Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana půdy ve světě a v EU Josef Kozák Katedra pedologie a ochrany půd ČZU Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana půdy ve světě a v EU Josef Kozák Katedra pedologie a ochrany půd ČZU Praha."— Transkript prezentace:

1 Ochrana půdy ve světě a v EU Josef Kozák Katedra pedologie a ochrany půd ČZU Praha

2 časopis Nature (2009) tým významných světových vědců: dva z nejdůležitějších problémů vývoje Země: -využití půd, - ochrana před znečištěním ŽP

3 Obyvatel na zemi ………… 6.8. 10 9 (dnes) 1.5 : 6.8 = 0.22 ha /obyvatele Předpoklad v roce 2050 … 9.1. 10 9 obyvatel 1.5 : 9.1 = 0.167 ha / obyvatele

4  celkový úbytek v ČR mezi lety 2002 a 2006 byl 18 393 hektarů..to je 10 ha/den!! (odpovídá ploše 14 fotbalových hřišť) V roce 2010 - 24 ha orné půdy denně

5 Největší progres v ochraně PF SRN – jedná země se zákonem na ochranu veškerých půd USA – historicky problematika eroze, sealing a starých zátěží půd Další významný státy z hlediska ochrany půd Holandsko (staré zátěže), Švýcarsko (celková problematika)

6 SRN  komplexní zákon, v každé legislativní periodě podávána zpráva spolkovému sněmu o progresu v ochraně půd (poslední z r. 2000)  sledovány ekologické, ekonomické, sociální aspekty  řešení integrace právních problémů ochrany půd v relaci k dalším zákonům (zákony: voda, odpady, atmosféra, agrochemikálie, staré zátěže, sanace, hospodaření na půdě – eroze, konverze, územní a stavební plánování atd.)  sjednocování metod zkoumajících stav půdy a ovlivnění ostatních medií přes půdu;  organizace zajišťování zákona: -odborná, - administrativní

7 Veškeré problémy ochrany: využití a zábory (snížit na 1/3)  sledování stavu půdy: průzkum, inventarizace, monitoring, informační systém  degradační procesy: hlavně eroze, při zavádění nových modelů smyvu, akumulace, pohybu sedimentů na souši i do vod – jejich zátěž;  v urbánních prostorech sealing SRN - pokračování

8 Kontaminace půd: Pozaďové hodnoty RP na ZPF i LF závislé na substrátech a jejich problémy při geogenní zátěži (řešení rozpustnosti); pozadí organických persistentních látek s cílem omezení vstupů (imisních, z odpadů) Indikační – zkušební hodnoty vstupu u hl. RP do potravinářských surovin a pícnin s dominantním kriteriem rozpustnosti RP nezávislé na pH, fytotoxicita (pedologie řeší otázky specifiky půd z hlediska vstupů do rostlin) Indikace tolerovaných hodnot přímých vstupů (perorální, inhalační, dermatické) a stanovení sanačních hodnot starých zátěží podle následného využití (dětská hřiště, sportoviště, sídliště, průmyslové areály); cílové hodnty sanací; inventarizace a specifikace starých zátěží (pedologie není účastna – upozorňuje pouze na použití totálních obsahů) SRN - pokračování

9 USA -další vývoj eroze - mapování stavu - modely sedimentů - sealing

10 USA( pokračování) - důsledné řešení starých zátěží - metodologie EPA týkající se odhadu vstupů polutantů do člověka a jeho následků (perorální, inhalační dermatické) - stanovení asanačních hodnot pro uvažované využití (dětská hřiště, sportoviště, sídliště, průmyslové areály) - inventarizace starých zátěží v programu Superfund, prováděná státní – orgány (EPA a jiné státní laboratoře) -veřejně přístupné programy asanací (Internet) na území USA - financování asanací

