Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Systém sociálních služeb a sociální práce - stávající stav a návrhy změn PhDr. Radek Suda Lipnice 27.2.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Systém sociálních služeb a sociální práce - stávající stav a návrhy změn PhDr. Radek Suda Lipnice 27.2.2014."— Transkript prezentace:

1 1 Systém sociálních služeb a sociální práce - stávající stav a návrhy změn PhDr. Radek Suda Lipnice 27.2.2014

2 2 Sociální služby Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění Cíl: sociální začlenění, prevence před sociálním vyloučením Formy: terénní, ambulantní, pobytové Počet druhů: 32 (33 poradenství ) Péče, prevence, poradenství Obsah: Činnosti, úkony

3 3 Sociální služby – problematická místa + návrhy řešení odstranění duplicit v systému zajištění sociální služeb zpřehlednění nabídky sociálních služeb pro veřejnost duplicita činností a úkonů vysoká administrativní zátěž (pro SS, KÚ) nízká prestiž „pracovat“ v sociálních službách

4 4 Sociální služby – návrhy řešení zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb – redukce druhů soc. služeb zvýšení spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru odstranění duplicit v systému zajištění sociální služeb – jasné hranice zpřehlednění nabídky sociálních služeb pro veřejnost zvýšení prestiže „pracovat“ v sociálních službách – definovat jasně pracovní pozice zvýšení prestiže profese sociálního pracovníka/pracovnice

5 Aktuální stav financování sociálních služeb Financování dle zákona č. 108/2006 Sb. - §101 (Program podpory A – místní a regionální působnost), §104 (Program podpory B – nadregionální a celostátní působnost) Financování služeb je vícezdrojové, dotace 2014 kryje cca 25% nákladů Prostředky na dotace MPSV 2013: 6,5 mld. Kč Prostředky na dotace MPSV 2014: 7,4 mld. Kč Nelze predikovat výši alokace – systém nemůže být stabilní! 5

6 6 Nejpalčivější problémy systému Neznáme skutečné náklady služeb Není stanovena síť (minimální, základní či optimální) Účast jednotlivých donátorů systému je nepredikovatelná a nevymahatelná Financování je příliš vzdálené od dopadů (potřeb)

7 7 Aktuálně se řeší – oblast financování Přechod financování sociálních služeb na kraje (dle §101a zákona o sociálních službách) Analýzy v rámci projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ „Kalkulační vzorec…“ „Analýza veřejných a soukromých zdrojů…“ „Studie proveditelnosti variant financování…“ Tyto mají pomoci řešit problémy systému

8 8 Registrace a registr sociálních služeb Proces registrace podléhá zákonu 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je největším problémem nefunkčnost aplikace Registr, chybějící aktuální údaje o registraci sociálních služeb. Z tohoto důvodu je prvotním cílem pro oblast registrací zprovoznění programu a provedení úprav dle platné legislativy, doplnění dat jednotlivých poskytovatelů i sociálních služeb. vypracování výkladu metodiky registračních podmínek.

9 9 Kvalita a inspekce sociálních služeb STAV Parametry kvality poskytování sociálních služeb jsou dány ustanoveními zákona a o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb vydaných prováděcím předpisem k tomuto zákonu. Jsou zaměřené zejména na procesy probíhající v organizaci. ZÁMĚR Po deseti letech v roce 2013 MPSV iniciovalo revizi těchto parametrů tak, aby byl zachycen celkový proces poskytování klientovi od jeho fáze vstupu, přes proces až k požadovaným výstupům. Standardy kvality se zaměří více na zachycení změny kvality života klientů, která nastává podporou sociální služby.

10 10 Záměry – oblast standardy kvality Navázat na registrační podmínky – vstupní parametry pro organizaci (materiální, technické a personální), na kterých staví poskytování služeb klientům. Sladit požadavky dané zákonnými povinnostmi poskytovatelů a vyhláškou daných standardů kvality. Návrh na revizi standardů kvality z projektu ESF Inovace sytému kvality soc. služeb dopracovat do návrhu vyhlášky (v 1. fázi navázané na současný zákon, ve 2. fázi navázané na novelu zákona)

