Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pro starosty obcí Karlovarského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pro starosty obcí Karlovarského kraje"— Transkript prezentace:

1 pro starosty obcí Karlovarského kraje 30.1.2007
územní plánování mluvila jsem o této problematice již na setkání v dubnu tohoto roku udělali jsme si pro pracovní potřebu dotazníkové šetření a zjistili, že příprava na působnosti NSZ příliš nepokročila – ale, že úřady mají zájem spolupracovat proto mi dovolte o této problematice znovu pohovořit, ráda odpovím na všechny vaše dotazy a předem předesílám, že jsme připraveni s vašimi úřady úzce spolupracovat a pomáhat s novými působnostmi pro starosty obcí Karlovarského kraje KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková

2 jaké jsou právní předpisy?
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) = nový zákon = velké změny účinnost od 1. ledna 2007 (s výjimkou několika ustanovení) do konce roku 2006 – starý stavební zákon č. 50/1976 Sb. prováděcí předpisy vyhláška č. 500/2006 Sb. vyhláška č. 501/2006 Sb. Jana Kaválková

3 jaké jsou druhy dokumentací?
územně plánovací dokumentace „ÚPD“ jsou závazné zásady územního rozvoje „ZÚR“ (dříve územní plán velkého územního celku „ÚP VÚC“) - kraj územní plán „ÚP“ (dříve územní plán obce „ÚPO“ nebo územní plán sídelního útvaru „ÚPN SÚ“) - obce změny regulační plán „RP“– obce i kraj územně plánovací podklady „ÚPP“ územní studie (dříve urbanistické studie, …) územně analytické podklady „ÚAP“ Jana Kaválková

4 proč pořizovat územně plánovací dokumentace?
určují podmínky pro výstavbu, pro rozvoj území, pro přípravu veřejné infrastruktury stanovují způsob využití a prostorové uspořádání území koordinují veřejné a soukromé záměry a zájmy v území chrání a stanovují podmínky pro rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území; chrání krajinu zajišťují předpoklady pro udržitelný rozvoj území jsou podkladem pro rozhodování stavebního úřadu a dalších úřadů prověřují a vytváří podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů jsou podmínkou pro některé dotace jsou podmínkou pro převody pozemků od státu na obce Jana Kaválková

5 kdo o čem rozhoduje? § 6 zastupitelstvo obce
rozhoduje, zda se bude dokumentace pořizovat určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu nebo změny schvaluje jednotlivé etapy dokumentace vydává územní plán a regulační plán rada obce, event. zastupitelstvo schvaluje žádost obce o pořízení nebo uzavření smlouvy s pořizovatelem („létající pořizovatel“) uplatňuje námitky k zásadám územního rozvoje KK a připomínky k územnímu plánu sousední obce Jana Kaválková

6 co je Rada obcí pro udržitelný rozvoj?
zcela nový orgán územní plánování § 9 zvláštní orgán ORP členové jsou zástupci všech obcí ve správním obvodu ORP ustanovení není povinné se zřízením musí souhlasit všechny obce účelem je koordinovat územně plánovací činnost v rámci ORP projednává územně analytické podklady a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územních plánů, … Jana Kaválková

7 kdo pořizuje? § 6 1/ ORP = úřad územního plánování
rozdělení působností OBCÍ v oblasti územního plánování = přenesená působnost – POŘIZOVÁNÍ 1/ ORP = úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost pro celé správní území - úředníci splňují kvalifikační požadavky (§ 24) 2/ jiný obecní úřad – pořizuje ÚPD pro svou obec nebo na základě veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec - pouze pokud úředníci nebo fyzické osoby (létající pořizovatel) splňují kvalifikační požadavky 3/ ostatní obecní úřady – nesmí pořizovat ÚPD povinnost poskytovat veškeré informace při pořizování ÚPP a ÚPD PROFESIONALIZACE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI úřad územního plánování je legislativní zkratka pro souhrn působností ORP § 24: kvalifikační požadavky: ZOZ, vzdělání (architektonické, stavební) a praxe (3 roky) přechodné ustanovení § 189, odst. 3 – kvalifikační předpoklad splňuje úředník, který má ZOZ a vykonává územně plánovací činnost na úřadu OÚ si může pořizovat ÚP a RP, zastavěné území, návrh na evidenci ÚPČ, další činnosti POŘIZOVÁNÍ = odborná technická a administrativní činnost Jana Kaválková

8 jaké jsou kvalifikační požadavky? § 24
3 podmínky zkouška zvláštní odborné způsobilosti z územního plánování příslušné vzdělání 3 roky praxe v územně plánovací činnosti ve veřejné správě přechodná ustanovení § 189, odst. 3 § 195 Jana Kaválková

9 5 možností, jak pořídit územně plánovací dokumentaci
úřadem územního plánování, který žádost obce nesmí odmítnout setkání se zástupci obcí v rámci jednotlivých ORP se konají postupně v lednu a únoru 2007 na základě veřejnoprávní smlouvy s OÚ jiné obce, který splňuje kvalifikační požadavky § 24 úředníkem vlastního úřadu, který splňuje kvalifikační požadavky § 24 na základě smlouvy s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky § 24 (létající pořizovatel) na základě smlouvy s právnickou osobou, jejíž pracovníci splňují kvalifikační požadavky § 24 (létající pořizovatel) Jana Kaválková

