Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Legislativa v dopravě ČR Ing. Tomáš Matras,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Legislativa v dopravě ČR Ing. Tomáš Matras,"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Legislativa v dopravě ČR Ing. Tomáš Matras, PhD.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativa v dopravě ČR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici…; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici…; Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících; Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících; Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativa v dopravě ČR Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška MDS č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, Vyhláška MDS č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativa v dopravě ČR Vyhláška MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, Vyhláška MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, Vyhláška MD č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, Vyhláška MD č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících, Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících,

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativa v dopravě ČR Nařízení vlády ze dne 9.2.2011 o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Nařízení vlády ze dne 9.2.2011 o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Cenový výměr Ministerstva financí Stanovuje podmínky regulace jízdného ve VD; Stanovuje podmínky regulace jízdného ve VD; vydávaný pro každý kalendářní rok. vydávaný pro každý kalendářní rok.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Veřejná přeprava cestujících Veřejná přeprava cestujících služby v přepravě cestujících obecného hospodářského zájmu, které jsou veřejnosti nabízeny nediskriminačním způsobem a nepřetržitě. služby v přepravě cestujících obecného hospodářského zájmu, které jsou veřejnosti nabízeny nediskriminačním způsobem a nepřetržitě.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Veřejná linková doprava Veřejná linková doprava je doprava, při které jsou přepravní služby nabízeny podle předem vyhlášených podmínek a jsou poskytovány k uspokojování přepravních potřeb; pokud je doprava uskutečňována pro potřeby města a jeho příměstských oblastí, jedná se o městskou autobusovou dopravu.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Veřejná drážní doprava Veřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu. je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Integrovaná doprava Integrovaná doprava (dle zákona o silniční dopravě) se jedná o zajišťování dopravní obslužnosti území veřejnou osobní dopravou jednotlivými dopravci v silniční dopravě společně nebo dopravci v silniční dopravě společně s dopravci v jiném druhu dopravy nebo jedním dopravcem provozujícím více druhů dopravy, pokud se dopravci podílejí na plnění přepravní smlouvy podle smluvních přepravních a tarifních podmínek. (dle zákona o silniční dopravě) se jedná o zajišťování dopravní obslužnosti území veřejnou osobní dopravou jednotlivými dopravci v silniční dopravě společně nebo dopravci v silniční dopravě společně s dopravci v jiném druhu dopravy nebo jedním dopravcem provozujícím více druhů dopravy, pokud se dopravci podílejí na plnění přepravní smlouvy podle smluvních přepravních a tarifních podmínek.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Integrované veřejné služby v přepravě citujících Integrované veřejné služby v přepravě citujících (dle nařízení č. 1370/2007) se jedná o vzájemně propojené dopravní služby ve vymezené územní oblasti s jednotnou informační službou, systémem jízdného a jízdním řádem. (dle nařízení č. 1370/2007) se jedná o vzájemně propojené dopravní služby ve vymezené územní oblasti s jednotnou informační službou, systémem jízdného a jízdním řádem.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Integrované veřejné služby Integrované veřejné služby (dle zákona č.194/2010) jsou integrované veřejné služby v přepravě cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství (t.j. nařízení č. 1370/2007). (dle zákona č.194/2010) jsou integrované veřejné služby v přepravě cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství (t.j. nařízení č. 1370/2007). Požadavek na jednotnou informační službu je splněn, pokud je zajištěno poskytování informací o jednotném jízdním řádu a tarifu na jednom místě. Požadavek na jednotnou informační službu je splněn, pokud je zajištěno poskytování informací o jednotném jízdním řádu a tarifu na jednom místě.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Dopravní úřady Dopravní úřady Pro linkovou veřejnou dopravu jsou jimi krajské úřady. Pro linkovou veřejnou dopravu jsou jimi krajské úřady. Pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Závazek veřejné služby Závazek veřejné služby Je požadavek, který vymezí nebo stanoví příslušný orgán k zajištění veřejné služby v přepravě cestujících v obecném zájmu, který by provozovatel na základě svých vlastních obchodních zájmů bez odměny nepřevzal vůbec nebo nepřevzal ve stejném rozsahu nebo za stejných podmínek. Je požadavek, který vymezí nebo stanoví příslušný orgán k zajištění veřejné služby v přepravě cestujících v obecném zájmu, který by provozovatel na základě svých vlastních obchodních zájmů bez odměny nepřevzal vůbec nebo nepřevzal ve stejném rozsahu nebo za stejných podmínek.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Kompenzace za veřejné služby Kompenzace za veřejné služby Je jakákoli výhoda, zejména finanční, kterou přímo nebo nepřímo poskytne příslušný orgán z veřejných zdrojů během období provádění závazku veřejné služby nebo v souvislosti s tímto obdobím. Je jakákoli výhoda, zejména finanční, kterou přímo nebo nepřímo poskytne příslušný orgán z veřejných zdrojů během období provádění závazku veřejné služby nebo v souvislosti s tímto obdobím.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost Jedná se o zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Jedná se o zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Rozsah dopravní obslužnosti Rozsah dopravní obslužnosti Rozsah dopravní obslužnosti není právními předpisy stanoven. Definice dopravní obslužnosti udává pouze věcný rámec pro stanovení rozsahu dopravní obslužnosti území, neuvádí žádné konkrétní údaje. V praxi je proto dosud limitujícím faktorem pro stanovení tohoto rozsahu výhradně výše finančních prostředků, které má objednatel veřejné služby k dispozici. Rozsah dopravní obslužnosti není právními předpisy stanoven. Definice dopravní obslužnosti udává pouze věcný rámec pro stanovení rozsahu dopravní obslužnosti území, neuvádí žádné konkrétní údaje. V praxi je proto dosud limitujícím faktorem pro stanovení tohoto rozsahu výhradně výše finančních prostředků, které má objednatel veřejné služby k dispozici. Rozsah dopravní obslužnosti Rozsah dopravní obslužnosti Odpovědnost za finanční zabezpečení základní dopravní obslužnosti území ve veřejném zájmu má mít podle principů EU stát. Odpovědnost za finanční zabezpečení základní dopravní obslužnosti území ve veřejném zájmu má mít podle principů EU stát.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Odpovědnost za zajištění dopravní obslužnosti Odpovědnost za zajištění dopravní obslužnosti ministerstvo dopravy: ministerstvo dopravy: dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy: dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy: nadregionální charakteru, nadregionální charakteru, mezinárodní ho charakteru. mezinárodní ho charakteru. Kraje a obce : Kraje a obce : stanoví rozsah dopravní obslužnosti ve své samostatné působnosti, stanoví rozsah dopravní obslužnosti ve své samostatné působnosti, a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením. a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Dopravní plánování Dopravní plánování Zajišťují prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území: Zajišťují prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo dopravy, kraje. kraje. Cílem je: Cílem je: Vytvoření podmínek pro zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci : Vytvoření podmínek pro zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci : státu, krajů a obcí. státu, krajů a obcí.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Dopravní plánování Dopravní plánování Vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy. Vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Dopravní plánování Dopravní plánování Plán dopravní obslužnosti území: Plán dopravní obslužnosti území: Pořizován nejméně na dobu 5 let, Pořizován nejméně na dobu 5 let, Obsahuje: Obsahuje: a)popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, b)předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, c)časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv, d)harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Organizátor integrované dopravy Organizátor integrované dopravy Organizátor Organizátor právnická osoba pro plnění úkolů při zřizování a organizaci veřejných služeb v přepravě cestujících, právnická osoba pro plnění úkolů při zřizování a organizaci veřejných služeb v přepravě cestujících, založen kraji či obcemi. založen kraji či obcemi. Může být pověřen k uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy. Může být pověřen k uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ČSN EN 13816 Doprava, Logistika a služby, Veřejná přeprava osob, Definice jakosti služby, cíle a měření

