Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní plánování pro starosty obcí Karlovarského kraje 30.1.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní plánování pro starosty obcí Karlovarského kraje 30.1.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková."— Transkript prezentace:

1 územní plánování pro starosty obcí Karlovarského kraje 30.1.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková

2 Jana Kaválková2 jaké jsou právní předpisy?  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) = nový zákon = velké změny účinnost od 1. ledna 2007 (s výjimkou několika ustanovení) do konce roku 2006 – starý stavební zákon č. 50/1976 Sb.  prováděcí předpisy vyhláška č. 500/2006 Sb. vyhláška č. 501/2006 Sb. …

3 Jana Kaválková3 jaké jsou druhy dokumentací?  územně plánovací dokumentace „ÚPD“ jsou závazné zásady územního rozvoje „ZÚR“ (dříve územní plán velkého územního celku „ÚP VÚC“) - kraj územní plán „ÚP“ (dříve územní plán obce „ÚPO“ nebo územní plán sídelního útvaru „ÚPN SÚ“) - obce + změny regulační plán „RP“– obce i kraj  územně plánovací podklady „ÚPP“ územní studie (dříve urbanistické studie, …) územně analytické podklady „ÚAP“

4 Jana Kaválková4 proč pořizovat územně plánovací dokumentace?  určují podmínky pro výstavbu, pro rozvoj území, pro přípravu veřejné infrastruktury  stanovují způsob využití a prostorové uspořádání území  koordinují veřejné a soukromé záměry a zájmy v území  chrání a stanovují podmínky pro rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území; chrání krajinu  zajišťují předpoklady pro udržitelný rozvoj území jsou podkladem pro rozhodování stavebního úřadu a dalších úřadů  prověřují a vytváří podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů  jsou podmínkou pro některé dotace  jsou podmínkou pro převody pozemků od státu na obce  …

5 Jana Kaválková5 kdo o čem rozhoduje? § 6  zastupitelstvo obce rozhoduje, zda se bude dokumentace pořizovat určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu nebo změny schvaluje jednotlivé etapy dokumentace vydává územní plán a regulační plán  rada obce, event. zastupitelstvo schvaluje žádost obce o pořízení nebo uzavření smlouvy s pořizovatelem („létající pořizovatel“) uplatňuje námitky k zásadám územního rozvoje KK a připomínky k územnímu plánu sousední obce

6 Jana Kaválková6 co je Rada obcí pro udržitelný rozvoj?  zcela nový orgán územní plánování § 9  zvláštní orgán ORP  členové jsou zástupci všech obcí ve správním obvodu ORP  ustanovení není povinné  se zřízením musí souhlasit všechny obce  účelem je koordinovat územně plánovací činnost v rámci ORP projednává územně analytické podklady a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územních plánů, …

7 Jana Kaválková7 kdo pořizuje? § 6  rozdělení působností OBCÍ v oblasti územního plánování = přenesená působnost – POŘIZOVÁNÍ 1/ORP = úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost pro celé správní území - úředníci splňují kvalifikační požadavky (§ 24) 2/jiný obecní úřad – pořizuje ÚPD pro svou obec nebo na základě veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec - pouze pokud úředníci nebo fyzické osoby (létající pořizovatel) splňují kvalifikační požadavky 3/ ostatní obecní úřady – nesmí pořizovat ÚPD povinnost poskytovat veškeré informace při pořizování ÚPP a ÚPD

8 Jana Kaválková8 jaké jsou kvalifikační požadavky? § 24  3 podmínky zkouška zvláštní odborné způsobilosti z územního plánování příslušné vzdělání 3 roky praxe v územně plánovací činnosti ve veřejné správě  přechodná ustanovení § 189, odst. 3 § 195

9 Jana Kaválková9 5 možností, jak pořídit územně plánovací dokumentaci  úřadem územního plánování, který žádost obce nesmí odmítnout setkání se zástupci obcí v rámci jednotlivých ORP se konají postupně v lednu a únoru 2007  na základě veřejnoprávní smlouvy s OÚ jiné obce, který splňuje kvalifikační požadavky § 24  úředníkem vlastního úřadu, který splňuje kvalifikační požadavky § 24  na základě smlouvy s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky § 24 (létající pořizovatel)  na základě smlouvy s právnickou osobou, jejíž pracovníci splňují kvalifikační požadavky § 24 (létající pořizovatel)

