Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORSKÉ PRÁVO A EVROPSKÁ UNIE JUDr. Dagmar Hartmanová PF UK 11. prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORSKÉ PRÁVO A EVROPSKÁ UNIE JUDr. Dagmar Hartmanová PF UK 11. prosince 2014."— Transkript prezentace:

1 AUTORSKÉ PRÁVO A EVROPSKÁ UNIE JUDr. Dagmar Hartmanová PF UK 11. prosince 2014

2 obsah přednášky vývoj harmonizace autorského právasměrnice první generacesměrnice o informační společnostikolektivní správa

3 Smlouva o fungování evropské unie (SFEU)  o autorském právu nikde výslovně nemluví (neexistují počítačové programy, databáze, satelitní a kabelové vysílání, zábavní průmysl je založen na psaném textu, který má přirozené jazykové hranice)  článek 345 (ex 295): „Tato smlouva se nijak nedotýká úpravy vlastnictví, uplatňované v členských státech.“  články 34, 35 a 36 (ex 28, 29 a 30): volný pohyb zboží – zákaz omezení dovozu a vývozu  článek 56 (ex 49): volný pohyb služeb  články 101 a 102 (ex 81 a 82): ochrana hospodářské soutěže  článek 18 (ex 12): zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti

4 rozhodnutí Soudního dvora (SD)  zejména interpretace článku 36 SFEU v rámci působnosti SD podle článku 345 (= výklad SFEU), a to od 1.1.1969 (= vznik společného trhu v rámci EHS) interpretační pravidla SD:  jazykový výklad (porovnávání všech jazykových verzí)  systematický výklad (v rámci celého acquis)  výklad podle znění recitálů směrnic  výklad sekundárního práva ve světle a duchu mezinárodního práva  teleologický výklad („effet utile“ = garance praktického účinku)

5 principy jednotného trhu každý produkt, který je oprávněně vyroben a uveden na trh v jednom členském státu, musí být možné dovézt na trh všech ostatních států ochrana autorského práva výlučné právo autora rozhodnout o rozsahu užití díla, včetně rozsahu územního

6 volný pohyb zboží a jeho omezení článek 34 a 35 SFEU: Množstevní omezení dovozu a vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou zakázána. článek 36 SFEU: „Články 34 a 35 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné 1 veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.“ 1 anglicky: „justified“, německy: „gerechtfertigt“, francouzsky: „justifiées“ = spíše „ospravedlnitelné“

7 existence práv x výkon práv Případ 78/70 Deutsche Grammophon  paralelní dovozy v rámci EHS (Německo a Francie)  výrobce zvukového záznamu se domáhal práva zákazu prodeje dovezených nosičů  ESD: posouzení jednání z pohledu článků 36, 101 a 102 SFEU: Smlouva nemá v úmyslu zakázat omezení hospodářské soutěže vyplývající z existence práv průmyslového vlastnictví nebo práv k literárním nebo uměleckým dílům, ale v článku 36 (ex30) vymezuje hranici mezi existencí těchto práv, která je uznávaná Smlouvou, a výkonem těchto práv způsobem, který je v rozporu s jedním ze základních cílů Smlouvy.

8 princip vyčerpání práva rozšiřování = prvním prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k rozmnoženině díla se souhlasem autora se právo na (další) rozšiřování této rozmnoženiny vyčerpává  55 a 57/80 Musik-Vertrieb membran (autorské právo = obchodní vlastnictví, zejména je-li využíváno obchodně, dodatečné odměny)  158/86 Warner Brothers (pronájem – nevyčerpává se prodejem)  341/87 EMI Electrola (rozdílná doba ochrany – umístění na trh bez „souhlasu“  právo se nevyčerpává)

