Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České a československé právní dějiny Vývoj občanského práva hmotného a procesního a hospodářské právo 1948 – 1989 1948 – 1989 Ladislav Vojáček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České a československé právní dějiny Vývoj občanského práva hmotného a procesního a hospodářské právo 1948 – 1989 1948 – 1989 Ladislav Vojáček."— Transkript prezentace:

1 České a československé právní dějiny Vývoj občanského práva hmotného a procesního a hospodářské právo 1948 – 1989 1948 – 1989 Ladislav Vojáček

2 Exkurs 2: 1945 – 1948: Zákonodárství konfiskace nepřátelského zemědělského a jiného majetku, národní správa a FNM konfiskace nepřátelského zemědělského a jiného majetku, národní správa a FNM znárodnění znárodnění revize pozemkové reformy (1947) revize pozemkové reformy (1947) novela občanských soudních řádů 1947 (zejména „právo chudých“) novela občanských soudních řádů 1947 (zejména „právo chudých“) pracovní povinnost (1945)/ pracovní povinnost (1945)/

3 Základní etapy vývoje čs. práva poúnorová opatření poúnorová opatření právnická dvouletka právnická dvouletka změny z první poloviny 60. let změny z první poloviny 60. let polistopadové (ponovembrové) změny polistopadové (ponovembrové) změny

4 2. Občanské právo hmotné občanský zákoník z roku 1950 („střední“) občanský zákoník z roku 1950 („střední“) předpisy doplňující občanský zákoník předpisy doplňující občanský zákoník občanský zákoník z roku 1964 a na něj navazující předpisy občanský zákoník z roku 1964 a na něj navazující předpisy polistopadové změny občanského práva hmotného polistopadové změny občanského práva hmotného

5 Ústava 1948 zejména nové pojetí vlastnictví zejména nové pojetí vlastnictví socialistickésocialistické státní vlastnictví (národní majetek) státní vlastnictví (národní majetek) družstevní vlastnictví družstevní vlastnictví komunální vlastnictví komunální vlastnictví osobníosobní soukromésoukromé

6 Kodifikace z právnické dvouletky základní občanskoprávní předpisy (č. 141 a 142/1950 Sb.) základní občanskoprávní předpisy (č. 141 a 142/1950 Sb.) zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb. zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb. série trestněprávních předpisů (č. 85-89/1950 Sb.) série trestněprávních předpisů (č. 85-89/1950 Sb.) trestní zákon a trestní řádtrestní zákon a trestní řád trestní zákon správní a zákon o trestním řízení správnímtrestní zákon správní a zákon o trestním řízení správním úprava kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů (č. 85/1950 Sb.)úprava kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů (č. 85/1950 Sb.)

7 Příprava nového občanského zákoníku kodifikační komise pro občanské právo hmotné kodifikační komise pro občanské právo hmotné 7 dílčích subkomisí (= zásady budoucí úpravy) 7 dílčích subkomisí (= zásady budoucí úpravy) první subkomise v Praze a druhá subkomise v Bratislavě (přezkum a zpracování zásad) první subkomise v Praze a druhá subkomise v Bratislavě (přezkum a zpracování zásad) redakční subkomise (= nástin osnovy nového zákoníka se systematicky rozpracovanými zásadami) redakční subkomise (= nástin osnovy nového zákoníka se systematicky rozpracovanými zásadami) zvláštní pracovní kolektivy pro řešení některých specializovaných otázek zvláštní pracovní kolektivy pro řešení některých specializovaných otázek

8 Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. unifikoval občanské právo unifikoval občanské právo Obsah (570 §§): Obsah (570 §§): stručná úvodní ustanovení (§ 1 – 3)stručná úvodní ustanovení (§ 1 – 3) obecná ustanoveníobecná ustanovení věcná právavěcná práva závazková právazávazková práva dědické právodědické právo přechodná a závěrečná ustanovenípřechodná a závěrečná ustanovení mnohá jeho ustanovení zůstávala jen na papíře mnohá jeho ustanovení zůstávala jen na papíře

