Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Kontinuita aktivit pro územní rozvoj Zlínského kraje“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ A MĚST S VEDENÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Kontinuita aktivit pro územní rozvoj Zlínského kraje“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ A MĚST S VEDENÍM."— Transkript prezentace:

1 „Kontinuita aktivit pro územní rozvoj Zlínského kraje“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ A MĚST S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE 1 3. 3. 2009 Luhačovice

2 PREZENTOVANÉ OBLASTI 1.Strategie rozvoje Zlínského kraje na období do 2020 2.Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 3.Plán rozvoje Zlínského kraje na rok 2009 4.Rozvoj dopravní infrastruktury – další posun v této oblasti 5.Čerpání v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava 2

3 1. STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ DO 2020 3 Dokument pro dlouhodobou vizi Zlínského kraje (cca 12 let) Práce na zpracování dokumentu probíhaly v období březen – říjen 2008. Na konci října předložen finální dokument – verze 1. Zpracovatelem byl renomovaný ekonom Ing. Zahradník Strategie byla rozeslána k připomínkování všem městům a obcím ZK (připomínky uplatnilo 7 měst a obcí ZK), všem OHK, byla projednána Výborem pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva ZK a zveřejněna na internetovém portálu Zlínského kraje. Proběhl také seminář a projednání v Radě Zlínského kraje. DOKUMENT ZAZNAMENAL DÍKY PROJEDNÁNÍ A PŘIPOMÍNKÁM VÝRAZNÝ POSUN Od prosince 2008 zahájeno zjišťovací řízení na posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA). Dle zkušeností celý proces trvá cca 7-8 měsíců a poté bude uskutečněno veřejné projednání dokumentu s vypořádanými připomínkami Po veřejném projednání je možné finální verzi Strategie rozvoje ZK schválit v orgánech kraje – nyní byl dokument projednán Radou Zlínského kraje a bylo uloženo organizacím zřizovaným či zakládaným Zlínským krajem tento dokument ctít.

4 2. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE – STŘEDNĚDOBÝ HORIZONT 4 Struktura řízení rozvojových procesů Zlínského kraje:

5 2. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE 5 Dokument pro střednědobou vizi (dle predikovaných fiskálních parametrů, přibližně 4 roky) Aktuální PRÚOZK schválen v červnu 2002 – překonán, nereflektuje již regionální disparity a také neodpovídá dnešní situaci (chybí např. reakce na vstup ČR do EU, využívání strukturálních fondů, realizované projekty kraje a další významné rozvojové projekty, dopad těchto projektů na socio- ekonomickou situaci kraje) Dlouhodobou Strategii rozvoje ZK je třeba více konkretizovat do kratších časových úseků odpovídajících přibližně funkčnímu období Zastupitelstev Zlínského kraje, t. j. cca 4 roky PRÚOZK bude zpracován obdobně jako SRZK 2020 externím zpracovatelem (výběr bude proveden v březnu 2009) se zapojením pracovních skupin a proces bude řízen koordinačním výborem – finální verze k připomínkování by měla být k dispozici ve druhé polovině roku 2009

6 3. PLÁN ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – KONCEPČNÍ ČINNOSTI 6 Dokument pro období 1 roku (dle rozpočtu Zlínského kraje na daný rok) Plán rozvoje naplňující PRÚOZK v roce 2009 obsahuje kromě zmíněné aktualizace PRÚOZK zpracování dalších koncepčních dokumentů. Aktivity koncepční činnosti Zlínského kraje jsou následující: –Aktualizace Generelu dopravy ZK –Koncepce a prováděcí dokument k Plánu rozvoje zdravotnických zařízení ZK –Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji –Aktualizace Programů snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji –Územně analytické podklady ZK…

7 3. PLÁN ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – PODPŮRNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY – PODPROGRAMY A GLOBÁLNÍ GRANTY OP VK 7 V roce 2009 jsou opět poskytovány prostředky podprogramů a globálních grantů pro města a obce Zlínského kraje Aktivity jsou realizovány v následujících oblastech: –prevence kriminality –POV –vodohospodářská infrastruktura –budování varovných systémů –globální granty v oblasti vzdělávání, partnerství, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty apod.

