Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 2. duben 2009 OFO OE KrÚ JMK 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 2. duben 2009 OFO OE KrÚ JMK 2009."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 2. duben 2009 OFO OE KrÚ JMK 2009

2 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Program 1. Zahájení Ing. Ludmila Hrachovinová 2.Zhodnocení účetní závěrky 2008 Ing. Antonín Špaček 3.Zhodnocení finančního vypořádání za rok 200 8 a předložení podkladů k sestavení SZÚ za rok 200 8 Bc. Magdalena Češková 4.Vývoj daňových příjmů v roce 2009 Bc. Magdalena Češková 5.Mezitímní účetní závěrka I. čtvrtletí, aktuální dotazy Ing. Antonín Špaček 6. Novela zákona č. 250/2000 Sb. Bc. Magdalena Češková, Ing. Marek Kurka 7. Volby do Evropského parlamentu Bc. Magdalena Češková, Ing. Marek Kurka 8.DPH Ing. Antonín Špaček 9.Diskuse, dotazy 10. Závěr

3 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Právní předpisy platné v současné době zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novela 304/2008 Sb. vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů - vyhl. 472/2008 Sb. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až č. 522 /Finanční zpravodaj č. 11 – 12/2/2003, č. 12/3/2004, č. 12/2/2005/, č. 10/2007 a č. 1/2008 vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb., vyhlášky č. 22/2007 Sb. a č. 377/2008 Sb.

4 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zhodnocení roční účetní závěrky 2008 - termíny termín pro předložení výkazů s měsíční periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku (9. únor) termín pro předložení výkazů se čtvrtletní periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 18. únorem následujícího roku (17. únor) termíny byly ze strany krajského úřadu stanoveny takto: účetní obraty měst, obcí a DSO do 23. ledna 2009 /z těchto dat na KrÚ vygeneruje jak finanční, tak i účetní výkazy/, výkazy neškolských příspěvkových organizací do 6. února 2009.

5 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zhodnocení roční účetní závěrky 2008 důkladné provedení inventarizací, vynulování účtu 262 – Peníze na cestě – neprovádět převody mezi účty v závěru roku, neprovádět transfery mezi rozpočty v závěru roku, vynulování účtu 261 – Pokladna v hlavní činnosti /s tím souvisí položka 5182/, zúčtování položky 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám, kontrola přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání podle jednotlivých účelových znaků, kontrola přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, o veškerých opravách po zaslání dat je nutno informovat referenta účetnictví a zaslat dávku účetnictví znovu, na potřebné kontroly upozorněno v metodickém pokynu ke zpracování roční účetní závěrky – ten je součástí vždy posledních zpráv v roce.

6 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zhodnocení roční účetní závěrky 2008 - problémy účelové znaky MF ČR předkládá sestavu se všemi účelovými znaky, problém i s MF ČR - dotace Fondu na přípravu projektů - ÚZ 12002, Národní fond – nyní již výhradě pouze EHP/Norska, MŠMT, MZe – uvolňování některých dotací pouze pod NUTS 062, nikoli pod okresy, MPSV – nedokázalo zohlednit změny v okresech, doplatky dotací na dávky se musely účtovat jako dotace, nikoliv příjem z finančního vypořádání, zatřídění dotací z Dispozičního fondu RRA JM Interreg IIIA – pol. 4116 ÚZ 17455, nástroj 13, zdroj 5, ze stejných fondů nového programovacího období již doporučujeme položku 2324 - blíže ve Zprávách financovaní obcí 2/2008, vše dohledat a vykomunikovat je časově náročné, při řešení ÚZ 12002 pomůcka - ÚZ do 499 jsou neinvestiční, nad 500 investiční, není ale 100% pravidlo - např. ÚZ 90102 apod.