10 Jana Kaválková10 jaké jsou působnosti úřadu územního plánování?  pořizuje ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pro celé správní území  pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie  na žádost OBCÍ ve svém správním obvodu a  pro svou obec  připravuje data pro evidenci územně plánovací činnosti  pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu  je dotčeným orgánem v územních řízeních a v řízeních o změnách území  vykonává další činnosti dle zákona (např. poskytuje územně plánovací informace, prověřuje aktuálnost ÚPP, …)

11 Jana Kaválková11 kdo co platí? § 45  náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která rozhodla o pořízení smlouvu s projektantem uzavírá obce, která rozhodla o pořízení  náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel  náklady na mapové podklady hradí obec, která rozhodna o pořízení, pokud se s ÚÚP nedohodnou jinak  pořízení změny územního plánu může být podmíněno úhradou nákladů na zpracování a mapové podklady ze strany navrhovatele  Karlovarský kraj poskytuje dotace na územně plánovací činnost obcí (a v roce 2007 také na vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů)

12 Jana Kaválková12 opatření proti průtahům § 56  je-li při pořizování jiným obecním úřadem překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva, musí pořizovatel povinně předložit návrh dalšího postupu

13 Jana Kaválková13 co s platnými dokumentacemi?  postupovat dle přechodných ustanovení § 187 odst. 1 a § 188 odst. 1 a 2 ÚPD schválené před 1.7.1992 – přestanou platit po 31.12.2009  pořídit nový ÚP ÚPN SÚ a ÚPN Z - přestanou platit po 31.12.2011  pořídit nový ÚP ÚPO a RP schválené po 1.7.1998 je možné   upravit do souladu s novým stavebním zákonem, a nejpozději do 31.12.2011 vydat, jinak přestanou platit

14 Jana Kaválková14 co s rozpracovanými dokumentacemi?  postupovat dle přechodných ustanovení § 188 odst. 3 u územních plánů, regulačních plánů a jejich změn, u kterých bylo zahájeno před 1.1.2007 pořizování, a které nebyly do 31.12.2006 schváleny, se nedokončená činnost při pořizování upraví podle nového stavebního zákona a další pořizování a vydání se již řídí novými právními předpisy

15 Jana Kaválková15 jak pořídit změny „starých“ dokumentací?  postupovat přiměřeně podle nového stavebního zákona § 188 odst. 4  změna se však stále nazývá názvem původní dokumentace

16 Jana Kaválková16

17 Jana Kaválková17 jak nyní postupovat?  kompletace platných i rozpracovaných dokumentací kontrola činností po schválení rozhodnout o pořizování nových dokumentací – zastupitelstvo obce  pořizování - kontrola kvalifikačních požadavků na úřadu usnesení rady obce – žádost o pořízení – poslat na ÚÚP nebo OÚ usnesení zastupitelstva obce – určení spolupracujícího zastupitele  kontaktovat pořizovatele a projednat další spolupráci  financování výběrové řízení na projektanta - smlouva s projektantem nebo dodatek (nový obsah a forma) - konzultace s pořizovatelem žádost o krajskou dotaci – do konce března  metodická pomoc krajský úřad (+ informovat o způsobu pořizování) úřad územního plánování účast na společně organizovaném jednání webové stránky: www.uur.cz – konzultační středisko  předání podkladů a dokladů pořizovateli – předávací protokol

18 Jana Kaválková18 děkuji za pozornost kontakty: Ing. arch. Jana Kaválková (zásady územního rozvoje) vedoucí oddělení územního plánování, KÚKK 353 502 223, jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz ORP Aš Bc. Jaromír Trtík, 353 502 437, jaromir.trtik@kr-karlovarsky.cz Ing. Jana Sedlačíková, 353 502 359, jana.sedlacikova@kr-karlovarsky.cz ORP ORP Cheb Bc. Jaromír Trtík, 353 502 437, jaromir.trtik@kr-karlovarsky.cz ORP Karlovy Vary, Kraslice, Ostrov Ing. Lenka Burešová, 353 502 309, lenka.buresova@kr-karlovarsky.cz ORP Mariánské Lázně Ing. Markéta Báčová, 353 502 559, marketa.bacova@kr-karlovarsky.cz ORP Sokolov Ing. Lenka Burešová, 353 502 309, lenka.buresova@kr-karlovarsky.cz Ing. Jana Sedlačíková, 353 502 359, jana.sedlacikova@kr-karlovarsky.cz ÚAP Ing. Markéta Báčová, 353 502 559, marketa.bacova@kr-karlovarsky.cz Ing. arch. Jaroslav Jelínek, 353 502 139, jaroslav.jelinek@kr-karlovarsky.cz


Stáhnout ppt "Územní plánování pro starosty obcí Karlovarského kraje 30.1.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková."

Podobné prezentace


Reklamy Google