9 Srovnání se zákoníkem z roku 1811 užší záběr = nemá: užší záběr = nemá: samostatnou část věnovanou právu osob (stručně v úvodních ustanoveních)samostatnou část věnovanou právu osob (stručně v úvodních ustanoveních) ustanovení o občanstvíustanovení o občanství ustanovení o regulování rodinných a manželských vztahůustanovení o regulování rodinných a manželských vztahů ustanovení o působnosti zákonůustanovení o působnosti zákonů ustanovení o pracovní (služební) smlouvěustanovení o pracovní (služební) smlouvě (+ bližší úpravu vztahů mezi socialistickými organizacemi)(+ bližší úpravu vztahů mezi socialistickými organizacemi)

10 Paradoxy nové právní úpravy sovětizace – vysoká legislativní úroveň sovětizace – vysoká legislativní úroveň celkem respekt k soukromému vlastnictví – priorita socialistického vlastnictví celkem respekt k soukromému vlastnictví – priorita socialistického vlastnictví neodlišoval regulaci vztahů mezi občany a organizacemi – priorita socialistického vlastnictví neodlišoval regulaci vztahů mezi občany a organizacemi – priorita socialistického vlastnictví některé smluvní typy, které byly později potlačovány některé smluvní typy, které byly později potlačovány zúžené pojetí majetkového práva – začlenění ustanovení z obchodního práva (prokura, nekalá soutěž, zasilatelská a nákladní smlouva, rámcově cenné papíry) zúžené pojetí majetkového práva – začlenění ustanovení z obchodního práva (prokura, nekalá soutěž, zasilatelská a nákladní smlouva, rámcově cenné papíry)

11 Úvodní ustanovení nejobecnější právněpolitické principy: nejobecnější právněpolitické principy: lidově demokratické společenské zřízenílidově demokratické společenské zřízení socialistická výstavba republikysocialistická výstavba republiky práva jednotlivců jsou chráněna zákonempráva jednotlivců jsou chráněna zákonem nikdo nesmí svých práv zneužívat ke škodě jinéhonikdo nesmí svých práv zneužívat ke škodě jiného

12 Obecná ustanovení vyložil, co rozumí osobami, věcmi a právy vyložil, co rozumí osobami, věcmi a právy věc = jen ovladatelný hmotný předmět nebo přírodní síla sloužící lidským potřebámvěc = jen ovladatelný hmotný předmět nebo přírodní síla sloužící lidským potřebám vymezil náležitosti právních úkonů vymezil náležitosti právních úkonů upravil zastupování a zmocnění, počítání času a promlčení upravil zastupování a zmocnění, počítání času a promlčení zásada: každý musí při svých právních úkonech dbát mezí, daných právním řádem zásada: každý musí při svých právních úkonech dbát mezí, daných právním řádem plná způsobilost k právním úkonům = 18 let plná způsobilost k právním úkonům = 18 let právnické osoby (blíže nespecifikovaný pojem; zvláštní ochrana socialistickým) právnické osoby (blíže nespecifikovaný pojem; zvláštní ochrana socialistickým)

13 Věcná práva vlastnické právo (+ držba) vlastnické právo (+ držba) neplatí zásada superficies solo ceditneplatí zásada superficies solo cedit věcná břemena (nerozlišoval mezi nimi a služebnostmi) věcná břemena (nerozlišoval mezi nimi a služebnostmi) zástavní právo zástavní právo zadržovací právo zadržovací právo

14 Druhy vlastnictví socialistické socialistické státní vlastnictví (národní majetek)státní vlastnictví (národní majetek) družstevní vlastnictvídružstevní vlastnictví osobní osobní soukromé soukromé (= chybí komunální vlastnictví)

15 Závazkové právo rovněž podstatné odlišnosti: rovněž podstatné odlišnosti: jiná systematikajiná systematika některé nové smluvní typyněkteré nové smluvní typy některé smlouvy, které byly dříve upraveny v obchodním zákoníkuněkteré smlouvy, které byly dříve upraveny v obchodním zákoníku

16 Dědické právo jeho pojetí má směřovat k upevnění rodiny v užším slova smyslu jeho pojetí má směřovat k upevnění rodiny v užším slova smyslu = preference dědění ze zákona = preference dědění ze zákona = zúžení okruhu dědiců ze zákona = zúžení okruhu dědiců ze zákona zrušen institut ležící pozůstalosti zrušen institut ležící pozůstalosti rovněž nepřevzal formy ústní závěti, vzájemné testamenty a manželské smlouvy rovněž nepřevzal formy ústní závěti, vzájemné testamenty a manželské smlouvy

