Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 194/2010 Sb. a jeho dopad na CIS JŘ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 194/2010 Sb. a jeho dopad na CIS JŘ"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 194/2010 Sb. a jeho dopad na CIS JŘ
specializovaný dopravní software Zákon č. 194/2010 Sb. a jeho dopad na CIS JŘ Ing. Petr Buchníček Ing. Tomáš Zajíc

2 Aktuální změny v legislativě
Program školení Úvod Aktuální změny v legislativě Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách Metodický pokyn MD č. 4 k organizaci CIS JŘ Postupování JŘ MHD do CIS JŘ Datové formáty pro JŘ MHD Praktická ukázka práce s CISnet

3 CIS JŘ – legislativní rámec
CIS JŘ – legislativní rámec Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů: § 2 odst. (18) definuje termín CIS JŘ § 17 odst. (1) a (2) zavádí zpravodajskou povinnost: dopravce předkládá JŘ a jeho změny DÚ DÚ postupuje schválený JŘ do CIS JŘ organizaci CIS JŘ upravuje vyhláška MD č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, a Metodický pokyn MD č. 3 k organizaci CIS JŘ (definuje JDF verze 1.9 platný od ) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: § 40 odst. (3) rozšiřuje zpravodajskou povinnost i na JŘ drážní dopravy

4 Zákon o veřejných službách
Zákon o veřejných službách - účinný od !! Základní oblasti: vymezení dopravní obslužnosti dopravní plánování a podpora IDS elektronické systémy plateb a odbavení cestujících nabídková řízení a přímá zadání mimořádné situace výpočet kompenzace stanovení standardů kvality a bezpečnosti Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

5 Změna zákona o silniční dopravě
Změna zákona o silniční dopravě v § 17 odst. 5: ruší se vynětí JŘ městské autobusové dopravy provozované na území města z působnosti ustanovení odst. 2 téhož paragrafu povinnost DÚ postoupit schválený JŘ MHD do CIS JŘ Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

6 povinnost DSÚ postoupit schválený JŘ uvedených drah do CIS JŘ
Změna zákona o dráhách v § 41 se doplňuje odst. 3: pro JŘ na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové se zavádí povinnost DSÚ postoupit schválený JŘ uvedených drah do CIS JŘ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách Na dráze celostátní a regionální má povinnost předkládat JŘ do CIS provozovatel dráhy!

7 Metodický pokyn č. 4 Platnost Metodického pokynu č. 3 k organizaci CIS JŘ, vydaného Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod č.j. 14/ CIS/1 dne 31. října 2002 k realizaci ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, končí dnem 30. června 2010. Metodický pokyn č. 4 rozšiřuje působnost Metodického pokynu č. 3 i na JŘ linek městské autobusové dopravy a na jízdní řády veřejné drážní osobní dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové. Metodický pokyn MD č. 4 k organizaci CIS JŘ

8 Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 je platný a závazný pro zpracování jízdních řádů se začátkem platnosti od , jejich kontrolu, schvalování a postupování do CIS JŘ. Vedením CIS JŘ je Ministerstvem dopravy pověřena právnická osoba CHAPS spol. s r.o., Brno (provozovatel CIS). Dopravce zpracovává JŘ v elektronické podobě, formát a strukturu dat pro elektronické zpracování JŘ určuje celostátně Ministerstvo dopravy. Dopravci ho stanoví příslušný dopravní úřad (DÚ), který mu udělil licenci k provozování veřejné linkové dopravy, či drážní správní úřad (DSÚ), který mu udělil licenci k provozování veřejné drážní dopravy.

9 Met. pokyn č. 4 – datové formáty
Met. pokyn č. 4 – datové formáty Od data platnosti tohoto metodického pokynu jsou pro elektronickou podobu JŘ určeny dva datové formáty: Jednotný datový formát 1.9 (JDF 1.9) popsaný v příloze č. 1 Jednotný datový formát 1.10 (JDF 1.10) popsaný na webové adrese Předkládaný JŘ musí mít podobu (formu) stanovenou v §§ vyhlášky č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, resp. §§ dopravního řádu drah. JDF 1.9 stanoví jako závazný formát a strukturu dat elektronické podoby jízdního řádu příslušný DÚ dopravci, který předkládá ke schválení jízdní řád veřejné linkové dopravy. JDF 1.10 stanoví jako závazný formát a strukturu dat elektronické podoby jízdního řádu příslušný DÚ či DSÚ dopravci, který předkládá ke schválení jízdní řád městské autobusové dopravy či veřejné drážní osobní dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové.

