Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní členění státu Stavební zákon a vyhlášky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní členění státu Stavební zákon a vyhlášky"— Transkript prezentace:

1 Územní členění státu Stavební zákon a vyhlášky

2 1) Územní členění státu

3 Územní členění (dle z. 36/1960 Sb
Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní zákon) Okresy (76) městské části (57) Obce + Vojenské újezdy (5)

4 od r. 2003 zrušeny okresní úřady
Kraje Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků (krajů) s účinností od Okresy vznik r – místní samosprávy (nahradily panství), hejtman, 2 typy okresů politický (Politischer Bezirk) pro veřejnou správu soudní (Gerichtsbezirk) pro justici od r zrušeny okresní úřady nyní okres = jednotka statistická a územně orientační v jiných zemích – Polsko, Rakousko (Bezirk), Německo (Landkreis, Kreisfreie Stadt), Polsko (powiat)

5 Kraje

6 Okresy

7 Obce (dle z. 128/2000 Sb.) základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek daný hranicemi veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem obec má jedno a více katastrálních území

8 Kategorie obcí Město Statutární město (23) Městys (městečko)
více než obyv., nyní možno i méně (např. Ledvice 561 obyv.) samostatně spravováno zastupitelstvem města, orgány – starosta, rada města, městský úřad Statutární město (23) územně členěné na městské obvody nebo městské části = vlastní orgány samosprávy primátor, magistrát krajská města bez Prahy + Kladno, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Ml. Boleslav Městys (městečko) historický typ obce mezi městem a vesnicí statut uděloval od 13.st. panovník, po r ministerská rada musel mít městský charakter a plnit spádovou funkci pro okolní vesnice statut udělován do r.1949, od r.2006 se tento statut vrací

9 Hl. m. Praha dle zvláštního zákona, který upravuje postavení hl. m. – zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Praha = hlavní město + kraj + obec v čele primátor (ne hejtman) 57 městských částí (= samosprávy) z toho 22 (MČ Praha 1 - Praha 22) přibližně odpovídá ORP (viz. dále) zbylé jsou „podřízeny“ v určitých záležitostech obvody 1-10 však stále platí jako orientační územní členění (analogie k okresům)

10

11 Druhy obcí (dle z. 128/2000 Sb.) Obce se základním rozsahem přenesené působnosti základní rozsah výkonu státní správy např. evidence obyvatel Obce s pověřeným obecním úřadem (389) matrika, stavební úřad, … Obce s rozšířenou působností („ORP“) (205) implicitně obec s POÚ pořizuje ÚPP, ÚP, RP, dotčený orgán vydávaní OP, ŘP, TP, Živ. listy, výplata sociálních dávek, … doprava a silniční hospodářství (silniční správní úřad, místní úprava provozu na PK, …)

12

13 Příklad členění Olomouckého kraje

14 2) Stavební zákon a vyhlášky

15 Územní plánování Změny v systému územního plánování
vyplývají ze společenských změn po r. 1989, ze začlenění ČR do EU. Provázanost nástrojů ÚP horizontálně (časová posloupnost), vertikálně (hierarchicky).

16 Cíle územního plánování
vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, účelné využití a prostorové uspořádání území, soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, ochranu všech hodnot v území.

17 Úkoly územního plánování
zjišťuje a posuzuje stav území, stanovuje koncepci rozvoje území, prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, stanovuje požadavky na využívání a uspořádání území, stanovuje podmínky pro provedení změn v území a pořadí jejich provádění.

18 Občan a územní plánování
způsob využití území obsažený v ÚP ovlivňuje cenu pozemků, záměr výstavby nebo změny stavby musí být vždy v souladu s platným ÚP, ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření – v krajním případě vyvlastnění nemovitosti, ÚP/ZÚR uložen u obce, pro kterou byl pořízen, u stavebního úřadu, krajského úřadu.

19 Práva a povinnosti občana v oblasti ÚP
Občan má právo dát podnět k pořízení ÚP nebo RP, účastnit se průběhu pořizování ÚPD, uplatňovat námitky, dostat náhradu při omezení práv užívání pozemku nebo stavby, nahlížet do platné ÚPD, účastnit se územního řízení. Občan má povinnost respektovat principy ÚP dané právními předpisy, respektovat záměry ÚP, schválenou a vydanou ÚPD, strpět omezení nebo zákaz stavební činnosti, respektovat předkupní právo obce, respektovat ochranu ŽP a majetku.

