Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. 2 Výroba biopotravin Statistika k červnu 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. 2 Výroba biopotravin Statistika k červnu 2009."— Transkript prezentace:

1 1

2 2 Výroba biopotravin Statistika k červnu 2009

3 3 Výroba biopotravin  Statistika k červnu 2009:  Počet výrobců biopotravin: 429  Počet výrobců na konci r. 2007: 253  Nárůst zpracovatelů biopotravin je výrazný, ale stále mnohem pomalejší než nárůst ekozemědělců, což poskytuje velký potenciál biosurovin pro výrobce

4 4 Pravidla pro výrobu biopotravin  Legislativa na evropské úrovni  účinnost od 1.1.2009  nařízení Rady (ES) 834/2007  prováděcí nařízení Komise (ES) 889/08  národní zákon 242/2000 Sb. platí prozatím beze změny dále

5 5 Pravidla pro výrobu biopotravin Suroviny musí pocházet z ekologického zemědělství, akvakultury nebo kontrolovaných sběrů Biopotravina musí obsahovat min. 95%-ní podíl složek zemědělského původu z EZ Zbylých 5% složek zemědělského původu mohou tvořit pouze povolené látky ze schváleného seznamu (příloha 9 NK 889/2008) Biovýroba musí být časově nebo prostorově oddělena od konvenční výroby Skladování bioproduktů musí být prostorově nebo evidenčně odděleno

6 6 Pravidla pro výrobu biopotravin Kontrolují se toky surovin, meziproduktů a hotových výrobků Při výrobě biopotravin lze používat přídatné látky (potravinářská additiva) pouze ze seznamu povolených látek (příloha 8 NK 889/08)

7 7 Zákon č. 242/2000 Sb. Doplňuje evropskou legislativu EZ Řeší především administrativní postupy Stanoví sankce za porušování pravidel EZ

8 8 Registrace výrobce biopotravin Vybrat si jednu ze tří kontrolních organizací, pověřených MZe (KEZ o.p.s., ABCERT AG, Biokont CZ, s r.o.) Uzavřít s ní smlouvu o kontrole a certifikaci Kontrolní organizace provede vstupní kontrolu (možno i vícekrát)

9 9 Registrace výrobce biopotravin Kontrolní organizace vydá potvrzení, že žadatel plní podmínky pro výrobu biopotravin Žadatel podá na MZe žádost o registraci, přílohou žádosti je potvrzení kontrolní organizace

10 10 Certifikace bioprodukce Po úspěšném absolvování kontroly je možné obdržet certifikát na biopotraviny (vzor certifikátu v příloze 12 NK 889/2008) s platností max. 15 měsíců Po obdržení platného certifikátu je možné označovat produkci jako „BIO“ Pokud producent porušil povinnosti dané legislativou, může být certifikát odejmut. Produkt pak může být prodáván pouze jako konvenční (nikoliv BIO) a každá registrovaná osoba musí mít připraven plán opatření pro takové případy.

11 11 WWW kontrolních organizací. www.abcert.cz www.biokont.cz www.kez.cz

12 12 Kdo kontroluje kontrolory? Dozor nad činností kontrolních organizací i osob podnikajících v ekologickém zemědělství vykonává Ministerstvo zemědělství, a to různými způsoby: Formou dozoru při kontrolách – tzv. supervize Nařízené kontroly a šetření na základě oznámení třetí osoby Nařízené kontroly a šetření na základě notifikace (oznámení) od jiného členského státu nebo EK o ujištění závadných bioproduktů pocházejících nebo recertifikovaných v ČR Křížová kontrola dat

13 13 Kdo kontroluje kontrolu kontrolorů? Ministerstvo zemědělství podle nařízení odesílá souhrnná agregovaná data o ekologickém zemědělství v ČR jednou ročně Generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK (DG AGRI) v Bruselu a také EUROSTATU: Obě tyto instituce provádí křížové porovnání dat a srovnání s daty z dalších členských zemí. Kromě toho DG AGRI při řešení tzv. notifikací (oznámení dalších států o nesrovnalostech ohledně biopotravin pocházejících z ČR).