17 Předpisy doplňující OZ z roku 1950 úprava hospodaření s byty úprava hospodaření s byty z. č. 110, 111/1950 Sb. = zásady hospodaření s bytyz. č. 110, 111/1950 Sb. = zásady hospodaření s byty zákon o hospodaření s byty (č. 67/1956 Sb.)zákon o hospodaření s byty (č. 67/1956 Sb.) z. č. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavběz. č. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbě z. č. 71/1959 Sb. o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetkuz. č. 71/1959 Sb. o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku z. č. 147/1961 Sb. – změna a doplnění zákona z. č. 67/1956 Sb.z. č. 147/1961 Sb. – změna a doplnění zákona z. č. 67/1956 Sb. úprava pojistné smlouvy (z. č. 189/1950 Sb.) úprava pojistné smlouvy (z. č. 189/1950 Sb.) úprava směnečného a šekového práva (z. č. 191/1950 Sb.) úprava směnečného a šekového práva (z. č. 191/1950 Sb.) z. č. 115/1953 Sb. o autorském právu z. č. 115/1953 Sb. o autorském právu

18 Kodifikace ze šedesátých let občanský zákoník a občanský soudní řád (40/1964 Sb.) občanský zákoník a občanský soudní řád (40/1964 Sb.) zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.) zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.) hospodářský zákoník (č. 109/1964 Sb.) hospodářský zákoník (č. 109/1964 Sb.) zákoník práce (č. 65/1965 Sb.) zákoník práce (č. 65/1965 Sb.) zákoník mezinárodního obchodu (č. 101/1963 Sb.) zákoník mezinárodního obchodu (č. 101/1963 Sb.) notářský řád (č. 95/1963 Sb.) notářský řád (č. 95/1963 Sb.) trestní zákon a trestní řád (č. 140 a 141/1961 Sb.) trestní zákon a trestní řád (č. 140 a 141/1961 Sb.) přestupkový zákon (č. 60/1961 Sb.) přestupkový zákon (č. 60/1961 Sb.) zákon o přečinech (č. 150/1969 Sb.) zákon o přečinech (č. 150/1969 Sb.) z. č. 91/1960 Sb. o správním řízení (a správní řád č. 71/1967 Sb.) z. č. 91/1960 Sb. o správním řízení (a správní řád č. 71/1967 Sb.)

19 Úprava občanského práva po roce 1960 platný občanský zákoník „plně neodráží poměry a vztahy, které se v naší společnosti v dané etapě vývoje socialismu vytvořily“. podstatná ustanovení přímo v ústavě o vlastnictví (čl. 8 až 10) o právnických osobách (čl. 11) některá ustanovení hlavy II o základních právech a povinnostech občanů

20 Ideová východiska a jejich důsledky vycházet „z nerozlučné spojitosti socialistického a osobního vlastnictví“ a „ze zásadní jednoty zájmů občana jako vlastníka a jako hospodáře na pracovišti“ vycházet „z nerozlučné spojitosti socialistického a osobního vlastnictví“ a „ze zásadní jednoty zájmů občana jako vlastníka a jako hospodáře na pracovišti“ jasně a přehledně vymezit majetkoprávní vztahy vznikající mezi občany a mezi občany a organizacemi, tj. především při zásobování obyvatelstva, poskytování služeb nebo užívání bytů jasně a přehledně vymezit majetkoprávní vztahy vznikající mezi občany a mezi občany a organizacemi, tj. především při zásobování obyvatelstva, poskytování služeb nebo užívání bytů dále zúžit pojetí občanského práva dále zúžit pojetí občanského práva opět vydělit vztahy, dříve upravené ObchZ opět vydělit vztahy, dříve upravené ObchZ

21 Obsah občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (užší pojetí OZ) Preambule úvodní Zásady občanskoprávních vztahů osm částí (524 §)

22 Deformace dobové právní úpravy potlačen princip privátní autonomie (zejména autonomie vlastníků a smluvní autonomie) potlačen princip privátní autonomie (zejména autonomie vlastníků a smluvní autonomie) silně oslabeny i další základní principy občanskoprávní metody, například silně oslabeny i další základní principy občanskoprávní metody, například princip plné náhrady, resp. nápravy jak majetkové, tak nemajetkové újmyprincip plné náhrady, resp. nápravy jak majetkové, tak nemajetkové újmy princip ochrany dobré víryprincip ochrany dobré víry