9 volný pohyb služeb Článek 56 SFEU (+ směrnice 2006/123/ES ze dne 12.12.2006 o službách na vnitřním trhu – pro autorské právo výjimky) Jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb.  vztahuje se na užití v nehmotné podobě (= televizní vysílání, veřejné provozování, včetně promítání v kinech)  sdělování veřejnosti – právo se nevyčerpává 62/79 Coditel I. (provozování, sdělování - volný pohyb služeb, dovolené omezení – přenos vysílání po kabelu z jiného členského státu může být porušením výhradní licence třetí osoby ve státě příjmu vysílání) ! neplatí pro počítačové programy (rozsudek SD UsedSoft GmbH C ‑ 128/11)

10 ochrana hospodářské soutěže dohody narušující soutěž (článek 101 SFEU) Zákaz dohod, které vylučují, omezují nebo narušují soutěž tím, že a) určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky; b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice; c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování; d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži; e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další nesouvisející plnění. zneužití dominantního postavení (článek 102 SFEU) Zákaz zneužití dominantního postavení: a) přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek; b) omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů; c) uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži; d) podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další nesouvisející plnění.

11 zneužití dominantního postavení  spojené případy C-241/91 P a C-242/91 P – Magill Irsko 1985 – odmítnutí BBC, ITV a RTE, jakožto nositelů práv k televizním programům poskytnout vydavateli televizního přehledu programů licenci k vydání týdenního programu jejich kanálů  C-481/01 P – IMS (1860 brick structure) Německo 2000 – odmítnutí IMS Health poskytnout konkurenci přístup k formátu zpracování dat o prodeji léků v Německu (rozdělení Německa do 1.860 oblastí) Odmítnutí poskytnou licenci je zneužitím dominantního postavení za předpokladu, že:  licence je žádána pro nové produkty či služby, které nejsou nabízeny majitelem práva  neexistují ospravedlnitelné objektivními důvody  účelem je vyloučení soutěže na příslušném trhu  262/81 Coditel II. (doba trvání výhradní licence)

12 zákaz diskriminace článek 18 SFEU (ex 12): „V rámci použití této smlouvy, aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.“  vztahuje se i na autorské právo a práva související s právem autorským?  spojené případy C-92/92 a C-326/92 – Phil Collins [Římská úmluva - článek 4 písm. a): národní režim pro výkonné umělce, pokud se výkon uskuteční v některém jiném smluvním státě] x princip porovnávání doby ochrany (článek 18 odst. 1 RUB)  C-360/00 Ricordi (dědicové práv) (úmrtí autora před vstupem do ES: Puccini  1924, představení La Bohéme v Německu 1993/1994 a 1994/1995)

13 ZELENÁ KNIHA 1988 vytyčeno 5 základních oblastí harmonizace počítačové programy zakotvení práva na pronájem + vyčerpání práva na rozšiřování autorskoprávní aspekty přeshraničního vysílánísjednocení doby ochranyochrana databází

14 Problém harmonizace: dvě pojení aut. práva v rámci členských států EU droit d´auter osobnostní princip autor jen fyzická osoba bezformální ochrana originalita v podobě jedinečnosti existence souvisejících práv katalog omezení copyright majetkový princip autorem může být i objednatel (works for hire) registrační princip stačí dílo „původní“ neexistence souvisejících práv fair use doktrína

15 SMĚRNICE O AUTORSKÉM PRÁVU  Směrnice Rady ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů (91/250/EHS  2009/24/ES )  Směrnice Rady ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování, jakož i o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví (92/100/EHS  2006/115/ES)  Směrnice Rady ze dne 27. září 1993 o koordinaci některých pravidel z oboru práva autorského a práv souvisejících s právem autorským vztahujících se na satelitní vysílání a kabelový přenos (93/83/EHS)  Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským (93/98/EHS  2006/116/ES), 27.9.2011 novela 2011/77/EU  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (96/9/ES)

16 směrnice jako pramen práva  Omezená bezprostřední účinnost = možnost dovolat se směrnice přímo za předpokladu  bezpodmínečnost a dostatečná přesnost ustanovení směrnice  marné uplynutí lhůty k implementaci v členském státě  skutečnost, že bezprostřední aplikací nedochází k uložení povinnosti jednotlivci  aktivní legitimace osoby, která se bezprostřední účinnosti domáhá  Nepřímý účinek = orgány aplikující právo v členských státech jsou povinny vykládat vnitrostátní právo v souladu s netransponovanou nebo nesprávně transponovanou směrnicí.

