Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

52. Luhačovické diabetologické dny. Zdravotnická legislativa. Aktuality 04/2016. MUDr. Tomáš Merhaut OBSAH: 1. Statistika, Ceny dle 1/2016/DZP, Nová AK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "52. Luhačovické diabetologické dny. Zdravotnická legislativa. Aktuality 04/2016. MUDr. Tomáš Merhaut OBSAH: 1. Statistika, Ceny dle 1/2016/DZP, Nová AK."— Transkript prezentace:

1 52. Luhačovické diabetologické dny. Zdravotnická legislativa. Aktuality 04/2016. MUDr. Tomáš Merhaut OBSAH: 1. Statistika, Ceny dle 1/2016/DZP, Nová AK MZ ČR. Str. 02 2. Vyh.134 / 1998Sb., novinky Sazebník. Str. 03 -04 3. Nasmlouvání nových kódů. Str. 05 4. Zákon 372/2011 Sb. Nezávislé odborné komise. Str. 06 5. Zákon 95/2004 Sb. Novela. Str. 07 6. Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Str. 08 7. Zákon 373/2011 Sb., novela, občan bez registrujícího PL. Str. 09-10 8. Tisky Vláda, Sněmovna, Senát. Str. 11 9. Manipulace s nespotřebovanými léčivy. Str. 12

2 Statistika, Regulované ceny, Akreditační komise. Poskytovatelé zdravotní péče jsou povinni odevzdat statistické hlášení za 2015. Letos až koncem 04/2016. Povinnost vychází ze zákona 89/1995 Sb., a z vyhlášky 302/2015 Sb. Zákon definuje zpravodajské jednotky, jejich povinnosti, rozsah a základní atributy statistické činnosti. Aktivita je záludná tím, že naše PC programy nemají SW, odpovídající rozsahu statistického zjišťování, ale zákon obsahuje mega sankce za neodevzdání, za neuvedení úplné či pravdivé informace. To znamená, že zde jsme dosti snadno napadnutelní. Věstník MZ ČR 019-15, cenový předpis 1/2016/DZP, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, poskytovatelé jsou povinni ceny respektovat a účtovat. Nová Akreditační komise MZ ČR endokrinologie a diabetologie Na období 2016 – 2020. Jednotlivé AK se kryjí s odbornostmi podle Zákona 95 / 2004 Sb., který je novelizován, lze tušit, že jejím korelátem bude specializovaná způsobilost v endokrino / diabetologii. Za diabetologii byli jmenováni Pelikánová, Rušavý, Anděl, Merhaut, Šumník. Za endokrinologii byli jmenováni Čáp, Hána, Olšovská, Kršek.

3 Vyh. 134/1998 Sb., novinky Sazebník Postup tvorby sazebníku: registrační list od autorské odbornosti, projednání v komisi PSSZV, je-li souhlas, porada vedení MZ, po podpisu ministra zařazení nového kódu do vyhlášky, která vychází každoročně a obsahuje nové kódy, které se zařazují do Vyhlášky 134/1998 Sb.,- Sazebník výkonů. Novinkou je od roku 2013 paralelně s vydáním nových kódů ve vyhlášce se veřejně vydává materie registračních listů nových výkonů, tedy jsou publikovány úplné registrační listy. Výhoda, lze posoudit, zda daný výkon není podhodnocen či jinak vadný. Zásadní novinka : zveřejňované registrační listy vždy obsahují autorskou odbornost a další – sdílenou odbornost. Významný pokrok v této věci. Nyní jsou v Sazebníku kódy staré, původní, jejichž RL dosud nebyly zveřejněny, dále kódy starší, u nichž jsou sdílení uvedena a kódy nové po roce 2012, které mají zveřejněné RL i se sdílením kódů. (kolonky autorská odbornost a další odbornosti). Pozor ale, může se stát, že PSSZV odsouhlasí sdílení, ale MZ rozhodne jinak. PSSZV má doporučující charakter, rozhodující je PV MZ ČR, která finalizuje materii před vydáním ve Sb.

