Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budeme tak silní, jak efektivní bude naše spolupráce Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Budeme tak silní, jak efektivní bude naše spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budeme tak silní, jak efektivní bude naše spolupráce Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Budeme tak silní, jak efektivní bude naše spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Budeme tak silní, jak efektivní bude naše spolupráce Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Budeme tak silní, jak efektivní bude naše spolupráce Staré Město, 9. 6. 2015

2 Rok 2015 je rokem definitivního ukončení projektů v rámci ROP Je i rokem ukončení projektů v rámci IOP Díky tomu se radikálním způsobem mění postavení cestovního ruchu v systému dotační politiky na další období – pro cestovní ruch není připraven ani jeden dotační titul Omezené možnosti skýtá: Integrovaný regionální operační program (MMR) Revitalizace kulturních památek Revitalizace a zatraktivnění parků a zahrad u národních kulturních památek Posílení ochrany, uchování, digitalizace, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví Opět (znovu) na začátku

3 Program rozvoje venkova (MZe) Pro podnikatele v agroturistice – podpora agroturistiky Operační program podnikání inovace pro konkurenceschopnost (MPO) Rozvoj podnikatelských záměrů pro začínající podnikatele / Poradenství Operační programy přeshraniční spolupráce Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit Podpora rozvoje infrastruktury a dostupnosti atraktivit CR Koordinace marketingových a propagačních aktivit Udržitelný cestovní ruch, ochrana přírody, podpora biodiverzity Operační program zaměstnanost (MPSV) Rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků, podpora zaměstnanosti mládeže Opět (znovu) na začátku

4 Operační program rybářství (MZe) Podnikatelé v akvakultuře – činnosti související s cestovním ruchem s nabídkou rybaření Operační program životní prostředí (MŽP) Budování a údržba návštěvnické infrastruktury, usměrňování toku návštěvnosti, informovanost veřejnosti o potřebě ochrany ŽP Národní program podpory cestovního ruchu Cíle programu a podprogramu: dosažení růstu podílu CR na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího CR, zachování zaměstnanosti. Podpora tvorby nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu, zpřístupnění atraktivit.

5 Národní program podpory cestovního ruchu 2016 + Uvažované zaměření programu: Podpora CR v regionech (Návrh MMR) Oslovení subjektů RSK a Regionálního Kolegia CR (včetně AK ČR) Definování konkrétních potřeb rozvoje regionů, Vypracování analýzy: zaměření programu, podporovaných aktivit, cílových skupin, indikátorů, atd. Identifikování konkrétních projektových záměrů, Podpora provázanosti aktivit a synergií, (definovat ty záměry, které nejsou podporované z žádného dotačního titulu – IROP, krajský dotační titul atd.) Možnost cílení výzev na financování vybraných opatření uvedených jak v Programech rozvoje CR krajů, tak Regionálních akčních plánech CR. MMR ČR žádalo při návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu navýšení prostředků Programu na 400 mil. Kč v roce 2017 a dalších letech, tyto prostředky by mohly být zacíleny i do více programů.

6 Regionální stálé konference (13) Koordinace rozvojových záměrů na úrovni kraje Zvolí zástupce RSK v Regionálním kolegiu CR Nemá právní subjektivitu, nerozděluje finanční prostředky Regionální kolegium CR (13 + 1) Koordinace rozvoje CR na území kraje nebo oblasti (nemá právní subjektivitu). Je součástí RSK Vytvořen seznam zájmových skupin 5 – 10 členů (samospráva, podnikatelé, NNO, kulturní instituce, ochrana přírody, destinační společnosti) Národní Kolegium CR (poradní orgán ministryně) Koordinovaný rozvoj CR na národní úrovni, podpora nadregionálních projektů. Transformace stávajícího Kolegia: MMR, CzT, 13 zástupců regionálních konferencí, zástupci státní správy, profesní a odborné veřejnosti, další členové dle potřeby Regionální konference a kolegium cestovního ruchu (návrh MMR) odborné veřejnosti, další členové dle potřeby

7 S čím můžeme (ne)počítat? Rozpočet ZK pro CCRVM (provoz a marketingové aktivity) -Rok 2015 na aktivity 2 miliony Kč -Rozpočet na rok 2016 se v těchto týdnech tvoří, nelze odhadnout, kolik prostředků dostaneme. Zatím dle rozpočtového výhledu kraje jsme pod skutečností letošního roku. -CCRVM společně s EKSCM předložili projekt do Central Europe na podporu kulturního turismu (rozhodnutí únor 2016) -CCRVM má připraveny projektové záměry pro Interreg V.a -CCRVM má připraveny projektové záměry směrem ke vzdělávání v cestovním ruchu -Diskutujeme i o dalších možnostech (partnerství v projektech)

