Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Model sektorových rad Školení pro členy pracovních skupin sektorových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Model sektorových rad Školení pro členy pracovních skupin sektorových."— Transkript prezentace:

1 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Model sektorových rad Školení pro členy pracovních skupin sektorových rad

2 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Proč Sektorové rady  Spolupráce vzdělavatelů, zaměstnavatelů a státu je klíčová pro vybudování pružného, efektivního a důvěryhodného systému, který by umožnil lidem získávat kvalifikace, které uplatní na trhu práce.  Bylo rozhodnuto o systémovém zapojení zaměstnavatelů do rozboru a popisu světa práce a přenášení jejich požadavků do vzdělávacího systému.  Vhodnou platformou pro spolupráci odborníků jednotlivých odvětví národního hospodářství se stávají sektorové rady, což bylo potvrzeno pilotním ověřením v roce 2007, 2008 i následným praktickým využitím.  Zřizování a existence sektorových rad je jedním ze základních předpokladů budování Národní soustavy povolání i Národní soustavy kvalifikací.

3 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Síť sektorových rad Sektorová rada Národní síť sektorových rad sektorových rad Správní rada Koordinační rada výkonná složka KR Sektorová rada Expertní tým Stálá konference předsedů SR stvrzovatelé pracovní skupiny pracovní týmy k SD sekce

4 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Správní rada (SpR)  Správní rada (SpR) je nejvyšší rozhodovací orgán sítě SR a zastřešuje síť sektorových rad. Jejím posláním je zastupovat zřizovatele při určování strategie rozvoje sítě SR a priorit směřujících ke kvalitnímu a širokému uplatnění sítě sektorových rad.  Správní rada ustavuje Koordinační radu (KR) jako svůj výkonný orgán pro koordinaci a operativní řízení sítě SR.

5 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Koordinační rada (KR) Koordinační radu ustavuje Správní rada jako svůj výkonný orgán pro koordinaci a operativní řízení sítě SR. Těžiště činnosti KR je podpora kvality a reprezentativnosti personálního a institucionálního složení SR tak, aby v SR pracovali zástupci všech oblastí národního hospodářství (jako členové SR nebo pracovní skupiny). Členové Koordinační rady jsou zástupci střešních zaměstnavatelů (HK ČR, SP ČR, AK ČR) a tajemník (manažer tajemníků SR) Výkonnou složku KR tvoří koordinátoři SR a odborní pracovníci. Tito zajišťují vytváření akceschopné a reprezentativní sítě SR a komunikaci uvnitř sítě SR).

6 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Sektorová rada (SR)  Je dobrovolné profesní sdružení, složené z reprezentantů významných zástupců zaměstnavatelů, střešních profesních sdružení a významných odborníků na lidské zdroje v daném odvětví. Jejím cílem je reprezentovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů zájmy daného odvětví ve vztahu ke státní správě, vzdělavatelům, občanům a dalším partnerům.  Sektorovou radu ustavuje Správní rada jako nejvyšší organizační složka sítě SR, dle návrhu Koordinační rady.  Sektorová rada je přímo podřízena Koordinační radě a odpovídá jí za rozsah a kvalitu své činnosti a výstupů, za přenášení informací a za realizaci činností/opatření ve své kompetenci. SEKTOROVÝCH RADČLENŮ SR

7 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Složení sektorové rady Sektorovou radu standardně tvoří zástupci:  zaměstnavatelů – firem působících v daném sektoru  zaměstnavatelů - profesních sdružení, cechů působících v daném sektoru  zastřešení sítě SR (bez hlasovacího práva) – plní funkci tajemníka SR Standardní složení SR je zpravidla doplněno o zástupce:  vzdělavatelů, akademické sféry  zaměstnanců – odborů  zadavatelů projektů a zakázek, na kterých síť SR spolupracuje (např. pro potřeby NSK - NÚV (bez hlasovacího práva) - plní funkci garanta dodržování metodiky NSK, příslušného ministerstva – autorizujícího orgánu  dalších subjektů spolupracujících na projektech, na kterých se podílí také daná SR