7 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zhodnocení roční účetní závěrky 2008 - problémy zrušení běžného účtu k 31.12., kontrola zůstatku bankovního účtu s účetním stavem, nulování pokladny rozpočtových činností s ohledem na položku 5182, výběr hotovosti v závěru roku platební kartou, účtování na podrozvahových účtech, zejména používání analytického členění, správné zadávání nástrojů a zdrojů - výstup 5,6Cg, transfery na konci roku, účtování položek třídy 8 - Financování, nedůslednost v používání analytických účtů - především u předpisů a úhrad pohledávek a závazků, speciální metodika 231.8x pro "projektové, dotační" účty u ÚSC s metodikou účtování 231, 232 a 235 (vazba 232 a 212), věnování pozornosti ÚSC jako zřizovatelů vlastním příspěvkovým organizacím nedostatky ve vykazování pohledávek/závazků na účtech 336, 341, 342, 343, 345, tedy tzv. "plovoucích účtů".

8 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zhodnocení roční účetní závěrky 2008 - problémy problémy s bilanční kontinuitou nutné hlásit na KrÚ případné změny metodik účtování, tj. například při přechodu z metodiky 231.1x,2x,3x na 231, 232, 235 nebo opačně, přechod na software Gordic Ginis u ÚSC na metodice 231.1x,2x,3x veškeré takové změny metodik apod. se provádějí vždy k 1.1., příspěvky obcí na IDS JMK, stále přetrvávají problémy v účtování mezd, vznik (zavedení) hospodářské činnosti je nutné vyřešit i softwarově - je nutné, aby při zasílání dat na KrÚ "šla" data hlavní rozpočtové činnosti i činnosti hospodářské v jednom e-mailu (dávce), daň z příjmů - přístupy finančních úřadů, snížení základu daně...

9 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Okruh dlouhodobého majetku Rovnici tř. 0 = 901 nelze považovat za dogma! Aktivní část okruhuPasivní část okruhu 0XX – Dlouhodobý majetek 901 – Fond dlouhodobého majetku 909 – Oceňovací rozdíly 281 – Krátkodobé bankovní úvěry 321 – Dodavatelé 367 – Nesplacené cenné papíry a vklady 368 – Závazky ze sdružení 918 – Jiné finanční fondy 951 – Dlouhodobé bankovní úvěry 959 – Ostatní dlouhodobé závazky Fond majetku na 901 nemůže být vyšší než stálá aktiva!

10 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Výsledek hospodaření

11 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Hospodářská činnost s účtem 241 – Běžný účet Aktivní část okruhuPasivní část okruhu 241 – Běžný účet 261 – Pokladna HČ 311 – Pohledávky HČ XXX – Ostatní pohledávky /aktiva/ HČ 963 – Výsledek letošní HČ /6XX – 5XX/ 903 – Fond HČ 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 321 – Dodavatelé XXX – Ostatní závazky /pasiva/ HČ důležité při ukončení, jinak se všechny účtují nevyúčtují, chyby se zjišťují např. i v převodovém můstku, kdy pohledávka byla nastavena na účet 315 (tím pádem i na 965), ovšem uhrazena byla do hospodářské činnosti.

12 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2008 Termíny dle vyhlášky č.52/2008 Sb. byly ze strany krajského úřadu dodrženy. Žádná z obcí se nedopustila porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků SR tím, že by včas neodvedla vratku dotace zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje. V roce 2008 byly prostřednictvím Jihomoravského kraje obcím zaslány dotace z jednotlivých resortů státního rozpočtu (formou kompenzačních operací) v celkové výši 4 116 738 070,24 Kč. Z toho byly v rámci finančního vypořádání za rok 2008 odvedeny vratky v celkové výši 59 557 289,76 Kč.