23 Zásady občanskoprávních vztahů vyjadřovaly společenské základy československého občanského práva vyjadřovaly společenské základy československého občanského práva stanovily základní práva a povinnosti jeho subjektů stanovily základní práva a povinnosti jeho subjektů sloužily jako interpretační pravidla a směrnice pro aplikaci ustanovení zákoníku sloužily jako interpretační pravidla a směrnice pro aplikaci ustanovení zákoníku

24 Jednotlivé části OZ obecná ustanovení socialistické společenské vlastnictví a osobní vlastnictví osobní užívání bytů, nebytových prostor a pozemků služby práva a povinnosti z jiných právních úkonů občanskoprávní odpovědnost dědické právo závěrečná ustanovení (zde soukromé vlastnictví)

25 I. Obecná ustanovení občanskoprávní vztahy a jejich ochrana občanskoprávní vztahy a jejich ochrana účastníci občanskoprávních vztahů účastníci občanskoprávních vztahů zastoupení zastoupení právní úkony, včetně smluv právní úkony, včetně smluv zajištění, změna a zánik práv a povinností zajištění, změna a zánik práv a povinností promlčení promlčení + zákonné vymezení některých pojmů + zákonné vymezení některých pojmů

26 II. Socialistické společenské vlastnictví a osobní vlastnictví vyjádření jejich vzájemného vztahu vyjádření jejich vzájemného vztahu podrobná reglementace osobního vlastnictví (včetně jeho ochrany a nabývání a spoluvlastnictví) podrobná reglementace osobního vlastnictví (včetně jeho ochrany a nabývání a spoluvlastnictví) ochrana držby ochrana držby věcná břemena věcná břemena sousedská práva sousedská práva osobní vlastnictví k bytům osobní vlastnictví k bytům

27 III. Osobní užívání bytů, nebytových prostor a pozemků časově neomezená práva, přecházejí na dědice časově neomezená práva, přecházejí na dědice nahrazovala právo stavby a nájemní smlouvu nahrazovala právo stavby a nájemní smlouvu občané nemuseli kupovat pozemky na stavbu nebo zahrádku občané nemuseli kupovat pozemky na stavbu nebo zahrádku zřizovaly je národní výbory zřizovaly je národní výbory

28 IV. Služby poskytují je socialistické organizace poskytují je socialistické organizace slouží „k upokojení … hmotných a kulturních potřeb“ občanů slouží „k upokojení … hmotných a kulturních potřeb“ občanů poskytují občanům věcná plnění, výkony a jiná plnění poskytují občanům věcná plnění, výkony a jiná plnění především na základě smluv, ale také v důsledku jiných skutečností především na základě smluv, ale také v důsledku jiných skutečností

29 V. Práva a povinnosti z jiných právních úkonů občanská výpomoc, včetně půjčky občanská výpomoc, včetně půjčky některé jiné smlouvy některé jiné smlouvy přenechání bytu v rodinném domkupřenechání bytu v rodinném domku koupěkoupě darovánídarování veřejná soutěžveřejná soutěž = zejména občanskoprávní vztahy mezi občany navzájem, ale možno použít i pro vztahy mezi občany a organizacemi = zejména občanskoprávní vztahy mezi občany navzájem, ale možno použít i pro vztahy mezi občany a organizacemi

30 VI. Občanskoprávní odpovědnost povinnost předcházet hrozícím škodám a neoprávněnému majetkovému prospěchu (tzv. prevenční povinnost, prevence) povinnost předcházet hrozícím škodám a neoprávněnému majetkovému prospěchu (tzv. prevenční povinnost, prevence) odpovědnost za způsobenou škodu odpovědnost za způsobenou škodu odpovědnost za neoprávněný majetkový prospěch odpovědnost za neoprávněný majetkový prospěch

31 VII. Dědické právo nabývání dědictví nabývání dědictví dědické tituly (dědění ze zákona a ze závěti) dědické tituly (dědění ze zákona a ze závěti) potvrzení dědictví spolu s vypořádáním dědiců potvrzení dědictví spolu s vypořádáním dědiců

