Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Využití strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji v roce 2009 Zpracovala: Ing. Silvie Szwedová útvar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Využití strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji v roce 2009 Zpracovala: Ing. Silvie Szwedová útvar."— Transkript prezentace:

1 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Využití strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji v roce 2009 Zpracovala: Ing. Silvie Szwedová útvar podpory podnikání a inovací

2 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Analýza absorpce k 31. 12. 2009  Cíl: zhodnocení úspěšnosti subjektů z MSK v čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU  Regionální operační program  Operační program Životní prostředí  Integrovaný operační program  Operační program Doprava  Ostatní operační programy  Identifikace málo čerpaných prioritních os či oblastí podpory v rámci jednotlivých OP  Komparační kritérium = 1/7 (14,3 %) – tj. alikvotní podíl MSK k ostatním jednotkám NUTS 2

3 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 ROP Moravskoslezsko  785 podaných projektových žádostí k datu 4. 1. 2010  252 schválených projektů s fin. podporou 5,9 mld. Kč (bez osy 5 Technická asistence) Zdroj: ÚRR Moravskoslezsko, vlastní zpracování, data k 4. 1. 2010. 29 94 54 75

4 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 ROP Moravskoslezsko Hodně čerpáme  Oblast podpory 1.4 Infrastruktura IZS a krizového řízení (2 projekty Moravskoslezského kraje – vyčerpáno 100 %)  Oblast podpory 2.4 Marketing regionu (2 projekty Moravskoslezského kraje – vyčerpáno 70 %)  Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova (75 projektů měst a obcí - vyčerpáno 21 %)  Oblast podpory 3.2 Subregionální centra (44 projektů měst a obcí – vyčerpáno 21 %)

5 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 OP Životní prostředí  260 schválených projektů z MSK v hodnotě 5,7 mld. Kč Zdroj: www.opzp.cz, vlastní zpracování, data k 7. 1. 2010.www.opzp.cz Prioritní osa Celková alokace (mil. Kč) Počet schválených projektů Výše schválené finanční podpory (mil. Kč) MSKČR Podíl MSK (%) MSKČR Podíl MSK (%) 1 - Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 58 9083433110,33 57127 15913,4 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 18 7863619,8256214,0 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 19 9361231 19210,41 4949 75615,3 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 23 003314240,32864 9605,8 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 1 7951911,12729511,1 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 17 757681 0636,42535 0465,0 7 - Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu 1 258017004680 C e l k e m 141 4432603 0978,45 65648 30511,7

6 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Čerpání měst a obcí v OP Životní prostředí Čerpání v celé České republice:  Celkem 3 097 schválených projektů s výší podpory 48,3 mld. Kč  Z toho 2 047 (66 %) projektů měst a obcí s celkovou výší podpory 33,2 mld. Kč (69 % celkové schválené podpory) Čerpání v Moravskoslezském kraji:  Celkem 260 schválených projektů s výší podpory 5,6 mld. Kč  Z toho 169 (65 %) projektů měst a obcí s celkovou výší podpory 4,7 mld. Kč (83 % celkové schválené podpory)

7 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 OP Životní prostředí Ve kterých oblastech jsou obce a města hodně aktivní?  Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury: 34 projektů s podporou ve výši 3,6 mld. Kč  Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie: 81 projektů s podporou ve výši 0,95 mld. Kč Ve kterých oblastech obce a města jsou pasivní?  Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  Celkem 17 projektů v ČR, pouze 5 projektů center ekologické výchovy měst a obcí (Kladno, Jihlava, Karlovy Vary, Vysoké Pole)  V MSK není schválen žádný projekt!

8 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Nej: OP Životní prostředí  Nejvíce schválených projektů v oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla – 120 projektů obcí, měst, nemocnic, středních a vysokých škol a dalších subjektů  Nejúspěšnější žadatel o dotace - město Rýmařov (12 projektů s podporou cca 36 mil. Kč)  Největší podpořený projekt - Svazek obcí regionu Novojičínska – odkanalizování vybraných obcí s podporou 448 mil. Kč, obec Baška s podporou 247 mil. Kč (oba projekty v oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod)

9 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Aktuální výzvy  18. výzva OP ŽP v rámci prioritních os 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (alokace 4 mld. Kč) a 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (alokace 1 mld. Kč) – velké projekty (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH)  17. výzva OP ŽP v rámci prioritních os 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (alokace 4 mld. Kč) a 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (alokace 4 mld. Kč)  15. výzva OP ŽP pro projekty na úpravu komunálního odpadu  Na projekty na zkvalitnění nakládání s odpady je určeno 6 mld. Kč  Na projekty na snižování emisí jsou určeny 2 mld. Kč

10 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Integrovaný operační program  322 schválených projektů z MSK s celkovou výší finanční podpory 1 mld. Kč Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz, vlastní zpracování, data k 18. 1. 2010.www.strukturalni-fondy.cz Prioritní osa Celková alokace (mil. Kč) Počet schválených projektů Výše schválené finanční podpory (mil. Kč) MSKČR Podíl MSK (%) MSKČR Podíl MSK (%) 1 - Modernizace veřejné správy9 909-19--4 360- 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě4 3022635 2825214494,7 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veř.služeb16 1211071144593 94911,6 4 - Národní podpora cestovního ruchu1 932-12--421- 5 - Národní podpora územního rozvoje11 95449287175332 16324,6 C e l k e m44 2183225 6715,71 01311 3428,9