17 Směrnice Rady ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů (2009/24/ES)  logicky první na řadě – nejčastější předmět obchodu  stupeň originality: vlastní duševní výtvor autora (není požadována jedinečnost) - krok směrem k systému copyright  vztah autorského práva a hospodářské soutěže je řešen ve dvou případech ve prospěch ochrany hospodářské soutěže:  dekompilace (článek 6)  „minimální práva“ (článek 5)  výkon majetkových autorská práva zaměstnance zaměstnavatelem  článek 4 – výlučná práva: a) rozmnožování b) překlady, zpracování a úpravy c) jakákoliv forma veřejného šíření (v originálním znění „rozšiřování“), včetně pronájmu (+ vyčerpání práva dle judikatury SD) ? Proč chybí sdělování veřejnosti? (nápověda: návrh Směrnice - duben 1989 = -24 let)

18 harmonizace „interpretací“?  20. dubna 2000 – Zpráva Komise o implementaci a dopadech směrnice  v rámci úvah „co dále“ ve vztahu ke smlouvám WIPO otázka, zda chybí ve směrnici právo na sdělování veřejnosti  překvapivá odpověď: ne, neboť u práva na rozšiřování je uvedeno „v jakékoliv formě“, tzn. zahrnuje i formu nehmotnou (proto v českém překladu „distribution“ = „šíření“)  vyčerpání práva – bez ohledu na širší výklad se vztahuje pouze na prodej zboží, nikoliv on-line služby  3.7.2012 rozsudek SD C ‑ 128/11 (UsedSoft GmbH): „právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu vyčerpá, pokud nositel autorského práva, který udělil svolení byť i s bezúplatným stažením této rozmnoženiny z internetu na nosič dat, poskytl rovněž – výměnou za zaplacení ceny, která mu má zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, jehož je vlastníkem – k uvedené rozmnoženině užívací právo bez časového omezení“ ! „jen“ výklad platného ustanovení směrnice » platí zpětně a aplikuje se na stávající právní vztahy

19 Směrnice o právu na pronájem a půjčování, jakož i o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví (2006/115/ES)  zakotvení výlučného práva na půjčování (výjimka pro veřejné knihovny) a pronájem (viz 158/86 Warner Brothers)  domněnka postoupení práva na pronájem (+ možnost pro ostatní práva) na výrobce + právo na (spravedlivou) odměnu: článek 2 odst. 7: „Členské státy mohou stanovit, že podpis smlouvy o výrobě filmu sjednané mezi výkonným umělcem a výrobcem filmu se pokládá za svolení k pronájmu za podmínky, že uvedená smlouva stanoví spravedlivou odměnu ve smyslu článku 4.“  Německo: Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern (2002)  WIPO – pokus sjednat smlouvu o výkonech výkonných umělců v audiovizuálních dílech (domněnka převodu práv )  základní harmonizace souvisejících práv (katalog práv: právo na záznam, vysílání a jiné sdělování veřejnosti, rozšiřování)

20 Směrnice Rady ze dne 27. září 1993 o koordinaci některých pravidel z oboru práva autorského a práv souvisejících s právem autorským vztahujících se na satelitní vysílání a kabelový přenos (93/83/EHS)  autorskoprávní doplněk ke Směrnici 89/552/EHS - Televize bez hranic  „applicable law“ - odpovědnost ve státě původu - určení začátku řetězce (i pro mimo ES se má za to, že se jedná o vysílání v ES - up-link nebo objednávka vysílání) – článek 1  rozšířený dopad hromadných smluv s možností vyloučení (satelitní vysílání – čl. 3) nebo bez možnosti vyloučení (kabelový přenos – čl. 9)  one-stop-shop - výjimka pro broadcastery z článku 9 - možnost pro vysílatele získat veškerá práva pro vysílání (čl. 10)  pro kabelový přenos - povinnost tzv. mediátorů