4 Vyh.134/1998 Sb., novinky Sazebník Zákon 48/1997 Sb., § 17 b ZCELA NOVĚ: Zařazení, změnu či vyřazení výkonu navrhují MZ, VZP/SZP nebo odborná společnost. Pro hodnocení zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán PSSZV, (pracovní skupina seznamu zdravotních výkonů), ta vydává k návrhům stanoviska a doporučení. Členy pracovní skupiny jsou 1 zástupce VZP, 1 zástupce SZP, 1 zástupce ČLK, 1 zástupce ČLS JEP, 1 zástupce SAS, 1 zástupce Sdružení PL, 1 zástupce Asociace nemocnic ČR, 3 zástupci Ministerstva zdravotnictví. K jednání pracovní skupiny zdravotních výkonů je vždy přizván také zástupce příslušné odborné společnosti, která návrh podala. Činnost pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů se řídí jednacím řádem, který uveřejní MZ Věstníkem. Reg. Listy zdravotních výkonů uvedených a data provedených revizí zdravotních výkonů zveřejňuje MZ ČR na své úřední elektronické desce. Nové formuláře: Registrační list vzor 2016, Kalkulační vzorec výpočtu hodnoty bodu výkonu, Žádost o přidání nové položky k existujícímu výkonu.

5 Vyhláška 134/1998 Sb., nasmlouvání nových kódů Nasmlouvávání nových kódů: Není zákonná kontraktační povinnost zdravotních pojišťoven. Značná neochota VZP/SZP rozšiřovat portfolio kódů, odmítání i celoplošné nasmlouvat nový kód. Zdravotní pojišťovna ex lege nemůže odmítnout nasmlouvat kódy se zdůvodněním, že tyto jsou součástí jiných existujících kódů. Pojišťovna nemusí nasmlouvat kódy z důvodů kapacitně naplněné sítě poskytovatelů, avšak musí prokázat, že předmětné kódy mají v daném regionu nasmlouváni okolní poskytovatelé. Odůvodnění: Ústavní zákon 1/1993 Sb., čl 79, odst 1: Ministerstva lze zřídit pouze zákonem. Odst. 3 : Ministerstva, správní úřady mohou vydávat právní předpisy. § 10 kompetenčního zákona: (1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění. MZ je oprávněno vydávat předpisy sbírky zákonů Seznam výkonů. Tyto předpisy jsou závazné pro všechny subjekty včetně VZP. Pojišťovny v žádném případě nejsou nadány pravomocí určit, zda výkon je či není součástí jiného výkonu. Takové rozhodnutí lze vydat jedině Ústavním soudem.

6 Zákon 372/2011 Sb., Nezávislé odborné komise (NOK) Původně byly Ústřední a Územní znalecké komise, dvoustupňově, Vyh. 221/1995 Sb. Zákon 372/2011 Sb., zrušil vyhlášku a ustanovil Nezávislé Odborné komise (NOK) v zákoně, který stanoví složení NOK. Komisi ustavuje KÚ dle místa registrace poskytovatele, princip jednostupňový. Komise zhodnotí kroky diagnosticko – léčebné, celkový závěr pokud protokol zápisu podepíší všichni členové komise. Dávat si pozor na dokumentaci, není-li čitelná, úplná, absentují-li zápisy o provedených výkonech či úkonech, považují se tyto za neprovedené nebo provedené non lege artis. Nečitelnost se vyhodnotí jako neprovedení výkonu-úkonu poskytovatelem. Závěry komise : nehlasuje se, členové pracují, dokud nedojde ke shodě nad zněním závěru, ten musí být konsensuální. Výsledek buď správný postup, nesprávný postup (non lege artis), ten se předává k řešení ČLK. Obávaný výsledek je nesprávný postup non lege artis s přímou příčinnou souvislostí s úmrtím nebo vážnou újmou na zdraví. Pokud je uzavřeno takto, tzv. kauzální nexus pozitivní, musí KÚ ustavující komisi, předat věc podle Trestního řádu, §8, věta poslední, orgánům činným v trestním řízení.

