Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní členění státu Stavební zákon a vyhlášky. 1) Územní členění státu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní členění státu Stavební zákon a vyhlášky. 1) Územní členění státu."— Transkript prezentace:

1 Územní členění státu Stavební zákon a vyhlášky

2 1) Územní členění státu

3 Česká republika Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní zákon) Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní zákon) Okresy (76) městské části (57) Okresy (76) městské části (57) Obce + Vojenské újezdy (5) Obce + Vojenské újezdy (5) Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.)

4 Kraje Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků (krajů) s účinností od 1.1.2000 Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků (krajů) s účinností od 1.1.2000Okresy vznik r. 1849 – místní samosprávy (nahradily panství), hejtman, 2 typy okresů vznik r. 1849 – místní samosprávy (nahradily panství), hejtman, 2 typy okresů politický (Politischer Bezirk) pro veřejnou správu politický (Politischer Bezirk) pro veřejnou správu soudní (Gerichtsbezirk) pro justici soudní (Gerichtsbezirk) pro justici od r. 2003 zrušeny okresní úřady od r. 2003 zrušeny okresní úřady nyní okres = jednotka statistická a územně orientační nyní okres = jednotka statistická a územně orientační v jiných zemích – Polsko, Rakousko (Bezirk), Německo (Landkreis, Kreisfreie Stadt), Polsko (powiat) v jiných zemích – Polsko, Rakousko (Bezirk), Německo (Landkreis, Kreisfreie Stadt), Polsko (powiat)

5 Kraje

6 Okresy

7 základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek daný hranicemi základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek daný hranicemi veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem obec má jedno a více katastrálních území obec má jedno a více katastrálních území Obce (dle z. 128/2000 Sb.)

8 Kategorie obcí Město Město více než 3 000 obyv., nyní možno i méně (např. Ledvice 561 obyv.) více než 3 000 obyv., nyní možno i méně (např. Ledvice 561 obyv.) samostatně spravováno zastupitelstvem města, orgány – starosta, rada města, městský úřad samostatně spravováno zastupitelstvem města, orgány – starosta, rada města, městský úřad Statutární město (23) Statutární město (23) územně členěné na městské obvody nebo městské části = vlastní orgány samosprávy územně členěné na městské obvody nebo městské části = vlastní orgány samosprávy primátor, magistrát primátor, magistrát krajská města bez Prahy + Kladno, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Ml. Boleslav krajská města bez Prahy + Kladno, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Ml. Boleslav Městys (městečko) Městys (městečko) historický typ obce mezi městem a vesnicí historický typ obce mezi městem a vesnicí statut uděloval od 13.st. panovník, po r. 1918 ministerská rada statut uděloval od 13.st. panovník, po r. 1918 ministerská rada musel mít městský charakter a plnit spádovou funkci pro okolní vesnice musel mít městský charakter a plnit spádovou funkci pro okolní vesnice statut udělován do r.1949, od r.2006 se tento statut vrací statut udělován do r.1949, od r.2006 se tento statut vrací

9 dle zvláštního zákona, který upravuje postavení hl. m. – zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze dle zvláštního zákona, který upravuje postavení hl. m. – zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Praha = hlavní město + kraj + obec Praha = hlavní město + kraj + obec v čele primátor (ne hejtman) v čele primátor (ne hejtman) 57 městských částí (= samosprávy) 57 městských částí (= samosprávy) z toho 22 (MČ Praha 1 - Praha 22) přibližně odpovídá ORP (viz. dále) z toho 22 (MČ Praha 1 - Praha 22) přibližně odpovídá ORP (viz. dále) zbylé jsou „podřízeny“ v určitých záležitostech zbylé jsou „podřízeny“ v určitých záležitostech obvody 1-10 však stále platí jako orientační územní členění (analogie k okresům) obvody 1-10 však stále platí jako orientační územní členění (analogie k okresům) Hl. m. Praha

10

11 Obce se základním rozsahem přenesené působnosti základní rozsah výkonu státní správy např. evidence obyvatel základní rozsah výkonu státní správy např. evidence obyvatel Obce s pověřeným obecním úřadem (389) matrika, stavební úřad, … matrika, stavební úřad, … Obce s rozšířenou působností („ORP“) (205) implicitně obec s POÚ implicitně obec s POÚ pořizuje ÚPP, ÚP, RP, dotčený orgán pořizuje ÚPP, ÚP, RP, dotčený orgán vydávaní OP, ŘP, TP, Živ. listy, výplata sociálních dávek, … vydávaní OP, ŘP, TP, Živ. listy, výplata sociálních dávek, … doprava a silniční hospodářství (silniční správní úřad, místní úprava provozu na PK, …) doprava a silniční hospodářství (silniční správní úřad, místní úprava provozu na PK, …) Druhy obcí (dle z. 128/2000 Sb.)

