Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický rozvoj krajů s využitím ROP Střední Morava Milan Filip odbor strategického rozvoje Zlínského kraje Přerov, 30. 9. 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický rozvoj krajů s využitím ROP Střední Morava Milan Filip odbor strategického rozvoje Zlínského kraje Přerov, 30. 9. 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Strategický rozvoj krajů s využitím ROP Střední Morava Milan Filip odbor strategického rozvoje Zlínského kraje Přerov, 30. 9. 2015 1

2 1. Nastavení ROP SM na základě potřeb rozvoje ZK -strategický přístup při programování ROP SM – využití strategických/koncepčních dokumentů kraje -přítomnost ŘO v regionu – jednoznačná výhoda 2. Podpora nových přístupů k rozvoji kraje -příprava a realizace rozvojových projektů na základě partnerského přístupu -provázanost projektů veřejného a soukromého sektoru -integrovaný přístup -koncentrace prostředků na řešení definovaných problémů, ev. podporu nevyužitého potenciálu -podpora inovací formou „inovačních voucherů“ 2 Význam ROP SM pro rozvoj Zlínského kraje

3 3 Cestovní ruch Nový přístup – integrované plány rozvoje území pro oblasti s vysokým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu A)strategický přístup – zpracování strategie rozvoje na základě partnerské spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru B)integrovaný přístup - provázanost projektů veřejného a soukromého sektoru C)koncentrace prostředků na podporu potenciálu cestovního ruchu D)pákový efekt – dotace z veřejných prostředků iniciuje investice soukromé Hlavní výstupy Pákový nová lůžka pracovní místa efekt Horní Vsacko 42 48 1,7 Luhačovicko 303 140 2,5 Rožnovsko 231 79 1,6

4 4 Cestovní ruch - Podpora z ROP SM na území ZK Počet projektů Dotace (mil. Kč) Území IPRÚ Veřejný sektor28326,5 Podnikatelský sektor40496,2 Území IPRÚ celkem68822,7 Území mimo IPRÚ Veřejný sektor41389,9 Podnikatelský sektor38505,5 Území mimo IPRÚ celkem79895,4 Propagační aktivity996,0

5 IVVS - základní parametry 5 Cíl projektu Vytvoření bezpečné komunikační infrastruktury (datové sítě) a následně propojení všech relevantních pracovišť krizového řízení do jednotného informačního systému (IVVS ZK). Projekt připraven na základě stanovené koncepce v partnerské spolupráci partnerů projektu: Zlínský kraj (nositel projektu) Všechna ORP Zlínského kraje Vybrané složky Integrovaného záchranného systému (HZS ZK) Realizace projektu formou tzv. integrovaného projektu spočívala v realizaci vlastních projektů jednotlivých ORP, kdy výstupy těchto jednotlivých projektů byly následně spojeny v jeden funkční celek. Finanční objem integrovaného projektu (včetně projektů partnerů) dosáhl na 136,8 mil., z čehož 102 mil. spolufinancovala Evropská unie prostřednictvím ROP.

6 IVVS – výstupy a přínos 6 Výstupy projektu A) Modernizace systému vyrozumívání a varování na všech 13 ORP a technologické propojení do systému IVVS ZK. Přínos projektu Maximum informací o situaci na celém území Zlínského kraje pro kvalitní a operativní rozhodování v krizových situacích. Systém umožňuje sdílení: -obrazových (videokonference) či textových informací -hodnot z meteorologických čidel -informací z meteorologického radaru B) Pořízení meteorologického radiolokátoru, který zobrazuje aktuální srážky nad územím ZK. Radarové měření je zpřístupněné i pro veřejnost. …….. to vše bez závislosti na veřejném internetu.