21 Směrnice o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským (2006/116/ES), ve znění 2011/77/EU  doba ochrany 70 let po smrti autora (+ judikatura ESD „nediskriminace“ – Phil Collins, rozhodné datum 1.7.1995)  audiovizuální díla - 70 let po smrti poslední přeživší osoby: režisér, autor dialogů, autor scénáře a autor hudby  audiovizuální díla - jedním z autorů musí být režisér  související práva - 50 let (70 let výkony výkonných umělců na zvukových záznamech a zvukové záznamy)  fotografická díla - stačí původnost (ne jedinečnost)  ochrana dosud nevydaných děl, u nichž už uplynula doba ochrany  hudební díla s textem vytvořená ke společnému užití – 70 let od smrti posledního přeživšího autora (hudby či textu)

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (96/9/ES)  autorskoprávní ochrana - způsob výběru nebo uspořádání obsahu - vlastní duševní výtvor autora (Bernská úmluva + TRIPS)  „sui generis“ - právo pořizovatele databáze ochrana investice ochrana obsahu proti vytěžování a zužitkování doba ochrany 15 let doba ochrany běží pro každou podstatnou investici  zákaz pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu  prosinec 2005  „evaluation report“:  nejasnost pojmu (rozhodnutí SD z listopadu 2004)  ekonomický dopad směrnice neprokázán  možnosti řešení: zrušení x novelizace x ponechat tak, jak to je (?)

23 informační společnost  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (98/48/ES)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu v rámci vnitřního trhu (Směrnice o elektronickém obchodu) (2000/31/ES)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb založených na podmíněném přístupu nebo služeb skládajících se z podmíněného přístupu (98/84/ES) služba informační společnosti = každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb

24 Smlouvy WIPO: WCT + WPPT  speciální úmluvy k RUB a Římské úmluvě  přijaty na diplomatické konferenci v prosinci 1996  základní problém: Co s užitím na internetu?  možná řešení: konstruovat nový způsob užití (zavrhnuto) x podřadit pod stávající způsoby užití  logicky rozmnožování (samo nestačí – neobsahuje v sobě jako jediné z práv zpřístupnění třetí osobě!) +  po boji zvoleno sdělování veřejnosti (namísto rozšiřování)  zpřesnění definic obou dotčených práv rozmnožování = přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé rozmnožování jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo po částech 21.1.1998 – návrh Směrnice o informační společnosti 22.5.2001 – přijetí Směrnice 22.12.2002 – implementation date (+6 let)

25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v informační společnosti (2001/29/ES)  implementace tzv. internetových smluv WIPO o autorském právu (WCT) a o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech (WPPT)  harmonizace:  práva na rozmnožování (všichni nositelé práv)  práva na sdělování veřejnosti (jen autoři), včetně making available (všichni nositelé práv)  práva na rozšiřování (jen autoři)  výjimky z uvedených práv  technologické prostředky ochrany + informace o správě práv  nedotčeny zůstávají předcházející směrnice (  zvláštní úprava počítačových programů a databází)

26 sdělování veřejnosti článek 3 odst. 1: „Členské státy poskytnou autorům výlučné právo udělit svolení nebo zakázat jakékoliv sdělení jejich děl veřejnosti po drátě nebo bezdrátově včetně zpřístupnění jejich děl veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí.“  dotčené způsoby užití: zpřístupňování díla na veřejně přístupné stránce zcela volně zpřístupňování díla na veřejně přístupné stránce s tzv. podmíněným přístupem, to znamená, že koncovému uživateli se dílo zobrazí pouze za předpokladu zadání uživatelského jména a hesla zaslání díla prostřednictvím elektronické pošty konkrétní osobě, resp. osobám zpřístupnění díla konkrétní osobě (zpravidla) způsobem uvedeným v bodě 2 na počítači umístěném v budově (v rámci intranetu)