12

13 Příklad členění Olomouckého kraje

14 2) Stavební zákon a vyhlášky

15 Územní plánování Změny v systému územního plánování vyplývají ze společenských změn po r. 1989, vyplývají ze společenských změn po r. 1989, ze začlenění ČR do EU. ze začlenění ČR do EU. Provázanost nástrojů ÚP horizontálně (časová posloupnost), horizontálně (časová posloupnost), vertikálně (hierarchicky). vertikálně (hierarchicky).

16 Cíle územního plánování  vytváří předpoklady pro  výstavbu a udržitelný rozvoj území,  účelné využití a prostorové uspořádání území,  soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území,  ochranu všech hodnot v území.

17 Úkoly územního plánování  zjišťuje a posuzuje stav území,  stanovuje koncepci rozvoje území,  prověřuje a posuzuje potřebu změn v území,  stanovuje požadavky na využívání a uspořádání území,  stanovuje podmínky pro provedení změn v území a pořadí jejich provádění.

18 Občan a územní plánování způsob využití území obsažený v ÚP ovlivňuje cenu pozemků, způsob využití území obsažený v ÚP ovlivňuje cenu pozemků, záměr výstavby nebo změny stavby musí být vždy v souladu s platným ÚP, záměr výstavby nebo změny stavby musí být vždy v souladu s platným ÚP, ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření – v krajním případě vyvlastnění nemovitosti, ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření – v krajním případě vyvlastnění nemovitosti, ÚP/ZÚR uložen u obce, pro kterou byl pořízen, u stavebního úřadu, krajského úřadu. ÚP/ZÚR uložen u obce, pro kterou byl pořízen, u stavebního úřadu, krajského úřadu.

19 Práva a povinnosti občana v oblasti ÚP Občan má právo dát podnět k pořízení ÚP nebo RP, dát podnět k pořízení ÚP nebo RP, účastnit se průběhu pořizování ÚPD, uplatňovat námitky, účastnit se průběhu pořizování ÚPD, uplatňovat námitky, dostat náhradu při omezení práv užívání pozemku nebo stavby, dostat náhradu při omezení práv užívání pozemku nebo stavby, nahlížet do platné ÚPD, nahlížet do platné ÚPD, účastnit se územního řízení. účastnit se územního řízení. Občan má povinnost respektovat principy ÚP dané právními předpisy, respektovat principy ÚP dané právními předpisy, respektovat záměry ÚP, schválenou a vydanou ÚPD, respektovat záměry ÚP, schválenou a vydanou ÚPD, strpět omezení nebo zákaz stavební činnosti, strpět omezení nebo zákaz stavební činnosti, respektovat předkupní právo obce, respektovat předkupní právo obce, respektovat ochranu ŽP a majetku. respektovat ochranu ŽP a majetku.

20 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Novela stavebního zákona – 1.1.2013 Novela stavebního zákona – 1.1.2013 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Základní legislativa

21 Nástroje územního plánování dle Stavebního zákona 1.Územně plánovací podklady (ÚPP) - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územní studie (ÚS) 2.Politika územního rozvoje (PÚR) 3.Územně plánovací dokumentace (ÚPD) - Zásady územního rozvoje (ZÚR) - Územní plán (ÚP) - Regulační plán (RP) 4.Územní rozhodnutí 5.Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

22 Stavební zákon upravuje Cíle a úkoly ÚP, orgány a nástroje územního plánování Cíle a úkoly ÚP, orgány a nástroje územního plánování Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území Podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury Podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury Evidenci ÚP činnosti a kvalifikační požadavky Evidenci ÚP činnosti a kvalifikační požadavky Povolování staveb a jejich změn, terénních úprav, zařízení, užívaní a odstraňování staveb Povolování staveb a jejich změn, terénních úprav, zařízení, užívaní a odstraňování staveb Dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb Dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb Podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu Podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu Účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů Účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů …

23 Používané pojmy stavební pozemek stavební pozemek zastavěné území zastavěné území zastavitelná plocha zastavitelná plocha nezastavěné území nezastavěné území nezastavitelný pozemek nezastavitelný pozemek koridor koridor veřejně prospěšná stavba veřejně prospěšná stavba veřejně prospěšné opatření veřejně prospěšné opatření stavebník stavebník stavba stavba

