Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt 3D – Zdravý a bezpečný občan: Zvyšování protidrogové gramotnosti občanů ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt 3D – Zdravý a bezpečný občan: Zvyšování protidrogové gramotnosti občanů ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Projekt 3D – Zdravý a bezpečný občan: Zvyšování protidrogové gramotnosti občanů ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Základní informace o projektu Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu 1. 4. 2012 – 31. 12. 2014 Celkové způsobilé náklady projektu 150 000 tis. Kč Příjemce dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Partner projektu Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky

3 Zdůvodnění potřebnosti (1/4) V České republice chybí systematický přístup k dalšímu vzdělávání v oblasti protidrogové prevence V populaci jsou rozšířeny mýty o drogové problematice Užívání legálních (alkoholu) i nelegálních drog (zejména nadměrné, intenzivní, problémové) může mít za následek: - ohrožení osobního života jednotlivce a jeho sociálního okolí i celé společnosti - páchání kriminálních deliktů - zdravotních rizika a přenos chorob s užíváním drog souvisejících, (komorbidita – psychiatrická, infekční choroby a další somatická komorbidita, předávkování a další nepřímá úmrtí) apod. - zhoršení sociálního fungování včetně snížení pracovních výkonů, porušení pracovní kázně, škody na majetku, ztrátu zaměstnání jednotlivce

4 Zdůvodnění potřebnosti (2/4) Česká společnost je vysoce tolerantní ke konzumaci alkoholu velice mladými lidmi, což se projevuje i v číslech, která poukazují na nebezpečí podávání alkoholu dětem z rukou dospělých (provozovatelů zařízení zábavy, rodičů) a v údajích o místě konzumace alkoholu dětmi: Podle studie ESPAD dvě třetiny českých dětí požily alkoholické nápoje ještě před dosažením třináctého věku života (nejčastěji to bývá na rodinných oslavách, na pivních slavnostech, vinobraní, alkohol jim často nabízí sami rodiče ). Studie poskytuje i další alarmující výsledky o tom, kde naposledy děti a mládež konzumovali alkohol: nejvíce dotázaných uvedlo, že alkohol pili v baru nebo hospodě (35,2 %) a na diskotéce (29,9 %), což je vzhledem k jejich věku zarážející, protože v České republice ze zákona zakázáno podávat alkohol osobám mladším 18 let. V konečném důsledku vše výše uvedené znamená zvýšené společenské náklady (v důsledku nemocnosti, úmrtnosti, výdajů v oblasti sociální podpory, léčby, vymáhání práva atd.)

5 Zdůvodnění potřebnosti (3/4) Česká republika vykazuje výrazně nadprůměrné hodnoty užívání návykových látek mezi dětmi a mladými dospělými ve srovnání s jejich vrstevníky z jiných evropských zemí: – kouření – alkohol – nelegální drogy, zejména marihuana Čeští mladí lidé mají nadprůměrnou míru zkušeností s alkoholem, tabákem a dalšími nelegálními drogami. Přibližně každé druhé dítě ve věku 16 let experimentuje s konopnými látkami a je vykazována také vyšší míra intenzivního/ pravidelného/ aktuálního užívání. Vysoká míra užívání drog v České republice je předmětem zvýšené pozornosti mezinárodních (kontrolních) orgánů OSN. V listopadu 2010 byla v ČR uskutečněna kontrolní mise Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik a vysoká míra užívání konopí byla jedním ze stěžejných témat kontroly. Aktuální trendy nejsou optimistické V ČESKÉ REPUBLICE NEBYLA DOSUD PŘIJATA ŽÁDNÁ VÝRAZNÁ PREVENTIVNÍ CELOPOPULAČNÍ OPATŘENÍ V TOMTO SMYSLU A NEDOŠLO KE SPUŠTĚNÍ VÝRAZNÝCH PLOŠNÝCH PROGRAMŮ, JAK JE TOMU V JINÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH.

