Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodčí řízení Přednáška 3 - 4 VŠFS 2015. Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodčí řízení Přednáška 3 - 4 VŠFS 2015. Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem."— Transkript prezentace:

1 Rozhodčí řízení Přednáška 3 - 4 VŠFS 2015

2 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná dohoda,ale vydání rozhodčího nálezu rozhodci při výkonu své funkce nalézají právo, spor skutečně rozhodují

3 Výhody a nevýhody RŘ Výhody Neformálnost Postavení rozhodců (= soukromé osoby) Výběr rozhodců Jednoinstančnost Volnost při výběru zastoupení Neveřejnost Rychlost Snadná vymahatelnost Nižší náklady Nevýhody – zejména RŘ ad hoc Není nástroj k přinucení vydat RN Lze uměle prodlužovat stranami

4 Druhy RŘ – podle formalizace RŘ ad hoc a institucionální Ad hoc strany si vyberou rozhodce samy nebo pověří osobu, která jej vybere Procesní pravidla ponechána na rozhodcích Institucionální Spor projednává stálá rozhodčí instituce (rozhodčí soud-RS) Zřízena podle právních předpisů státu, kde působí Soud vydává svá pravidla (včetně úpravy nákladů řízení) Součástí RS je administrativní aparát Rozhodci vybíráni ze seznamu tohoto RS RS s obecnou působností nebo speciální (Burzovní rozhodčí soud)

5 Rozhodčí soudy v ČR Zákonné podmínky (ZRŘ) existence obecného stálého soudu t.č. splňuje pouze Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR zřízen zákonem (resp. Vyhláškou 47/1975 Sb. o řádu RS) Dále soudy dle zvláštních zákonů (zákon o CP) Burzovní rozhodčí soud při BCP Praha Dále existují rozhodčí soudy jako soukromé právnické osoby Nejsou zřízeny zákonem jejich nálezy proto nejsou soudně vykonatelné

6 Předmět RŘ ČR (jako všechny státy) stanoví zákonem podmínky, za kterých je možné projednat určitý okruh sporů před rozhodci otázka arbitrability – možnost (oprávnění) stran založit pravomoc rozhodců uzavřením rozhodčí smlouvy

7 Objektivní arbitrabilita- právo ČR Pozitivní i negativní vymezení spory, které může rozhodovat soud majetkové spory - spory jejichž předmětem je majetek jejichž předmět lze vyjádřit v majetkových hodnotách, především v penězích spory, kde lze uzavřít smír vyloučeny spory vyvolané prováděním konkursu nebo vyrovnání

8 Majetkové spory Příklady Spory z obchodních vztahů Spory z mezinárodních smluv Určovací spory Spory o vypořádání SJM Neplatné rozvázání pracovního poměru Spory Nároky na výživné nezletilých dětí

9 Rozhodčí smlouva ujednání stran, že o určitých sporech mezi nimi má rozhodovat jeden nebo více rozhodců a) Může být připojena k vlastní smlouvě (kupní, o dílo apod.) - rozhodčí doložka b) Může mít podobu samostatné smlouvy dohoda o rozhodování sporů ze smlouvy v rozhodčím řízení Povinně u spotřebitelských smluv, chtějí-li strany sjednat

10 Rozhodčí smlouva v ZoRŘ „Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání by byla jinak dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud"

11 Vztah rozhodčí smlouvy a smlouvy hlavní Závislost existence rozhodčí smlouvy na existenci smlouvy hlavní Samostatná existence dvou smluv Neplatnost či zánik jedné neovlivňuje přímo existenci druhé smlouvy

12 Forma rozhodčí smlouvy § 3 odst. 1 ZRŘ - rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná zachována i tehdy, jestliže je sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky Konkludentní uzavření (konfirmace ex post) námitka neexistence (neplatnosti) rozhodčí smlouvy musí být vznesena nejpozději při prvém úkonu v řízení týkajícím se věci hlavní

13 Obsah rozhodčí smlouvy V souvislosti s obsahem rozhodčí smlouvy je třeba posoudit zda rozhodčí smlouva byla uzavřena ve prospěch 1. stálého rozhodčího soudu nebo 2. rozhodčího řízení ad hoc V případě ad 2) nutno dohodnout o počtu rozhodců, způsobu jejich výběru a jejich odměnách, o místu konání rozhodčího řízení, o jazyku řízení o rozhodném právu (jaké hmotněprávní normy budou v mezinárodním sporu aplikovány), o ostatních procesních otázkách