24 Výkon veřejné správy dle Stavebního zákona Působnost ve věcech ÚP vykonávají orgány: Působnost ve věcech ÚP vykonávají orgány: Obcí (část působnosti může být svěřena krajům či dotčeným orgánům) Obcí (část působnosti může být svěřena krajům či dotčeným orgánům) Krajů (zasahují do činnosti orgánů obce ve věcech nadmístního významu) Krajů (zasahují do činnosti orgánů obce ve věcech nadmístního významu) MMR (zasahuje do činnosti obcí a krajů ve věcech rozvoje státu jako celku) MMR (zasahuje do činnosti obcí a krajů ve věcech rozvoje státu jako celku) MO (pro vojenské újezdy) MO (pro vojenské újezdy) Orgány obce + kraje: Orgány obce + kraje: Jednají v přenesené působnosti (pokud zákon nestanoví jinak) Jednají v přenesené působnosti (pokud zákon nestanoví jinak) Jsou povinny sledovat uplatňování ÚPD a vyhodnocovat ji Jsou povinny sledovat uplatňování ÚPD a vyhodnocovat ji Jsou povinny pořídit změnu ÚPD, dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla pořízena Jsou povinny pořídit změnu ÚPD, dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla pořízena

25 Orgány obce – obecní úřad OÚ ORP v přenesené působnosti: OÚ ORP v přenesené působnosti: pořizuje ÚP a RP pro území obce, vymezení zastavěného území, návrh na vložení dat do evidence pořizuje ÚP a RP pro území obce, vymezení zastavěného území, návrh na vložení dat do evidence pořizuje ÚPP (ÚAP + ÚS) pořizuje ÚPP (ÚAP + ÚS) pořizuje ÚP, RP, ÚS na žádost obce ve svém správním obvodu pořizuje ÚP, RP, ÚS na žádost obce ve svém správním obvodu je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování a při rozhodování o změnách v území je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování a při rozhodování o změnách v území OÚ obce s „kvalifikovaným odborem“ v přenesené působnosti: OÚ obce s „kvalifikovaným odborem“ v přenesené působnosti: pořizuje ÚP a RP pro území obce pořizuje ÚP a RP pro území obce pořizuje ÚS pořizuje ÚS na základě veřejnoprávní smlouvy může vykonávat působnost pro jinou obec v stejném správním obvodu ORP na základě veřejnoprávní smlouvy může vykonávat působnost pro jinou obec v stejném správním obvodu ORP

26 Orgány obce – stavební úřad Vydává územní rozhodnutí Vydává územní rozhodnutí Vydává územní souhlas Vydává územní souhlas Poskytuje informace pro pořizování ÚPP a ÚPD Poskytuje informace pro pořizování ÚPP a ÚPD

27 Orgány obce – zastupitelstvo obce v samostatné působnosti Rozhoduje o pořízení ÚP a RP Rozhoduje o pořízení ÚP a RP Schvaluje zadání, případně pokyny pro zpracování ÚP Schvaluje zadání, případně pokyny pro zpracování ÚP Vydává ÚP a RP Vydává ÚP a RP Projednává zprávu o uplatňování ÚP Projednává zprávu o uplatňování ÚP …

28 Orgány obce – rada, ev. zastupitelstvo Vydává vymezení zastavěného území Vydává vymezení zastavěného území Schvaluje přenesení pořizování ÚP, RP, ÚS na jinou obec, nebo právnickou/fyzickou osobu Schvaluje přenesení pořizování ÚP, RP, ÚS na jinou obec, nebo právnickou/fyzickou osobu Vydává územní opatření o asanaci a stavební uzávěře Vydává územní opatření o asanaci a stavební uzávěře Uplatňuje námitky k ZÚR a připomínky k ÚP sousední obce Uplatňuje námitky k ZÚR a připomínky k ÚP sousední obce …

29 Orgány kraje – krajský úřad v přenesené působnosti Pořizuje ZÚR, RP pro koridory a plochy nadmístního významu Pořizuje ZÚR, RP pro koridory a plochy nadmístního významu Pořizuje ÚPP Pořizuje ÚPP Je dotčeným orgánem v případě více ORP Je dotčeným orgánem v případě více ORP Vydává Územní rozhodnutí Vydává Územní rozhodnutí Určuje odpovídající stavební úřady Určuje odpovídající stavební úřady Vkládá data do evidence ÚPČ za svůj správní obvod Vkládá data do evidence ÚPČ za svůj správní obvod