6 Zdůvodnění potřebnosti (4/4) Současné strategické dokumenty protidrogové politiky (Národní strategie a Akční plán) realizaci příslušných opatření předvídají V rámci synergií projekt reaguje na trend evropských protidrogových politik, které se vyvíjejí směrem k integrované protidrogové politice, zahrnující nelegální i legální drogy (vč. alkoholu) v rámci jednotné strategie; Česká republika tento trend reflektuje prostřednictvím schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 Projekt předkládá první systematické další vzdělávání v oblasti protidrogové prevence v rámci občanského vzdělávání; do projektu je promítnut plán Strategie celoživotního učení Projekt předkládá první systematické další vzdělávání v oblasti protidrogové prevence v rámci občanského vzdělávání; do projektu je promítnut plán Strategie celoživotního učení KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SPOČÍVAJÍ V NASTAVENÍ METODIKY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY V RÁMCI OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÁ DOPOSUD NENÍ V ČR OŠETŘENA KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SPOČÍVAJÍ V NASTAVENÍ METODIKY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY V RÁMCI OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÁ DOPOSUD NENÍ V ČR OŠETŘENA

7 Cíle projektu Cíle projektu (1/2) NASTAVENÍ A PILOTNÍ OVĚŘENÍ METODIKY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY V RÁMCI OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (celoživotního vzdělávání) v oblasti protidrogové prevence pro skupiny: – mladých dospělých – dospělých, kteří působí v pozicích, ve kterých mají vliv na mínění ostatních a na nastavení společenských norem (rodiče, blízcí uživatelů, nositelé rozhodovacích pravomocí) – ohrožených jedinců, kteří jsou v riziku užívání alkoholu, konopných drog a dalších ilegálních drog – problémových uživatelů drog, závislých a jejich blízkých

8 Cíle projektu Cíle projektu (2/2) Prostřednictvím informační a preventivní kampaně a interaktivních vzdělávacích aktivit přizpůsobených jednotlivým složkám cílové skupiny je dílčími cíli projektu: -přispět ke snížení míry tolerance české společnosti ke konzumaci alkoholu a konopných drog (KA2, KA3) - zvýšit subjektivní vnímání rizikovosti konzumace alkoholu a konopných drog (KA2, KA3) -přeformulovat normativní rámce (normative beliefs) spojené s konzumací alkoholu a konopných drog (KA2, KA3) -zvýšit občanské kompetence problémových uživatelů drog a jejich blízkých (KA4) = ZVÝŠENÍ PROTIDROGOVÉ GRAMOTNOSTI *v závorce je uvedena klíčová aktivita, jejímž prostřednictvím bude dílčího cíle dosaženo

9 Cílové skupiny Mládež (15+) a mladí dospělí (18+) splňující definici účastníka dalšího vzdělávání Rodiče Dospělí, kteří působí v pozici, ve které mají vliv na mínění ostatních a nastavení společenských norem (nositelé rozhodovacích pravomocí, tzv. „normotvůrci“) Jedinci, kteří už jsou v konfliktu s drogovým problémem (tzv. problémoví uživatelé drog) a jejich blízcí

10 Struktura projektu Aktivace programů vzdělávání Mýty a základní kompetence Vysoká tolerance k užívání a problému okolí Nastavení a průběžné korekce, vyhodnocení, odborná konference Vzdělávací programy Metodika vzdělávání Gramotnost Udržitelnost KA1: Průzkum a evaluace KA4: Vzdělávací aktivity pro problémové uživatele drog, závislé a jejich blízké KA3: Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince KA2: Informační kampaň

11 Klíčové aktivity projektu – KA 1 (1/2) KA 1: Průzkum a evaluace 1. Počáteční průzkum (baseline, průzkum popisující počáteční stav a dále průzkum sloužící k nastavení kampaně a vzdělávacích aktivit) 2. Analytická zpráva popisující výsledky počátečního průzkumu a dále dostupná data jiných populačních průzkumů 3. Průběžné průzkumy ad hoc (tzv. snapshots), které budou sledovat vývoj dopadu projektu v čase a ad-hoc výzkumné otázky dle potřeby projektu a dalších klíčových aktivit 4. Závěrečný průzkum a závěrečná evaluační zpráva projektu s hodnocením výstupů a potenciálního dopadu 5. Konference k projektu, kde bude Evaluace prezentována