8 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Role členů v sektorové radě Reprezentativní složka sektorové rady:  Člen SR - zastupuje v sektorové radě subjekt, jímž byl do SR nominován. Členství navrhuje a schvaluje KR. Má hlasovací právo.  Předseda SR - je zároveň členem SR. Do funkce předsedy je schvalován a jmenován Správní radou. Koordinační rada je oprávněna navrhovat kandidáty na předsedu SR. Má hlasovací právo. Servisní složka sektorové rady:  Tajemník SR - zajišťuje organizaci a metodickou koordinaci fungování SR a tvorby výstupů SR. Nemá hlasovací právo. Odborná složka sektorové rady:  Garant NÚV - reprezentuje v sektorové radě správce NSK a zapojuje se i do řešení NSP v otázkách provázanosti a návaznosti jednotek práce a kvalifikací a v souvislosti s vazbou na obory vzdělání. Nemá hlasovací právo.  Člen SR za AOr (autorizující orgán) - reprezentuje v sektorové radě resortní instituci, která dle zákona č. 179/2006 Sb. rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace a podílí se na přípravě profesních kvalifikací a jejich změn (možnost hlasovat se odvíjí od statusu, který mu byl přidělen při vstupu do SR).

9 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Role sektorové rady  monitoruje trh práce, zjišťuje a deklaruje potřeby kvalifikací v daném sektoru;  řídí, usměrňuje a zajišťuje tvorbu materiálů popisujících svět práce a tvorbu materiálů a podkladů pro vzdělávací soustavu;  propaguje síť SR a výstupy, na kterých SR spolupracuje;  komunikuje s dalšími subjekty trhu práce při návrhu a realizaci opatření napomáhajících rozvoji lidských zdrojů a růstu konkurenceschopnosti pracovní síly;  iniciuje praktické využívání výstupů práce sektorové rady;  identifikuje změny na trhu práce a potřeby zaměstnavatelů i pracovních sil;  navrhuje koncepční, procedurální i legislativní změny v oblasti rozvoje lidských zdrojů v daném sektoru;  poskytuje poradenské služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů v daném sektoru.

10 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Pracovní skupina (PS)  Pracovní skupina je dočasné uskupení externě spolupracujících odborníků s praktickými zkušenostmi v dané oblasti, která je přímo podřízena SR. SR vytváří/ruší PS jako svou výkonnou složku ke splnění úkolů vyplývajících z harmonogramu SR.  Výstupy pracovní skupiny jsou schvalovány sektorovou radou.  Pověřený člen SR s hlasovacím právem se stává vedoucím PS, který zakládá, vede a koordinuje činnosti členů PS. Za složení a činnost pracovní skupiny odpovídá vedoucí PS předsedovi SR. PRACOVNÍCH SKUPINČLENŮ PSVYTVOŘENÝCH PKPUBLIKOVANÝCH PK

11 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Pracovní skupina v roce 2016  Složení PS: vedoucí + 3 členové  Dalším členem každé PS je předseda SR – zastřešuje, dohlíží na plnění úkolů, kontroluje dodržování termínů,…  Každý člen PS musí být proškolen (prezenčně, distančně)  Mělo by proběhnout 1-2 setkání členů PS Záznam o jednání PS (formulář) Výsledek práce PS: Nová PK– kvalifikační a hodnotící standard Revize PK– revidovaný kvalifikační a hodnotící standard – Záznam o výsledcích revize (formulář)

12 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Stvrzovatelé PK  Stvrzovatel je odborník s praktickými zkušenostmi v určité oblasti trhu práce, který se vyjadřuje k profesním kvalifikacím a dalším materiálům vytvořeným expertními týmy a pracovními skupinami sektorových rad. Stvrzovateli jsou především zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů a autorizovaných osob (Aos).  Stvrzovatel nemůže být člen SR, PS, která výstup zpracovala.  Stvrzovatel posuzuje obsah, kvalitu a především praktickou uplatnitelnost výstupů zpracovaných v SR, ke kterým zpracovává připomínky podle jednotného zadání, tzv. posudek svrzovatele. STVRZOVATELŮ PKPOSUDKŮ PK

13 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Stálá konference předsedů  Je složena z předsedů jednotlivých sektorových rad  Je poradním orgánem Správní rady a Koordinační rady  Je využívána pro přenos informací mezi jednotlivými sektorovými radami, regiony, sektory a ke komunikaci o průřezových tématech  Jednání Stálé konference předsedů svolává Koordinační rada

14 VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "VZ Zajištění podpory procesů a materiálně technického zázemí pro jednání pracovních skupin Model sektorových rad Školení pro členy pracovních skupin sektorových."

Podobné prezentace


Reklamy Google