Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dozorová činnost jako nástroj prevence poškození zdraví z práce MUDr. Anežka Sixtová, MZ ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dozorová činnost jako nástroj prevence poškození zdraví z práce MUDr. Anežka Sixtová, MZ ČR."— Transkript prezentace:

1 Dozorová činnost jako nástroj prevence poškození zdraví z práce MUDr. Anežka Sixtová, MZ ČR

2 Působnost KHS v ochraně zdraví při práci Vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů KHS vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť ( zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zák. č. 309/2006 Sb., o dalších požadavcích v bezpečnosti práce a další zákony)

3 Působnost KHS v ochraně zdraví při práci Rozhoduje na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu ve věcech kategorizace prací Provádí ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání Vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zajistit pracovnělékařské služby

4 Počty zaměstnanců oddělení (odboru) hygieny práce na KHS Bez atestace S 1. Atestací (jen lékaři) (jen lékaři) Se specializační atestací Celkem 2011/2010 Fyz. osoby úvazky úvazky úvazky úvazky lékaři331514,6124034,4935852,101 PhDr.1111 RNDr.8888 MVDr.1111 Ing.12124442,555654,55 Mgr.98,6551413,6 Bc.1210,825551715,825 DiS.1110,865,6251716,425 Asistent OVZ 4239,95158155,849200195,799 CELKEM8985,1751514,612268258,517372/380358,3/371,7

5 Zaměření státního zdravotního dozoru v roce 2011 podle kontrolních plánů Práce montážního charakteru Práce s ručními vibrujícím nástroji Práce na operačních sálech – expozice inhalačním anestetikům Práce s opakovaným výskytem NzP Kontrola zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci Práce s nanotechnologiemi Krajské priority + Ostatní kontroly

6 Provedené kontroly v rámci SZD a další činnosti Šetření při podezření na nemoc z povolání – převažují šetření podezření na nemoc z jednostranné dlouhodobé nadměrné zátěž, z vibrací, kožní onemocnění a alergická onemocnění dýchacích cest Subjekty, kt. nepodaly návrh na kategorizaci – cílené vyhledávání Plánované – podle kontrolního plánu Ostatní – společně s jinými orgány státní správy

7 Další vybrané činnosti související se SZD Ověření údajů v návrhu na kategorizaci prací – ověření reálného stavu pracovních podmínek, zjištění skutečného výskytu jednotlivých faktorů u prací uvedených v návrhu Účast na měření – měření provádí ZÚ, zaměstnanec KHS určuje strategii a rozsah měření, jedná se zejména o plánovaná měření faktorů pracovních podmínek, měření k ověření podmínek vzniku nemoci z povolání a měření na základě podnětů v souvislosti s jejich řešením

8 Provedené kontroly v rámci SZD a další činnosti Na žádost odborů nebo lékaře ZPP – pouze málo podnětů Projednání výsledků měření – především u měření, kde byly překročeny hygienické limity, nejčastěji prach, chem. látky, hluk Podněty zaměstnanců – cca polovina oprávněných, nejčastější příčiny – nevyhovující mikroklimatické podmínky (nedostatečné větrání, vytápění), neposkytování ochranných nápojů a související prac. podmínky jako např. nevyhovující sanitární zařízení Na žádost subjektu – před uvedením do trvalého provozu, před změnou užívání, konzultace nových technologií Plnění opatření – kontrola plnění rozhodnutí, kontrola odstranění nedostatků

9 Spolupráce mezi jednotlivými orgány a institucemi V roce 2012 probíhala kampaň SLIC Psychosociální rizika na pracovišti – spolupráce KHS, SUIP, MZ a SZÚ (garant projektu v ČR) Pasportizace pracovišť s nanomateriály a nanotechnologiemi – údaje získané KHS jsou předávány na SZÚ Ve spolupráci se SZÚ vyhlášen hlavní úkol na roky 2012-2013 – hodnocení ergonomie v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu na pracovištích kde se provádí montážní práce

10 Podnik podporující zdraví V roce 2011 proběhl již sedmý ročník Soutěž určená pro podniky, které nad rámec zákonných povinností provádějí na pracovištích programy podpory zdraví Spolupráce SZÚ a KHS při hodnocení úrovně podpory zdraví na pracovišti