11 11 Inspekce kvality sociálních služeb STAV Inspekce sociálních služeb posuzují podle pravidel státní kontroly, jak poskytovatelé plnění zákonné povinnosti a standardy kvality sociálních služeb daných vyhláškou. Současné inspekce posuzují podle standardů procesy řízení organizace, vychází převážně z pracovních postupů a pravidel o praxi poskytovatele. Inspekce jsou prováděné krajskými pobočkami Úřadu práce ČR – nedostatečným počtem úředníků a externích odborníků bez zákonně vymezené odbornosti a vzdělávání. ZÁMĚR Navrhované změny inspekcí se zaměří primárně na klienta, na zjištění řešení jeho nepříznivé sociální situace pomocí sociální služby. Inspekce tak lépe naplní svůj účel státní kontroly, která má za cíl chránit klienty tak, aby jim byla poskytovaná individualizovaná podpora v důstojných podmínkách směřující k posílení jejich samostatnosti a uplatnění ve společnosti. Aktuálně – převod agendy do přenesené působnosti krajských úřadů

12 12 Záměry– oblast inspekce Převést návrh Metodiky inspekcí projektu ESF Inovace systému kvality soc. služeb do Normativní instrukce MPSV pro ÚP ČR nebo do Doporučeného postupu pro KÚ (riziko nejednotnosti výkonu). Nastavit legislativně kvalifikaci, odbornou způsobilost a další vzdělávání inspektorů kontrolního orgánu a expertů, využít ESF výstupů. Připravovat legislativní změnu převodu inspekcí z ÚP ČR na KÚ – připravit metodickou podporu MPSV, projekt na podporu poskytovatelů, zajistit větší počet inspektorů než na ÚP vzhledem k žádoucímu počtu inspekcí, zajistit pro agendu finanční prostředky – zejména na zapojení externích odborníků

13 13 Oblast odborného výkonu sociální práce Potřeba vyjasnit v zájmu dostupnosti odborné pomoci sociálních pracovníků pojetí sociální práce –Kvalifikační předpoklady –Kompetence –Specializace, licence –Profesní růst – profesní komora – jediný možný garant, nikoli odborná společnost tj. legislativní úprava kvalifikace a dalšího vzdělávání prostřednictvím profesního zákona – nový projekt MSPV Systémová podpora SPR Vyjasnit výkon sociální práce ve veřejné správě, v sociálních službách a v dalších odvětvích, tj. potřeba zajistit uznání právní úpravy všemi resorty – obecní právní předpis – profesní zákon jako lex generalis Rozvoj oboru prostřednictvím cíleného a účelově vymezeného poskytování finančních prostředků, zejména veřejná správa a sociální služby

14 14 Akreditace vzdělávacích programů administrace akreditačního procesu a koordinace činnosti Akreditační komise, věcné řízení projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců, v sociálních službách a implementace jeho výstupů do systému akreditačního řízení, implementace výstupů projektu do stávajícího systému akreditací, kontroly vzdělávacích institucí.

15 15 Kvalifikace zaměstnanců sociálních služeb spolupráce s krajskými zaměstnanci - uznávání kvalifikací v návaznosti na registrační podmínky příprava novely zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nastavení typů pracovníků v sociálních službách a jejich kompetencí v souladu s novou druhologií služeb, doplnění profese inspektora sociálních služeb včetně jejího definování v katalogu prací, zavedení kreditního systému a jeho návaznost na kreditní systém zdravotnických profesí, revidovat další profese v sociálních službách v zákoně příprava novely vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách: doplnění možností splnění kvalifikace pracovníka v sociálních službách o další kurzy a obory vzdělání (např. tlumočník znakového jazyka a další), nastavení nové podoby kvalifikačního kurzu, aktualizace oborů vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, tvorba nových kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK), které byly v letošním roce navrženy a schváleny (tlumočník znakového jazyka, interkulturní pracovník, inspektor sociálních služeb) a revize stávající kvalifikace Pečovatel/ka, resp. její přepracování na kvalifikaci Pracovníka v sociálních službách, revize Národní soustavy povolání (NSP) v rámci profese pracovníka v sociálních službách a profesí přidružených, vyřešit uznávání kvalifikací pracovníků v sociálních službách mezi Českou a Slovenskou republikou.

16 16 Děkuji za pozornost radek.suda@mpsv.cz


Stáhnout ppt "1 Systém sociálních služeb a sociální práce - stávající stav a návrhy změn PhDr. Radek Suda Lipnice 27.2.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google