Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti a přínosy ROP Střední Morava pro rozvoj Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Monitorovacího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti a přínosy ROP Střední Morava pro rozvoj Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Monitorovacího."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti a přínosy ROP Střední Morava pro rozvoj Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Monitorovacího Výboru Regionální operačního programu Střední Morava Přerov 30. 9. 2015

2 Naplnění strategie ROP Střední Morava Východiska: −ROP Střední Morava byl pro období 2007-2013 jen jedním z nástrojů rozvoje regionů – i když z pohledu finančního objemu významný −regionální programy tvořily 18% z tzv. cíle Konvergence −v celkovém kontextu je nutné při hodnocení jeho dopadů vnímat i další faktory, především intervence tematických operačních programů, které tvořily 82% tzv. strukturálních fondů, anebo například dopady hospodářské krize na vývoj regionu Investice z ROP Střední Morava především přispěly: −ke zkvalitnění místa pro život a práci −k významné změně kvality veřejného prostoru a veřejných služeb −ke zvýšení konkurenceschopnosti služeb cestovního ruchu

3 Poměr dotace a vlastních zdrojů v jednotlivých prioritních osách Doprava 10,5 mld. Kč Integrovaný rozvoj a obnova regionu 11,5 mld. Kč Cestovní ruch Celkem 7,7 mld. Kč z toho Podnikatelské subjekty dotace 1,9 mld. Kč vlastní zdroje 3,4 mld. Kč celkové investice 5,3 mld. Kč Pákový efekt dotace – 1 Kč dotace iniciovala další investici podnikatelů ve výši 1,8 Kč. Celkové investice realizované v prioritních osách

4 Podpořená témata na území Zlínského kraje

5 Změny ve Zlínském kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Doprava – 126 projektů −celková poskytnutá dotace 3 772mil. Kč −výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy podpořena dotací ve výši 2,7 mld. Kč 113 km silnic II. třídy 21 km silnic III. třídy −zlepšilo se napojení kraje na silnice vyšší třídy i propojení mezi obcemi a městy −vystavěno 90 km nových cyklostezek −zlepšení kvality cestování veřejnou dopravou – 86 zastávek, 4 přestupní terminály, 87 vozidel veřejné dopravy

6 Změny ve Zlínském kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Rozvoj měst a obcí – 252 projektů Území Statutárního města Zlína – celkem 1 052 mil. Kč dotace; 10 projektů −nástroj IPRM - 465 mil. Kč; 6 projektů - veřejná prostranství, volnočasové a kulturní zařízení −mimo nástroj IPRM – 587 mil. Kč; 4 projekty – sociální služby, krizová infrastruktura konverze zón; žadatel převážně Zlínský kraj Města nad 5 000 obyvatel - 94 projektů; −s jedinou výjimkou podpořena všechna města této velikosti −celkem 1 377 mil. Kč dotace −revitalizace veřejných prostranství – náměstí, parků, místních komunikací −rozvoj veřejných služeb – sociálních, vzdělávacích, zdravotnických, volnočasových, např.: 11,5% všech poskytovatelů sociálních služeb v kraji 24 základních škol, 10% všech středních škol v kraji rekonstrukce zdravotnických zařízení, výjezdová stanoviště ZZS budování varovného a vyrozumívacího systému 13 objektů pro zájmové a volnočasové aktivity

7 Změny ve Zlínském kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Rozvoj venkova – obce 500 – 5 000 obyvatel – 148 projektů −celkem 1 080 mil. Kč dotace – podpořeno 49% obcí této velikosti, −zvýšení atraktivity veřejných prostranství – 93 projektů 47 ha revitalizovaných ploch, 22 km komunikací −rozšíření nabídky sportovních a kulturních zařízení pro volný čas místních obyvatel – 38 projektů −zvýšení nabídky, kvality, kapacity a dostupnosti sociálních služeb v regionu – 1 projekt −navýšení kvality a kapacity mateřských škol – 4 projekty −lepší dostupnost a kvalita lékařské péče – 3 projekty −odborné a jazykové učebny na základních školách – 2 projekty −zvýšení bezpečnosti a ochrany místních obyvatel v krizových situacích – 7 projektů Podpora podnikání −podpora regenerace brownfields s využitím pro vybrané obory podnikání, především ve službách občanské vybavenosti −podpořeno 9 podnikatelských záměrů – 286 mil. Kč celková investice,122 mil. Kč dotace −poskytnuto 114 inovačních voucherů za 12 mil. Kč dotace −vytvořeno 53 nových pracovních míst

8 Změny ve Zlínském kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Podpora cestovního ruchu – 156 projektů Území s vysokou koncentrací cestovního ruchu – 68 projektů Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – aktivity veřejného a soukromého sektoru na vymezeném území s důrazem na koncentraci a provázanost −IPRÚ Horní Vsacko – 255 mil. Kč dotace, 536 mil. Kč celková investice −IPRÚ Luhačovicko – 343 mil. Kč dotace, 883 mil. Kč celková investice −IPRÚ Rožnovsko – 225 mil. Kč dotace, 517 mil. Kč celková investice 267nových pracovních míst 941 nových nebo modernizovaných lůžek Obnova památkových objektů Modernizace lyžařských areálů Znační běžeckých tras Výstavba a modernizace ubytovacích kapacit Budování terénních cyklistických stezek Modernizace sportovních areálů, koupališť