8 3. PLÁN ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – NEJVĚTŠÍ KRAJSKÉ PROJEKTY 8 1. AKTIVITA: STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV –Výstavba infrastruktury probíhá v souladu se schváleným časovým harmonogramem –Území SPZ Holešov úspěšně „prošlo“ řízením posuzování vlivu na životní prostředí EIA –Ukončení velké části stavebních prací v závěru roku 2010 –SPZ již v této fázi napomáhá čelit ekonomické krizi – výrazné investice ve výstavbě infrastruktury –Zónu vnímáme jako výrazný stimul ekonomickému růstu po přílivu prvních investorů (od r. 2010)

9 3. PLÁN ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – NEJVĚTŠÍ KRAJSKÉ PROJEKTY 9 2. AKTIVITA: REVITALIZACE AREÁLU SVITU –Po vyjasnění majetko-právních vztahů je možné provádět obnovu areálu, aby se stal integrální součástí centra Zlína a plnil různorodé funkce (společenská, kulturní, obytná, parkoviště…) –Ze strany kraje se jedná zejména o projekt „Krajské studijní, informační a kulturní centrum“ (obnova a dostavba budov č. 14 a 15 – financováno z ROP, předpoklad 870 mil. Kč) –Dále jde o řešení výstavby křižovatky Antonínova (2. vstup do areálu Svitu), opravy a rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury (Zlínský kraj společně s městem Zlín – založení o. p. s.), Vybudování novostavby pro výuku i vědeckovýzkumné účely (řeší Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) –V rámci areálu je nutné pro občanskou vybavenost krajského města také provádět opravy a rekonstrukce nemovitostí, příp. technické infrastruktury (řeší Obchodní centrum Zlín, Svit Zlín a další majitelé nemovitostí)

10 3. PLÁN ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – NEJVĚTŠÍ KRAJSKÉ PROJEKTY 10 3. AKTIVITA: PROJEKT „LETIŠTĚ PŘEROV – BOCHOŘ“ –Na podzim 2008 Zlínský kraj společně s Olomouckým krajem a městem Přerov schválil založení společnosti Regionální letiště Přerov a. s. s následujícími podíly - Olomoucký kraj – 34 %, Statutární město Přerov – 33 %, Zlínský kraj – 33 % –V lednu 2009 byla tato společnost zapsána v obchodním rejstříku –Jejím účelem je zlepšit dostupnost regionu v rámci veřejné osobní dopravy, ale také pro nákladní dopravu a podpora rozvoje infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik (Integrovaný záchranný systém ZK) –Financování bude zajištěno především v rámci ROP Střední Morava, předtím však je zpracováván Podnikatelský plán, který bude předložen ke schválení Evropské komisi

11 3. PLÁN ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – NEJVĚTŠÍ KRAJSKÉ PROJEKTY 11 4. AKTIVITA: KRAJSKÉ PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ a)Modernizace ústavních zdravotnických zařízení Zlínského kraje – např. výstavba centrálních objektů nemocnic ve Zlíně, Vsetíně, Uherském Hradišti – celkem 1 506 mil. Kč b)Modernizace infrastruktury záchranné služby Zlínského kraje – krajská střediska v Uherském Brodě a Valašském Meziřící – téměř 39 mil. Kč c)Projekty realizace úspor energie v nemocnicích ve Zlíně a Uherském Hradišti – celkem 309 mil. Kč 5. AKTIVITA: REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE Akce zaměřené na iniciaci a podporu inovací firem ve Zlínském kraji – Zlínský kraj ve spolupráci s partnery připravuje letos zejména: –Projekty zaměřené na spolupráci firem s vysokými, vyššími odbornými i středními školami v oblasti lidských zdrojů –Realizaci soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“ – letos pilotní ročník

12 3. PLÁN ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – DALŠÍ VÝZNAMNÉ KRAJSKÉ PROJEKTY 12 JEDNÁ SE ZEJMÉNA O NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: 1.Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve ZK (KORIS) – centrální dispečink a informační systém pro cestující – 80 mil. Kč 2.Informační, vyrozumívací a varovací systém ZK – vybudování páteřního systému – 163 mil. Kč 3.Realizace programu Informační strategie ZK – s dopadem na obce ZK – téměř 265 mil. Kč 4.Projekt ROP 4.2. – Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-13 – I. Etapa – 19,5 mil. Kč (důraz na pomoc obcím – servisní pracovníci) 5.Podpora servisních organizací Zlínského kraje a jejich aktivit – TIC, RPZ, Centrální CR východní Moravy, KEA ZK, ŘSZK, ŘSD,… - tyto organizace nejen významně podporují rozvoj kraje, ale také iniciují rozvojové aktivity

