Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Pavel Be ň o Tel. 222711362 nebo 602349848

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Pavel Be ň o Tel. 222711362 nebo 602349848"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Pavel Be ň o Tel. 222711362 nebo 602349848 E-mail: info@workrelations.eu;info@workrelations.eu

2 Straining – z angl. „námaha“, „p ř et ěž ování“,„(vy)nucení“ – je pova ž ován za subtiln ě jší formu mobbingu. Pojem byl vytvo ř en v Bologni/It, týmem poradc ů sdru ž ení Mobbing Prima cca v roce 1995.

3 - V ů d č í osobnost týmu Mobbing Prima - Soudní znalec, cca 6000 posudk ů … - Otázka: Proč soudy tak málo pracují s termínem „mobbing“? ( Č asopis Spiegel/DE: Pouze 5% ž alob usp ě je…) Tzv. Leymannovo pravidlo (definice) nestačí! Nová metodika – sledování 7 kritérií pro lepší deskripci konfliktů na pracovišti.

4 1. Místo jednání: U mobbingu a strainingu - pracovišt ě ; pouze u stalkingu tom ůž e být i n ě kde jinde, nap ř. v soukromém bytě. 2. Četnost jed nání: R ů zná. Mobbeři – č asto i denn ě. Straineři mohou konat mén ě, p ř íp. jednou, ale razantn ě, s dalekosáhlými následky pro poškozenou osobu. 3. Doba trvání konfliktu: Straining i mobbing = konflikt, který trvá delší dobu – 6 m ě síc ů a více. Nejde tedy o situa č ní konflikt typu hádka č i kritika. 4. Způsob jednání: U strainingu jde č asto o skrytou diskriminaci typu „ n ě koho opomenout“ (návrh povýšení, další vzd ě lávání, zvýšení platu, atp.) Z ř etelným signálem strainingu je zm ě na pracovních úkol ů a č inností. U mobbingu bývají útoky obvykle p ř ím ě jší, jasn ě ji patrné.

5 5. Pozice pod ř ízeného: Ob ě ti strainingu p ř íp. mobbingu nejsou na stejné (pschologické) úrovni s šikanujícím(i). S délkou trvání konfliktu se tato nerovnost č asto dokonce zvyšuje. 6. Fáze: U m obbingu – spor s ka ž dou další fázi nar ů stá; u strainingu taková dynamika nemusí být patrná. Ale straining není stejn ě zdrcující. 7. Záměr (cíl) agresora: Mobbe ř i i straine ř i sledují dlouhodobý strategický cíl – své ob ě ti se cht ě jí zbavit. Mobbe ř i cht ě jí svoji ob ěť alespo ň po ur č itou dobu také šikanovat, a tím oslabit její pozici.

6 1. Potenciál konfliktu na pracovišti je ji ž p ř ítomen, ale zatím se jako mobbing ješt ě neprojevuje, spíše jde o náhodné incidenty (condition zero); 2. Po č átek mobbingu – objevují se v ě domé a plánované útoky; 3. U ob ě ti mobbingu se objevují zm ě ny nálad, depresivní lad ě ní, nespavost apod.; 4. Vzniklé problémy, nap ř. č astou nemocnost č i po č et zmetk ů, za č íná ř ešit personální odd ě lení firmy a konflikt dále eskaluje; 5. Vá ž n ě jší a dlouhodob ě jší nep ř ítomnost ob ě ti v práci z d ů vod ů nemoci (trvá i m ě síce); 6. Ztráta pracovního místa.

7 1. Výskyt negativního a nep ř átelského chování na pracovišti, snaha poškodit osobu, která se stala ob ě tí útok ů a psychického násilí; 2. Trvalé nep ř átelství, poškozující jednání a útoky na spolupracovníka; 3. Výskyt psychosomatických problém ů na stran ě ob ě ti; 4. Ztráta pracovního místa.

8 V p ř ípadech strainingu se - na rozdíl od mobbingu - ji ž tolik nezd ů raz ň ují r ů zné formy a č etnost útok ů. T ě ch nemusí být nijak mnoho, ale jejich následky jsou hluboké, trvalé a pro ob ěť znamenají dlouhodobou zm ě nu pracovních podmínek k horšímu !!!

9 Otázky? Pou ž itá literatura: Be ň o P., Šarmantní násilníci, Portál 2015,ISBN 987-80-262-0938-6 Děkuji za pozornost! Tel.: 222711362 nebo 602349848 E-mail: 222711362@praceavztahy.cz


Stáhnout ppt "PhDr. Pavel Be ň o Tel. 222711362 nebo 602349848"

Podobné prezentace


Reklamy Google