30 Orgány kraje – zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti Vydává ZÚR, RP pro nadmístní význam Vydává ZÚR, RP pro nadmístní význam Schvaluje zadání a pokyny pro zpracování ZÚR Schvaluje zadání a pokyny pro zpracování ZÚR Schvaluje zprávu o uplatňování ZÚR Schvaluje zprávu o uplatňování ZÚR …

31 Orgány kraje – rada kraje v samostatné působnosti Uplatňuje stanovisko k návrhu PÚR Uplatňuje stanovisko k návrhu PÚR Vydává územní opatření o asanaci a o stavení uzávěře Vydává územní opatření o asanaci a o stavení uzávěře

32 Zvláštní působení na území hl. m. Prahy Pořízení ÚP Magistrátem hl. m. Pořízení ÚP Magistrátem hl. m. působnost krajského úřadu vykonává MMR působnost krajského úřadu vykonává MMR Pořízení ÚP úřadem MČ Pořízení ÚP úřadem MČ působnost vykonává Magistrát hl. m. působnost vykonává Magistrát hl. m.

33 Ministerstvo obrany a Újezdní úřad MO pro území vojenských újezdů MO pro území vojenských újezdů vydává ÚP a RP vydává ÚP a RP projednává ÚAP a ÚS projednává ÚAP a ÚS podává návrh na vložení dat do evidence ÚPČ podává návrh na vložení dat do evidence ÚPČ Újezdní úřad pro území vojenských újezdů Újezdní úřad pro území vojenských újezdů pořizuje ÚP, RP, ÚS pořizuje ÚP, RP, ÚS pořizuje ÚAP pořizuje ÚAP poskytuje územně plánovací informace poskytuje územně plánovací informace …

34 Ministerstvo pro místní rozvoj Je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování Je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování Vykonává státní dozor Vykonává státní dozor Pořizuje PÚR a k tomu potřebné ÚPP Pořizuje PÚR a k tomu potřebné ÚPP Vede evidenci ÚPČ Vede evidenci ÚPČ Zajišťuje metodickou podporu Zajišťuje metodickou podporu

35 Obecné stavební úřady MMR - ústřední správní úřad ve věcech stavebního řádu MMR - ústřední správní úřad ve věcech stavebního řádu Krajský úřad Krajský úřad Magistrát hl.m. Prahy Magistrát hl.m. Prahy Magistrát územně členěného statutárniho města a úřad jeho obvodu či městské části určený statutem Magistrát územně členěného statutárniho města a úřad jeho obvodu či městské části určený statutem Obec s POÚ Obec s POÚ …

36 Speciální stavební úřady Speciální stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu, s výjimkou územního rozhodování, u staveb: Speciální stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu, s výjimkou územního rozhodování, u staveb: leteckých leteckých drah a na dráze, včetně zařízení na dráze drah a na dráze, včetně zařízení na dráze dálnic, silnic, MK a veřejně přístupných účelových komunikací dálnic, silnic, MK a veřejně přístupných účelových komunikací vodních děl vodních děl Povolení pro dané stavby mohou vydat pouze se souhlasem obecného stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí Povolení pro dané stavby mohou vydat pouze se souhlasem obecného stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí Pokud se nevydává úz. rozhodnutí, ani úz. souhlas, postačí vyjádření, že je vše v souladu s ÚPD Pokud se nevydává úz. rozhodnutí, ani úz. souhlas, postačí vyjádření, že je vše v souladu s ÚPD

37 Princip územního plánování Základním principem hierarchie nástrojů územního plánování je Z P Ř E S Ň O V Á N Í Příklad: Co se zjednodušeně děje před výstavbou důležité komunikace z hlediska územního plánování? PÚR vymezí rozvojovou osu, která indukuje dopravu PÚR vymezí rozvojovou osu, která indukuje dopravu ZÚR vymezí pro kapacitní komunikaci koridor šířky 400 m ZÚR vymezí pro kapacitní komunikaci koridor šířky 400 m ÚP jednotlivých obcí vymezí koridory 100 - 200m ÚP jednotlivých obcí vymezí koridory 100 - 200m Územní rozhodnutí umístí komunikaci na přesné místo Územní rozhodnutí umístí komunikaci na přesné místo


Stáhnout ppt "Územní členění státu Stavební zákon a vyhlášky. 1) Územní členění státu."

Podobné prezentace


Reklamy Google