11 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU, VYTVÁŘEJÍCÍ RÁMEC PRO OCHRANU PŮDY Tématická strategie ochrany půd v rámci 6. Akčního programu identifikace ohrožených území (eroze, dehumifikace, zhutnění, zasolení, sesuvy, kontaminace, sealing) Sjednocení kriterií Vliv sektorových politik na degradaci půdy Stanovení kompetentních orgánů Termíny plnění Instituce:  Institute for Environment and Sustainability Ispra, Itálie  European Environment Agency (EEA) Copenhagen, Denmark

12  Produkce potravin a jiné biomasy  Environmentální interakce: skladování, filtrace, a transformace  Biologické oživení a genetická reserva  Zdroj surovin  Fyzikální a kulturní dědictví pro lidi a lidské činnosti, archiv geologického a archeologického dědictví  Základ pro člověkem vytvořené konstrukce, stavby, dálnice…  Zásobárna uhlíku Funkce půdy

13 Půda je přírodním zdrojem ve veřejném zájmu, který je pod zvyšujícím se environmentálním tlakem a je potřeba jej chránit před degradací pro něj samotný

14 Nepropustné překrývání povrchu Členské státy přijmou vhodná opatření pro omezení nepropustného překrývání povrchu nebo tam, kde nepropustné překrytí povrchu má být provedeno, pro zmírnění jeho účinků, zejména pomocí využití takových technologií výstavby a stavebních výrobků, které umožní zachování co největšího množství těchto funkcí

15 Programy opatření pro boj s erozí, snižováním obsahu organické hmoty, zhutněním, zasolením a sesuvy půdy Pro účely zachování funkcí půdy členské státy na vhodné úrovni vypracují program opatření ve vztahu k ohroženým oblastem identifikovaným v souladu s článkem 6, který bude zahrnovat alespoň cíle snižování rizik, vhodná opatření pro dosažení těchto cílů, časový harmonogram pro realizaci těchto opatření a odhad alokace soukromých nebo veřejných prostředků na financování těchto opatření. - brát v úvahu sociální a ekonomické dopady předpokládaných opatření - provedou zhodnocení dopadů, včetně analýz nákladů a přínosů Program opatření musí být vypracován během sedmi let od [data transpozice] a musí být aplikován nejpozději ve lhůtě osmi let od tohoto data.

16 KONTAMINACE PŮDY Pro účely zachování funkcí půdy uvedených v článku 1(1) přijmou členské státy vhodná a přiměřená opatření pro omezení úmyslného i neúmyslného zavádění nebezpečných látek na půdu nebo do ní, Členská státy v souladu s postupem stanoveným v článku 11 identifikují v rámci svého národního území lokality, kde jsou z důvodů způsobených člověkem prokazatelně přítomné nebezpečné látky Členské státy vypracují národní inventuru kontaminovaných lokalit, dále označovanou "inventura".

17 Půdní typy podle TKSP + automapa

18

19 Jednou z priorit celého procesu: - zvýšit všeobecnou povědomost o problému První kroky EU: European Soil Bureau Network Atlas půd Evropy Letní školy půdního průzkumu a klasifikace půd Zpřístupnění mapy půd Evropy 1:1 000 000 Informační portál www.eusoil.jrc.it

20 ČR  k dispozici KPP, průzkum lesních půd, bonitace  měnící se zákon o ochraně ZPF, nedodržovaný  tendence nepřijímat do zákona důsledky degradace, kontaminace  přesto, že existují průkazné materiály nepodařilo se do zákona prosadit  pozaďové hodnoty (prevence před kontaminací)  indikační hodnoty kritického vstupu kontaminantů do rostlin  kriteria sanační urbánních a průmyslových areálů pouze ve formě právně neplatné vyhlášky  neexistují státem organizovaná inventarizace starých zátěží, takže není možné stanovit ani způsob asanace, trvání (kontrola cílových hodnot) a hlavně náklady


Stáhnout ppt "Ochrana půdy ve světě a v EU Josef Kozák Katedra pedologie a ochrany půd ČZU Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google