Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 Architektura politiky HSS EU 2007-13 Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti –únor 2004 definuje směr nové politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). –návrh priorit 3 nové cíle: 1.Konvergence 2.Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3.Evropská územní spolupráce

3 Cíl Konvergence 81,7 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (251,3 miliard EUR) Programy a nástrojeZpůsobilostPriorityDotace Cíl Evropská územní spolupráce 2,4% (7,5 miliard EUR) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 15,8% (48,79 miliard EUR) Politika soudržnosti 2007-2013 3 Cíle Rozpočet: 307,6 miliard EUR (0,37 % HDP EU) Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Fond soudržnosti Regiony s HDP na osobu  75 % průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu  75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; infrastruktura; lidské zdroje; administrativní kapacita doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie 70,05% = 177,26 miliard EUR 5,0% = 12,52 miliard EUR 24,5% = 61,52 miliard EUR Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období 2000-06 pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence inovace životní prostředí/ prevence rizik dostupnost strategie evropské zaměstnanosti 78,7% = 38,4 miliard EUR 21,3% = 10,39 mldEUR Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost kultura, vzdělávání 77 % přeshraniční programy 19 % nadnárodní programy 4 % meziregionální spolupráce

4 Finanční perspektiva –Finanční perspektiva 2007-2013 (schválena 16.12.2005) –zdroje pro politiku soudržnosti (3 priority): 307,6 mld. € = 0,37 % HNP EU-27 (rozpočet celkem 1,045 %) –pro ČR stanoven absorpční limit 3,43% HDP –rozdělení prostředků podle priorit Konvergence v ČR 81,7 % 97,1 % Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v ČR 15,8 % 1,6 % Evropská územní spolupráce v ČR 2,4% 1,3 %

5 Alokace financí v ČR pro SF a FS na období 2007-2013 (Zdroj: expertní odhad MF ČR, leden 2006; běžné ceny) Strukturální fondy: cca 516,4 miliard Kč Fond soudržnosti: cca 258,2 miliard Kč + spolufinancování 15 %

6 Cíl Konvergence – Intervence Podpora ERDF: –modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů –rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana životního prostředí Podpora ESF: –zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb; –zvýšení investic do lidského kapitálu –adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ

7 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regiony nespadající pod prioritu „Konvergence“ –tj. HDP nad 75% průměru EU – Praha Oblasti intervence –inovace a ekonomika založená na znalostech –životní prostředí a předcházení rizikům –dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) –tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie

8 Cíl Evropská územní spolupráce Financování: ERDF Priorita vychází ze současné Iniciativy Interreg –tj. podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni

9 Reforma implementačního systému Podpora strategičtějšího přístupu k programování Zachování základních principů politiky soudržnosti: –programování, –partnerství, –spolufinancování, –hodnocení Další decentralizace odpovědností partnerstvím na úrovni členských států, regionů i na místní úrovni

10 1 Strategické obecné zásady Společenství Rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti; navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 2 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 3 Národní strategický referenční rámec Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, základ pro sektorové (tematické) a regionální programy; navrhuje členský stát při použití principu partnerství; předmět vyjednávání s Komisí 4 Operační programy jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II, popis souhrnných priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise Strategie hospodářského růstu Úřad vlády Nové programové dokumenty

11 Návrh nové právní architektury Legislativa EU Obecné nařízení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti Nařízení ERDF Nařízení ESF Nařízení Fondu soudržnosti Nařízení zakládající Evropské seskupení pro územní spolupráci (EGTC) Prováděcí nařízení Komise Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy Způsob rozhodování Rada: jednomyslně EP:souhlas Rada: QMV (kvalifikovaná většina) EP: spolurozhodování

12 Další novinky politiky HSS –Propojení strukturálních fondů s evropskými a domácími politikami (CSG, Integrované směry, NSRR) –Strategické obecné zásady Společenství (CSG) a jejich provázanost na další evropské strategické dokumenty –Strategické zprávy a výroční debata –Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů –Posun politiky soudržnosti na čelní místo ve výdajích Společenství –Potřeba zvýšit administrativní a absorpční kapacitu