12 Klíčové aktivity projektu – KA 1 (2/2) Kvantitativní Kvalitativní data podněty chování vnímání nebezpečí tolerance společnosti úroveň gramotnosti KA 1: Průzkum a evaluace:

13 Klíčové aktivity projektu – KA 2 (1/3) KA 2: Informační kampaň 1.První část kampaně bude cílit na změnu tolerantních postojů cílové skupiny ke konzumaci alkoholu a konopných drog změna tradičně vysoké míry tolerance české společnosti ke zvýšené konzumaci alkoholu velice mladými lidmi předání základních klíčových kompetencí s využitím nových médií a s nimi spojených sociálních sítí a zapojení dalších relevantních skupin důrazné upozornění na skutečnost, že alkohol a jeho zneužívání může být podle mezinárodních studií iniciační legální drogou pro přechod k užívání drog ilegálních, a to zejména u dětí mladších 16 let

14 Klíčové aktivity projektu – KA 2 (2/3) KA 2: Informační kampaň 2. Druhá část kampaně Podpořit vzdělávací programy v rámci KA3, příp. KA4 Aktivovat cílové skupiny pro jejich zapojení Informovat o náplni jednotlivých programů a termínech konání

15 Klíčové aktivity projektu – KA 2 (3/3) KA 2: Informační kampaň 3. Aktualizace portálu www.drogy-info.cz, zvýšení atraktivity stránek pro cílovou skupinu, umístění e-learningových kurzů v rámci KA3www.drogy-info.cz Součástí projektu je vytvoření interaktivního internetového portálu, na kterém jsou poskytovány informace týkající se daného tématu ve vysoké odborné kvalitě a současně v podobě srozumitelné pro veřejnost Projekt předpokládá internetovou diskuzi mezi účastníky zaměřenou na sdílení informačních toků Projekt využije již zavedený portál www.drogy-info.cz, který financuje a provozuje Úřad vlády, a který bude o projekt rozšířen a upraven Počítáme s naprojektováním rozcestníku, který navede aktivované CS na informační a také interaktivní zdroje Na portálu bude popularizován obsah vzdělávacích programů, kde budou též umístěny e- learningové kurzy

16 Klíčové aktivity projektu – KA 3 (1/6) KA 3: Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince Vzdělávání, které přispívá ke změně tolerantních postojů cílové skupiny ke konzumaci alkoholu a konopných drog Vzdělávání, prostřednictvím kterého jsou poskytovány relevantní informace ohroženým jedincům v prostředí užívání alkoholu a konopných, případně jiných ilegálních drog a zároveň pro osoby v jejich okolí – rodiče, blízké osoby - Vzdělávací e-learningové kurzy na interaktivním webu pod portálem drogy- info.cz - Kurzy pro pilotní ověření vytvořené metodiky - Přednášky, workshopy pro rodiče (a okolí) ohrožených jedinců a uživatelů drog - Prezenční kurzy - Edukativní interaktivní výstava - Programy PR vybraných vzdělávacích modulů, díky nimž se budou šířit aktuální zkušenosti a o ně obohacené kompetence

17 Klíčové aktivity projektu – KA 3 (2/6) KA 3: Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince Pro mládež a mladé dospělé - interaktivní web: Samotestování závislosti na alkoholu / konopných drogách Rady, jak odmítnout drogu Rady, jak se chovat, pokud má kamarád/partner problém Informace o účincích legálních i nelegálních drog Práce s mýty o legálních i nelegálních drogách Právní otázky E-learningové kurzy Kontaktní informace, kde a jak lze hledat pomoc

18 Klíčové aktivity projektu – KA 3 (3/6) KA 3: Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince Pro mládež a rodiče - Edukativní interaktivní výstava Dopady nadměrného užívání alkoholu, konopných i nitrožilně užívaných drog Souvislosti mezi riziky spojenými s užíváním alkoholu, konopí a nitrožilně užívaných drog Příznaky užívání/závislosti

