Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Firemní inovační politika Seminář 7 Ing. Jiří Polách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Firemní inovační politika Seminář 7 Ing. Jiří Polách."— Transkript prezentace:

1 Firemní inovační politika Seminář 7 Ing. Jiří Polách

2 Akcie Seminář 5

3 Cenné papíry v ČR Akcie Zatímní listy Poukázky na akcie Podílové listy Dluhopisy Investiční kupóny KupónySměnkyŠeky Opční listy Náložné listy včetně konosamentů Skladištní listy Zemědělské skladní listy

4 Cenné papíry Cenný papír může mít z hlediska prodejnosti tyto formy: Na doručitele - může být volně, bez omezení prodáván. Do cenného papíru se nezapisuje, kdo je majitelem, a změna se nemusí oznamovat emitentovi. Dosud rovněž používaný termín na majitele není zcela správný, neboť každý c.p. má svého majitele. Na jméno - v samotném cenném papíru je zapsáno jméno majitele tohoto papíru a při jeho změně se musí provést nový zápis. Změna musí být rovněž oznámena emitentovi tohoto cenného papíru. Na řad - na tomto cenném papíru je označen jeho majitel, při změně se převod vyznačí na rubu cenného papíru tzv. rubopisem ( indosamentem ). Tato změna se emitentovi v tomto případě nemusí oznamovat.

5 Cenné papíry Zákon definuje také: Jmenovitou hodnotu - peněžní částka uvedená na cenném papíru. Kurs - cena uveřejněná, kurs na veřejném trhu. Emisní kurs - peněžní částka, za kterou emitent vydává cenný papír.

6 Akcie akcie definujeme jako cenné papíry, se kterými jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při eventuálním zániku společnosti akcie definujeme jako cenné papíry, se kterými jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při eventuálním zániku společnosti mohou být vydávány v podobě listinné i zaknihované, akcie může znít na jméno nebo na doručitele. Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem do obchodního rejstříku, akcii v tomto případě nahrazuje tzv. zatímní list, který je dle zákona rovněž cenným papírem. mohou být vydávány v podobě listinné i zaknihované, akcie může znít na jméno nebo na doručitele. Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem do obchodního rejstříku, akcii v tomto případě nahrazuje tzv. zatímní list, který je dle zákona rovněž cenným papírem.

7 Rozdělení akcií Akcie kmenová ( obyčejná ) - vlastníci mají všechna práva, tzn. podíl na majetku a zisku společnosti, právo informační, hlasovací, kontrolní. Vyplácení dividend a jejich výše plně závisí na rozhodnutí valné hromady. Akcie kmenová ( obyčejná ) - vlastníci mají všechna práva, tzn. podíl na majetku a zisku společnosti, právo informační, hlasovací, kontrolní. Vyplácení dividend a jejich výše plně závisí na rozhodnutí valné hromady. Akcie prioritní ( přednostní ) - vlastník tohoto druhu akcie ztrácí právo hlasování na valné hromadě, tzn. že nemá ve své podstatě možnost ovlivňovat řízení společnosti. Na druhé straně má ovšem zajištěnou výplatu dividend( vesměs konstantní) a toto rozhodnutí již nepodléhá valné hromadě. Souhrn nominálních hodnot těchto akcií nesmí být větší než 50 % základního jmění. Akcie prioritní ( přednostní ) - vlastník tohoto druhu akcie ztrácí právo hlasování na valné hromadě, tzn. že nemá ve své podstatě možnost ovlivňovat řízení společnosti. Na druhé straně má ovšem zajištěnou výplatu dividend( vesměs konstantní) a toto rozhodnutí již nepodléhá valné hromadě. Souhrn nominálních hodnot těchto akcií nesmí být větší než 50 % základního jmění. Dividendy mohou být vypláceny pouze tehdy, když společnost dosahuje zisk, pak se jedná o akcie prioritní obvyklé. Dividendy mohou být vypláceny pouze tehdy, když společnost dosahuje zisk, pak se jedná o akcie prioritní obvyklé. V případě, že společnost nevykazuje zisk, dividendy se načítají a vlastník obdrží celkovou výši dividend za dané období až v okamžiku, kdy k tvorbě zdroje pro dividendy- čili zisku-dojde. V případě, že společnost nevykazuje zisk, dividendy se načítají a vlastník obdrží celkovou výši dividend za dané období až v okamžiku, kdy k tvorbě zdroje pro dividendy- čili zisku-dojde.