10 Met. pokyn č. 4 – označení linky
Met. pokyn č. 4 – označení linky v městské hromadné dopravě: číslo linky, případně i jiné označení stanovené v rozhodnutí o udělení licence a název městské dopravy Číslo linky je šestimístné: první trojčíslí označuje DÚ či DSÚ, který vydal licenci (viz příloha č. 2) druhé trojčíslí označuje pořadové číslo linky

11 Met. pokyn č. 4 – názvy zastávek
Met. pokyn č. 4 – názvy zastávek v městské hromadné dopravě stanovené v rozhodnutí o udělení licence v názvu zastávky nemusí být obsažen název obce (pak jedná se o tzv. „místní název zastávky“), pokud jej obsahuje název městské dopravy u zastávky se uvedou případné bližší podmínky jejího použití (např. bezbariérově přístupná) název zastávky a případný odpovídající místní název zastávky určuje pro všechny linky či spoje, které tuto zastávku využívají, DÚ či DSÚ, v jehož územním obvodu se příslušná zastávka nachází, po konzultaci s nadřazeným krajským DÚ a provozovatelem CIS název zastávky zašle DÚ či DSÚ provozovateli CIS, který vede celostátní registr zastávek

12 Met. pokyn č. 4 – tarifní vzdálenosti
Met. pokyn č. 4 – tarifní vzdálenosti v městské hromadné dopravě: tarifní vzdálenosti (uváděné v metrech či zaokrouhlené na celé kilometry) nebo údaje o tarifních pásmech příp. jiné textové informativní údaje potřebné pro určení výše jízdného

13 lhůty pro předložení JŘ na DÚ a DSÚ:
Met. pokyn č. 4 – lhůty lhůty pro předložení JŘ na DÚ a DSÚ: plánované změny JŘ, včetně plánovaných výluk, musí být postupovány do CIS JŘ před termínem začátku jejich platnosti pro předložení JŘ MHD určí příslušný DÚ či DSÚ dopravci lhůtu tak, aby byla schválená změna JŘ postoupena do CIS JŘ nejpozději 24 hodin před počátkem její platnosti Pro předložení jízdního řádu veřejné linkové dopravy (§ 2 odst. 10 vyhlášky) určí DÚ dopravci lhůtu s ohledem na dodržení zásad správního řízení v rozhodování o jízdních řádech a na lhůtu – nejpozději 15 pracovních dnů před začátkem platnosti jízdního řádu – stanovenou pro postoupení JŘ do CIS JŘ (§ 7 odst. 4 vyhlášky).

14 Met. pokyn č. 4 – kontrola JŘ
Met. pokyn č. 4 – kontrola JŘ kontrola elektronicky zpracovaných JŘ v CIS JŘ: data jízdního řádu předkládaná dopravcem kontroluje DÚ a DSÚ pomocí aplikace CISnet k automatické kontrole předkládaných dat jízdního řádu využívá aplikace CISnet celostátní registr zastávek a celostátní registr dopravců celostátní registry jsou aktualizovány výhradně provozovatelem CIS na základě informací od DÚ či DSÚ

15 Met. pokyn č. 4 – změny neprodleně
Met. pokyn č. 4 – změny neprodleně příslušný DÚ či DSÚ oznámí neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, provozovateli CIS k tomu určenou funkcí aplikace CISnet: zrušení existující zastávky změnu názvu nebo atributů existující zastávky zavedení nové zastávky ukončení platnosti JŘ z důvodu pozbytí platnosti vydané licence

16 Met. pokyn č. 4 – změny průběžně
Met. pokyn č. 4 – změny průběžně příslušný DÚ či DSÚ průběžně oznamují provozovateli CIS k tomu určenou funkcí aplikace CISnet: zánik dopravce změnu údajů o dopravci vznik nového dopravce veškeré změny pracovníků odpovědných za oblast jízdních řádů, včetně jejich telefonního spojení a u

17 Aktuální změny v legislativě 
Program školení Úvod  Aktuální změny v legislativě  Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách  Metodický pokyn MD č. 4 k organizaci CIS JŘ  Postupování JŘ MHD do CIS JŘ Datové formáty pro JŘ MHD Praktická ukázka práce s CISnet

18 rozšiřuje JDF 1.9 o struktury pro zpracování JŘ MHD:
Změny JDF – verze 1.10 JDF 1.10: rozšiřuje JDF 1.9 o struktury pro zpracování JŘ MHD: rozlišení dopravního prostředku označení výlukového (objížďkového) JŘ řazení spojů do skupin (grafikony) rozšíření pro dopravní systémy umožňuje rozlišovat zastavení spojů u konkrétního označníku zastávky umožňuje poskytovat více verzí JŘ téže linky v jediné datové dávce podporuje strojově zpracovatelné informace o návaznosti spojů JDF 1.9 stanoví jako závazný formát a strukturu dat elektronické podoby jízdního řádu příslušný DÚ dopravci, který předkládá ke schválení jízdní řád veřejné linkové dopravy. JDF 1.10 stanoví jako závazný formát a strukturu dat elektronické podoby jízdního řádu příslušný DÚ či DSÚ dopravci, který předkládá ke schválení jízdní řád městské autobusové dopravy či veřejné drážní osobní dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové.

19 Závěr teoretické části
Závěr teoretické části Otázky?


Stáhnout ppt "Zákon č. 194/2010 Sb. a jeho dopad na CIS JŘ"

Podobné prezentace


Reklamy Google