Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

2 Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu Náplní je veřejné stavební právo Náplní je veřejné stavební právo Právní úprava Právní úprava z.č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu z.č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu Dále stavební a prováděcí vyhlášky Dále stavební a prováděcí vyhlášky Na právní úpravu navazuje tzv. režim stavebního řádu Na právní úpravu navazuje tzv. režim stavebního řádu Stavební zákon upravuje Stavební zákon upravuje Územní plánování Řízení ve věci staveb (stavební řád) Sankce Vyvlastnění Stavební úřady Ochrana zvláštních zájmů Evidence a ukládání dokumentace

3 Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu Územní plánování Územní plánování Orgány územního plánování Orgány územního plánování Stavební řád Stavební řád Stavební úřady Stavební úřady Orgány územního plánování Orgány územního plánování Obec: územní plán obce, regulační plán a územně plánovací podklady Obec: územní plán obce, regulační plán a územně plánovací podklady Kraj: nadřízený orgán ÚP pro obce, pořizují územní plán velkých územních celků Kraj: nadřízený orgán ÚP pro obce, pořizují územní plán velkých územních celků Orgány územního plánování Orgány územního plánování MMR Územní plány velkých celků, podléhající schválení vlády Územní plány velkých územních celků pro více krajů Nadřízená orgán pro Prahu a kraje MO Územní plány vojenských újezdů

4 Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu Stavební úřady Stavební úřady Obecné Obecné Speciální Speciální Vojenské Vojenské Jiné stavební úřady Jiné stavební úřady Obecný stavební úřad Obecný stavební úřad „klasické“ právní stavební úkony „klasické“ právní stavební úkony Je to takový SÚ, který se souhlasem KÚ může vykonávat působnost pro jinou obec Je to takový SÚ, který se souhlasem KÚ může vykonávat působnost pro jinou obec Jejich seznam je každoročně zveřejněn ve Sbírce zákonů Jejich seznam je každoročně zveřejněn ve Sbírce zákonů Speciální stavební úřady Speciální stavební úřady Státní správa na úseku staveb leteckých, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a vodohospodářských děl Vojenské stavební úřady Vojenské stavební úřady Orgány MO Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů Jiné stavební úřady Jiné stavební úřady Orgány MO mimo vojenské újezdy Orgány MV u staveb bezpečnosti státu Orgány MS u staveb Vězeňské služby Orgány MPO u staveb uranového průmyslu

5 Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu Nástroje územního plánování Nástroje územního plánování Územně plánovací podklady: Územně plánovací podklady: Slouží pro zpracování územně plánovací dokumentace Slouží pro zpracování územně plánovací dokumentace Urbanistická studie Urbanistická studie Územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území Územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území Územní generel Územní generel Územní rozvoj složek osídlení a krajiny Územní rozvoj složek osídlení a krajiny Územní prognóza Územní prognóza Územně technické podklady Územně technické podklady Územně plánovací dokumentace Územně plánovací dokumentace Podklad pro rozhodování v územním řízení Územní plán velkého územního celku Územní plán obce Regulační plán Pořizování a projednávání Pořizování a projednávání Příslušné orgány Schválení Schválení Zastupitelstvo obce, kraje, či vláda

6 Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu Územně plánovací dokumentace Územně plánovací dokumentace Není závazná jako celek Není závazná jako celek Je možná změna dílčích částí Je možná změna dílčích částí Územní plán Územní plán Jako celek je závazný Jako celek je závazný Je možná změna jeho částí Je možná změna jeho částí Změna podléhá stejnému způsobu jako schvalování Změna podléhá stejnému způsobu jako schvalování Územní řízení Územní řízení Rozhodovací proces o konkrétních opatřeních v území Územní řízení Územní řízení Vydává Územní rozhodnutí a to ošetřuje: Rozhodnutí o umístění stavby Rozhodnutí o využití území Rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu Rozhodnutí o stavební uzávěře Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Přísluší stavebním úřadům

7 Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu Stavební řád Stavební řád Řeší problematiku projektové a inženýrské činnosti a provádění staveb Řeší problematiku projektové a inženýrské činnosti a provádění staveb Povolování staveb Povolování staveb Práce jen na základě: Práce jen na základě: Na základě stavebního povolení Na základě stavebního povolení Na základě ohlášení Na základě ohlášení Řízení o povolení stavby přísluší stavebním úřadům Řízení o povolení stavby přísluší stavebním úřadům Stavební povolení Stavební povolení Vydává stavební úřad Je výsledkem řízení o povolení stavby Stavbu je možné používat až po kolaudačním rozhodnutí Vydává jej stejný stavební úřad, který stavbu povolil

8 Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu Odstraňování staveb Odstraňování staveb Kompetence stavebního úřadu Kompetence stavebního úřadu V případech: V případech: Závadné stavby, ohrožující život a zdraví Závadné stavby, ohrožující život a zdraví Stavby nebo zařízení postavené bez stavebního povolení, či ohlášení, nebo v rozporu s ním Stavby nebo zařízení postavené bez stavebního povolení, či ohlášení, nebo v rozporu s ním Stavby, kde bylo povolení zrušeno Stavby, kde bylo povolení zrušeno Dočasné stavby, u níž doba povolení uplynula Dočasné stavby, u níž doba povolení uplynula Stavební úřad zajišťuje stavební dohled Stavební úřad zajišťuje stavební dohled Vyvlastnění Vyvlastnění Vyvlastnit je možné ve veřejném zájmu pro Veřejně prospěšné stavby Vytvořené ochranných pásem a chráněných území Provedení asanace sídelního útvaru dle plánovací dokumentace Vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě Účely vymezené zvláštními zákony Vyvlastnit je možné jen za náhradu Vyvlastnit je možné jen za náhradu

9 Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu Porušení pořádku v režimu stavebního zákona Porušení pořádku v režimu stavebního zákona Přestupky – vůči občanům Přestupky – vůči občanům Správní delikty – vůči PO a podnikajícím FO Správní delikty – vůči PO a podnikajícím FO Přestupek je vždy výslovně zákonem označen Přestupek je vždy výslovně zákonem označen Dopustit se jej může jen FO Dopustit se jej může jen FO Přestupek - 100 000,- Kč Přestupek - 100 000,- Kč Správní delikt – 1 000 000,- Kč Správní delikt – 1 000 000,- Kč


Stáhnout ppt "Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google