13 Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013

14 Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013 –výchozím dokumentem pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSRR) –podpůrný dokument pro vyjednávání ČR s Evropskou komisí o způsobu implementace politiky HSS v ČR –překlene mezeru mezi Strategií hospodářského růstu a Národním strategickým referenčním rámcem –formuluje hierarchii priorit a rozpracovává cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti

15 Důvody pro aktualizaci NRP –Změna cílů politiky na úrovni EU – snaha o hospodářskou a sociální soudržnost, ale také posun ke konkurenceschopnosti a zahrnutí spolupráce –Nový evropský přístup k programování – zjednodušení a subsidiarita –Potřeba přehodnotit klíčové priority v domácím kontextu – přes výrazný pokrok v mnoha oblastech je v ČR nutné intenzivně se zabývat přetrvávajícími problémy i novými výzvami –Potřeba poučit se z nabytých zkušeností – zatím jich není mnoho, ale získáváme pozitivní i negativní poznatky, které by měly být využity v přípravě programových dokumentů

16 Zkušenosti s realizací operačních programů –Rozdílná schopnost absorpce mezi OP a jejich prioritami a opatřeními –Právní, finanční a institucionální bariéry –Potřeba vzdělávání v oblasti přípravy a implementace projektů Poučení  Tlak na sjednocení evropských a domácích podpůrných programů

17 Institucionální rámec přípravy NRP –Usnesení vlády č. 245/2005 –Koordinační role při přípravě strategických dokumentů ČR (NRP, NSRR), později OP : Řídicí a koordinační výbor (ŘKV) –Princip partnerství –Práce v tématických pracovních skupinách od května 2005 –PS Podnikání, PS Lidské zdroje, PS Inovace a znalostní ekonomika, PS Dostupnost a infrastruktura, PS Řešení regionálních disparit –PS Horizontální, PS Finance

18 Struktura NRP I.Analytická část II.SWOT analýza III.Cíle, strategie, priority NRP IV.Zaměření operačních programů V.Rozložení finančních zdrojů mezi prioritní oblasti VI.Institucionální rámec politiky soudržnosti v ČR

19 I. Analýza současné situace Obecná charakteristika Makroekonomická analýza a prognózy Základní charakteristiky ekonomické, sociální a environmentální Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí Zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů

20 II. SWOT analýza – Silné stránky Makroekonomická situace -Makroekonomická stabilita -Relativně rychlý ekonomický růst ve vztahu k EU -Stabilní cenový růst -Masivní příliv zahraničních investic… Ekonomická struktura ČR -Vysoký podíl soukromých podnikatelských subjektů -Existence státních agentur na podporu podnikání, investic a exportu -Snaha o modernizaci vybraných oblastí průmyslu -ČR je atraktivní oblastí pro zahraniční investice -Konkurenceschopnost cen služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu… Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost -Kvalitní vzdělanostní infrastruktura -Zvyšování zaměstnanosti v kvartérním sektoru -Růst ročních výdajů na výzkum a vývoj -Relativně stejný podíl inovujících subjektů ve službách a ve zpracovatelském průmyslu…

21 Česká společnost, lidské zdroje a veřejná správa - Regionálně diferencovaná a poměrně hustá síť vzdělávacích zařízení -Kvalifikovaná pracovní síla za konkurenční cenu -Profesionalizace výkonu územní veřejné správy… Doprava, informační a telekomunikační technologie -Vysoká hustota dopravní sítě; rozvoj transevropské dopravní infrastruktury -Velké investice do infrastruktury -Vysoká penetrace prostředky mobilní komunikace… Životní prostředí -Pokračující trend zlepšování životního prostředí -Zvyšující se environmentální povědomí obyvatelstva -Vysoká rozmanitost přírodních stanovišť a typů krajiny… Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí -Výhodná geografická poloha ČR; dobrá socioekonomická pozice Prahy -Endogenní potenciál příhraničních regionů -Pozitivní úloha regionálních center ve vývoji regionů… II. SWOT analýza – Silné stránky