27 rozhodnutí SD k čl. 3 směrnice C-306/05 SGAE v. Rafael Hoteles: umožnění vnímání vysílání na hotelovém pokoji = sdělování veřejnosti (princip nové veřejnosti) C-403/08 FA Premier League: sdělování veřejnosti zahrnuje zprostředkování děl vysílaných rozhlasem či televizí, a to prostřednictvím televizní obrazovky u reproduktorů, zákazníkům přítomným v restauračním zařízení C ‑ 607/11 ITV: sdělování veřejnosti se vztahuje i na další přenos děl zahrnutých v pozemním televizním vysílání, který provádí subjekt odlišný od původního poskytovatele vysílání přes internetový streaming zpřístupněný předplatitelům tohoto subjektu, kteří mohou tento další přenos přijímat poté, co se připojí k jeho serveru, přestože se tito předplatitelé nacházejí v určené oblasti příjmu tohoto pozemního televizního vysílání a mohou toto vysílání legálně přijímat na televizním přijímači ! C-283/10 Circul Globus Bucureşti: sdělování veřejnosti se nevztahují se na žádné přímé sdělování díla v místě přístupném veřejnosti jakýmkoli veřejným přímým prováděním nebo provozováním díla. ! C-135/10: „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 92/100 se nevztahuje na bezplatné šíření zvukových záznamů v kabinetu zubního lékaře pro pacienty nezávisle na jejich vůli v rámci výkonu svobodného povolání. Takové šíření tudíž nezakládá právo výrobců zvukových záznamů na odměnu.

28 výjimky a omezení (článek 5) odst. 1 - technické rozmnoženiny - jediná povinná výjimka Dočasné úkony rozmnožení uvedené v článku 2, které jsou krátkodobé nebo příležitostné a tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu a jejichž výhradním účelem je umožnit: a) přenos v rámci sítě mezi třetími stranami uskutečněný zprostředkovatelem nebo b) oprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany a které nemají žádný samostatný hospodářský význam, jsou vyloučeny z práva na rozmnožování stanoveného v článku 2.

29 odst. 2: fakultativní výjimky (rozmnožování) přiměřená odměna pro nositele práv: na papír nebo na podobný podklad, s výjimkou hudebnin (a) jakýkoliv podklad, zhotovené fyzickou osobou pro soukromé užití a k neobchodním cílům (b) - C ‑ 435/12 - ACI Adam z 10.4.2014: čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice o informační společnosti, musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, …, které situaci, kdy zdroj, z něhož je rozmnoženina pro soukromé užití pořízena, je oprávněný, neodlišují od situace, kdy je tento zdroj neoprávněný. pro rozmnoženiny vysílání pořízené sociálními institucemi (e) bez přiměřené náhrady: uskutečněné veřejně přístupnými knihovnami, vzdělávacími zařízeními nebo muzei, anebo archivy, které nesledují přímý ani nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch (c) pro efemérní záznamy děl pořízené vysílacími organizacemi (d)

30 odst. 3: fakultativní výjimky (rozmnožování a sdělování veřejnosti) Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práv podle článků 2 a 3 v těchto případech: … n) užití sdělením nebo zpřístupněním děl nebo jiných předmětů ochrany, které nejsou předmětem prodeje nebo licenčních podmínek, jednotlivcům ze strany veřejnosti pro účely výzkumu nebo soukromého studia, a to prostřednictvím k tomu určených zařízení v prostorách institucí uvedených v odst. 2 písm. c), pokud jsou uvedená díla nebo předměty ochrany součástí sbírek těchto institucí; C-117/13 ( Technische Universität Darmstadt): ve spojení s čl. 5 odst. 2 písm. c) musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský stát poskytl veřejně přístupným knihovnám právo digitalizovat díla z jejich sbírek, je-li tento úkon rozmnožení nezbytný pro zpřístupnění těchto děl uživatelům prostřednictvím k tomu určených zařízení v prostorách těchto institucí.