20 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Základní legislativa Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Novela stavebního zákona – Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

21 Nástroje územního plánování dle Stavebního zákona
Územně plánovací podklady (ÚPP) - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územní studie (ÚS) Politika územního rozvoje (PÚR) Územně plánovací dokumentace (ÚPD) - Zásady územního rozvoje (ZÚR) - Územní plán (ÚP) - Regulační plán (RP) Územní rozhodnutí Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

22 Stavební zákon upravuje
Cíle a úkoly ÚP, orgány a nástroje územního plánování Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území Podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury Evidenci ÚP činnosti a kvalifikační požadavky Povolování staveb a jejich změn, terénních úprav, zařízení, užívaní a odstraňování staveb Dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb Podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu Účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů

23 Používané pojmy stavební pozemek zastavěné území zastavitelná plocha
nezastavěné území nezastavitelný pozemek koridor veřejně prospěšná stavba veřejně prospěšné opatření stavebník stavba

24 Výkon veřejné správy dle Stavebního zákona
Působnost ve věcech ÚP vykonávají orgány: Obcí (část působnosti může být svěřena krajům či dotčeným orgánům) Krajů (zasahují do činnosti orgánů obce ve věcech nadmístního významu) MMR (zasahuje do činnosti obcí a krajů ve věcech rozvoje státu jako celku) MO (pro vojenské újezdy) Orgány obce + kraje: Jednají v přenesené působnosti (pokud zákon nestanoví jinak) Jsou povinny sledovat uplatňování ÚPD a vyhodnocovat ji Jsou povinny pořídit změnu ÚPD, dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla pořízena

25 Orgány obce – obecní úřad
OÚ ORP v přenesené působnosti: pořizuje ÚP a RP pro území obce, vymezení zastavěného území, návrh na vložení dat do evidence pořizuje ÚPP (ÚAP + ÚS) pořizuje ÚP, RP, ÚS na žádost obce ve svém správním obvodu je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování a při rozhodování o změnách v území OÚ obce s „kvalifikovaným odborem“ v přenesené působnosti: pořizuje ÚP a RP pro území obce pořizuje ÚS na základě veřejnoprávní smlouvy může vykonávat působnost pro jinou obec v stejném správním obvodu ORP

26 Orgány obce – stavební úřad
Vydává územní rozhodnutí Vydává územní souhlas Poskytuje informace pro pořizování ÚPP a ÚPD

27 Orgány obce – zastupitelstvo obce v samostatné působnosti
Rozhoduje o pořízení ÚP a RP Schvaluje zadání, případně pokyny pro zpracování ÚP Vydává ÚP a RP Projednává zprávu o uplatňování ÚP

28 Orgány obce – rada, ev. zastupitelstvo
Vydává vymezení zastavěného území Schvaluje přenesení pořizování ÚP, RP, ÚS na jinou obec, nebo právnickou/fyzickou osobu Vydává územní opatření o asanaci a stavební uzávěře Uplatňuje námitky k ZÚR a připomínky k ÚP sousední obce

29 Orgány kraje – krajský úřad v přenesené působnosti
Pořizuje ZÚR, RP pro koridory a plochy nadmístního významu Pořizuje ÚPP Je dotčeným orgánem v případě více ORP Vydává Územní rozhodnutí Určuje odpovídající stavební úřady Vkládá data do evidence ÚPČ za svůj správní obvod

30 Orgány kraje – zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti
Vydává ZÚR, RP pro nadmístní význam Schvaluje zadání a pokyny pro zpracování ZÚR Schvaluje zprávu o uplatňování ZÚR

31 Orgány kraje – rada kraje v samostatné působnosti
Uplatňuje stanovisko k návrhu PÚR Vydává územní opatření o asanaci a o stavení uzávěře

32 Zvláštní působení na území hl. m. Prahy
Pořízení ÚP Magistrátem hl. m. působnost krajského úřadu vykonává MMR Pořízení ÚP úřadem MČ působnost vykonává Magistrát hl. m.

33 Ministerstvo obrany a Újezdní úřad
MO pro území vojenských újezdů vydává ÚP a RP projednává ÚAP a ÚS podává návrh na vložení dat do evidence ÚPČ Újezdní úřad pro území vojenských újezdů pořizuje ÚP, RP, ÚS pořizuje ÚAP poskytuje územně plánovací informace

34 Ministerstvo pro místní rozvoj
Je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování Vykonává státní dozor Pořizuje PÚR a k tomu potřebné ÚPP Vede evidenci ÚPČ Zajišťuje metodickou podporu

35 Obecné stavební úřady MMR - ústřední správní úřad ve věcech stavebního řádu Krajský úřad Magistrát hl.m. Prahy Magistrát územně členěného statutárniho města a úřad jeho obvodu či městské části určený statutem Obec s POÚ

36 Speciální stavební úřady
Speciální stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu, s výjimkou územního rozhodování, u staveb: leteckých drah a na dráze, včetně zařízení na dráze dálnic, silnic, MK a veřejně přístupných účelových komunikací vodních děl Povolení pro dané stavby mohou vydat pouze se souhlasem obecného stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí Pokud se nevydává úz. rozhodnutí, ani úz. souhlas, postačí vyjádření, že je vše v souladu s ÚPD

37 Princip územního plánování
Základním principem hierarchie nástrojů územního plánování je Z P Ř E S Ň O V Á N Í Příklad: Co se zjednodušeně děje před výstavbou důležité komunikace z hlediska územního plánování? PÚR vymezí rozvojovou osu, která indukuje dopravu ZÚR vymezí pro kapacitní komunikaci koridor šířky 400 m ÚP jednotlivých obcí vymezí koridory m Územní rozhodnutí umístí komunikaci na přesné místo


Stáhnout ppt "Územní členění státu Stavební zákon a vyhlášky"

Podobné prezentace


Reklamy Google