22 II. SWOT analýza – Slabé stránky Makroekonomická situace -Nadměrné rozpočtové deficity -Růst veřejného dluhu… Ekonomická struktura ČR -Nízká produktivita práce -Převaha výrob s nízkou přidanou hodnotou -Vysoká energetická náročnost výroby -Nedostatek investičních zdrojů -nízká míra spolupráce velkých podniků s MSP -Nízké kapacity podnikatelských inkubátorů -Nedostatečná úroveň dopravní a informační infrastruktury pro cestovní ruch… Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost -Nedostatečné výdaje na VaV; malý počet VaV institucí -Nízká mobilita vědců mezi veřejným a soukromým sektorem -Nedostatečná vybavenost IT…

23 II. SWOT analýza – Slabé stránky Česká společnost, lidské zdroje a veřejná správa - Podprůměrné výdaje na vzdělávání; malá spolupráce škol a zaměstnavatelů - Nízká mobilita pracovní síly; strukturální nezaměstnanost -Podcenění rozvoje státní správy… Doprava, informační a telekomunikační technologie - Nedostatečně kvalitní úroveň dopravní infr.; nedobudovaná síť TEN - Chybějící tangenciální propojení sídel v regionech - Nízké rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu… Životní prostředí -Regionálně rozdílná kvalita ŽP; překračování imisních limitů -Negativní vliv nárůstu nákladní dopravy na ŽP; -Energetická náročnost budov… Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí -Zaostávání regionů v ekonomické výkonnosti ve srovnání s EU-15 -Regionální rozdíly z hlediska podílu a koncentrace strukturálních problémů; koncentrace ekonomických aktivit do Prahy a okolí…

24 II. SWOT analýza – Příležitosti Makroekonomická situace -Možnosti oživení svět. hospodářství -Příznivá a udržitelná struktura hospodářského růstu -Pokračování přílivu zahraničních investic -Využití prostředků ze SF v období 2007-13 -Růst migrace za prací; otevírání trhů práce v členských zemích EU -Reforma systému veřejných financí… Ekonomická struktura ČR -Účast na společném trhu EU -Prohlubování domácího trhu -Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských inkubátorů -Zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do oblasti průmyslových služeb -Rozvoj MSP zaměřených na průmyslové služby… Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost -Možnost zapojení do mezinárodních struktur v oblasti VaV -Navýšení výdajů na vzdělávání, vědu a výzkum; využívání prostředků EU -Rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných institucí, škol a podniků …

25 Česká společnost, lidské zdroje a veřejná správa -Zlepšování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů -Navýšení výdajů na vzdělávání z veřejných i soukromých zdrojů -Zavedení systému celoživotního vzdělávání; rozvoj kvality vzdělávání… Doprava, informační a telekomunikační technologie -Dobudování sítě dálnic a rychlostních komunikací (za finanční podpory EU) -Zvýšení atraktivity regionů jejich napojením na modernizované dopravní sítě -Další rozvoj systému e-government ve veřejné správě… Životní prostředí -Podpora ochrany ŽP jako klíčového pilíře udržitelného rozvoje společnosti -Podpora alternativních zdrojů energií; energetické úspory v oblasti výroby… Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí -Atraktivní příroda a krajina jako potenciál možného rozvoje ekonom. aktivit -Ojedinělá kombinace rozvojových faktorů na úrovni regionů -Plné využití podpor fondů EU pro rozvoj regionální politiky -Přeshraniční spolupráce v rámci zaměření strukturálních fondů… II. SWOT analýza – Příležitosti