11 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Ve kterých oblastech IOP jsou města a obce aktivní?  Oblast 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik:  48 projektů na zpracování územních plánů a územně analytických podkladů  Oblast 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě:  263 projektů CzechPOINT – Kontaktní místo Čerpání v IOP ostatními subjekty  Oblast 3.2 Služby v oblasti veřejného zdravotnictví:  6 projektů FN Ostrava s podporou více než 250 mil. Kč, projekt nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně s podporou 80 mil. Kč a rehabilitačního ústavu Hrabyně s podporou 30 mil. Kč  Oblast 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  „Kontaktní a koordinační centrum“ Krajského ředitelství policie s podporou 88 mil. Kč.  Oblast 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví:  „Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice“ s podporou 500 mil. Kč

12 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 OP Doprava  9 schválených projektů z MSK s celkovou výší podpory 15,8 mld. Kč k datu 7. 1. 2010  Modernizace železniční sítě TENT-T:  optimalizace tratě Bystřice nad Olší – Český Těšín  optimalizace tratě státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší  Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TENT-T:  rychlostní silnice R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek  Rekonstrukce a modernizace na silnicích 1. třídy mimo TENT-T:  propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě  silnice I/58 Příbor – obchvat  silnice I/11 Český Těšín – obchvat  silnice I/11 Hrádek – průtah  silnice I/11 Jablunkov - obchvat  Podpora multimodální nákladní přepravy  pořízení kontejnerového překládače OKD Doprava, a.s.

13 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Mapa projektů z OP Doprava Zdroj: www.opd.cz, vlastní zpracování

14 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 OP Lidské zdroje a zaměstnanost  8 schválených individuálních projektů z MSK v celkové výši 1 mld. Kč (8 %) k datu 26. 1. 2010  4 RIPy Úřadu práce v Ostravě (Návrat+, Příprava+, Start, Změna včas), 2 projekty MSK, projekt Státního úřadu inspekce práce a projekt MPSV  109 schválených grantových projektů z MSK v celkové výši 405 mil. Kč (11,5 %) k datu 15. 1. 2010  67 projektů ve výši 218 mil. Kč na vzdělávání zaměstnanců  38 projektů ve výši 162 mil. Kč na podporu sociální integrace a rovných příležitostí

15 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  45 schválených individuálních projektů z MSK v celkové výši 437 mil. Kč (9 %) k datu 31. 12. 2009  19 projektů s podporou 203 mil. Kč v ose 1 Počáteční vzdělávání, z toho 4 projekty Moravskoslezského kraje ve výši 54,5 mil. Kč a 3 projekty Krajského zařízení pro DV pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, ve výši 40,5 mil. Kč  26 projektů vysokých škol, vyšších odborných škol (OA a VOŠ sociální v Ostravě a GOODWILL, s.r.o.) a Ústavu geoniky AV ČR s podporou 234 mil. Kč v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj  179 schválených grantových projektů v celkové výši 768 mil. Kč v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání

16 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 OP Přeshraniční spolupráce ČR - PR  39 schválených projektů z MSK v hodnotě 50,8 mil. € k datu 31. 12. 2009  70 % celkové alokace již bylo vyčerpáno OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR  22 schválených projektů z MSK v hodnotě 9,7 mil. € k datu 31. 12. 2009  Největší zájem o oblasti podpory 1.1 a 1.5, v nichž jsou již alokace vyčerpány

17 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 OP Podnikání a inovace  ČR: 2 463 schválených projektů s podporou 17,3 mld. Kč  MSK: 359 schválených projektů s podporou 2,1 mld. Kč (12 %) Ve kterých programech jsou podnikatelé aktivní?  Program Rozvoj (PO 2 Rozvoj firem)  90 projektů s podporou 708 mil. Kč (31% podíl na čerpání programu)  Program Spolupráce–Klastry (PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace)  7 projektů s podporou 172 mil. Kč (22% podíl na čerpání programu)  Program Školicí střediska (PO 5 Prostředí pro podnikání…)  22 projektů s podporou 134 mil. Kč (14% podíl na čerpání programu)  Program Nemovitosti (PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace)  17 projektů s podporou 213 mil. Kč (12% podíl na čerpání programu)

18 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 OP Podnikání a inovace Ve kterých programech jsou podnikatelé pasivní?  Program Inovace (prioritní osa 4 Inovace)  47 projektů s finanční podporou 378 mil. Kč (jen 8% podíl)  Nyní 4. výzva Inovace-Inovační projekt s alokací 4 mld. Kč, příjem registračních žádostí: 1. 5. – 30. 9. 2010, příjem plných žádostí: 1. 7. 2010 – 31. 1. 2011  Program Potenciál (prioritní osa 4 Inovace)  8 projektů s finanční podporou 138 mil. Kč (jen 7% podíl)  Nyní 3. výzva s alokací 3 mld. Kč, příjem registračních žádostí: 26. 2. 2010 – 9/2011, příjem plných žádostí: 27. 4. 2010 -11/2011  Program Eko-energie (prioritní osa 3 Efektivní energie)  23 projektů s finanční podporou 100 mil. Kč (jen 5% podíl)  Nyní 3. výzva s alokací 3 mld. Kč, příjem registračních žádostí: 1. 3. – 30. 6. 2010, příjem plných žádostí: 1. 5. – 30. 9. 2010

19 Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Děkuji za pozornost Ing. Silvie Szwedová, útvar podpory podnikání a inovací Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Na Jízdárně 7 702 00 Ostrava Tel: 595 691 232 email: szwedova@arr.cz


Stáhnout ppt "Setkání se starosty měst a obcí MSK, 23. 2. 2010 Využití strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji v roce 2009 Zpracovala: Ing. Silvie Szwedová útvar."

Podobné prezentace


Reklamy Google