14 14 Označování biopotravin Požadavky na označování biopotravin stanoví NR 834/2007, čl. 23-25, a upřesňuje zákon č. 242/2000 Sb. a vyhláška č. 16/2006 Sb. Čl.23 NR – označováním slovem „BIO“ nebo „EKO“ pouze pro biopotraviny Čl. 24 NR – povinné údaje Kód kontrolní organizace stanoveny nařízením Komise (CZ-BIO-KEZ-01, CZ-BIO-ABCERT- 02, CZ-BIOKONT-03)

15 15 Označování biopotravin Logo EU – použití zatím dobrovolné, od 1.7.2010 povinné Označení původu surovin (zemědělská produkce EU/mimo EU, zemědělská produkce ČR) – zatím dobrovolné, od 1.7.2010 povinné U produktů ze třetích zemí bude použití loga i označení původu stále dobrovolné

16 16 Označování biopotravin Potravina obsahující méně než 95%-ní podíl složek zemědělského původu z konvenčního zemědělství musí být považována za konvenční potravinu, možné je označování složek pocházejích z EZ ve složení výrobku Každý stát má své národní biologo, které může používat (v budoucnu i spolu s logem EU)

17 17 Označování biopotravin Národní značka pro biopotraviny dle vyhlášky č. 16/2006

18 18 Označování biopotravin Současná značka pro EU (do července 2010 bude změněna)

19 19 Státní podpora výrobcům biopotravin 2007 -2013 Program rozvoje venkova Osa I, opatření „ Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům“ Výrobci biopotravin jsou bodově zvýhodněni při hodnocení investičních projektů

20 20 Státní podpora výrobcům biopotravin Podmínky pro bodové zvýhodnění: Platný certifikát na biopotravinu min. 10% podíl produkce biopotravin na celkové produkci potravin za rok, nebo min. příjem 10 mil. Kč za prodej biopotravin za rok

21 21 Obchod s biopotravinami Základní statistická data 2009: Celková spotřeba biopotravin: 1,8 mld. Kč, meziroční nárůst o 40% Průměrná spotřeba na osobu: 176 Kč Oddíl biopotravin z dovozu: 57%, meziroční pokles o 5%

22 22 Registrace obchodníka s biopotravinami Povinnost registrace platí pro obchodníky, kteří biopotraviny uvádí na trh nebo dováží ze třetích zemí, Povinnost registrace neplatí pro maloobchody, které hotový produkt nijak neupravují, ale pouze ho prodávají konečnému spotřebiteli

23 23 Pravidla pro obchod s biopotravinami Jsou daná legislativou Již se nezjišťuje, jak byly biopotraviny vyprodukovány, zpracovány, označeny, Skladovací podmínky Evidence nakoupeného a prodaného zboží

24 24 Dovoz biopotravin Pravidla dána NK 1235/2008 Pro označení dovozů je možno použít logo EU 3 úrovně dovozu A) seznam třetích zemí a kontrolních organizací akreditovaných EK B) uznání rovnocennosti (Austrálie, Nový Zéland, Argentina, Kostarika, Švýcarsko, Izrael, Indie, Tunisko) C) uznání ekvivalence - bioprodukty jsou certifikovány podle norem ekvivalentních legislativě EU (Codex Alimentarius, Basic standards IFOAM)

25 25 Profil typického spotřebitele biopotravin? žena, vysokoškolsky vzdělaná, věk 25 - 45 let, žijící v domácnosti s nadprůměrnými příjmy, obyvatelka většího města.

26 26 Postoje spotřebitelů (data z průzkumu Ogilvy, Počet respondentů 504 osob, období 29.9. – 7.10. 2008) Povědomí o existenci biopotravin se velmi zlepšilo a mají ho téměř všichni spotřebitelé.

27 27 Postoje spotřebitelů Biopotraviny kupuje 39% spotřebitelů, z toho 14% pravidelně

28 28 Postoje spotřebitelů Největší zájem nakupovat v biokvalitě spotřebitelé mají (kromě čerstvé zeleniny a ovoce) v případě mléčných výrobků a pečiva.

29 29 Postoje spotřebitelů Hlavní překážkou při nákupu biopotravin je vysoká cena. Snížení cen biopotravin, které by masovější produkce mohla přinést, by přineslo další výrazné zvýšení jejich odbytu.

30 30 Žádoucí cíle dalšího vývoje produkce biopotravin  Nárůst počtu výrobců biopotravin  Nárůst poptávky po biopotravinách ze strany spotřebitelů, větší poptávka po biosurovinách ze strany výrobců biopotravin  Větší podíl českých biopotravin

31 31 Internetové stránky v češtině vztahující se k ekologickému zemědělství www.mze.cz www.organic-farming.eu www.agronavigator.cz/ekozem www.bioinstitut.cz www.pro-bio.cz

32 32 Kontakt Martin Leibl oddělení ekologického zemědělství MZe tel. 221 812 056, 724 121 169 email: martin.leibl@mze.cz


Stáhnout ppt "1. 2 Výroba biopotravin Statistika k červnu 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google