13 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2008 Problematické oblasti:  nedodržení metodického pokynu k provedení finančního vypořádání:  chybně vyplněné tabulky – některé obce vyplňovaly tabulky několikrát než byly v pořádku  vratky poslané na nesprávný účet JMK  nedodržení termínu odevzdání tabulek k FV

14 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2008 Termín předložení podkladů k sestavení SZÚ ČR dle vyhlášky č.419/2001 Sb., včetně zpracování a předložení hodnotící zprávy, byl ze strany krajského úřadu dodržen. Obcemi byl termín pro předložení podkladů rovněž (až na výjimky) dodržen. Komentáře obcí za vlastní hospodaření byly tentokrát zpracovány lépe než v předchozích letech.

15 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Situace na obcích okres Blansko CZ0641 – 116 obcí, 15 DSO okres Brno – město CZ0642 – Jihomoravský kraj, město Brno, DSO ESOM okres Brno – venkov CZ0643 – 187 obcí, 38 DSO okres Břeclav CZ0644 – 63 obcí, 11 DSO okres Hodonín CZ0645 – 82 obcí, 19 DSO, okres Vyškov CZ0646 – 79 obcí, 11 DSO, okres Znojmo CZ0647 – 144 obcí, 34 DSO, celkem sumarizováno 802 organizací.

16 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Zpracování výkazů 01+02/2008 problémy s bilanční kontinuitou, nepředání účetnictví, tedy ani výkazů přechody na nové informační (ekonomické) systémy, upozorňování na jiné typy dávek než 5,6Cg, změny nástrojů v OP ŽP - v metodické pomoci dostatek informací, úřady práce dočerpání OP RLZ, DPN.

17 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Mezitímní účetní závěrka - I. čtvrtletí Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí předání měsíčních obratů účetnictví za měsíc březen ve formátu věty 5,6,CG do 7. dubna 2009, účetní výkazy za období 1.1. do 31.3. si JMK vygeneruje z měsíčních obratů, elektronicky se tedy účetní výkazy nepředávají, v souladu s pokyny města, obce a DSO zašlou účetní výkazy v písemné podobě /v korunách a haléřích/, schválené statutárním orgánem do konce dubna 2009, termíny pro plátce DPH???

18 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Mezitímní účetní závěrka – I. čtvrtletí Neškolské příspěvkové organizace zřízené ÚSC předkládají pouze obce a města, která jsou zřizovateli těchto příspěvkových organizací neškolského charakteru, způsob předání příspěvková organizace předá obci – zřizovateli - výkazy sestavené v tis. Kč a na dvě desetinná místa v elektronické podobě a opis v písemné podobě schválený ředitelem příspěvkové organizace – obce je následně předají na krajský úřad elektronickou poštou a písemný opis poštou, je možný i způsob, kdy obec – zřizovatel – zkontroluje správnost výkazů a výkazy odešle elektronicky i poštou přímo příspěvková organizace, v případě chyb bude požadována oprava výkazů, způsob předání účetních výkazů školských příspěvkových organizací zůstává stejný /informace OŠ JMK, Ing. Chalupník, tel. 541 65 3425/.

19 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Mezitímní účetní závěrka – I. čtvrtletí Neškolské příspěvkové organizace zřízené ÚSC - podrobnosti elektronicky na e-mailovou adresu: po.obce@kr-jihomoravsky.czpo.obce@kr-jihomoravsky.cz JMK používá software Gordic s funkcí Automat, po nahrání se odešlou zpětné protokoly, v případě chyb bude zaslána zpráva o chybách, rozhraní a příklady předmětu e-mailu jsou uvedeny v písemném materiálu Financování obcí – Zprávy 1/2009 – webové stránky kraje /Krajský úřad – Metodické listy – Odbor ekonomický – Oddělení financování obcí/, termín pro předložení výkazů v elektronické podobě: 17. duben 2009 termín pro předložení výkazů v písemné podobě: 24. duben 2009 s plátci DPH a s velkými organizacemi individuální termíny.

