Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Účast veřejnosti v procesech dle složkových předpisů práva životního prostředí Jitka Bělohradová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Účast veřejnosti v procesech dle složkových předpisů práva životního prostředí Jitka Bělohradová."— Transkript prezentace:

1 1 Účast veřejnosti v procesech dle složkových předpisů práva životního prostředí Jitka Bělohradová

2 2 Východiska čl. 35 LZPS - právo na příznivé životní prostředí Aarhuská úmluva

3 3 Zákonná rovina složkové předpisy práva životního prostředí (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší) subsidiární použití správního řádu účast v řízeních, která nemají povahu správních řízení - účast na procesech, kde výsledný akt je dle správního řádu aktem dle části čtvrté (vyjádření, osvědčení, sdělení), části páté (veřejnoprávní smlouva), popř. části šesté (opatření obecné povahy) účast ve správních řízeních – dvě podoby – veřejnost může mít postavení buď účastníka řízení, nebo se může jednat pouze o tzv. konzultativní formu účasti – veřejnost není účastníkem řízení, přesto se řízení může zúčastnit a vyjadřovat se k němu

4 Účast v řízeních, která nemají povahu správních řízení -příklady procesy posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA) – „každý se může vyjádřit k“ … (oznámení, dokumentaci, posudku) některé procesy dle stavebního zákona - viz 4. hodina různé koncepční dokumenty řada dalších postupů např. dle vodního zákona (vymezení ochranných pásem vodních zdrojů a ochranných pásem vodních děl a vymezení záplavových území a jejich aktivních zón) či dle zákona o ochraně přírody a krajiny (návštěvní řády národních parků) 4

5 Účast ve správních řízeních - veřejnost jako účastník řízení zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - § 70 (2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována. (3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 5

6 zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon - § 115 (6) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. (7) Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 6

7 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci - § 7 (1)Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy e) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti podle § 8. 7

8 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - § 23 (9) Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů, (dále jen "občanské sdružení") nebo obec dotčená záměrem se stává účastníkem navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů, pokud a) podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku, b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, a c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny. 8

9 Aktuální témata otázka omezení účastenství ve správních řízeních, kde je účastníkem řízení jen navrhovatel/žadatel řízení dle atomového zákona řízení o povolení provozu nadlimitního zdroje hluku řízení o stanovení chráněného ložiskového území 9

10 Konzultativní forma účasti - příklady stavební zákon (v rámci územního řízení) - viz 4. hodina zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií – vyjádření veřejnosti (k návrhu vnějšího havarijního plánu, bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy) – veřejné projednání – informování veřejnosti zákon č. 78/2004 Sb., geneticky modifikovaných organismech – „každý může zaslat písemné vyjádření“ (k žádostem o povolení) – veřejné projednání – informování veřejnosti 10

11 Úkol Napište jako občanské sdružení, které jste na hodině založili, žádost dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (tj. žádost, abyste byli informováni o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny) v souladu s posláním vašeho občanského sdružení. 11

12 12 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Účast veřejnosti v procesech dle složkových předpisů práva životního prostředí Jitka Bělohradová."

Podobné prezentace


Reklamy Google