Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 05/2008 22.6.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, po poměrně dlouhé době byl konečně dostavěn a předán k užívání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 05/2008 22.6.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, po poměrně dlouhé době byl konečně dostavěn a předán k užívání."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 05/2008 22.6.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, po poměrně dlouhé době byl konečně dostavěn a předán k užívání tenisový kurt ve Vilicích. Kurt nese název „Víceúčelové hřiště Vilice“. Víceúčelovost v tomto případě znamená, že se zde kromě tenisu může provozovat ještě badminton, softtenis a nohejbal. Provoz hřiště, chování na něm, podmínky pronájmu atd. jsou upraveny tzv. provozním řádem, který bude vyvěšen na úřední desce obce, na jejích webových stránkách i na hřišti samém. Podmínky tohoto řádu budou striktně vyžadovány po všech účastnících, kteří budou hřiště užívat. Letošní sezónu bude provoz trochu limitován absencí doprovodného technického zařízení, které je v různých stádiích příprav. Např. na vodovod (voda je pro antukový povrch kurtu naprosto nezbytná) je vydáno stavební povolení a výstavba bude realizována v srpnu. Přívod el. vedení NN je ve stadiu projektové přípravy. Ve fázi přípravy je i projekt na vybudování šatny a sociálního zařízení, který bude zahájen koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Za těchto provizorních podmínek, za jakých bude hřiště fungovat, bych se přimlouval za trochu shovívavosti při různých technických problémech, které můžou během provozu nastat. Rozhodující slovo o způsobilosti hřiště ke hraní bude mít vždy správce, který je za hřiště plně odpovědný. Závěrem mi to nedá, abych se nezmínil ještě o jedné skutečnosti, která provoz hřiště neustále komplikuje. Jsou to opakované krádeže. Krádeže vybavení hřiště, které se nachází za vysokým zamčeným plotem. Odmítám hypotézy, že za tím stojí děti nebo cizí osoby. Spíše půjde o místního jedince bez morálních skrupulí, plného zášti a nenávisti ke všemu hezkému co se vytvoří nebo povede. Bohužel i takové máme spoluobčany. M.Břenda Zasedání ZO č. 18/2008. konané dne 20.6.2008. Přítomni: Z.Dobiáš, J.Kudrna, J.Klejnová,. J.Bednář, M.Petříková a P.Procházka. Omluveni: M.Břenda. Na 18. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 20.6..2008 činí 399.039,90 Kč.. 2) ZO schválilo závěrečný účet obce Vilice za rok 2007 s výrokem „bez výhrad“.. 3) ZO schválilo za a) provozní řád tenisového kurtu ve Vilicích, za b) jmenovalo Jiřího Kudrnu st. za správce tohoto zařízení.. 4) ZO vybralo firmu Luboš Vávra – Remont k realizaci stavby „Prodloužení vodovodu Vilice“ za nabídkovou cenu 135.217,-Kč (vč. DPH). Ze čtyř oslovených firem se výběrového řízení zúčastnily dvě, vybraná firma byla pro obec cenově nejpřijatelnější.. 5) ZO zamítlo nabídku firmy Rumpold s.r.o. o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. Po vyhodnocení nabídky a porovnání se stávajícími službami a cenami firmy Compag Votice s.r.o., došlo ZO k závěru, že by změna firmy žádoucí finanční efekt nepřinesla.. 6) ZO schválilo smlouvu o dílo s ing. Terezou Kvítkovou na projektovou dokumentaci „Ozelenění obce Vilice“ za celkovou cenu 15.000,-Kč a dalších 15.000,-Kč v případě přiznání dotace na realizaci. 7) ZO schválilo rozpočtovou změnu č.5/ZO/2008 – navýšení výdajů ve výši 20.600,-Kč (projekt ozelenění obce a další drobná vydání). Zasedání ZO č. 17/2008. konané dne 30.5.2008. Přítomni: Z.Dobiáš, J.Kudrna, J.Klejnová,. J.Bednář, M.Petříková a P.Procházka. Omluveni: M.Břenda. Na 17. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 30.5.2008 činí 311.462,78 Kč.. 2) ZO schválilo závěrečný účet DSMO Mikroregionu Venkov za rok 2007.. 3) ZO schválilo zadání Územního plánu obce Vilice. 4) ZO schválilo záměr podání žádosti o dotaci na tvorbu Územního plánu z grantových programů Jihočeského kraje.. 5) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem o zřízení práva věcného břemene na pozemku č. 1289/1 (silnice u vodojemu Zátiší. Věcné břemeno spočívá v umístění a provozování vodovodního řadu do části zatíženého pozemku a zřizuje se bezúplatně. 6) ZO schválilo provedení rekonstrukce místních komunikací a to úseků: chybějící část Hrnčíře- Kamberk a Zátiší- trafostanice.. 7) ZO vybralo firmu Vialit Soběslav, s.r.o. na provedení rekonstrukce místních komunikací v celkové hodnotě 255 tis.Kč. 3) ZO schválilo rozpočtovou změnu č.4/ZO/2008, navýšení příjmů o 17.800,.Kč (úhrady z minulých let - vodné, stočné atd.) a navýšení výdajů o 32.400,-Kč (finanční dar – narození nového občánka, vyúčtování el. energie a další přesuny dle skutečné potřeby).