7 IVVS – ukázka výstupu z meteoradaru 7 http:// meteoradar.kr- zlinsky.cz /

8 Inovační vouchery - základní parametry 8 Inovační voucher - finanční nástroj na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumně-vývojovými (VaV) institucemi (vysokými školami) financováno z ROP v rámci 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty – jde o pilotní nástroj, který byl iniciován a ověřen Zlínským krajem nízká výše dotace (do 150 tis. Kč, 75 % zakázky spolupráce), ale velmi jednoduchá administrace ze strany žadatele – velmi pozitivně hodnoceno ze strany firem i vysokých škol vazba poskytnuté dotace na konkrétní inovaci produktu firmy – úspěšnými žadateli byly zejména malé a střední podniky v kovodělném, strojírenském, gumárenském a plastikářském průmyslu, stavebnictví a službách v oblasti ICT.

9 Inovační vouchery – naplnění cílů 9 Sledované cíle  …a jejich naplnění: Stimulovat firmy, aby si vyzkoušely novou spolupráci s konkrétní VaV institucí na zakázce v malém objemu financí  …velký zájem firem o nové spolupráce směřující ke konkrétním inovacím (234 podaných žádostí v letech 2012 - 2014). Přinést firmám zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci  …poskytnuty vouchery na zahájení 124 nových spoluprací, předpokládáme dopad v podobě budoucího pokračování některých spoluprací v objemu převyšujícím poskytnuté inovační vouchery. Motivovat VaV instituce k širší spolupráci s firmami  …vysoké školy získaly v součtu díky voucherům cca 22 mil. Kč, zájem některých pracovišť vysokých škol o nové spolupráce s firmami se díky voucherům výrazně zvýšil. Konkrétní případové studie podpořených projektů a seznam všech úspěšných žadatelů o inovační voucher k dispozici na www.objevtesmer.czwww.objevtesmer.cz

10 Inovační vouchery – ukazatele výsledků počet spolupracujících vzdělávacích institucí – memorandum o spolupráci podepsáno s 6 vysokými školami, 5 z nich získalo finanční prostředky díky spolupráci podpořené vouchery (graf) počet podpořených aktivit zaměřených na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, inovací, podnikání nebo trhu práce – ze 124 schválených bylo proplaceno 114 inovačních voucherů na aktivity nové spolupráce – celkový objem poskytnutých veřejných prostředků dosáhl 16,3 mil. Kč kofinancování ze strany Zlínského kraje ve výši 4 mil. Kč Objem (a % podíl) zakázek podpořených vouchery na jednotlivých VŠ:

11 11 Integrované řešení areálu TOMA v Otrokovicích Inovativní přístup - koncentrace finančních zdrojů na komplexní řešení problémů vybraného území -Zlínský kraj provedl Analýzu připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel – vybrány 3 koncepty -v rámci oblasti podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel – podpořen koncept TOMA Otrokovice -koncept naplněn 4 projekty, z toho z ROP SM podpořeno vybudování dopravního napojení průmyslového areálu v Otrokovicích -projekt přispěl k výstavbě nové výrobní haly a celkové revitalizaci areálu o výměře 8 ha. Přínosem je zvýšení atraktivity území pro obyvatele, řešení dopravní situace v místní části Baťov a udržení 583 pracovních míst.

12 12 Integrované řešení areálu TOMA v Otrokovicích -poskytnutá dotace: 53,25 mil. Kč -vybudováním nového dopravního napojení průmyslového areálu TOMA podjezdem železniční trati byla vyřešena dopravní situace v místní části Baťov z hlediska příjezdu do areálu mimo obydlené území (porovnání původního a nového příjezdu viz obrázek) areál TOM A nový příjez d původní příjezd Silni ce I/55

13 13 Shrnutí Přínos ROP Střední Morava 2007 - 2013: -pro rozvoj některých oblastí (tam, kde byla možnost ovlivnit zaměření intervencí) -přesně stanovený objem disponibilních prostředků pro region SM -podpora rozvoje nových přístupů X Minimální možnost ovlivnit nastavení intervencí operačních programů 2014 – 2020 -jaký bude přínos nekoordinovaných intervencí formou „volné soutěže“ projektů?

14 14 DĚKUJI ZA POZORNOST Milan Filip Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje milan.filip@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Strategický rozvoj krajů s využitím ROP Střední Morava Milan Filip odbor strategického rozvoje Zlínského kraje Přerov, 30. 9. 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google