Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská samospráva Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Zlín 7. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská samospráva Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Zlín 7. 4."— Transkript prezentace:

1 Krajská samospráva Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Zlín

2 2 OBSAH 1.Kraje a jejich historický vývoj 2.Kraj = hráč ovlivňující socioekonomické prostředí 3.Rozvojové koncepce Zlínského kraje 4.Budování dopravní infrastruktury 5.Významné rozvojové projekty Zlínského kraje 6. Závěr

3 3 1. KRAJE A JEJICH HISTORICKÝ VÝVOJ VZNIK KRAJŮ V ČESKÉ REPUBLICE reforma veřejné správy v ČR v 90. letech přinesla vytvoření VYŠŠÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ = KRAJŮ vymezení je definováno v ústavním zákoně č. 347/1997 Sb., účinnost od 1. ledna 2001 vyšší územní samosprávné celky doplnily stávající ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY = OBCE reforma veřejné správy reagovala na historické návaznosti v území a zároveň se snažila reflektovat stávající evropské trendy strukturální politiky a soudržnosti CO JE TO KRAJ? (vymezení dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích) územní společenství občanů, které má právo na samosprávu veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu

4 4 1. KRAJE A JEJICH HISTORICKÝ VÝVOJ FUNGOVÁNÍ KRAJŮ V ČESKÉ REPUBLICE při nastavení fungování krajů aplikován historicky odzkoušený spojený model veřejné správy – kombinace SAMOSPRÁVY a přenesený výkon STÁTNÍ SPRÁVY v rámci jedné instituce rozdíly v organizaci veřejné správy v ČR a SR po rozdělení společného státu – odlišné uspořádání státní správy a samosprávy na úrovni krajů kraje mají pro své fungování ustaveny orgány v následující struktuře:

5 5 2. KRAJ = hráč ovlivňující socioekonomické prostředí ROLE A KOMPETENCE KRAJŮ kraj má schopnost významně ovlivnit rozvoj „mikroprostoru“ svého území tato schopnost se historicky vyvíjí a kraje postupně získávají od svého vzniku v roce 2000 stále více kompetencí (např. převod nemocnic do majetku krajů) důležitými a provázanými aspekty rozvoje jsou VLIV – FINANCE – MOC: VLIV = možnost přímo či nepřímo ovlivnit realizaci aktivit zajišťujících všestranný rozvoj svého území a naplnění potřeb svých občanů FINANCE = vychází z rozpočtu kraje, sestaveným v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní MOC = schopnost rozhodnout (samospráva) či ovlivnit rozhodnutí (jiných orgánů) související s rozvojem daného kraje

6 6 2. KRAJ = hráč ovlivňující socioekonomické prostředí ROZSAH KOMPETENCÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zlínský kraj je významným zaměstnavatelem (cca 470 vlastních zaměstnanců + celkově 16 tisíc zaměstnanců ve více než 170 organizacích zřizovaných Zlínským krajem) Zlínský kraj ovlivňuje v rámci samosprávy i přenesené státní správy fungování a rozvoj celé řady oblastí, zejména: školství (střední školy, ZUŠ, speciální ZŠ) zdravotnictví (nemocnice, záchranná služba) sociální služby (zařízení sociální péče) doprava (silnice II. a III. tříd, dopravní obslužnost) krizové řízení (hasičský záchranný sbor, varovací systémy) kultura (knihovny, muzea, galerie) cestovní ruch (podpora a propagace) podpora podnikání a inovací podpora neziskového sektoru ochrana životního prostředí územní plánování atd.

7 7 2. KRAJ = hráč ovlivňující socioekonomické prostředí FINANČNÍ ASPEKTY ROZVOJE KRAJE příjmy rozpočtu kraje určuje stát, jsou tvořeny zejména dotacemi státního rozpočtu a daňovými příjmy kraje nemají možnost ovlivnit výši příjmů pro rozvojové aktivity – limit pro řešení všech rozvojových potřeb, nutnost stanovení priorit příjmy Zlínského kraje ve výši cca 8,2 mld. Kč v roce 2011 jsou strukturovány následovně:

8 8 3. ROZVOJOVÉ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY všechny kraje je zpracovávají na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v případě Zlínského kraje se jedná o dlouhodobou STRATEGII ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE do roku 2020 a střednědobé PROGRAMY ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE SEKTOROVÉ KONCEPCE rozpracovávají podrobně rozvojové potřeby definované v základních strategických rozvojových dokumentech na úrovni jednotlivých sektorů (zdravotnictví, školství atd.) stanovují prioritní cíle a úkoly, které kraj řeší ve stanoveném období určují roli důležitých hráčů v území, kteří kromě Zlínského kraje napomáhají rozvoji dané oblasti pro realizaci těchto koncepcí Zlínský kraj zřizuje organizace, které dokážou efektivně ovlivnit rozvoj dané oblasti (např. doprava, podpora podnikání, energetika,…)

9 9 3. ROZVOJOVÉ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE VAZBY ZÁKLADNÍCH STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ Strategie rozvoje Zlínského kraje PRÚOZK 2009 – 2012 PRÚOZK 2013 – 2016 PRÚOZK 2017 – 2020 roční Plány rozvoje: roční Plány rozvoje: roční Plány rozvoje:

10 10 3. ROZVOJOVÉ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE DŮLEŽITÉ ASPEKTY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE je sledována vize definovaná ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2020 „Zlínský kraj – region s moderní prosperující ekonomikou s rostoucí životní úrovní, a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory i návštěvníky“ snaha přiblížit se 100 % úrovně EU-27 v ukazateli HDP na obyvatele (v roce 2009 je kraj na hodnotě 66,7 % úrovně EU-27) PLATFORMA PARTNERSTVÍ – dosahování názorového konsenzu s dalšími důležitými hráči ovlivňujícími rozvoj Zlínského kraje (podnikatelské subjekty a jejich sdružení, akademický sektor – UTB, neziskové organizace, další subjekty veřejného sektoru, sousední krajské samosprávy atd.) PLATFORMA NEPŘÍMÉHO VLIVU – snaha ovlivnit záležitosti, které nejsou v přímé kompetenci Zlínského kraje, ale mají výrazný dopad na rozvoj kraje (např. stavba dálnic a rychlostních komunikací)

11 11 4. BUDOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY napojení Zlínského kraje na evropskou dálniční síť je klíčové pro budoucí rozvoj regionu v roce 2010 se podařilo dokončit přímé napojení Zlína na tuto dálniční síť důležité je však pokračovat ve výstavbě dalšího propojení kraje ve směru na sever (D1 – směr Ostrava a Polsko), jih (R55 – směr Břeclav a Rakousko), východ (R49 – směr Půchov a Ukrajina) Zlínský kraj řeší společně s Olomouckým krajem také letecké spojení regionu (letiště Přerov – Bochoř) NADREGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

12 12 4. BUDOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY REGIONÁLNÍ KOMUNIKACE v současnosti Zlínský kraj financuje cca mil. Kč ročně do rekonstrukcí a stavby nových komunikací II. a III. třídy na území kraje jedná se o projekty, které jsou z velké části (celkově cca 2,8 mld. Kč) podpořeny strukturálními fondy EU – Regionální operační program Střední Morava DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Projekt KORIS napomáhající zkvalitnit dopravní obslužnost – komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji s rozpočtem téměř 114 mil. Kč

13 13 5. VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV dlouhodobý projektový záměr napomáhající výrazně oživit ekonomický rozvoj Zlínského kraje 1 z největších průmyslových zón v ČR – 360 ha V současnosti podepsány dohody s prvními 6 investory obsazujícími téměř 12 ha vyčleněné plochy, kteří investují v zóně vytvoří více než 1000 pracovních míst Zároveň probíhá výstavba vnitřní infrastruktury zóny a jednání s dalšími potenciálními investory Celková výše potvrzených investic v zóně již dosahuje hodnoty 2 mld. Kč

14 14 TECHNOLOGICKÝ PARK PROGRESS Součástí průmyslové zóny Holešov, financováno ze strukturálních fondů (program OPPI, celkové náklady 190 mil. Kč, spolupráce Industry Servis ZK, Zlínského kraje, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Technologického inovačního centra) Nabízí firmám přístup k moderním výzkumným a vývojovým technologiím, potenciál přítomných odborníků a prostory business centra pro školení či jednání s partnery V rámci projektu technologického parku PROGRESS bude vybudován také podnikatelský inkubátor - prostory pro začínající podnikatele s výhodným nájmem a nabídkou poradenství 5. VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE

15 15 Krajské kulturní a vzdělávací centrum celkové finanční prostředky mil. Kč termín realizace: návrat k myšlence „Baťův studijní ústav“ - cílem projektu je vytvořit moderní centrum, které nabídne občanům i návštěvníkům Zlínského kraje na jednom místě komplexní služby v oblasti kultury, efektivním využitím a revitalizací architektonicky cenných budov číslo 14 a 15 bývalého průmyslového areálu firmy Baťa sídlo zde po provedené rekonstrukci nalezne krajská knihovna, galerie a Muzeum jihovýchodní Moravy 5. VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE

16 16 OBLAST PODPORY PODNIKÁNÍ A INOVACÍ spolupráce Zlínského kraje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně tvorba Regionální inovační strategie Zlínského kraje společný subjekt Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC) provozující podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a realizující další aktivity na podporu inovací (www.inovacnipodnikani.cz)www.inovacnipodnikani.cz finanční podpora kurzu „Základy podnikání“ studentská soutěž o nejlepší podnikatelský záměr realizovaná TIC partnerství v projektu Inovační firma Zlínského kraje nový nástroj podpory spolupráce firem s vědeckovýzkumnými kapacitami VŠ – inovační vouchery databáze tzv. „brownfields“ (starých nevyužívaných areálů) – Zlínský kraj podporuje přípravu projektů, které dokážou tyto objekty opět využít 5. VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE

17 17 SUBJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE PODPORUJÍCÍ PODNIKÁNÍ Kontaktní centrum pro východní trhy – podpora obchodních aktivit podnikatelů zejména na ruském a čínském trhu – podnikatelské mise, vybudované kontakty atd. Regionální podpůrný zdroj – společnost Zlínského kraje poskytující mikroúvěry malým a středním (zejména začínajícím) podnikatelům Energetická agentura Zlínského kraje – servis podnikatelům a dalším subjektům, kteří mají zájem o realizaci opatření na úspory energií Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – propaguje Zlínský kraj jako vhodnou destinaci cestovního ruchu, napomáhá podnikání v oblasti cestovního ruchu 5. VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE

18 18 OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ zrealizované a probíhající rekonstrukce objektů nemocnic, výjezdových stanovišť lékařské záchranné služby modernizace zdravotnických zařízení – výstavba centrálních objektů v krajských nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti a Vsetíně rekonstrukce a výstavba nových objektů sociální péče – domovy pro seniory Jasenka, Valašské Meziříčí, Loučka OBLAST ŠKOLSTVÍ rekonstrukce a stavební úpravy škol a souvisejících zařízení KRIZOVÉ ŘÍZENÍ budování Informačního, vyrozumívacího a varovného systému Zlínského kraje 5. VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE

19 19 Tomáš Baťa: „Kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby vybojoval lepší. Nesmí držet vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blahobytu.“

20 20 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Krajská samospráva Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Zlín 7. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google