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 7)Bezpečnost vědomí osobní ochrany zákazníků, odvozené ze skutečných měření a od činností vedoucích k zajištění, že zákazníci jsou si těchto měření vědomi. vědomí osobní ochrany zákazníků, odvozené ze skutečných měření a od činností vedoucích k zajištění, že zákazníci jsou si těchto měření vědomi. 8)Dopad na životní prostředí účinek na životní prostředí vyplývající ze zajištění služby veřejné přepravy. účinek na životní prostředí vyplývající ze zajištění služby veřejné přepravy. ČSN EN 13816 jakost veřejné přepravy osob je popsána kritérii: jakost veřejné přepravy osob je popsána kritérii: 1)Dosažitelnost rozšíření nabízené služby v geografickém smyslu, čas, četnost a druh dopravy. rozšíření nabízené služby v geografickém smyslu, čas, četnost a druh dopravy. 2)Přístupnost přístup do systému veřejné přepravy, včetně napojení na jiné druhy dopravy. přístup do systému veřejné přepravy, včetně napojení na jiné druhy dopravy. 3)Informace systematické zajištění znalostí o systému veřejné přepravy na pomoc plánování a vykonání cest. systematické zajištění znalostí o systému veřejné přepravy na pomoc plánování a vykonání cest. 4)Čas aspekty času týkající se plánování a vykonání cest. aspekty času týkající se plánování a vykonání cest. 5)Péče o zákazníka prvky služby zavádějící nejtěsnější praktické spojení mezi standardní službou a požadavky jakéhokoli jednotlivého zákazníka. prvky služby zavádějící nejtěsnější praktické spojení mezi standardní službou a požadavky jakéhokoli jednotlivého zákazníka. 6)Pohodlí prvky služby zaváděné za účelem vytvoření relaxačních a volný čas naplňujících cest veřejné přepravy. prvky služby zaváděné za účelem vytvoření relaxačních a volný čas naplňujících cest veřejné přepravy.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ČSN EN 13816 Kritérium dosažitelnosti Kritérium dosažitelnosti - z hlediska zajištění rozsahu dopravní obslužnosti území je rozhodující, Kritérium dosažitelnosti - z hlediska zajištění rozsahu dopravní obslužnosti území je rozhodující, toto kritérium je normou v nejpodrobnější úrovni 3 specifikováno jako: toto kritérium je normou v nejpodrobnější úrovni 3 specifikováno jako: vzdálenost nástupní a výstupní stanice, vzdálenost nástupní a výstupní stanice, potřeba přestupů, potřeba přestupů, pokrytá oblast, pokrytá oblast, provozní doba, provozní doba, četnost, četnost, faktor zatížení vozidla. faktor zatížení vozidla.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativa po vstupu České republiky do Evropské unie Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po silnici a železnici Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po silnici a železnici V platnosti závěru roku 2009 po dvouletém přechodném období V platnosti závěru roku 2009 po dvouletém přechodném období zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících Pomocí tohoto zákona bylo do české legislativy implementováno nařízení EP č. 1370/2007 včetně navazujících zákonů a prováděcích předpisů Pomocí tohoto zákona bylo do české legislativy implementováno nařízení EP č. 1370/2007 včetně navazujících zákonů a prováděcích předpisů

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Shrnutí


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Legislativa v dopravě ČR Ing. Tomáš Matras,"

Podobné prezentace


Reklamy Google