Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 6. ledna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 6. ledna 2016."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 6. ledna 2016

2 1. Předpisy 2. Diplomový seminář I 3. Zadání diplomové práce 4. Změna tématu diplomové práce 5. Obligatorní náležitosti diplomové práce 6. Fakultativní náležitosti diplomové práce 7. Struktura diplomové práce 8. Rešerše literatury 9. Citace 10. Plagiátorství 11. Odevzdání diplomové práce 12. Posudky na diplomovou práci 13. Obhajoba diplomové práce 2

3 A. zákon o vysokých školách  § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách B. univerzitní předpisy  čl. 2 odst. 4, čl. 7 a čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze  Opatření rektora č. 6/2010 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací 3

4 C. fakultní předpisy  hlava III části II Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze  Opatření děkana č. 9/2014 o zadávání diplomových prací  Opatření děkana č. 12/2014 upravující podrobnosti pro závěrečné práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování D. katederní předpisy  Pravidla k první a druhé části státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu  Pravidla k předmětu Diplomový seminář I 4

5  kolokvium (6 kreditů) ◦ úvodní přednáška ◦ kolokvium od vedoucího diplomové práce  úvodní přednáška ◦ zimní i letní semestr  kolokvium od vedoucího diplomové práce ◦ předložit nejméně 15 normostran projektu své diplomové práce splňující podmínky stanovené vedoucím diplomové práce, nebo ◦ předložit soutěžní práci v oboru finanční právo nebo finanční věda v rámci soutěže SVOČ 5

6  vypisování témat ◦ vypsaná témata ◦ vlastní (individuální témata)  diplomový úkol ◦ potvrzení o přijetí tématu ◦ jméno vedoucího práce ◦ výzva k dostavení se na první konzultaci do 60 dnů (osnova a seznam zdrojů)  jazyk diplomové práce ◦ český, slovenský, jiný 6

7  na základě žádosti studenta  stejná katedra / jiná katedra (jen do začátku běhu lhůty pro I. a II. část SZZK)  souhlas vedoucího diplomové práce a vedoucího katedry  pouze do odevzdání diplomové práce 7

8  rozsah ◦ minimálně 60 normostran (108 000 znaků) bez příloh a anotací  titulní stránka ◦ příloha č. 1 opatření č. 12/2014  prohlášení (podepsané) ◦ příloha č. 1 opatření č. 12/2014  název diplomové práce a jeho překlad do anglického jazyka  obsah 8

9  seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů ◦ literatura, internetové zdroje, právní předpisy, judikatura, apod.  shrnutí (resumé) ◦ český a anglický/francouzský/německý jazyk ◦ alespoň 1 normostrana  seznam klíčových slov ◦ český a anglický jazyk  teze v českém jazyce ◦ pokud je práce v jiném jazyce ◦ 10 normostran 9

10  poděkování  seznam použitých zkratek  přílohy ◦ seznam příloh 10

11  úvod ◦ cíl práce ◦ popis práce ◦ použité metody  kvantitativní výzkum (indukce)  kvalitativní výzkum (dedukce) ◦ literatura  vlastní text práce ◦ členění ◦ obecná (teoretická) část ◦ zvláštní (analytická) část  závěr 11

12  vhodné katalogy knihoven  např. ◦ Katalog Národní knihovny  http://aleph.nkp.cz http://aleph.nkp.cz ◦ Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze  http://ckis.cuni.cz http://ckis.cuni.cz ◦ Digitální repozitář (Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna)  www.psp.cz www.psp.cz ◦ další  Odborná knihovna Ministerstva financí  Odborná knihovna České národní banky 12

13  mezinárodní normy ◦ ISO 690 a ISO 690-2  www.citace.com www.citace.com ◦ generátor citací  http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf ◦ metody citování literatury  citace právních předpisů 13

14  diplomová práce je zcela nebo zčásti opsána z veřejně dostupných zdrojů bez udání zdroje  možnost vyjádřit se při obhajobě  nepochybné zjištění ◦ neprospěl/a ◦ disciplinární řízení  kontrola systémem theses.cz ◦ automatická ◦ na vyžádání ◦ protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce 14

15  nejprve v elektronické podobě ◦ prostřednictvím SIS ◦ formát PDF  v tištěné podobě ◦ tři vyhotovení (alespoň jedno v pevné vazbě)  obě podoby musí být totožné 15

16  spolu s odevzdáním odevzdat žádost o stanovení termínu pro 1. a 2. část státní závěrečné zkoušky  termín odevzdání - pravidla katedry ◦ nejdříve po třech měsících od jejího zadání ◦ listopad, březen, červen  možnost vzetí práce vpět ◦ jen do vypracování posudků ◦ nutný souhlas vedoucího a oponenta 16

17  druhy ◦ posudek vedoucího práce ◦ oponentský posudek  podoba posudku ◦ elektronická – informační systém, lhůta 2 týdny ◦ listinná – 2x  lhůta pro vypracování 40 dnů po odevzdání  obsah posudku ◦ příloha č. 5 opatření č. 12/2014 ◦ vzor katedry 17

18  termíny obhajob ◦ do 90 dnů po odevzdání ◦ pravidla katedry  leden – polovina února  polovina května – červen  září  komise ◦ tříčlenná ◦ (zpravidla) vedoucí a oponent  veřejnost obhajoby  opakování obhajoby diplomové práce 18

19 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 19


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 6. ledna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google