32 VIII. Závěrečná ustanovení zejména úprava společenských vztahů, které tehdejší zákonodárce považoval za společensky nevýznamné a jen dočasně přežívající zejména úprava společenských vztahů, které tehdejší zákonodárce považoval za společensky nevýznamné a jen dočasně přežívající soukromé vlastnictvísoukromé vlastnictví zástavní právozástavní právo poskytování věcných plnění a výkonů jednotlivými občanyposkytování věcných plnění a výkonů jednotlivými občany

33 Doplnění a novelizace zákon o hospodaření s byty č. 41/1964 Sb. zákon o hospodaření s byty č. 41/1964 Sb. zákon o osobním vlastnictví k bytům č. 52/1966 Sb. zákon o osobním vlastnictví k bytům č. 52/1966 Sb. zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu anebo nesprávným úředním postupem č. 58/1969 Sb. (zrušil a nahradil § 426 OZ) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu anebo nesprávným úředním postupem č. 58/1969 Sb. (zrušil a nahradil § 426 OZ) autorský zákon č. 35/1965 Sb. autorský zákon č. 35/1965 Sb. zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím č. 95/1963 Sb. (notářský řád) a d. zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím č. 95/1963 Sb. (notářský řád) a d.

34 Změny z let 1989 – 1992 velká novela občanského zákoníku 1991 restituce + privatizace novelizace hospodářského zákoníku + obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. novelizace trestního zákoníku novelizace procesních předpisů ad.

35 Polistopadové změny soulad s Listinou základních práv a svobod soulad s Listinou základních práv a svobod jednotný institut vlastnictví jednotný institut vlastnictví novela OZ 1991 = obecný základ celého soukromého práva novela OZ 1991 = obecný základ celého soukromého práva princip privátní autonomieprincip privátní autonomie zmírnění majetkových křivd (1990, 1991, 1993) zmírnění majetkových křivd (1990, 1991, 1993) malá a velká privatizace (1990 a 1991) malá a velká privatizace (1990 a 1991)

36 Restituce = obnovení vlastnického práva, případně poskytnutí náhrady za odňatý majetek = obnovení vlastnického práva, případně poskytnutí náhrady za odňatý majetek cíl: zmírnění některých majetkových křivd cíl: zmírnění některých majetkových křivd zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd (č. 403/1990 Sb.)zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd (č. 403/1990 Sb.) zákony o mimosoudních rehabilitacích (č. 87/1991 Sb.) a o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích (č. 231/1991 Sb.)zákony o mimosoudních rehabilitacích (č. 87/1991 Sb.) a o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích (č. 231/1991 Sb.) zákon upravující některé otázky související se zákonem o půdě (č. 243/1992 Sb.)zákon upravující některé otázky související se zákonem o půdě (č. 243/1992 Sb.) zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (č. 172/1991 Sb.) a d.zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (č. 172/1991 Sb.) a d.

37 Malá privatizace zákon č. 427/1990 Sb. o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby nebo fyzické osoby) zákon č. 427/1990 Sb. o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby nebo fyzické osoby) věci ve vlastnictví státu, ke kterým měly právo hospodaření státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace a národní výbory věci ve vlastnictví státu, ke kterým měly právo hospodaření státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace a národní výbory veřejné dražby veřejné dražby

38 Velká privatizace zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby z roku č. 92/1991 Sb. zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby z roku č. 92/1991 Sb. majetek státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy, státní pojišťovny a jiné organizace majetek státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy, státní pojišťovny a jiné organizace Fond národního majetku Fond národního majetku různé cesty privatizace různé cesty privatizace

39 3. Obchodní právo a hospodářské právo zrušení ObchZ občanským zákoníkem z roku 1950 dílčí předpisy (národohospodářské plánování, národní podniky a hospodářské řízení, hospodářské vztahy) hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb. novelizace HZ z let 1990 a 1991 obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

40 Národní podniky a hospodářské řízení 1950 – zákon o národních podnicích průmyslových 1950 – zákon o národních podnicích průmyslových 1955 – zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích (= trusty, kombináty) 1955 – zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích (= trusty, kombináty) 1958 – novela (součást reformy – VHJ) 1958 – novela (součást reformy – VHJ)

