE R (91) 1, o správních sankcích  Rezoluce Výboru ministrů RE (77) 31, o ochraně jednotlivce ve vztahu ke správním aktům  Judikatura ESLP

7 Mezinárodní a ústavní východiska Základní zásady správního trestání  Princip zákonnosti (nulum crimen……)  Zákaz retroaktivity  Analogie v neprospěch vyloučena  Subsidiarita tr. postihu, význam prevence  Rovnost před zákonem  Základní procesní principy – princip řádného zákonného procesu, ne bis in idem, presumpce neviny, in dubio pro reo

8 Pojem správní delikt  Není legálně definován  Teorie - protiprávní jednání (FO nebo PO), jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený normou správního práva  JUDIKATURA= protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za něž správní orgán ukládá zákonem stanovený trest (R NSS č.1338/2007)

9 Pojmové znaky správních deliktů  Zákonné vyjádření skutkové podstaty  Protiprávnost  Škodlivost  Znaky skutkové podstaty – objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka  Trestnost  Zákonem stanovený procesní postup  Uplatnění v rámci veřejné správy

10 Druhy správních deliktů  Přestupky  Disciplinární správní delikty  Pořádkové správní delikty  jiné delikty FO  jiné delikty PO  delikty podnikajících FO a PO (smíšené delikty)

11 Základní studijní literatura  Horzinková, Eva a Zdeněk Fiala. Správní právo hmotné. Obecná část. Leges  Mates, Pavel. Základy správního práva trestního. C.H.Beck

12 Opakovací otázky  Co je základem správně-právní odpovědnosti  Definujte pojem právní delitk  Vyjmenujte druhy právních deliktů  Definujte pojem správní delikt.  Jaké jsou pojmové znaky správního deliktu.  V čem se odlišují správní a soudní delikty.  Co je to skutková podstata.  Charakterizujte jednotlivé znaky skutkové podstaty  Čím se odlišují správní delikty od soudních deliktů  Jaké druhy správních deliktů znáte – uveďte vzájemné odlišnosti mezi jednotlivými skupinami.  Uvedďte ke každému druhu správního deliktu některý příklad včetně jeho právní kvalifikace.

13 Opakovací otázky  Vysvětlete pojem protiprávnost.  Vysvětlete pojem škodlivost  Jaké jsou obecné předpoklady vzniku odpovědnostních vztahů.  Vysvětlete pojmy objektivní a subjektivní odpovědnost.  Vysvětlete pojmy exkulpace a liberace.  Vymezte rozdíly mezi pojmy pachatel a subjekt jako znak skutkové podstaty.  Jaký účel a smysl má správní trest (sankce)

14 Opakovací otázky  Vymezte ústavní a mezinárodní východiska správního trestání  Charakterizujte ESLP  Vyjmenujte a charakterizujte zásady platné pro správní trestání  Jaké zásady vyplývají z Doporučení o ukládání správních sankcí


Stáhnout ppt "Nástin přednášek – studijní pomůcky. Právní odpovědnost  sekundární povinnost vznikající fyzické či právnické osobě za porušení primární povinnosti,"

Podobné prezentace


Reklamy Google