Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Integrovaná ochrana rostlin a jak se uplatňuje v ČR po roce 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Integrovaná ochrana rostlin a jak se uplatňuje v ČR po roce 2014."— Transkript prezentace:

1 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Integrovaná ochrana rostlin a jak se uplatňuje v ČR po roce 2014

2 Co se dozvíte..  Úvod – definice a legislativa týkající se IOR  Jaké jsou zkušenosti (kontroly)  Co je potřeba řešit (změny v přístupu)  Příklady využití (informační zdroje, příklady pro praxi)  RL portál – důležitý informační zdroj

3 IOR … co to je?  IOR (integrovaná ochrana rostlin) – více než 60 definic ve světě – pro Evropu od roku 2009 jedna jediná!!!  Zdroj: směrnice 128/2009/ES  Kde se promítla:  zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, (§ 5)  vyhláška 205/2012 Sb., o obecných zásadách IOR,  NAP  Co z toho vyplývá?  pro zemědělce – hospodařit v režimu 8 zásad IOR  pro stát – vytvořit podmínky, aby zemědělec mohl hospodařit v režimu IOR

4 Definice IOR a co znamená? „Opatření IOR udržují používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů.“ Zemědělec Stát

5 Vznikla celá řada aktivit …  RL portál (metodiky plodin, fotogalerie, monitoring a prognóza, semafor POR, metodiky monitoringu ŠO, informace o AT,..)  zjednodušená registrace monitorovacích nástrojů  žádné poplatky za registraci bioagens  testování biologické účinnosti POR  Omezení používání některých rizikových POR (NNI, endokrinní disruptory-triazoly), každé 4 roky nové etikety,..)  Nová omezujících kritéria pro používání POR (vývoj v EU)  Kontroly na dodržování aplikace od okrajů pozemků (tlak veřejnosti)  Zavedení kontrol na dodržování prvků IOR CukrBič

6 Kontrolní systém - obecně  8 zásad vyhlášky č. 205/2012 Sb. transformovány do otázek kontrolního listu + inspirace ze zahraničí (checklisty USA, DK, PAN, IOBC)  Hodnocení dle podílu obhospodařované plochy či podílu ŠO, pro které je zásada plněna  20 otázek, 10-30 bodů/otázka  Systém sčítání bodů, nutno dosáhnout 120 b.  Nejvýše hodnocena oblast prevence - OP, zpracování půdy, používání odolných odrůd, AEO, používání nechemických postupů, a využívání služeb akreditovaných poradců, AT strategie

7 Kontroly IOR a její výsledky - rok 2014  Kontrola dle metodiky  Zkontrolováno 107 subjektů  Všechny subjekty uspěly  Zjištění:  obecně problémy s: OP, UO, KČ, NechO, selekt. POR, nezbytný rozsah  zajímavé je že: OP - velké subjekty ano X malé ne, monitoring ano X kritická čísla ne, ověřování úspěšnosti velké subjekty ano X malé ne  Obecně vysoká úroveň plnění do budoucna se zaměřit na malé subjekty (poradenství)

8

9 Závěry z kontrol …  Na základě výsledků kontrol byly vyhodnoceny slabé a silné stránky současné rostlinné prvovýroby  Nutno se zaměřit na oblast poradenství (viz dále)  Změna organizace kontrol (i na základě realizace opatření ve vztahu k IOR v EU)  Změna v přístupu k samotné problematice obecné IOR X specifické problémy ČR  Nutno přeformulovat otázky dotazníku (vyřešit nejasnosti a duplicitu)

10 Změny přístupu k IOR v roce 2015  Není v plánu zařadit do CC (ne v horizontu dvou let)  Snaha vytvořit podmínky pro uplatňování IOR (nepřímo, podpůrná opatření) Řešení … ne však všeobjímající.. Nové formy „kontrol“ – systemizovaný přístup Zavedení modelových farem pro demonstraci správných postupů v provozních podmínkách (odd. Ochrany půdy MZe)