10 jaké jsou působnosti úřadu územního plánování?
pořizuje ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pro celé správní území pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie na žádost OBCÍ ve svém správním obvodu a pro svou obec připravuje data pro evidenci územně plánovací činnosti pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu je dotčeným orgánem v územních řízeních a v řízeních o změnách území vykonává další činnosti dle zákona (např. poskytuje územně plánovací informace, prověřuje aktuálnost ÚPP, …) Jana Kaválková

11 kdo co platí? § 45 náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která rozhodla o pořízení smlouvu s projektantem uzavírá obce, která rozhodla o pořízení náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel náklady na mapové podklady hradí obec, která rozhodna o pořízení, pokud se s ÚÚP nedohodnou jinak pořízení změny územního plánu může být podmíněno úhradou nákladů na zpracování a mapové podklady ze strany navrhovatele Karlovarský kraj poskytuje dotace na územně plánovací činnost obcí (a v roce 2007 také na vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů) Jana Kaválková

12 opatření proti průtahům § 56
je-li při pořizování jiným obecním úřadem překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva, musí pořizovatel povinně předložit návrh dalšího postupu Jana Kaválková

13 co s platnými dokumentacemi?
postupovat dle přechodných ustanovení § 187 odst. 1 a § 188 odst. 1 a 2 ÚPD schválené před – přestanou platit po  pořídit nový ÚP ÚPN SÚ a ÚPN Z - přestanou platit po  pořídit nový ÚP ÚPO a RP schválené po je možné   upravit do souladu s novým stavebním zákonem, a nejpozději do vydat, jinak přestanou platit Jana Kaválková

14 co s rozpracovanými dokumentacemi?
postupovat dle přechodných ustanovení § 188 odst. 3 u územních plánů, regulačních plánů a jejich změn, u kterých bylo zahájeno před pořizování, a které nebyly do schváleny, se nedokončená činnost při pořizování upraví podle nového stavebního zákona a další pořizování a vydání se již řídí novými právními předpisy Jana Kaválková

15 jak pořídit změny „starých“ dokumentací?
postupovat přiměřeně podle nového stavebního zákona § 188 odst. 4 změna se však stále nazývá názvem původní dokumentace Jana Kaválková

16 Jana Kaválková Aš – 5 Cheb – 21 Karlovy Vary – 39 Kraslice – 8
Mariánské Lázně – 14 Ostrov – 14 Sokolov - 30 dosavadní investice kraje do ÚPD obcí – za 5 let 16 mil. (2006 – 5 mil.) + NÁKLADY OBCÍ – obvykle 40 obcí za rok nyní je na území kraje rozpracováno 51 územních plánů + asi 150 změn – je nutné pokračovat plynule v pořizování - pořizovat změny územních plánů dle požadavků obcí - zahájit pořizování u ÚPD – některé musí být hotové do 3 let, jiné do pěti let - zahájit úpravu ÚPO v případě, že v některých správních území trojek bude docházet k nárůstu vracení dotací nebo k ohrožení významných investic vinou pomalé práce pořizovatelů na trojkách, budeme muset navrhnout ZKK nové kritérium pro poskytování dotací – tj. tam, kde nepracují trojky dostanou se obce díky nižšímu bodovému hodnocení na konec seznamu žadatelů o dotaci nemůžeme připustit, aby se finanční prostředky z rozpočtu kraje promrhali to jistě vytvoří silný tlak starostů obcí na trojkovou obec, aby pořizování ÚPD probíhalo v běžných lhůtách Jana Kaválková

17 jak nyní postupovat? kompletace platných i rozpracovaných dokumentací
kontrola činností po schválení rozhodnout o pořizování nových dokumentací – zastupitelstvo obce pořizování - kontrola kvalifikačních požadavků na úřadu usnesení rady obce – žádost o pořízení – poslat na ÚÚP nebo OÚ usnesení zastupitelstva obce – určení spolupracujícího zastupitele kontaktovat pořizovatele a projednat další spolupráci financování výběrové řízení na projektanta - smlouva s projektantem nebo dodatek (nový obsah a forma) - konzultace s pořizovatelem žádost o krajskou dotaci – do konce března metodická pomoc krajský úřad (+ informovat o způsobu pořizování) úřad územního plánování účast na společně organizovaném jednání webové stránky: – konzultační středisko předání podkladů a dokladů pořizovateli – předávací protokol Jana Kaválková

18 děkuji za pozornost kontakty: Ing. arch. Jana Kaválková (zásady územního rozvoje) vedoucí oddělení územního plánování, KÚKK , ORP Aš Bc. Jaromír Trtík, , Ing. Jana Sedlačíková, , ORP ORP Cheb ORP Karlovy Vary, Kraslice, Ostrov Ing. Lenka Burešová, , ORP Mariánské Lázně Ing. Markéta Báčová, , ORP Sokolov Ing. Jana Sedlačíková, , ÚAP Ing. arch. Jaroslav Jelínek, , věřím, že vzájemnou spoluprácí se nám podaří část problémů a starostí odstranit Jana Kaválková


Stáhnout ppt "pro starosty obcí Karlovarského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google