8 Pojďme na začátek V roce 2008 byla zpracována Marketingová strategie a marketingová značka Východní Moravy. Již tehdy jsme věděli, že: Po skončení aktivní dotační politiky se musíme v zájmu konkurenceschopnosti regionu podílet na společném marketingu v poměru 80 : 20 procentům. Musíme vybírat aktivity a akce na nichž uplatníme model spolufinancování Musíme si nastavit optimální marketingový komunikační mix Vůči zahraničním trhům budeme vystupovat zejména s použitím PR nástrojů, online marketingu Musíme se umět dohodnout na společném postupu v ediční činnosti (tiskoviny)

9 Nová dynamická orientace CCRVM Iniciační téma: prostřednictvím destinačních managementů / podnětů trhu / trendů = otevírat zajímavá témata Cílem je iniciovat podnikatelské příležitosti bez ambice je zároveň realizovat, to zůstává na subjektech, jejichž náplní práce je právě obchod a realizace projektů. Cílem je také vytvářet velká témata a následně programy a produkty oslovující trhy evropských zemí, které mohou vzniknout jen za podpory CCRVM jako subjektu na úrovni celého regionu Východní Morava (např. CM stezka jako produkt kulturního turismu, Pastevecké stezky apod.) SPOLUPRACUJME! Strategicky plánujme!

10 Cíl ve střednědobém horizontu 4 let CCRVM: plní funkce, ve kterých není zastupitelná (reprezentace navenek, koordinace velkých projektů, podpora jednotlivých atraktivit a subjektů z titulu synergie aktivit) otevírá nová témata, a tím iniciuje zájem zahraničních cestovních kanceláří a jiných organizací, a zejména inspiruje a dává do pohybu zajímavé projekty aktivně podporuje „prodejní místa“ turismu, tedy „Informační centra“, prostřednictvím společných aktivit důsledně rozvíjí webový portál: www.vychodni-morava.cz, jeho funkce a využití pro jednotlivé organizace, subjekty a zejména obce, zajišťuje jeho propagaci

11 Základní podmínkou dlouhodobě úspěšného marketingu je kontinuita. cílové skupiny komunikace zůstávají v platnosti pro další období hlavní marketingové slogany zůstávají v platnosti pro další období celkové vyznění a identita zůstávají beze změny Hlavní marketingové nástroje: web, sociální sítě (obecně online marketing) VELETRHY: veletrhy zůstávají přes jejich určitý útlum nejvýznamnějším místem setkávání odborné i laické veřejnosti a tvoří povědomí o důležitosti a atraktivnosti oblastí a regionů také v novinářské obci, v účasti na nich je CCRVM nezastupitelná. SPOLUPRACUJME! Strategicky plánujme!

12 Co NE a co JISTĚ Ustupujeme od vydávání Mapy zážitků Není v našich finančních možnostech mediálně podporovat formou intenzivních kampaní eventy – jejich podporu zajistíme zejména on-line marketingem, prezentacemi při veletrzích a výstavách Nejsme schopni finančně podpořit vydávání materiálů pro jednotlivé turistické oblasti Jsme připraveni vydávat Turistického průvodce VM, zajistit účast na vybraných veletrzích a výstavách, připravovat studijní cesty pro CK a média, spolupracovat se ZZ CzechTourismu, realizovat MKT kampaně (DCR)

13 CHCEME... Intenzivní spolupráci budeme rozvíjet zejména s TIC, městy, obcemi, destinačními managementy, podnikateli (příprava a realizace PPP projektů) Významně se musí zlepšit spolupráce s kulturními institucemi (VMP, NPÚ, 14|15 BI aj.) a rovněž s návštěvnickými „tahouny“ regionu (Zoo Zlín) Spolupráce bude rozvíjena se sousedními kraji, CzechTourismem, odbornými asociacemi (AHR, ATIC, AOCR), MMR Nezbytné je navázat spolupráci zejména se slovenskými regiony Důležitá je spolupráce s církvemi, maticemi a spolky vzhledem k produktu poutního turismu a CM stezky Chceme sledovat nejnovější trendy v řízení destinace (model St. Gallen)

14 Rekapitulace aneb malé ohlédnutí druh aktivityfinanční objem veletrhy14 650 689,03 kampaně50 950 778,86 kampaně na podporu events8 295 186,00 Webové prezentace a aplikace3 385 247,00 fam a press tripy, prezentace6 460 764,03 tiskoviny29 208 306,00 DVD, filmy, reklamní spoty1 269 019,81 tvorba strategie a značky vč. optimalizace6 509 300,00 tvorba produktů, pasport1 130 000,00 celkem 121 859 290,73

15 Děkuji Vám za pozornost a spolupráci Tel.: 577 043 900 - 905 E-mail: info@vychodni-morava.cz www.vychodni-morava.cz


Stáhnout ppt "Budeme tak silní, jak efektivní bude naše spolupráce Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Budeme tak silní, jak efektivní bude naše spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google