11 AKTUÁLNĚ pro rok 2015  MONITORING IMPLEMENTACE IOR V ČR  Šetření u pěstitele (možno však v případě nutnosti vyžádat dokumentaci k potvrzení toho, co je pěstitelem uvedeno v dotazníku!!)  Nástroj – Dotazník  Výběr podniků dle stejné rizikové analýzy jako kontroly CC (rozsah podobný jako v roce 2014 cca 100 podniků)  Díky formě dotazníku se neočekává velká časová náročnost X rok 2014  První data závěr roku 2015

12 Rozdíl v sytému 2014 a 2015  Pouze prvky IOR dle směrnice  OP – časové odstupy/zařazení meziplodin  Pěstitelské postupy – agrotechnické lhůty, posklizňové zbytky  Hygienická opatření  Využívání certifikovaných poradců  Vzdělávání  Kontrola dle kontrolního řádu  Systémové pojetí+problémy českého zemědělství  OP – odstupy časové a prostorové/zařazení meziplodin/organické hnojení  Pěstitelské postupy – důraz na protierozní a postupy snižující utužení půdy  Vypuštění oblasti HO a vzdělávání X Hodnocení RL poradenství  Šetření dle RL zákona (sankce za prokazatelné porušení povinnosti) 2014 (bodování dle podílu plochy/ŠO) 2015 (bodování dle plnění ANO X NE, více možností plnění)

13 Obecně o novém konceptu – Průvodce  ÚKOLEM PRŮVODCE je zdůraznit nedostatky v současných technologiích typických pro české zemědělství (popsat v souvislostech a zdůraznit následky rozhodnutí)  ZDŮRAZNIT ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE x nesuplovat špatná rozhodnutí dalšími vstupy (pomocné látky, listová hnojiva..)  UPOZORNIT NA ZÁMĚNY V DIAGNOSTICE PŮVODCŮ POŠKOZENÍ (př. záměny poškození bejlomorkou X plísně šešulí řepky, nespoléhat na žluté misky - změna v chování ŠO)

14 Poradenství – důležitý, ale nedořešený prvek IOR  Dozorový orgán nemůže tlačit na pěstitele, aby si vybíral konkrétní poradce – je na pěstiteli, jak se rozhodne (mnohdy je pěstitel na tom líp se znalostmi, než poradce) KVALITA PORADENSTVÍ !!! ??  Poradenství není otázkou akreditace, ale výběru odborně způsobilé osoby, která podává spolehlivé informace bez ohledu na provázání na konkrétní produkt (ideálně)  Nerozhoduje forma financování, ale kvalita informací

15 Jistá naděje pro poradenství do budoucna …  Demonstrační farmy – momentálně schválený projekt v počátcích realizace (inspirace ze zahraničí+nefunkčnost současných systémů poradenství a výzkumu)  Primární zaměření na oblast protierozní (oddělení ochrany půdy MZe ve spolupráci s VÚMOP)  Později i problematika IOR  Idea:  Reálná data z reálné praxe (realizace opatření v podnicích o různé velikosti, klimatických podmínek, a podmínek hospodaření)  Mimo polních dnů a prezentace výsledků praktického výzkumu i poradenství!!!

16 Financování IOR (dotace ???)  Financování doporučených opatření – kontradikce se samotnou myšlenkou IOR = doporučení IOR je samotným přínosem pro pěstitele – nelze vyžadovat dotace tam, kde je finanční přínos ze samotné realizace opatření  Motivace k samostatnému uvažovaná nad rozhodnutími X nefinancovat špatná rozhodnutí !!! (=dotace zkreslují výsledky hospodaření)  Nutit pěstitele vidět následky svých rozhodnutí v širších souvislostech (provázání s funkčním poradenstvím  – ideálně demonstrační farmy)

17 Prahy škodlivosti – mají význam?  Prahy škodlivosti ano – pro speciální kultury X polní plodiny diskutabilní  Prahy škodlivosti x Ekonomické prahy škodlivosti složitě definovatelné (regionálně, odrůdově, počasí, apod. … celá řada vlivů, které nelze postihnout v daném roce)  Příklad: oddalování doporučení k aplikaci ošetření proti krytonoscům jaro 2015 === jižní Morava ztráty 30 % (až 50 %) na výnosech řepky (pěstitelé, kteří aplikovali před Velikonocemi udělali dobře X kontradikce s doporučením – aplikace týdne po Velikonocích a později)