19 Klíčové aktivity projektu – KA 3 (4/6) KA 3: Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince Pro rodiče – webové stránky Příznaky užívání/závislosti Možná rizika a důsledky Kontaktní informace, kde lze hledat pomoc Právní otázky Mýty E-learningové kurzy

20 Klíčové aktivity projektu – KA 3 (5/6) KA 3: Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince Pro rodiče (a okolí) – vytvoření metodiky a realizace přednášek v rámci jejich pilotního ověření: Alkohol, konopné drogy – informace o problémech v dané lokalitě Příznaky užívání/závislosti Právní otázky V prezenční formě odpovědi na konkrétní otázky „co se stane, když…“, „co dělat, když...“, „kam se mohu obrátit, když...“

21 Klíčové aktivity projektu – KA 3 (6/6) KA 3: Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince Pro skupinu tzv. „normotvůrců“ (osob, které významně ovlivňují veřejné mínění, společenské normy a jejich vnímání) – vytvoření metodiky a realizace přednášek Odbourávání mýtů spojených s užíváním alkoholu a konopných drog Souvislosti mezi riziky spojenými s užíváním alkoholu, konopí a nitrožilně aplikovaných drog Kam se lze obrátit pro odborně správné informace a rady co dělat, pokud má někdo v okolí s drogami problém

22 Klíčové aktivity projektu – KA 4 KA 4: Vzdělávací aktivity pro problémové uživatele drog, závislé a jejich blízké Vytvoření metodiky na podporu kompetencí jedinců - kteří budou iniciovat vznik svépomocné skupiny (např. skupiny typu anonymní narkomani) - pilotní ověření metodiky v rámci prezenčních workshopů Vytvoření metodiky na podporu občanských a dalších kompetencí problémových uživatelů drog a závislých - zvýšení finanční gramotnosti - občanská práva - návod pro řešení situací kontaktu s policejními orgány, atp. - zvýšení informovanosti ke snížení negativních dopadů užívání drog Vytvoření metodiky na podporu občanských a dalších kompetencí rodinných příslušníků a blízkých problémových uživatelů drog a závislých, kteří prozatím stojí mimo systém pomoci, aby se zvýšil jejich vstup do poradenství a léčby

23 Časový a finanční plán KA 1: Průzkum a evaluace 10 000 KA4:Vzdělávac í aktivity pro problémové uživatele drog a závislé 10 000 KA 2: Informační kampaň 60 000 KA 3: Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince 70 000 KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 1.4.12 1.6.12 1.9.12 31.12.14 31.8.14 *částky uváděny v tisících Kč

24 Proces sestavení časového a finančního plánu projektu ustanovení odborné pracovní skupiny definování situace a její podstaty/ problém (zkušenost, výzkumy, data z EU...) sestavení záměru kvalifikova ný odhad prostředků na realizaci projektu rozšíření pracovní skupiny o další odborníky z oblasti drogové problema - tiky ověření záměru a nákladů workshopy pracovní skupiny, sestavení 4 KA a mix prostředků

25 Organizační struktura projektu Počáteční a průběžný průzkum Závěrečný průzkum a evaluace Projektové řízení / administrace projektu

26

27 Výsledky a výstupy projektu (1/2) Výsledky průzkumů a vyhodnocení projektu, které přispějí k následnému rozvoji dalšího vzdělávání v oblasti protidrogové prevence pro širokou veřejnost. I nformační kampaň, která zasáhne široké spektrum obyvatelstva ČR nad rámec cílové skupiny, předá základní klíčové kompetence a vytvoří motivaci pro cílovou skupinu účastnit se vzdělávacích aktivit. Rozšíření portálu www.drogy-info.cz o interaktivní webwww.drogy-info.cz Vzdělávací e-learningové kurzy na webu pod portálem www.drogy-info.cz (5 typů kurzů)www.drogy-info.cz Vyškolené osoby v rámci e-learningu (30 000 osob ) Metodika prezenčních kurzů (přednášek/workshopů) pro rodiče (a okolí) ohrožených jedinců a uživatelů drog (3 metodiky) Uspořádané kurzy pro pilotní ověření vytvořené metodiky (140 kurzů) Vyškolené osoby v rámci prezenčních kurzů (17 300 osob)