9 Změny ve Zlínském kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Území mimo vysokou koncentraci cestovního ruchu - 79 projektů Projekty veřejného sektoru – 390 mil. Kč dotace −30 nových pracovních míst −kulturní a technické zajímavosti, památky – 17 projektů −značení kulturních a turistických cílů – 3 projekty −sportovní a rekreační areály – 1 projekt −aktivně poznávací formy cestovního ruchu: naučné stezky, rozhledny, zimní běžecké trasy, cykloturistické trasy apod. – 15 projektů Projekty podnikatelských subjektů – 505 mil. Kč dotace, 697 mil. Kč vlastních zdrojů - 234 nových pracovních míst −1 465 nových nebo modernizovaných lůžek −ubytovací zařízení – 32 projektů −sportovní areály – 2 projekty −lázeňské objekty – 1 projekt −kulturní a technické památky, zajímavosti – 1 projekt

10 Nejvýznamnější projekt Zlínského kraje Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa −místo realizace město Zlín −dva individuální projekty - celková dotace 500 mil. Kč −rekonstrukce a nové využití zchátralých budov 14. a 15. −nové prostory pro umístění a rozvoj aktivit významných kulturních institucí Zlínského kraje: Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně - od vzniku krajů v roce 2000 neměla krajská knihovna sídlo odpovídající významu této instituce Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – vznikly nové a moderní prostory pro prezentaci exponátů Tento projekt přispěl k „dobudování infrastruktury“ odpovídající kvalitou a významem krajskému městu. Hlavní výstupy a výsledky: 0,5 km místních komunikací 25 nových pracovních míst 151 tis. uživatelů ročně 25 tis. m 2 využitelné podlahové plochy 0,8 ha regenerovaných brownfields

11 Podíl investic ROP Střední Morava na celkových investicích Zlínského kraje a jeho organizací v letech 2007 – 2015 −ROP Střední Morava se pro období 2007-2015 podílel významným způsobem na investicích Zlínského kraje a jeho organizací −poměr investic z ROP Střední Morava činí necelých 40% −v období 2014-2020 dochází k významnému snížení finanční alokace na témata, která byla podporována ROPy −jen v oblasti silnic II. a III. třídy – (ROP SM 2,7 mld. Kč, IROP 1,5 mld. Kč) – pokles o 1,2 mld. Kč – tj. o 44%

12 Zkušenosti ROP Střední Morava z pohledu řízení a využití nástrojů - srovnání s aktuálním programovým obdobím Programové období 2007 – 2013 −alokované prostředky pro území NUTS II Střední Morava −plánování a řízení programu prováděno v regionu v souladu s jeho potřebami −využití nástrojů pro koncentrovanou podporu - IPRM, IPRÚ −koncentrace dotačních prostředků – viz. kartogramy v konferenčním magazínu Programové období 2014 – 2020 −významné zúžení podporovaných témat −nový systém řízení fondů – Dohoda o partnerství −nové principy územní dimenze - možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území. Z celkové alokace IROP 126 mld. Kč je téměř 30% určeno pro nástroje ITI, IPRÚ a CLLD −pro území Zlínského kraje těžiště z pohledu koncentrace – IPRÚ Zlín 2014-2020 −podpora venkova – nástroj CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), významná aktivační role Místních akčních skupin −Regionální stálá konference – iniciační nikoliv řídící role v regionu

13 Monitorovací výbor ROP Střední Morava Monitorovací výbor ROP Střední Morava – přispívá ke kvalitě provádění operačního programu Hlavní kompetence: a)Posuzuje a schvaluje změny v programovém dokumentu ROP Střední Morava b)Schvaluje kritéria pro výběr „financovaných operací“ – žádostí o dotaci c)Hodnotí pokrok v dosahování cílů operačního programu d)Posuzuje výsledky a schvaluje výroční a závěrečné zprávy Od roku 2007 se uskutečnilo celkem 20 standardních jednání, dalších 13 jednání proběhlo formou korespondenčního hlasování. Složení Monitorovacího výboru: – celkem 29 členů, z toho 2 bez hlasovacího práva Monitorovací výbor je složen na základě principu partnerství a jsou zastoupeny kraje, Svaz měst a obcí, krajské hospodářské komory, nestátní neziskové organizace univerzity – vždy za oba kraje, dále ÚRR, ministerstva, konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Evropská komise.

14 Shrnutí hlavních cílů a výsledků ROP Střední Morava Dosažené výsledky ROP Střední Morava: Za všechny prioritní osy programu bylo stanoveno celkem 44 měřitelných cílů – monitorovacích indikátorů. Dále je sledováno využití finančního rámce programu. Jejich plnění je předmětem pravidelného vyhodnocení na jednáních Monitorovacího výboru. Na posledním jednání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava dne 10. 6. 2015 bylo konstatováno, že: −Dochází k plnění stanovených měřitelných cílů programu: 39 monitorovacích indikátorů je plněno u 5 monitorovacích indikátorů bylo schváleno zdůvodnění neplnění ( týká se změny indikátorů zaměřených na podporu výstavby nových silnic II. a III. třídy, podpory brownfields a soukromého spolufinancování) −Bude využit celkový finanční rámec ROP Střední Morava: ROP Střední Morava využije celkovou finanční alokaci programu

15 Závěrem Vnímám pozitivní změny, které se díky podpoře z ROP Střední Morava podařilo v našem kraji, obcích a městech dosáhnout. Zlínský kraj je atraktivnějším místem pro život, práci i pro návštěvníky… Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na realizaci ROP Střední Morava podíleli. Společným úsilím jsme využili příležitosti, kterou nám uplynulé programové období nabídlo…

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Monitorovacího Výboru Regionální operačního programu Střední Morava


Stáhnout ppt "Zkušenosti a přínosy ROP Střední Morava pro rozvoj Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Monitorovacího."

Podobné prezentace


Reklamy Google