14 Rozhodce Osoba rozhodce (kvalifikace) Obecně fyzická osoba (kvalifikace v ZRŘ neurčena jako podmínka) Nestranost a nezávislost Institucionální řízení – výběr z osob zapsaných na seznamu r. soudů Soudy stanoví předpoklady

15 Rozhodce Počet rozhodců Dle ZRŘ určuje rozhodčí smlouva Pokud nestanoví, rozhoduje tříčlenný senát Jmenování rozhodců ve smlouvě nebo až v případě vzniku sporu písemné přijetí funkce Odmítnutí funkce (pokud není nezávislý) Rezignace v průběhu řízení

16 Rozhodce – činnost a povinnosti Povinnost rozhodovat Spravedlivé a nepodjaté rozhodování Objektivní rozhodování Osobní nezávislost rozhodce ekonomická nezávislost rozhodce Subordinační nezávislost rozhodce Vyloučení rozhodce Až následně poté co vyjdou najevo skutečnosti bránící ve výkonu funkce

17 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva (zásady pro určení) Rozhodcovská smlouva (= smlouva o rozhodci) Odměna přiměřená U stálých r soudů určují řády (% z hodnoty předměu sporu + minimální poplatek)

18 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla - řády (včetně úpravy nákladů řízení) Součástí RS je administrativní aparát RS vede seznamy rozhodců, z nichž strany musí vybrat (všechny rozhodce nebo jen předsedajícího rozhodce)

19 Rozhodčí řízení - průběh Řízení před rozhodcem Podrobnosti upraví rozhodčí smlouva Pravidla řízení - občanský soudní řád, popř. zásada spravedlnosti Řízení před rozhodčím soudem Procesní pravidla a organizace řízení vyplývají z vnitřních předpisů soudu Spory vnitrostátní a spory mezinárodní

20 Zahájení řízení Žaloba Náležitosti Jazyk řízení Rozhodčí poplatek Vady podání a jejich odstranění Žalobní odpověď Doručování Osoba pověřená Stanovisko žalovaného protižaloba

21 Průběh řízení Jmenování rozhodce (rozhodců) Odmítnutí jmenování Důvody Rozhodování o pravomoci RS Vznesení námitky nedostatku příslušnosti Účinky prohlášení nepříslušnosti Existence podmínek řízení Dispoziční oprávnění žalobce v průběhu řízení Nezahrnuje právo změnit rozhodce Nezahrnuje právo podat žalobu k soudu

22 Zásady řízení před RS a)Zásada rovnosti b)Zásada dispoziční c)Zásada rychlosti d)Zásada neformálnosti e)Zásada projednací f)Zásada ústnosti g)Zásada neveřejnosti h)Zásada materiální pravdy i)Zásada volného hodnocení důkazů

23 Zjednodušené a urychlené řízení Zjednodušené řízení pouze na základě písemných podkladů Bez odůvodnění Urychlené řízení Rozhodnutí musí být vydáno do určité pevně stanovené doby

24 Průběh řízení Zastupování stran Přerušení řízení Na žádost stran Prohlášení insolvence Podáním žaloby na neplatnost Ústní jednání Místo jednání Jazyk jednání

25 Průběh řízení Uzavření smíru Dokazování Důkazní prostředky Rozhodování a rozhodné právo Vnitrostátní spory Mezinárodní spory

26 Zakončení řízení Vydání rozhodnutí - písemná forma Usnesením – zastavení řízení žaloba byla vzata zpět žalobcem, rozhodování o pravomoci (příslušnosti) rozhodčího soudu, není-li pravomoc RS dána, v případě nezaplacení poplatku za rozhodčí řízení Nekončí platnost rozhodčí smlouvy

27 Rozhodčí nález Konečné rozhodnutí stejné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí Zvláštní formy mezitimní nález částečný nález Doplňující nález

28 Obsah rozhodčího nálezu název rozhodčího soudu, místo a datum vydání nálezu, jména rozhodců (jediného rozhodce), označení stran a dalších účastníků sporu, předmět sporu vylíčení okolností sporu, rozhodnutí o žalobních nárocích, o poplatcích a o nákladech sporu, odůvodnění rozhodnutí poučení o možnosti zrušení nálezu podpisy většiny rozhodců nebo jediného rozhodce.

29 Vydání nálezu Bez ústního vyhlášení doručení Oprava a doplnění nálezu usnesením Právní účinky rozhodčího nálezu Formální účinky Materiální účinky


Stáhnout ppt "Rozhodčí řízení Přednáška 3 - 4 VŠFS 2015. Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem."

Podobné prezentace


Reklamy Google