7 Zákon 95/2004 Sb.,novela Kontroverzní návrh hlavně pro silnou redukci oborů a odborností a pro snahu včlenit některé obory do zákona, některé do prováděcího předpisu. Státní moc nelze uplatnit podzákonnou normou, čili povinnosti týkající se vzdělávání, obory a odbornosti nelze vkládat do Vyhlášek, tento způsob je nonkonformní s Ústavou. Vložení odborností do zákona a některých jen do vyhlášky zakládá neústavní asymetrii mezi lékařskými odbornostmi, mimo jiné i tím, že případná změna odborností v zákoně je nesporně více chráněna než odbornosti vně zákona, jejichž atributy může MZ ČR změnit nepoměrně snadněji. V případech dalších budoucích novel se budou změny materií přijímat odlišným legislativně schvalovacím procesem. NECHCEME toto Pokud by odbornost měla být zrušena, musí být bezpodmínečně princip nabytých práv řešen přímo v zákoně, převodními můstky a přechodnými opatřeními. Zákon 95 dne 08 02 2016 projednala vláda, vyslovila souhlas a materie předána do PSP. Zde určen zpravodaj David Kasal, přiděleno číslo Tisk 723, zařazen na pořad 42schůze. T 723 na 42.schůzi vůbec nebyl projednán, jeho osud je nejistý. TISK BEZ DIABETOLOGIE ODMÍTÁME

8 Zákon 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. NNZ 218/2000 (=T546=T222sen) o rozpočtových pravidlech, již v Senátu. Zde schválen dne 06 04 2016 ve znění schváleném sněmovnou. Jde o rozšíření subjektů Státní pokladny. Věc se nás zásadně dotýká. Jde o přesun financí (účtů) ze VZP / SZP pod správu státní pokladny, t,j, na účty v České národní bance. Kritické: § 2, odst. 1.: Vláda může financovat činnosti, kterými zajišťuje funkce státu, pouze prostřednictvím státního rozpočtu ( pokladny). § 2, odst. 3: Na peněžní prostředky státního rozpočtu není právní nárok. § 3 Pro účely tohoto zákona se rozumí peněžními prostředky státní pokladny souhrn peněžních prostředků na účtech VZP a SZP. Ministerstvo je oprávněno stanovovat majitelům účtů termíny, rozsah režimu realizace plateb a povolovat výjimky pro provádění platebních operací na účtech. MZ a MF budou de jure i de facto hospodařit s našim zdravotním pojištěním.

9 Připomínky k novele Zákona 373 / 2011 Sb Považujeme za potřebné uzákonit povinnost občana mít svého registrujícího poskytovatele, protože mnoho odborných činností je vázáno na jeho pravomoc vykonat daný úkon. (řidičský a zbrojní průkaz, vypsání lázní, posouzení k udělení různých sociálních dávek, archivace zpráv a nálezů lůžkového psychiatrického poskytovatele, aby tento posílal jednomu registrujícímu lékaři tyto nálezy). Zásadní připomínka: Snaha do novely Z 373 vložit Povinnost občana mít svého registrujícího poskytovatele (PL). MZ neakceptovalo. 2. K paragrafu § 51 a následující. Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu. Zastáváme názor, že posuzující poskytovatel by měl mít zákonnou možnost či lépe povinnost opatřit si před vypracováním svého posudku odborný lékařský nález. Posouzení, zda dotyčný je schopen s diabetem, nebo jakoukoliv jinou vážnou chorobou kardiologickou, gastroenterologickou, neurologickou a dalšími výkonu sportu včetně vrcholového, výkonu studia a aby s chorobou občan nejen mohl vystudovat, ale zda bude občan s chorobou schopen práce v daném oboru vzdělávání,to vše musí být posouzeno i reálně zhodnoceno též odborným lékařem dle choroby pacienta. Zásadní připomínka: Povinnost nechat vypracovat a zohlednit při posuzování způsobilosti k uvedeným činnostem nález odborného lékaře, zejména u závažných chorob. Není vůle státu toto uzákonit, v praxi potom problémy, viz dále.