11 Počet provedených kontrol a další vybrané činnosti 20112010 Na žádost odborové organizace 1510 Na žádost lékaře ZPP 912 Projednání výsledků měření 311385 Na základě podnětu 440470 Na žádost subjektu 797783 Účast na měření 594666 Plnění nařízených opatření 689630 Organizace, kt. nepodaly návrh na kategorizaci 1 329 798 Ověření podmínek vzniku NzP 1 628 1 643 Ověření návrhu kategorizace prací 1 364 1 508 Plánované kontroly 13 784 16 580 Ostatní297422 Celkem 21 257 24 211

12 Sankce a pokuty uložené v oblasti ochrany zdraví při práci – rok 2011 Celkem uloženo 115 pokut o celkové výši 1 842 000 Kč Nejčastějšími důvody pro uložení pokuty bylo nepředložení návrhu na kategorizaci prací podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., nevyhovující sanitární zařízení pro zaměstnance, nezajištění zásobování pitnou vodou a nezajištění osobních ochranných pracovních prostředků. Proti rozhodnutí o pokutě bylo podáno celkem 5 odvolání. v 2 případech bylo odvolání vyhověno v autoremeduře, 2 rozhodnutí o pokutě byla odvolacím orgánem změněna, 1 rozhodnutí bylo odvolacím orgánem zrušeno.

13 Kategorizace prací Hodnocení úrovně zátěže zaměstnance faktory rozhodujícími o kvalitě pracovních podmínek Postup stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. Povinnost každého zaměstnavatele Čtyři kategorie práce – rizikové kategorie 2R, 3 a 4 Posouzení výskytu a míry působení faktorů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb. Výsledky slouží jako podklad pro přijetí opatření Pro sběr údajů o expozici zaměstnanců podle jejich kategorii slouží informační systém kategorizace prací IS KaPr

14 Kategorizace prací – vývoj v rizikových kategoriích Od roku 2004 došlo k poklesu počtu osob exponovaných biologickým činitelům a psychické zátěži Došlo k nárůstu počtu osob exponovaných fyzické zátěži (zejména lokální svalové zátěži) Dlouhodobě nejvyšší podíl na počtu osob v riziku mají osoby exponované hluku (cca 40%)

15 Vývoj počtu evidovaných osob, které vykonávají rizikové práce

16 Vývoj počtu rizikových prací

17 Počet zaměstnanců zařazených do kategorií podle jednotlivých faktorů – rok 2011

18 Pracovnělékařské služby Nová legislativa od 1. 4. 2012  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (Hlava IV - pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti k práci)

19 Pracovnělékařské služby zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách vymezuje práva a povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů PLS Důležité změny oproti stávajícímu: Zajištění služeb s poskytovatelem PLS na základě písemné smlouvy Od 1.4.2012 PLS hradí zaměstnavatel s výjimkou posuzování NzP, sledování vývoje zdravotního stavu u NzP, ohrožení NzP a následných prohlídek

20 Kontroly zajištění ZPP 2011%2010% Počet kontrol ZPP celkem 10 928 12 361 Z toho ZPP plně zajištěna 7 311 67,0% 8 016 64,8% nedostatečně zajištěna 3 452 31,6% 4 085 33,0% nezajištěna1651,5%2572,1% Plně zajištěna ZPP – provádění preventivních prohlídek, poskytování poradenství, kontrola pracovišť, atd.. Nedostatečně zajištěna ZPP – jsou prováděny pouze preventivní prohlídky Nezajištěna ZPP – nejednalo se o subjekty, kde jsou vykonávány rizikové práce

21

22 Počet případů NZP v letech 1998-2011

23 Porovnání počtu případů NZP a počtu pacientů v letech 1998-2011

24 NZP v roce 2011 podle kraje vzniku

25 Nemoci z povolání v roce 2011 podle kapitol seznamu NZP

26 Příčiny profesionálních onemocnění hlášených v roce 2011 podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.

27 NZP v roce 2011 podle velikosti podniku

28 Nemoci z povolání v některých odvětvích CZ NACE v roce 2011

29 Nejčastější nemoci z povolání v ČR 2011

30 Rozdělení hlášených případů profesionálních onemocnění podle kapitol a pohlaví – rok 2011

31 Rozdělení hlášených případů nemocí z povolání u kapitoly II dle položek a pohlaví – rok 2011

32 NZP v roce 2011 podle kategorie práce

33 Počty profesionálních onemocnění hlášených v roce 2011 podle příčinného faktoru a jeho rizikovosti

34 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Dozorová činnost jako nástroj prevence poškození zdraví z práce MUDr. Anežka Sixtová, MZ ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google