26 II. SWOT analýza – Hrozby Makroekonomická situace -Přetrvávání hospod. recese ve světových ekonom. centrech (zejména v EU) -Vývoj veřejného dluhu; rychlé posilování české měny; korupce a klientelismus -Nízká vymahatelnost práva; pomalá činnost soudů; byrokracie… Ekonomická struktura ČR -Pomalá přeměna tradičních průmysl. odvětví; nízká mobilita pracovní síly -Neprovázanost VaV na průmyslovou výrobu a rozvoj služeb -Nedostatek investičního kapitálu -Nedostatečná vazba vzdělávacího systému na potřeby trhu práce -Externí šoky ve světovém cestovním ruchu… Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost -Nedostatek VaV pracovišť a jejich strnulá organizační struktura -Nedocenění výzkumné a vývojové spolupráce v sítích a klastrech -Nedostatečná spolupráce mezi VŠ, vědeckými institucemi a privát. Sektorem -Výrazně nižší podíl inovujících podniků oproti zemím EU-15…

27 II. SWOT analýza – Hrozby Česká společnost, lidské zdroje a veřejná správa -Dlouhodobě negativní vývoj přirozené měny obyvatelstva -Dopad vysokého podílu důchodců na hosp. situaci ČR a soc. a zdrav. systém -Uzavřenost systému školství a trhu práce -Chybí komplexní systém celoživotního učení -Odliv kvalitních pedagogů do lépe placených oborů… Doprava, informační a telekomunikační technologie -Omezené zdroje pro investice do dopravní infrastruktury -Přetížené pozemní komunikace -Opožďování realizace infr. vysokorychlostního internetu (celá ČR)… Životní prostředí -Zvyšování antropogenní zátěže prostředí v souvislosti s hospod. rozvojem -Růst nákladů vyvolaných energetickou náročností -Složité a nedořešené vlastnické vztahy u některých přírodních zdrojů… Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí -Narůstání regionálních rozdílů v zákl. socioekonomických charakteristikách -Prohlubující se rozdíly mezi urbanizovanými a venkovskými oblastmi…

28 III. Strategie NRP pro období 2007-2013 Strategie NRP rozpracovává globální cíl politiky hospodářské a sociální soudržnosti: „Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást hlavní důraz na znalosti, inovaci a optimalizaci lidského kapitálu.“ (SOZS) Při nastavení strategie politiky soudržnosti v ČR se vychází z následujících zásad: -Nasměrování intervencí do oblastí s vysokým růstovým potenciálem, definovaných věcně i územně. -Zaměření podpory do hnacích sil růstu a zaměstnanosti s výrazným multiplikačním efektem. - Podpora aplikace komplexního přístupu k územní soudržnosti.

29 vychází ze Strategických obecných zásad Společenství respektuje další domácí strategické dokumenty (Strategii udržitelného růstu, Strategii hospodářského rozvoje a Strategii regionálního rozvoje) doporučení ex ante hodnotitele – zjednodušení a propojení s dalšími částmi NRP strategie NRP a další relevantní dokumenty bude bude sloužit jako základ pro tvorbu NSRR III. Strategie NRP pro období 2007-2013

30 -Rozvojová strategie navržená v NRP je komplementární s ostatními politikami Společenství realizovanými v ČR i s vlastními politikami ČR. -Národní dotační tituly budou postupně harmonizovány tak, aby byly komplementární vůči strategii NRP, resp. vůči intervencím realizovaným prostřednictvím operačních programů. -Zlepšení řízení veřejných záležitostí. Politika soudržnosti umožňuje nově zaměřit intervence rovněž na modernizaci a zefektivnění veřejné správy v ČR, a to na všech úrovních. -Udržitelnost hospodářského růstu na bázi zlepšování životního prostředí. III. Strategie NRP pro období 2007-2013

31 III. Východiska strategie NRP Hodnotová východiska NRP a) udržitelný rozvoj ve všech jeho dimenzích, tj. ekonomické, sociální a environmentální, b) ekonomická soudržnost, tj. snižování disparit mezi členskými státy i mezi regiony, jako dlouhodobý strategický cíl politiky soudržnosti; c) sociální soudržnost jako další dlouhodobý strategický cíl politiky soudržnosti zaměřený na kvalitu života obyvatel; d) územní soudržnost usilující o komplexní přístup k rozvoji území; e) konkurenceschopnost spojená s modernizačním úsilím EU (Lisabonský proces).