41 Hospodářské vztahy hospodářské závazky (rámcově v OZ): hospodářské závazky (rámcově v OZ): na smluvním základěna smluvním základě z různých rozhodnutí a jiných skutečnostíz různých rozhodnutí a jiných skutečností zákon č. 99/1950 Sb. o hospodářských smlouvách a státní arbitráži zákon č. 99/1950 Sb. o hospodářských smlouvách a státní arbitráži 1955 – vl. nař. o hospodářských smlouvách 1955 – vl. nař. o hospodářských smlouvách rámcové hospodářské smlouvyrámcové hospodářské smlouvy dílčí hospodářské smlouvydílčí hospodářské smlouvy 1958 – zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi 1958 – zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi

42 Hospodářský zákoník 1964 (1) československé specifikum československé specifikum upravil vztahy vznikající při upravil vztahy vznikající při plánovitém řízení NHplánovitém řízení NH vlastní činnosti socialistických organizacívlastní činnosti socialistických organizací nově: nově: vlastnictví společenských organizacívlastnictví společenských organizací vlastnictví jiných socialistických organizacívlastnictví jiných socialistických organizací

43 Hospodářský zákoník 1964 (2) Preambule Preambule Zásady hospodářských vztahů Zásady hospodářských vztahů 12 částí (zejména zásady plánování a financování hospodářské činnosti, hosp. soustava, organizace hosp. činnosti, postavení socialistických organizací, jejich hospodaření, závazkové vztahy soc. organizací, platební a úvěrové vztahy) 12 částí (zejména zásady plánování a financování hospodářské činnosti, hosp. soustava, organizace hosp. činnosti, postavení socialistických organizací, jejich hospodaření, závazkové vztahy soc. organizací, platební a úvěrové vztahy)

44 4. Vývoj občanského procesu ústava 1948 ústava 1948 zákon o zlidovění soudnictví č. 319/1948 Sb. zákon o zlidovění soudnictví č. 319/1948 Sb. občanský soudní řád č. 142/1950 Sb. občanský soudní řád č. 142/1950 Sb. občanský soudní řád č. 9/1963 Sb. občanský soudní řád č. 9/1963 Sb. notářský řád č. 95/1963 Sb. notářský řád č. 95/1963 Sb.

45 Ústava 1948 líčení před soudy probíhá zásadně jako ústní a veřejné líčení před soudy probíhá zásadně jako ústní a veřejné soudci z lidu soudci z lidu

46 Zákon o zlidovění soudnictví (nová soudní organizace (nová soudní organizace nová organizace prokuratury) nová organizace prokuratury) soudci z lidu soudci z lidu povinnost soudu doplňovat činnost procesních stran svou vlastní iniciativou povinnost soudu doplňovat činnost procesních stran svou vlastní iniciativou dvojinstanční řízení (v druhé instanci podle situace kasace nebo apelace) dvojinstanční řízení (v druhé instanci podle situace kasace nebo apelace) zrušena povinnost nechat se v první instanci zastupovat advokátem zrušena povinnost nechat se v první instanci zastupovat advokátem v odvolacím řízení nové skutečnosti a nové důkazy v odvolacím řízení nové skutečnosti a nové důkazy

47 Příslušnost a řízení v občanských věcech nově nově vedení veřejných knih o nemovitostech a obchodních (firemních) a společenstevních (družstevních) rejstříků okresními soudyvedení veřejných knih o nemovitostech a obchodních (firemních) a společenstevních (družstevních) rejstříků okresními soudy rozhodování o opravných prostředcích do výměrů Ústřední národní pojišťovnyrozhodování o opravných prostředcích do výměrů Ústřední národní pojišťovny stížnost pro zachování zákonastížnost pro zachování zákona

48 Občanský soudní řád 1950 odstranění právního dualismu odstranění právního dualismu snaha o zpřehlednění civilněprocesní materie snaha o zpřehlednění civilněprocesní materie vzorem občanský procesní kodex RSFSR z roku 1923 vzorem občanský procesní kodex RSFSR z roku 1923 vůdčí zásada: zásada materiální pravdy vůdčí zásada: zásada materiální pravdy prakticky zaniklo rozlišování řízení na sporné a nesporné prakticky zaniklo rozlišování řízení na sporné a nesporné posilnil postavení prokuratury v civilním řízení (návrh na zahájení; vstup do procesu) posilnil postavení prokuratury v civilním řízení (návrh na zahájení; vstup do procesu)