28 Výsledky a výstupy projektu (2/2) Metodika prezenčních kurzů (workshopů) pro problémové uživatele drog (3 metodiky) – Podpora kompetencí pro iniciaci a vedení svépomocných aktivit – Zvyšování občanských kompetencí a zvýšení informovanosti ke snížení negativních dopadů užívání drog Uspořádané kurzy pro pilotní ověření vytvořené metodiky pro problémové uživatele drog (počet kurzů není stanoven, práce bude individuální dle individuálních specifik této skupiny) Vyškolení v rámci prezenčních kurzů (500 osob) Edukativní interaktivní výstava – Dopady nadměrného užívání alkoholu, konopných a nitrožilních drog – Souvislosti mezi riziky spojenými s užíváním alkoholu, konopí a nitrožilních drog – Příznaky užívání/závislosti V závorkách jsou uvedeny plánované počty produktů (jako monitorovacích indikátorů).

29 Zajištění udržitelnosti výstupů projektu Projekt využije již zavedený portál www.drogy-info.cz, který financuje a provozuje Úřad vlády, a který bude o projekt rozšířen a upraven. Počítáme s naprojektováním rozcestníku, který navede cílovou skupinu na informační a také interaktivní obsah. Portál bude financován ze zdrojů Úřadu vlády, který je také zodpovědný za jeho správu. Na portálu budou k dispozici vzdělávací materiály vy tvořené v rámci klíčových aktivit projektu po celou dobu udržitelnosti.www.drogy-info.cz Vzdělávací materiály budou předány neziskovým organizacím / smluvním zařízením, které (případně v návaznosti na využití prostředků z dotačních titulů ÚV) budou zavázány k tomu, aby tyto materiály využívaly a šířily. Úřad vlády bude monitorovat tyto aktivity. Tato forma udržitelnosti negeneruje další finanční náklady.

30 Přidaná hodnota projektu Projekt je inovativní ve svém rozsahu, vymezení cílových skupin a zaměření jak na preventivní kampaň s cílem snížit míru tolerance cílové skupiny ke konzumaci alkoholu a konopných drog, tak ve vytvoření vzdělávacích modulů, ve kterých budou předávány relevantní informace cílové skupině Informační kampaň, která je součástí projektu, je jediná informační kampaň tohoto druhu v ČR Rozsah projektu je ojedinělý, doposud nebyl v ČR úspěšně realizován žádný projekt tohoto typu, zaměřený na širokou veřejnost Projekt předkládá první systematické další vzdělávání v oblasti protidrogové prevence v rámci občanského vzdělávání v souladu s plánem Strategie celoživotního učení Vzdělávání rodičů (a blízkých osob a okolí) ohrožených jedinců představuje systémové řešení v oblasti dalšího vzdělávání přispívajícího k primární prevenci rizikového chování Aktivity projektu ošetřují závěry vyplývající ze studií, že společensky tolerované drogy (alkohol, konopí) mohou být zejména u dětí, mladistvých a mladých dospělých aktivačním faktorem pro užívání jiných ilegálních drog Projekt zároveň přináší nové metody vzdělávání uživatelů drog, které mají přispět ke zvýšení jejich občanských kompetencí

31 Dosavadní projednání projektu Projektový záměr prošel vnitřním (vč. odboru CERA) a vnějším připomínkovým řízením na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a byl schválen Poradou vedení MŠMT v říjnu 2011. Projekt je projednáván v rámci odborné pracovní skupiny zřízené Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády.

32 Kontakty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Mgr. Petr Hrabánek petr.hrabanek@msmt.cz Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR: Mgr. Jindřich Vobořil voboril.jindrich@vlada.cz


Stáhnout ppt "Projekt 3D – Zdravý a bezpečný občan: Zvyšování protidrogové gramotnosti občanů ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google