20 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Mezitímní účetní závěrka – I. čtvrtletí pozor na platný obsah účetních výkazů definovaný vyhláškou č. 505/2002 Sb., - nutnost vypořádání výsledku hospodaření na účtu 931 kontrolní vazby: rozvaha: aktiva = pasiva ř. 152 ve výkazu Rozvaha = ř. 62 ve Výkazu zisku a ztráty /jinými slovy rovnost hospodářského výsledku v těchto výkazech/ ř. 57 ve Výkazu zisku a ztráty = ř. 9+17+18+19+50 ve výkazu Příloha /jinými slovy rovnost provozní dotace v těchto výkazech/ ř. 184 v Rozvaze = ř. 54 v Příloze /rovnost pasivních zůstatků účtu 341 až 345 na Evidované daňové nedoplatky ve výkazu Příloha/. veškeré vazby pro ÚSC i PO uvedeny v tabulkové formě v materiálu Zprávy financování obcí 1/2007. Mezivýkazové vazby účetních výkazů příspěvkových organizací

21 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 určeno pro ty příspěvkové organizace, které nemají možnost jinak pořídit data ve formátu ARIS /věta 45,46,47/, do grafických výkazů se napořizují data z účetních výkazů a následně se uloží ve formátu ARIS a odešlou na krajský úřad, POZOR: nelze napořizovaná data uložit ve formátu.xls a tyto zaslat – DATA SE NANAHRAJÍ! platná verze pořizovače je stále 1.96 – kompatibilita Excel (resp. Office) 2007, bližší informace a zaslání pořizovače na vyžádání – Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233. Pořizovač výkazů Mezitímní účetní závěrka – I. čtvrtletí

22 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Mezitímní účetní závěrka – zřízené příspěvkové organizace na základě pravidelného porovnání registrů RES a RARIS bylo zjištěno, že byly zřízeny obcemi, městysy či městy především na území okresů Břeclav a Hodonín, ale také Znojmo, příspěvkové organizace neškolského charakteru, tyto příspěvkové organizace mají název nejčastěji Správa majetku města xxx nebo Služby obce xxx, důvod zřízení? novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, předpoklad, že takto zřízené příspěvkové organizace začnou prakticky realizovat činnosti, ke kterým byly zřízeny to také znamená, že budou předávat v souladu s platnými pokyny účetní výkazy krajskému úřadu, pokud činnost nevykonávají, pak je třeba zvážit důvody tohoto zřízení a z dlouhobého hlediska ukončení (zánik, zrušení) takové příspěvkové organizace v registru RES, MF ČR tyto registry pravidelně vzájemně porovnává a rozdíly požaduje vysvětlit a dořešit (pokud příspěvková organizace, která činnost, pro kterou byla zřízena, nevykonává, tudíž ani nepředává účetní výkazy, není ani v registru RARIS zavedena), nahlášení zřízení (vznik) neškolské příspěvkové organizace do registru RARIS.

23 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Účetnictví státu ???

24 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Metodika OFO - účetnictví a rozpočet Změny právních předpisů v oblasti účetnictví od r.2009 MP k předkládání účetnictví a rozpočtu v roce 2009 Rozpočtový proces obcí a DSO v JMK – aktualizované znění Financování obcí – zprávy 1/2009 1. Mezitímní účetní závěrka – I. čtvrtletí 2009 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3. „Nástroje“ a „Zdroje“ pro získávání údajů pro části XI. a XII. výkazu FIN 2-12M 3.1 Operační program životní prostředí (OP ŽP) – nové nástroje 53, 545 3.2 Dodatečné uznání výdajů z předchozích let u projektů spolufinancovaných z prostředků EU 4. Vývoj daňových příjmů obcí v roce 2009 5. Novela zákona o dani z přidané hodnoty 6. Upozornění na chyby ze zpracování účetnictví v závěru roku, které mají opakující se charakter 7. Financování obnovy vodovodů a kanalizací 8. Změny ve výplatě nemocenských dávek - účtování náhrad za dočasnou pracovní neschopnost 9. Zřízené neškolské příspěvkové organizace obcemi (městysy, městy) s činností od ledna 2009 školení pro nové účetní - 27. březen 2009, plán dalšího na podzim 2009.