32 III. Východiska strategie NRP Východiska pro formování strategie: a) nezbytnost posílení konkurenceschopnosti České republiky, jejích regionů a jednotlivých aktérů konkurenceschopnost b) posílení sociální soudržnosti c) posílení vyváženého a harmonického rozvoje regionů

33 III. Systém strategických cílů Prioritní osa 1.1Prioritní osa 1.2. Priorita 1.1a Priorita 1.1b Vize Globální cíl Strategický (specifický) cíl 1 Specifický (specifický) cíl n Prioritní osa 1.n. Priorita 1.1c Priorita 1.1n

34 III. Systém strategických cílů Globální cíl NRP 2007-13: „Globálním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurence-schopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.“

35 III. Systém strategických cílů Konkurenceschopná česká ekonomika –Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky Otevřená, flexibilní a soudržná společnost –Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti Kvalitní fyzické prostředí –Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Životní prostředí a dostupnost Vyvážený rozvoj území –Tento strategický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky

36 Stanovené strategické cíle NRP a jim odpovídající prioritní osy (PO) budou naplňovány prostřednictvím priorit: Cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky –Konkurenceschopný podnikatelský sektor –Podpora kapacit VaV, inovací –Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti –Vzdělávání –Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti –Rozvoj informační společnosti –Posilování sociální soudržnosti –Chytrá veřejná správa III. Systém strategických cílů

37 Cíl: Atraktivní prostředí PO Životní prostředí a dostupnost –Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí –Zlepšení dostupnosti dopravy Cíl: Vyvážený rozvoj území PO Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky –Vyvážený rozvoj regionů –Rozvoj městských oblastí –Rozvoj venkovských oblastí –Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Praha –Evropská územní spolupráce III. Systém strategických cílů

38 Růst HDP, zvyšování kvality života Rozvoj lidských zdrojů: vzdělávání, zaměstnanos t, sociální začleňování a podpora informační společnosti Vyšší konkurenceschopnost ČR při respektování udržitelného rozvoje Podpora konkurenceschopnosti ekonomiky: průmysl, služby, cestovní ruch, výzkum, vývoj a inovace Atraktivní prostředí: životní prostředí, doprava Regionální konkurence- schopnost a soudržnost, rozvoj měst a městských oblastí, rozvoj venkova Faktory efektivnosti a proporcionality v růstu ekonomiky Chytrá veřejná správa

39 Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum, vývoj a inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání (ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Praha – 2x OP Cíl Evropská územní spolupráce 5 +1 +1 IV. Zaměření Operačních programů

40 Konvergence Evropská územemní spolupráce OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání (MŠMT) OP Zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace(MPO) OP Výzkum, vývoj, inovace (MŠMT, UV) ROPX ROP2 ROP1 ROP IOP (MMR) Regionální konkurencesch. a zaměstnanost OP Praha (ERDF) OP Praha (ESF) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce CBCX CBC2 CBC OP TP NRPS (MMR)

41 VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období 2007-2013 Vytvoření Národního rámce politiky soudržnosti (NRPS) –Odpovědnost za účinnost, správnost řízení, provádění pomoci poskytované ze SF a FS a komunikace s EK –Příprava základních strategických dokumentů HSS –Spolupráce s Komisí při přípravě SOZS –Koordinace přípravy OP a jejich provázanosti s NRP –Komunikace s EIB a EIF –Spolupráce s ŘO OP při předkládání velkých projektů –Komplementarita HSS se společnou zemědělskou politikou –Soulad cílů NSRF s Národním programem reforem –Zajištění souladu s ostatními politikami Společenství