8 Rozdělení akcií Z hlediska převoditelnosti Z hlediska převoditelnosti Akcie na doručitele - k převodu mezi vlastníky dochází pouze předáním, společnost nezná stávající akcionáře. Akcie na doručitele - k převodu mezi vlastníky dochází pouze předáním, společnost nezná stávající akcionáře. Akcie na jméno - v tomto případě se vede kniha akcionářů, k převodu dochází prostřednictvím tzv. rubopisu ( indosamentu ). K převodu vlastníka musí v tomto případě společnost vydat souhlas a provede se změna v knize akcionářů. Akcie na jméno - v tomto případě se vede kniha akcionářů, k převodu dochází prostřednictvím tzv. rubopisu ( indosamentu ). K převodu vlastníka musí v tomto případě společnost vydat souhlas a provede se změna v knize akcionářů. Pokud společnost nevyžaduje souhlas při změně vlastníka akcie, ale ten se musí provést na základě přepisu v rubopisu akcie, jedná se o tzv. akcii na řád. Pokud společnost nevyžaduje souhlas při změně vlastníka akcie, ale ten se musí provést na základě přepisu v rubopisu akcie, jedná se o tzv. akcii na řád.

9 Náležitosti akcií Základní údaje, které musí obsahovat akcie upravuje Obchodní zákoník, jedná se o: Základní údaje, které musí obsahovat akcie upravuje Obchodní zákoník, jedná se o: obchodní jméno a sídlo společnosti obchodní jméno a sídlo společnosti jmenovitá ( nominální ) hodnota jmenovitá ( nominální ) hodnota označení formy akcie, u akcie na jméno i jméno akcionáře označení formy akcie, u akcie na jméno i jméno akcionáře výše základního jmění a počet akcií k datu emise výše základního jmění a počet akcií k datu emise datum emise datum emise

10 Dividenda -Dividenda je peněžitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie -Výše dividendy závisí na čistém zisku akciové společnosti, který vykáže společnost ve své bilanci po odečtení přídělů do rezervních fondů, výplatě členům představenstva společnosti, resp. jiných orgánů a po zaplacení daní -Výše dividendy je jedním z činitelů ovlivňujících kurs akcie. Kurs akcie se vypočítá jako jistina, kdy dividenda se chápe jako úrok. Výše dividendy není jednoznačným ukazatelem úspěšnosti hospodaření akciové společnosti

11 Emitent Emitentem je společnost nebo veřejná korporace (např. obec, stát), která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků na rozvoj svého podnikání. Emitovat neboli vydávat lze v závislosti na typu společnosti nebo zájmech společnosti nejrůznější druhy cenných papírů, z nichž nejznámější jsou akcie, dluhopisy a podílové listy.

12 Obchodování s c.p. Veřejně obchodovatelný, neboli nově registrovaný cenný papír je takový papír, se kterým lze obchodovat na veřejném trhu, tj. na burze nebo na jiném organizovaném trhu cenných papírů. Veřejně obchodovatelný, neboli nově registrovaný cenný papír je takový papír, se kterým lze obchodovat na veřejném trhu, tj. na burze nebo na jiném organizovaném trhu cenných papírů. Podmínkou k tomu, aby mohl být cenný papír veřejně obchodovatelný, je povolení Komise pro cenné papíry na základě žádosti emitenta. Součástí této žádosti je tzv. prospekt cenného papíru. Podmínkou k tomu, aby mohl být cenný papír veřejně obchodovatelný, je povolení Komise pro cenné papíry na základě žádosti emitenta. Součástí této žádosti je tzv. prospekt cenného papíru.

13 Primární trh Primární trh umožňuje emitentům získat peněžní prostředky pomocí emise cenných papírů. Na tomto trhu hledají emitenti první majitele pro své cenné papíry, proto je primární trh také nazýván trhem nových cenných papírů.

14 Sekundární trh Sekundární trh je trhem již emitovaných cenných papírů, se kterými se zde obchoduje a dochází tak ke změnám mezi jejich majiteli. Emitenti většinou nemají možnost tyto obchody ovlivňovat a nemají z nich žádný prospěch. Sekundární trh je trhem již emitovaných cenných papírů, se kterými se zde obchoduje a dochází tak ke změnám mezi jejich majiteli. Emitenti většinou nemají možnost tyto obchody ovlivňovat a nemají z nich žádný prospěch.

15 Primární vs. Sekundární trh Sekundární trh poskytuje cenným papírům emitovaným na primárním trhu ocenění ( emisní kurs, tržní kurs ) Sekundární trh poskytuje cenným papírům emitovaným na primárním trhu ocenění ( emisní kurs, tržní kurs ) První kapitálový investor může prodat dříve emitované cenné papíry na sekundárním trhu a získaný kapitál umístit na primárním trhu, tzn.: První kapitálový investor může prodat dříve emitované cenné papíry na sekundárním trhu a získaný kapitál umístit na primárním trhu, tzn.: sekundární trh poskytuje primárnímu likviditu První kapitálový investor je motivován ke koupi na primárním trhu tím, že může tyto nové cenné papíry prodat na sekundárním trhu, tzn.: První kapitálový investor je motivován ke koupi na primárním trhu tím, že může tyto nové cenné papíry prodat na sekundárním trhu, tzn.: sekundární trh poskytuje motivaci prvnímu kapitálovému investorovi