25 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Metodika k DPH

26 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Metodika k DPH

27 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Financování obnovy vodovodů a kanalizací dotazy obcí, Obec & finance 1/2009, novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, která stanoví od 1. 1. 2009 povinnost vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a to na dobu nejméně 10 kalendářních let (§ 8, odst. 11 zákona). Důvodem je snaha zajistit plynulou provozuschopnost vodovodů a kanalizací pro dlouhodobější období. podmínky obsahu plánu včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis, tj. § 13a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a to vé své příloze č. 18. Jednou za 5 let musí být plán aktualizován s ohledem na míru jeho realizace. pokud by výsledkem tohoto plánu financování obnovy bylo vytvoření např. Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury a reálné odkládání finančních prostředků pro tyto účely, potom z účetního hlediska by bylo vhodné účtovat o účelovém peněžním fondu, tedy na účtech 236.xx a 917.xx. Konkrétní účtování by potom vycházelo ze schválených zásad takového fondu a způsobu tvorby a čerpání takového fondu.

28 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Změny ve výplatě nemocenských dávek - účtování náhrad za dočasnou pracovní neschopnost 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho prováděcími předpisy, a přináší řadu změn. nemocenské - tato dávka bude náležet od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, za kalendářní dny, během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti bude poskytovat zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada mzdy, platu či odměny nebude příslušet za první 3 takovéto dny. Náhrada mzdy bude náležet pouze za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění.

29 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Změny ve výplatě nemocenských dávek - účtování náhrad za dočasnou pracovní neschopnost jaký je správný nákladový protiúčet k položce 5424? jak v účetních předpisech mezd zaúčtovat snížený odvod sociálního pojištění, tedy zápočet 1/2 náhrad za DPN? otázky použití paragrafového (odvětvového) třídění rozpočtové skladby. na základě požadavku krajů je možné, že bude vydáno stanovisko MF ČR řešící tuto problematiku. V případě takového stanoviska bude tato metodika případně upravena.

30 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Volby do Evropského parlamentu 5. a 6. červen 2009, informace postupně zveřejňovány na internetových stránkách JMK pod odkazem: Volby do Evropského parlamentu 2009 v současné době jsou zveřejněny tyto materiály: Směrnice MF ze dne 11.3.2004 čj. 124/42055/2004, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu, Informace OE KrÚ JMK k financování voleb do EP, příjem dotace na konání voleb-položka 4111 s ÚZ 98348, výdaje budou zařazeny na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu, předběžné vyúčtování dotace předložit zřejmě do 20. července 2009,

31 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 2. duben 2009 Volby do Evropského parlamentu Odlišnosti oproti minulým volbám: Nové sazby stravného dle § 176 ZP pro stanovení výdajů na občerstvení: 60,- Kč při rozsahu 5 a 12 hodin, 92,- Kč při rozsahu 12 až 18 hodin, 144,- Kč při rozsahu nad 18 hodin, Paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK. Chystané změny: sněmovní tisk č. 759 - změna všech volebních zákonů, upravuje nárok člena OVK nejen na poskytnutí pracovní volna od zaměstnavatele, ale i nárok na náhradu mzdy či platu, v tomto duchu je novelizován i zákoník práce, zavádí nárok na paušální náhrady ušlého výdělku i u ostatních voleb, sněmovní tisk č. 691 – změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou by měla být zrušena povinnost odvádět z odměn členů OVK zdravotní pojištění.

32 OFO OE KrÚ JMK 2008 Příští porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu 11. červen 2009

33 OFO OE KrÚ JMK 2008 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí Odbor ekonomický Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Magdalena Češková, tel. 541 65 2200 Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 2. duben 2009 OFO OE KrÚ JMK 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google