10 Zákon 373- občan bez registrujícího PL Česká legislativa direktivně nenařizuje občanovi České republiky, aby byl registrován u „svého“ registrujícího praktického lékaře. Je to ale potřebné z mnoha důvodů. Některé důležité příklady, kdy se nelze obejít bez praktického lékaře. Podle §7 zákona č. 372/2011 Sb., poskytuje registrující poskytovatel primární ambulantní péči, podle §21 vystavuje pojištěnci doporučení k poskytnutí specializované ambulantní zdravotní péče Podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v případě některých služeb regulovaných tímto zákonem musí registrující poskytovatel pacienta na základě žádosti poskytovateli specifických zdravotních služeb předat písemné relevantní informace o zdravotním stavu pacienta. Vyhláška 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, stanoví, že posuzující lékař vydá posudek o zdravotní způsobilosti. Podle 134/1998 Sb., může specializovaný lékař v místě bydliště občana ošetřit pouze na písemnou žádost registrujícího praktického lékaře. DPN, lístek na peníze a další. Závěr: existuje mnoho úkonů, které ze zákona musí provést PL. Není-li, je to právo občana, ale bude-li potřebovat úkon z výše uvedených, nedočká se. Je právo nemít Registrujícího PL. Občan má nárok na provedení úkonů, ale pokud si nevytvoří pozici, umožňující naplnit tento nárok, nedočká se ho. Nutno rozlišit nárok od povinnosti. Občan na uvedené úkony má nárok za předpokladu, že splní svoji „povinnost“ a registruje se u praktického lékaře.

11 Tisky Vláda, Sněmovna, Senát. NNZ 18/2004 o uznávání odborné kvalifikace T581-3čt=T225sen T 411,412,413 Návrh Ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti + dva doprovodné zákony Naštěstí je jejich jednání přerušeno, materie nám nejsou příliš nakloněny. NNZ 95/2004 o vzdělávání lékařů T723-1 čt. 42.schůze nejednán NNZ 218/2000 o rozpočtových pravidlech T546-3čt=T222sen. NNZ 36/1967 o soudních znalcích T697-1čt NNZ 372/ 2011 sb., T 614 3čt =T234sen NNZ 372/2011 T 660 malá techn. novela NNZ 378/2007 Sb., o léčivech (vláda 13 01 16) T 706-1čt reexporty. NNZ 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích. Půjde do vlády. NNZ 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, Návrh zákona o DNA (geneticky modifikované organismy) T 686-2čt T 635 NNZ o nemocenském pojištění T 730 vláda NNZ o pojistném na veřejné zdravotní pojištění T 715-1čt

12 Manipulace s nespotřebovanými léčivy zákon 378/2007 Sb.,§ 88,odst. 1 Léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná za jiných než předepsaných podmínek, poškozená nebo nespotřebovaná (dále jen "nepoužitelná léčiva") musí být odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního prostředí. Tato léčiva jsou klasifikována jako nebezpečný odpad a provozovatelé zdravotnických zařízení či pacienti jsou povinni odevzdat nepoužitelná léčiva právnickým nebo fyzickým osobám, kterým byl udělen souhlas orgánem kraje k odstraňování nepoužitelných léčiv. V naší poliklinice místní lékárna. Komentář SUKL: „V ordinacích často dokonce dochází k tomu, že léčivé přípravky vrácené pacienty nebo jejich rodinnými příslušníky nejsou odstraněny jako nepoužitelná léčiva, ale jsou opětovně používány při poskytování zdravotní péče.“ POZOR: Nespotřebovaná léčiva recyklovaná zpět k pacientovi v rozporu s uvedeným zákonem znamenají sankce 1 500 000 Kč !!! podle citovaného zákona. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "52. Luhačovické diabetologické dny. Zdravotnická legislativa. Aktuality 04/2016. MUDr. Tomáš Merhaut OBSAH: 1. Statistika, Ceny dle 1/2016/DZP, Nová AK."

Podobné prezentace


Reklamy Google