16 Prospekt emitenta akcie Prospekt emitenta akcie Prospekt emitenta akcie Tento prospekt je přiložen k žádosti, ve které emitent požaduje, aby byly akcie registrované. Prospekt musí obsahovat podrobnosti o nabídce akcií, účelu emise, druhu akcií, charakteristice, finanční situaci emitenta apod Tento prospekt je přiložen k žádosti, ve které emitent požaduje, aby byly akcie registrované. Prospekt musí obsahovat podrobnosti o nabídce akcií, účelu emise, druhu akcií, charakteristice, finanční situaci emitenta apod Součástí povolení veřejné obchodovatelnosti je přidělení ISIN, stejně jako u dluhopisů či ostatních cenných papírů. Za povolení veřejné obchodovatelnosti emitent platí poplatky, které jsou odvozeny podle celkové nominální hodnoty emise. Součástí povolení veřejné obchodovatelnosti je přidělení ISIN, stejně jako u dluhopisů či ostatních cenných papírů. Za povolení veřejné obchodovatelnosti emitent platí poplatky, které jsou odvozeny podle celkové nominální hodnoty emise. Podmínkou registrace cenných papírů na hlavním trhu BCPP je splnění informační povinnosti emitenta a minimální velikost veřejně obchodovatelné emise. Podmínkou registrace cenných papírů na hlavním trhu BCPP je splnění informační povinnosti emitenta a minimální velikost veřejně obchodovatelné emise.

17 Proč emitovat c.p. Podmínkou úspěšného podnikání je, vedle vlastního podnikatelského záměru, především schopnost zajistit potřebné finanční prostředky. právě díky nim má společnost možnost svoje záměry úspěšně realizovat, reagovat na vzniklé podnikatelské příležitosti i aktivitu konkurence a tím dosahovat svých cílů, tj. zejména trvalého růstu a prosperity.Podmínkou úspěšného podnikání je, vedle vlastního podnikatelského záměru, především schopnost zajistit potřebné finanční prostředky. právě díky nim má společnost možnost svoje záměry úspěšně realizovat, reagovat na vzniklé podnikatelské příležitosti i aktivitu konkurence a tím dosahovat svých cílů, tj. zejména trvalého růstu a prosperity. pro střední a větší firmy je naprostou nutností optimalizovat své náklady na kapitál. taková optimalizace se provádí vhodnou kombinací dluhového financování a financování prostřednictvím akcií. nejčastější formou zajištění akciového kapitálu je emise akcií.pro střední a větší firmy je naprostou nutností optimalizovat své náklady na kapitál. taková optimalizace se provádí vhodnou kombinací dluhového financování a financování prostřednictvím akcií. nejčastější formou zajištění akciového kapitálu je emise akcií.

18 IPO (Initial Public Offering) je vžitý termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh. (Initial Public Offering) je vžitý termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh. Jde o vstup firmy na burzu, díky kterému se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů. Jde o vstup firmy na burzu, díky kterému se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů. Důvodem k provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků, nebo, dokonce nejčastěji, kombinace obou uvedených procesů. Důvodem k provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků, nebo, dokonce nejčastěji, kombinace obou uvedených procesů. Investoři zase získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné. Investoři zase získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné.

19 BCPP Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Ze zákona je akciovou společností. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy.

20 BCPP BCPP patří mezi tzv. elektronické burzy, tzn. obchodování na ní je založeno na automatizovaném zpracování objednávek členů podle algoritmů příslušejícím jednotlivým druhům uzavíraných obchodů v centrálním počítači burzy. Tím se burza liší od starších klasických typů burz, kde se obchody dohadují přímo mezi makléři na parketu burzy.

21 BCPP Pražská burza v současné době oficiálně rozlišuje čtyři burzovní trhy z hlediska prestiže cenných papírů, které jsou na trh zařazeny: Pražská burza v současné době oficiálně rozlišuje čtyři burzovní trhy z hlediska prestiže cenných papírů, které jsou na trh zařazeny: trh hlavní trh hlavní - nejvýznamnější - objem části emise vydané na základě veřejné nabídky je alespoň 200 mil. Kč trh vedlejší trh vedlejší -obdobný jako hlavní -objem části emise vydané na základě veřejné nabídky přesahuje 100 mil. Kč

22 BCPP trh volný trh volný je určen pro emise, jejichž emitenti nemusí, na rozdíl od ostatních trhů, poskytovat burze takové množství informací, jako emitenti na prestižních trzích burzy trh nový trh nový nový trh pražské burzy je určen pro mladé a rychle expandující společnosti, v tomto segmentu se však zatím neobchoduje s ani jedním titulem

23 Index PX Sledovat indexy může být velmi zajímavé a také velmi pohodlné. Místo několika desítek či stovek kurzů stačí zaregistrovat třeba denně nebo týdně či měsíčně pouze jediné číslo! Oficiálním indikátorem výkonnosti pražské burzy je index PX, do kterého jsou zařazeny pouze cenné papíry akciových společností s největšími tržními kapitalizacemi.