18 Ekonomika opatření stanovení rentability opatření  Odhad ekonomických přínosů nelze jednoznačně stanovit – viz předchozí příklad + výskyt viróz obilnin v oblastech, kde se s nimi nepočítalo a zvažovalo se ošetření (Vysočina)  Ztráty 5-10 tisíc/ha = příklad nevhodného doporučení (virózy nad 500 m.n.m. nejsou běžné, proto není nutné mořit a pouze výjimečně aplikovat insekticidy, pěstitel ušetřil 500 Kč/ha, ztráta je mnohonásobně vyšší …)

19  Podzim 2015 u obilnin – enormní výskyt křísků předpovídá vysoké napadení virózami (nutno vztahovat i k průběhu počasí – stres porostu ze sucha/mrazu = intenzivnější projev virových infekcí na jaře)  Moření osiva = účinnost pouze do 3. listu – v letech s teplým průběhem podzimu je nutno aplikovat i insekticidy (rok 2015)  Již nerozhoduje klimatický region – infekce je nutno řešit i v oblastech s minoritním významem  Ekonomika opatření – moření 650 Kč/ha + insekticidní postřik 500 Kč/ha = náklady1150 Kč/ha  Záchrana ztrát v hodnotě až 10 tisíc Kč/ha (při 30% poškození) Ekonomika opatření v rámci IOR stanovení rentability opatření..příklad

20 Závěry pro IOR  Nastavení IOR nesmí být direktivní = ztrácí pak smysl (dotace???)  Informovat, informovat, informovat = momentálně jediná cesta IOR k pěstiteli

21 …co to znamená informovat ?!  Poskytovat dostatečný zdroj informací pro následné rozhodování pěstitele  …. RL portál a jeho do budoucna plánované funkce  Momentálně jsou zveřejněny metodiky polních plodin, ovoce, chmele …. Do budoucna okrasné plodiny, dřeviny – lesní systémy + metodiky monitoringu ŠO  Rozšíření stávajících funkcí – prognostické modely  Informace o AT strategiích  …. Další společné aktivity týmu kolem NAP (MZe)  Praktické ukázky – demonstrační farmy

22 RL portál  Webový rádce při problémech s teorií  Informace typu:  Metodiky IOR (polní plodiny, trvalé kultury, zelenina)  Fotogalerie (tisíce obrázků poškození a plodin)  Monitoring a prognóza (situační zprávy+modely)  Nově – metodiky monitoringu+doporučení  Důležitá funkce – SEMAFOR přípravků + plánované funkce (AT strategie)

23 ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL www.ukzuz.cz www.ukzuz.cz  Registry a aplikace  RL portál Kudy na RL portál?

24 Metodiky ochrany + semafor přípravků

25 Fotogalerie abiotikóz i ŠO

26 Funkce semaforu přípravků

27 kliknutí na barevnou plošku semaforu  zobrazí se standardizované varovné věty, dle kterých došlo k zařazení přípravku do jedné ze tří barevných skupin rizik Co umí „Semafor přípravků“?

28 písmeno „i“, na barevné plošce  upozorňuje na doplňující informaci k aplikaci přípravku ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL Co umí „Semafor přípravků“?

29 přípravky lze zobrazit dle mechanizmu účinné látky Co umí „Semafor přípravků“ dál?

30 přípravky lze filtrovat dle skupin účinných látek 2016  využití v oblasti antirezistentních strategií Co umí „Semafor přípravků“? charakteristiky skupin ú. l.

31 Monitoring – monitorovací zprávy

32 Prognóza a modely

33 Sumy efektivních teplot  pro vývoj SET vybraných ŠO nutno vybrat meteostanici(e) příslušná SET datum dosažení SET aktuální míra dosažení SET

34 Děkuji za pozornost ….VZHŮRU ZA INTEGROVANOU OCHRANOU

35  Děkuji za pozornost  V případě dotazů na IOR a RL portál se ptejte hned nebo na email stepanka.radova@ukzuz.czstepanka.radova@ukzuz.cz Oddělení metod integrované ochrany rostlin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Zemědělská 1a, Brno, 613 00 tel: +420 545110436 cell: +420 602 794 184


Stáhnout ppt "Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Integrovaná ochrana rostlin a jak se uplatňuje v ČR po roce 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google