49 Další zásady zásada rovnosti účastníků řízení zásada rovnosti účastníků řízení zásada volného hodnocení důkazů zásada volného hodnocení důkazů projednací zásada (ne striktně) projednací zásada (ne striktně) kombinace dispoziční zásady a zásady oficiality kombinace dispoziční zásady a zásady oficiality zásada jednotnosti řízení (arbitrárního pořádku) zásada jednotnosti řízení (arbitrárního pořádku) zásada ústnosti a zásada přímosti zásada ústnosti a zásada přímosti zásada veřejnosti zásada veřejnosti zásada senátního rozhodování zásada senátního rozhodování zásada hospodárnosti zásada hospodárnosti

50 Občanský soudní řád 1963 vzor v zásadách občanského soudního řízení SSSR a svazových republik z roku 1961 vzor v zásadách občanského soudního řízení SSSR a svazových republik z roku 1961 podobné pojetí jako předchozí podobné pojetí jako předchozí X nová systematika a obsahové změny

51 Odlišnosti od rozsahu předchozí úpravy neupravoval projednávání dědictví, soudní úschovu a umořování listin (notářský řád) neupravoval projednávání dědictví, soudní úschovu a umořování listin (notářský řád) neupravoval řízení ve věcech nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení (odbory) neupravoval řízení ve věcech nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení (odbory) chyběly předpisy o poměru k cizině (zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním) chyběly předpisy o poměru k cizině (zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním) samostatně upraveno řízení před rozhodci samostatně upraveno řízení před rozhodci

52 Dílčí změny stížnost pro porušení zákona stížnost pro porušení zákona rozšířil poučovací povinnost soudu rozšířil poučovací povinnost soudu neupravoval povolování zadržet osobu v ústavu (zdravotnické orgány) neupravoval povolování zadržet osobu v ústavu (zdravotnické orgány) výkon rozhodnutí (= exekuční řízení) výkon rozhodnutí (= exekuční řízení)

53 Řízení před státním notářstvím zákon č. 95/1963 Sb. (notářský řád) zákon č. 95/1963 Sb. (notářský řád) činnost nešla včlenit pod jednotnou úpravu činnost nešla včlenit pod jednotnou úpravu = dělí se na rozhodovací arozhodovací a jinoujinou

54 Státní notářství jako rozhodovací orgán vedení řízení o dědictví, umořování listin, registrace právních úkonů a řízení o úschovách vedení řízení o dědictví, umořování listin, registrace právních úkonů a řízení o úschovách provádění soudem nařízeného výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti provádění soudem nařízeného výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti

55 Řízení o dědictví příslušnost podle posledního trvalého bydliště (příp. pobytu) zůstavitele příslušnost podle posledního trvalého bydliště (příp. pobytu) zůstavitele zahájení: jakmile se dovědělo, že někdo zemřel (oznamovací povinnost MNV pověřené vedením matrik) zahájení: jakmile se dovědělo, že někdo zemřel (oznamovací povinnost MNV pověřené vedením matrik) účastníkem účastníkem ten, o němž bylo možné předpokládat, že je dědicem + nebyly-li takové osoby, státten, o němž bylo možné předpokládat, že je dědicem + nebyly-li takové osoby, stát též zůstavitelův věřitel nebo kdo se postaral o pohřebtéž zůstavitelův věřitel nebo kdo se postaral o pohřeb

56 Jiná činnost sepisovalo notářské zápisy o právních úkonech a jiné písemnosti sepisovalo notářské zápisy o právních úkonech a jiné písemnosti osvědčovalo právně významné skutečnosti osvědčovalo právně významné skutečnosti přijímalo do úschovy listiny a peníze přijímalo do úschovy listiny a peníze mělo v úschově pozemkové a železniční knihy a mělo v úschově pozemkové a železniční knihy a spolupůsobilo při evidenci nemovitostí spolupůsobilo při evidenci nemovitostí


Stáhnout ppt "České a československé právní dějiny Vývoj občanského práva hmotného a procesního a hospodářské právo 1948 – 1989 1948 – 1989 Ladislav Vojáček."

Podobné prezentace


Reklamy Google