24 SPAD SPAD (celým jménem Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů) je nejvýznamnějším segmentem Burzy cenných papírů Praha a zahrnuje nejlikvidnější a nejobchodovanější akcie. Burzy cenných papírů PrahaBurzy cenných papírů Praha

25 Mimoburzovní organizátor trhu-RM- systém Důvodem vzniku RM-Systému byl velký počet drobných akcionářů jako důsledek kupónové privatizace. RM-Systém měl těmto akcionářům zjednodušit vstup na kapitálový trh a umožnit jim přímo prodávat a nakupovat cenné papíry. V současné době obchoduje na RM- Systému i řada obchodníků s cennými papíry a RM-Systém také slouží jako trh pro cenné papíry, které byly vyřazeny z burzovního obchodování. RM-Systém disponuje sítí přes 100 obchodních míst.

26 Středisko cenných papírů ( SCP ) Středisko cenných papírů ( SCP ) bylo zřízeno počátkem roku 1993 MF jako instituce na podporu rozvoje kapitálového trhu. Bezprostřední příčinou jeho vzniku byla potřeba zajistit vydání akcií společností, které byly privatizovány kupónovou metodou, a předání akcií respektive dokladu o vlastnictví akcií jejich novým majitelům. Středisko cenných papírů plní tři základní okruhy činností: -vedení jednotného registru majitelů zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů -poskytování dalších služeb souvisejících s těmito cennými papíry a směřujících ke snížení nákladů a k vyšší efektivnosti operací na českém kapitálovém trhu -informační servis pro účastníky kapitálového trhu, obsahující především informace o rozhodnutích Komise pro cenné papíry a vyhláškách MF ČR a informace poskytnuté emitenty, případně majiteli registrovaných cenných papírů.

27 Výpočet výnosů z akcií Investice do akcií přinášejí tyto druhy výnosů: Investice do akcií přinášejí tyto druhy výnosů: Dividendy - podíl na zisku společnosti Dividendy - podíl na zisku společnosti Kapitálový výnos - souvisí s růstem ceny akcie během doby její držby Kapitálový výnos - souvisí s růstem ceny akcie během doby její držby Příjmy z prodeje nebo realizace předkupních práv Příjmy z prodeje nebo realizace předkupních práv

28 kurz zpravidla klesá, když kurz zpravidla klesá, když poklesne zisk firmy poklesne zisk firmy poklesne obrat firmy poklesne obrat firmy management chybně rozhodne management chybně rozhodne nastanou mimořádné události (havárie, požár, …) nastanou mimořádné události (havárie, požár, …) poklesne produkce odvětví poklesne produkce odvětví panuje politická nestabilita panuje politická nestabilita zvýší se úrokové sazby zvýší se úrokové sazby je na trhu převis nabídky je na trhu převis nabídkypřevis jsou zveřejněny jiné negativní zprávy o firmě jsou zveřejněny jiné negativní zprávy o firmě kurz zpravidla roste, když kurz zpravidla roste, když roste zisk firmy roste zisk firmy roste obrat firmy roste obrat firmy firma provede úspěšnou restrukturalizaci firma provede úspěšnou restrukturalizaci roste dividenda na akcii roste dividenda na akciidividendaakciidividendaakcii roste produkce odvětví roste produkce odvětví roste zaměstnanost roste zaměstnanost roste míra investic v ekonomice roste míra investic v ekonomice panuje stabilní politické prostředí panuje stabilní politické prostředí klesnou úrokové sazby klesnou úrokové sazby je na trhu převis poptávky je na trhu převis poptávky jsou zveřejněny další pozitivní zprávy o firmě jsou zveřejněny další pozitivní zprávy o firmě

29 Výpočet kurzu akcie Příklad 1 Zadání: Společnost vydala akcie s nominální hodnotou 1 000 Kč. Vyplatila dividendy ve výši 50 Kč na akcii. Investor požaduje výnos 7 %. Úkol: Kolik je ochoten investor orientačně zaplatit za jednu akcii, bez ohledu na stav trhu.

30 Příklad 1 řešení


Stáhnout ppt "Firemní inovační politika Seminář 7 Ing. Jiří Polách."

Podobné prezentace


Reklamy Google