Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Mgr. Ing. Bc. Radek Neděla. Odpovědnost za škodu Odpovědnost zaměstnavatele = objektivní; předpoklady vzniku: - vznik škody, - protiprávní jednání nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Mgr. Ing. Bc. Radek Neděla. Odpovědnost za škodu Odpovědnost zaměstnavatele = objektivní; předpoklady vzniku: - vznik škody, - protiprávní jednání nebo."— Transkript prezentace:

1 1 Mgr. Ing. Bc. Radek Neděla

2 Odpovědnost za škodu Odpovědnost zaměstnavatele = objektivní; předpoklady vzniku: - vznik škody, - protiprávní jednání nebo protiprávní stav, - příčinná souvislost. Odpovědnost zaměstnance = subjektivní; předpoklady vzniku: - vznik škody, - protiprávní jednání, - příčinná souvislost, - zavinění. Plnění pracovních úkolů, přímá souvislost s plněním pracovních úkolů (§ 273 – 274 ZP).

3 Odpovědnost zaměstnance (1) Preventivní povinnosti (§ 249 ZP), způsobilost zaměstnance (§ 261 ZP). Obecná odpovědnost: - předpoklady vzniku (§ 250 ZP), - rozsah náhrady (§ 257 ZP). Odpovědnost na nesplnění povinnosti k odvrácení škody: - předpoklady vzniku (§ 251 ZP), - rozsah náhrady (§ 258 ZP).

4 Odpovědnost zaměstnance (2) Odpovědnost za schodek na hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat: - předpoklady vzniku, dohoda o odpovědnosti a odstoupení od dohody (§ 252 – 253 ZP), - inventarizace (§ 254 ZP), - rozsah náhrady při individuální a společné odpovědnosti (§ 259 - 260 ZP).

5 Odpovědnost zaměstnance (3) Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí: - předpoklady vzniku, dohoda o odpovědnosti a odstoupení od dohody (§ 255 - 256 ZP), - rozsah náhrady (§ 259 ZP). Určení výše a způsobu náhrady škody (§ 262 – 264 ZP).

6 Odpovědnost v NOZ Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava III § 2894 - § 2990 Závazky z deliktů Díl 1 § 2894 - § 2971 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Oddíl 1 § 2894 - § 2908 Základní ustanovení Oddíl 2 § 2909 - § 2950 Povinnost nahradit škodu Oddíl 3 § 2951 - § 2971 Způsob a rozsah náhrady 6

7 Odpovědnost - Pojmy Škoda, újma Prevence Předpoklady odpovědnosti obejktivní vs. Subjektivní Funkce odpovědnosti preventivní, reparační, represivní 7

8 Pojištění úprava v NOZ Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava II: Závazky z právních jednání Díl 15: Závazky z odvážných smluv Oddíl 1 § 2756 - § 2757 Obecná ustanovení Oddíl 2 § 2758 - § 2872 Pojištění 8

9 Obecná ustanovení § 2756 Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou. 9

10 Pojištění § 2758 odst. 1 Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. 10

11 Pojistný zájem § 2761 Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. 11

12 Pojištěný § 2766 Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným. 12

13 Pojistka § 2775 odst. 1 Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy. 13

14 Škodové pojištění § 2811 Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. 14

15 Obnosové pojištění § 2821 Obnosové pojištění zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Základem pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená na návrh pojistníka, kterou má pojistitel v případě vzniku pojistné události vyplatit, anebo výše a četnost vyplácení důchodu. 15

16 Životní pojištění § 2833 Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze ujednat jen jako pojištění obnosové. 16

17 Úrazové pojištění § 2844 Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši ujednané ve smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného. 17

18 Pojištění pro případ nemoci § 2847 V pojištění pro případ nemoci hradí pojistitel za pojištěného oprávněné osobě v ujednaném rozsahu náklady nebo ujednanou částku na zdravotní péči vzniklé v důsledku nemoci nebo následku úrazu a úkonů souvisících se zdravotním stavem pojištěného, zejména s nemocí, úrazem, těhotenstvím a preventivní nebo dispenzární péčí nebo s jinými skutečnostmi souvisejícími se zdravotním stavem pojištěného. 18

19 Pojištění majetku § 2849 Není-li při pojištění majetku ujednána pojistná hodnota, představuje pojistnou hodnotu obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota. 19

20 Pojištění právní ochrany § 2856 odst. 1 Smlouvou o pojištění právní ochrany se pojistitel zavazuje v ujednaném rozsahu hradit náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené. 20

21 Pojištění odpovědnosti § 2861 odst. 1 Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému škodu, popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem nebo smlouvou, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému. 21

22 Pojištění úvěru nebo záruky § 2868 odst. 1 Pojištění úvěru se ujednává na ochranu před majetkovými důsledky, které mohou pojištěnému vzniknout nesplácením poskytnutých peněžních prostředků dlužníkem. 22

23 Pojištění finančních ztrát § 2871 odst. 1 Předmětem pojištění finančních ztrát jsou vynaložené náklady, které vznikly v důsledku škodné události, nebo ušlý zisk, anebo jiné finanční ztráty určené ve smlouvě. 23

24 24 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Mgr. Ing. Bc. Radek Neděla. Odpovědnost za škodu Odpovědnost zaměstnavatele = objektivní; předpoklady vzniku: - vznik škody, - protiprávní jednání nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google