13 4. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DALŠÍ POSUN V TÉTO OBLASTI SILNIČNÍ DOPRAVA: Základní nadřazená dopravní infrastruktura (D1+R55+R49) je důležitý předpoklad pro zajištění konkurenceschopnosti kraje V polovině roku 2009 bude dobudována dálnice D1 až do Kroměříže Je nutné pokračovat v dalším budování severojižního a západovýchodního propojení, které se protne u Hulína – Středoevropský Moravský dopravní kříž ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA: Příprava velkého projektu elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice (předpokládaný rozpočet 7,5 mld. Kč, financování v rámci OP Doprava) 13

14 4. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DALŠÍ POSUN V TÉTO OBLASTI 14 2016 2019 2021 2020 2012 SK PŘÍKLAD KONKRÉTNÍ AKTIVITY: Vyvíjeno velké úsilí k zařazení komunikace R49/R6 do Transevropské dopravní sítě Propojení D1 (ČR) – R49/R6 – D1 (SR) by mělo přinést::  Zajištění prosperity regionu střední Moravy  Zájem investorů = podpora hospodářského růstu  Změnu postavení v tvorbě HDP ve srovnání NUTS II  Strategické projekty v regionu (SPZ Holešov)  Napojení na mezinárodní síť TEN- T

15 4. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DALŠÍ POSUN V TÉTO OBLASTI 15 I přes pokračující výstavbu dálnic a rychlostních komunikací je zaostávání dostupnosti Zlínského kraje za jinými evropskými regiony stále zřejmé: Na semináři v Bruselu 24. 2. týkajícím se Transevropské dopravní sítě byla prezentována regionální dimenze – propojení stávajících koridorů této sítě rychlostní komunikací R49/R6 Kvalitní propojení mezi Zlínským, Trenčianským a Žilinským krajem díky R49/R6 přinese dynamiku ekonomického rozvoje nejen oběma dotčeným krajům, ale bude mít vliv i na rozvoj ve středoevropském prostoru Kapacitní komunikace = konkurenceschopnost regionu (zvýšení atraktivity pro investice, další rozvojové projekty, rozvoj podnikání, cestovního ruchu…) Tabulka délky dálnic EU ČR Zlínský kraj km dálnic / tis. obyvatel = 161 103 15 km dálnic / tis. km2 rozlohy = 24 13 2

16 ROP je významným nástrojem rozvoje Zlínského kraje – již bylo vyhlášeno 11 výzev k předkládání projektů ve všech opatřeních ve Zlínském kraji schváleno dosud 183 projektů s dotací téměř 3,26 mld. Kč (téměř polovina alokace) V některých opatřeních již vyčerpána celá alokace – např. 1.3 – Bezmotorová doprava, Zkušenosti s procesem předkládání, schvalování, realizace projektů ukazují na nutnost zjednodušení administrace, potřeba OPTIMALIZACE Předpokládán dvoukolový systém předkládání projektů Regionální podpůrný zdroj – doplňkový nástroj pro zlepšení finančního toku (průběžné financování realizovaných projektů) 5. ČERPÁNÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA 16

17 5. AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ V RÁMCI ROP – ZLÍNSKÝ KRAJ 17 Počet projektů Výše dotace z ROP 1.1 Regionální dopravní infrastruktura21718,5 mil. Kč 1.2 Veřejná doprava482,9 mil. Kč 1.3 Bezmotorová doprava15318,7 mil. Kč 2.2 Rozvoj měst22483,9 mil. Kč 2.3 Rozvoj venkova59529,2 mil. Kč 2.4 Podpora podnikání639,2 mil. Kč 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu11229,4 mil. Kč 3.2 Veřejná infrastruktura a služby6102 mil. Kč 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby34679,5 mil. Kč 3.4 Propagace a řízení454,2 mil. Kč 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 117,6 mil. Kč CELKEM1833 255,1 mil. Kč

18 Motto: …konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti… 20. léta minulého století 18

19 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 19


Stáhnout ppt "„Kontinuita aktivit pro územní rozvoj Zlínského kraje“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ A MĚST S VEDENÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google