Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování sociálních služeb 2015 Olomouc 2015-02-26.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování sociálních služeb 2015 Olomouc 2015-02-26."— Transkript prezentace:

1 Financování sociálních služeb 2015 Olomouc

2 Právní úprava zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (především z. č. 254/2014 Sb.) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (především z. č. 24/2015 Sb.) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

3 Zákon o sociálních službách dnem –zrušeno ustanovení § 101 –změna § 101a O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem kraje. Výši dotace kraji stanoví ministerstvo ve výši procentního podílů kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok; výše procentního podílu kraje je uvedena v příloze k tomuto zákonu.

4 Zákon o sociálních službách

5 Podmínky poskytnutí fin. prostředků Zastupitelstvo Olomouckého kraje –schválilo podmínky pro poskytnutí finančních prostředků v návaznosti na ustanovení § 101a odst. 2 zákona o sociálních službách dne usnesením UZ/12/40/2014 –Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji Obecná část Podprogram č. 1 – účelová státní dotace Podprogram č. 2 – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Podprogram č. 3 – příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím OK

6 Podmínky poskytnutí fin. prostředků Obecná část –vymezuje zkratky a základní pojmy –financování sociálních služeb v Olomouckém kraji – založeno na vícezdrojovém financování finanční příspěvky (dotace) z veřejných rozpočtů nemohou přesáhnout stanovenou maximální hranici finanční prostředky jsou poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy (mimo PO OK, těm na základě vztahu zřizovatel – PO přímo podle zákona č. 250/2000 Sb.) –veřejná podpora potřeba vypořádat se s veřejnou podporou vyplývá z předpisů EU –odkazuje na ně výslovně i § 101a odst. 2 zákona o SS

7 Podmínky poskytnutí fin. prostředků veřejná podpora –vyrovnávací platba ve smyslu rozhodnutí Evropské komise 2012/21/EU ze dne –pověření poskytováním služby obecného hospodářského zájmu čl. II Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na období roku 2015 pro sociální služby v síti Olomouckého kraje –kompenzační mechanismus – vzorec pro výpočet maximální vyrovnávací platby VP = (J * Z) + i + pz

8 Podmínky poskytnutí fin. prostředků veřejná podpora Z – hodnota stanovená pro jednotlivé sociální služby J – jednotka (pobytové = lůžka, ambulantní a terénní služby = úvazky pracovníků v přímé péči i – navýšení o inflaci (1 %) pz – 1,42

9 Podmínky poskytnutí fin. prostředků příklad: VP = (J * Z) + i + pz VP (AD) = (46 * ) ,60 VP (AD) = ,60 Kč VP (TP) = (4,249 * ) ,30 VP (TP) = , 20 Kč

10 Podmínky poskytnutí fin. prostředků veřejná podpora –povinnost uvést všechny zdroje financování sociálních služeb, k jejichž poskytování jako služby obecného hospodářského zájmu bude poskytovatel pověřen –vyúčtování vyrovnávací platby musí být předloženo na formuláři č. 3 Pravidel do následujícího kalendářního roku –na sociální službu financovanou v rámci SOHZ nesmí být přijata poskytovatelem podpora de minimis

11 Podprogram č. 1 účelová státní dotace –§ 101a zákona o sociálních službách –určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb –ve státním rozpočtu vyčleněno: Kč –pro Olomoucký kraj: Kč (7,81 %) –částka na navýšení platů a mezd pro ČR: Kč (usnesení vlády ČR č. 619 ze dne ) –pro Olomoucký kraj na navýšení platů a mezd Kč (7,81 %)

12 Podprogram č. 1 účelová státní dotace –žádost Olomouckého kraje o účelovou státní dotaci: Kč –celkem Olomouckému kraji poskytnuto rozhodnutím MPSV: Kč (z toho minimálně Kč je určeno na platy, mzdy a jejich navýšení) –přestože je účelová dotace navýšena oproti roku 2014 o , fakticky dochází v roce 2015 k poklesu objemu finančních prostředků

13 Podprogram č. 1 výše dotací a vzorové smlouvy (pro NNO a obce a PO obcí) byly Zastupitelstvem Olomouckého kraje schváleny dne –probíhá příprava smluv, poskytovatelé budou vyzváni k podpisu smluv prostřednictvím webových stránek Olomouckého kraje

14 Podprogram č. 1 smlouva: –výše dotace –částka na platy, mzdy a jejich navýšení stanovena jako součin celkové dotace a koeficientu 0, (př. celková dotace na službu Kč – z toho na platy mzdy a jejich navýšení Kč)

15 Podprogram č. 1 výplata –MPSV vyplatí kraji 60 % dotace nejpozději do 15. března 40 % dotace nejpozději do 30. června –kraj vyplatí poskytovatelům 1. splátku – 60 % –do 21 dnů po uzavření smlouvy nebo po připsání 1. splátky účelové dotace na účet Olomouckého kraje, pokud bude připsána později 2. splátku – 40 % –do 21 dnů po připsání 2. splátky na účet Olomouckého kraje

16 Podprogram č. 1 povinnost poskytovat sociální službu v souladu se skutečnostmi uvedenými v rozhodnutí o registraci sociální služby ke dni podpisu této smlouvy (vč. vymezení okruhu osob, kterým je služba poskytována) a oznámit všechny změny v těchto skutečnostech, přičemž tyto změny je možné uskutečnit na základě souhlasu poskytovatele předložení aktualizovaného rozpočtu sestaveného na základě výše dotace –do

17 Podprogram č. 2 dotace z rozpočtu Olomouckého kraje – pro rok 2015 vyčleněno Kč určen pro nestátní neziskové organizace harmonogram –podávání žádostí do do 12:00 –Zastupitelstvo Olomouckého kraje dotace poskytnuta na základě smlouvy (bez pověření SOHZ) výplata dotace do 21 dnů po podpisu smlouvy

18 Podprogram č. 3 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem určen ke krytí rozdílu mezi náklady nezbytně vynaloženými k plnění závazku veřejné služby a výnosy

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Financování sociálních služeb 2015 Olomouc 2015-02-26."

Podobné prezentace


Reklamy Google