42 –Metodiky –Jednotný informační systém politiky HSS –Výroční zprávy pro Evropskou komisi –Účetní systém, administrace pomoci –Monitoring a evaluace, předcházení nesrovnalostem –Podpora absorpční kapacity –Dohled nad pravidly veřejné podpory –Informovanost, publicita –Princip partnerství – zapojení domácích subjektů –Stanovení pravidel způsobilosti výdajů na národní úrovni Poradní výbor při NRPS –Podpora efektivního řízení a koordinace politiky HSS VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období 2007-2013

43 Řídicí orgány –Orgány se zkušenostmi v této oblasti –ŘO metodicky vedeny Národním rámcem politiky soudržnosti Zprostředkující subjekty –Veřejný nebo soukromý subjekt –Kompetence dle dohody s řídicím orgánem Rozdělení kompetencí mezi ŘO a ZS – v operačních programech VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období 2007-2013

44 Hodnocení –Zodpovídají řídicí orgány –Informační systém spravovaný Řídicím orgánem NRPS Monitoring –Monitorovací výbor Národního rámce politiky soudržnosti –Monitorovací výbory operačních programů VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období 2007-2013

45 Platební a certifikační orgán –Odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR –součástí Národního rámce politiky soudržnosti –nemá rozhodovací pravomoc v oblasti alokace zdrojů na projekty –proplácení prostřednictvím platební jednotky –certifikace splnění požadavků evropské legislativy VI. Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období 2007-2013

46 Základní připomínky k NRP zestručnit popisnou část; zásadní formulační připomínky ke SWOT analýze; jasně vymezit a popsat priority; úprava textu v části návrhy operačních programů (ministr); odstranění možných překryvů v intervencích SF a FS a z EAFRD; rovnoměrné rozdělení mezi OP Praha ERDF a OP Praha ESF již není v nejnovějším návrhu všeobecného nařízení; řešení problematiky cestovního ruchu;

47 Základní připomínky k NRP II Více zdůraznit úlohu sociálních partnerů; strategický cíl „Kvalitní fyzické prostředí“ přejmenovat na „Kvalitní a zdravé ŽP“ a v rámci cíle definovat prioritní osu „Ochrana a zlepšení ŽP“; „ŽP a dostupnost“ problematika vzdělávání – jeho selektivita neobsažena ve SWOT, chybí zmínka o „neformálním vzdělávání“, jako integrální součástí celoživotního učení; nevhodný popis grantových schémat jako pouhého prostředku pro získání finančních prostředků žadatelům; Ukazatele - vloženy

48 Duben 2006 – oficiální schválení finanční perspektivy Následně: Schválení nových nařízení – Rakousko má vůli schválit většinu textů ještě před koncem svého předsednictví Do 6 měsíců od schválení nařízení - schválení Strategických obecných zásad Společenství – prakticky však SOZS budou schváleny ihned – existuje již téměř finální podoba NSRR budou schvalovány do 5 měsíců od schválení SOZS Předpokládaný harmonogram na úrovni EU

49 Harmonogram dalšího postupu v ČR leden1.setkání horizontální PS programování 1. února NRP předloženo Vládě ČR na vědomí – není hotová SEA březen na základě indikativního rozdělení financí (do 15.2.) - zpracovány návrhy OP do dubnapředložení návrhu NSRR vládě – s aktuální informací o zpracování OP od dubna neformální vyjednávání NSRR a OP s Evropskou komisí květenschválení vládou / předložení EK - 1.komplexního návrhu OP říjenschválení NSRR a OP Vládou ČR, formální předložení EK ke schválení

50 nová podoba Horizontální PS zachována PS Finance – úzká spolupráce ve smyslu budoucí společné koordinace OP budou v rámci Horizontální PS seskupeny do 4 tématických okruhů:  infrastruktura  inovace a podnikání  ESF  regionální intervence zároveň budou vytvořeny 3 bloky pracovních podskupin implementačního charakteru obdobná struktura jako současný poradní výbor – věcná a personální kontinuita Reformování systému pracovních skupin ŘKV

51 Děkuji za pozornost Odbor Rámce podpory Společenství MMR Kontakt: info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google