2 podávejte je písemně ve všech krocích schvalování.. Na schvalování územních plánů se nevztahuje správní řád. Platný územní plán tudíž nepodléhá možnosti odvolání ani soudního přezkoumání. Územní plán. dokončení z předminulého čísla. Průběh pořizování a schvalování ÚP - shrnutí:. obec zveřejní zadání územního plánu. - zadání je po 30 dnů vyvěšeno na úřední desce. - do 15 dnů od posledního dne vyvěšení je možné uplatnit připomínky. veřejné projednání zadání územního plánu. obec zveřejní koncept návrhu územního plánu …. veřejné projednávání konceptu návrhu územního plánu - do 30 dnů od konání veřejného projednání je možné uplatnit připomínky -. obec zveřejní návrh územního plánu. - návrh musí být vyvěšen po 30 dnů na úřední desce. - do 15 dnů od posledního dne vyvěšení je možné uplatnit připomínky. návrh územního plánu posoudí nadřízený orgán - shledá-li nadřízený orgán nedostatky, proces se vrací zpět zastupitelstvo obce schválí územní plán. Na zpracování podkladů v jednotlivých fázích příprav územního plánu nestanoví zákon žádné lhůty. Fakticky může probíhat každá fáze libovolně dlouho. To ovšem nebude náš případ, z důvodu záměru podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu, musíme dodržet termín daný v podmínkách čerpání dotace a ten je neúprosný. Jak může do územního plánu zasáhnout veřejnost?. K územnímu plánu se může vyjadřovat kdokoliv, koho se plán nějak dotýká. Může to být občan obce, podnikatel, majitel nemovitosti, místní občanské sdružení apod. Klíčové je sledování úřední desky. Jedině tak se lze včas dozvědět o připravovaných krocích ohledně územního plánu. Bude-li to jen trochu možné, budou všechny zásadní informace zveřejněny i na stránkách Polnice. Chcete-li ovlivnit podobu územního plánu, je nezbytně nutné účastnit se všech kroků. Vaše připomínky formulujte jednoznačně a 80. výročí založení SDH oslavili hasiči uspořádáním okrskové soutěže ve Vilicích Ze soutěže o nejlepší francouzské brambory, která se konala minulou neděli ve vilické hospodě. Výběr vodného Výběr vodného za uplynulou sezónu se uskuteční v nastávajícím týdnu, konkrétně v termínu od 23.6. – 27.6.2008


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 05/2008 22.6.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, po poměrně dlouhé době byl konečně dostavěn a předán k užívání."

Podobné prezentace


Reklamy Google