31 chybí „applicable law“  původní návrh problematiku upravoval – byla zamítnuta z důvodu obavy zneužití (umístění serverů do států bez příslušné úrovně autorskoprávní ochrany) → dopad: k užití při zpřístupňování na internetu dochází ve všech státech, ze kterých lze server navštívit  praxe: obdoba určení „místa užití“ jako v případě satelitního vysílání, tedy fyzické umístění serveru, odkud se zpřístupňuje  důvod: prakticky lze práva nejlépe vykonat tam, kde skutečně server „leží“  právní nejistota - článek 3 odst. 2 Směrnice o elektronickém obchodu: „Členské státy nemohou z důvodů spadajících do koordinované oblasti omezovat volný pohyb služeb informační společnosti z jiného členského státu.“ – to se však podle článku 3 odst. 3 nevztahuje na autorské právo, práva související a právo k databázi!

32 kolektivní správa  ve směrnicích připuštěna možnost kolektivní správy  upraveny principy (zejména směrnice 93/83/EHS – rozšířený dopad hromadných smluv)  duben 2004 - Zpráva Komise o správě autorských práv a souvisejících práv v informační společnosti: potřeba „komunitární licence“ pro on-line prostředí  18. května 2005 - Doporučení Komise 2005/737/ES o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby (možnost vyloučení práv pro on-line z národní kolektivní správy)  26. února 2014 –Směrnice EP a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu

33 rozhodnutí Komise a Soudního dvora (hospodářská soutěž)  rozsudek BRT II (127/73) – článek 106 odst. 2 SFEU (ex 86) = výjimka pro osoby, kterým jsou svěřeny služby obecného zájmu se pro KS neplatí 1.zneužití dominantního postavení ve vztahu kolektivní správce x nositel práva: rozhodnutí Komise GEMA I a II (71/224/EHS, 72/268/EHS) – možnost zastupovaného vyloučit některá práva z kolektivní správy 2.zneužití dominantního postavení ve vztahu kolektivní správce x uživatel: rozsudek SD Kanal 5, TV 4 (52/07) – stanovení odměn pro vysílatele 3.dohody narušující soutěž ve vztahu kolektivních správců navzájem: rozsudek SD Tournier (395/87) – zákaz odmítnout přímé licencování do zahraničí (v rámci EHS), neodůvodnitelné rozdíly v sazbách

34 nová (překvapivá) rozhodnutí SD C ‑ 351/12 – OSA (Lázně) z 27.2.2014 Článek 16 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, jakož i články 56 SFEU a 102 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové právní úpravě členského státu, která výkon kolektivní správy autorských práv k určitým chráněným dílům na území tohoto státu vyhrazuje pouze jednomu kolektivnímu správci autorských práv, a tím uživateli brání ve využívání služeb poskytovaných správcem usazeným v jiném členském státě. C ‑ 466/12 – Svensson z 13.2.2014 článek 3 odst. 1 směrnice o informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že jsou na jedné internetové stránce uvedeny hypertextové odkazy na díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce, nepředstavuje sdělování veřejnosti C-348/13 BestWater International z 21.10.2014 umístění tzv. embedded linku na webové stránky není zásahem do autorského práva ve smyslu čl. 3 odst. směrnice o informační společnosti

35 důvody argumentace „nová veřejnost“ (SGAE) záměrná harmonizace prostřednictvím rozhodnutí SD x neznalost [přednáška prof. Malenovského (soudce zpravodaj SD) v květnu 2014 na PF MU (princip obecné spravedlnosti bez větší znalosti autorského práva)] x ? databáze Curia (http://curia.europa.eu) – obsahuje všechna rozhodnutí SD

36 Konec prezentace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "AUTORSKÉ PRÁVO A EVROPSKÁ UNIE JUDr. Dagmar Hartmanová PF UK 11. prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google