Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 25. září 2015 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 25. září 2015 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 25. září 2015 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

2 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Aktuálně  Zpracováván OŠMTS  18.8. 2015 schůzka s MŠMT ke koordinaci DZ krajů a republikového  Do 31.10. 2015 návrh na MŠMT  Veřejné připomínkové řízení od listopadu  Od ledna 2016 ke schválení orgánům LK

3 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Projednávání  Celkem 9 pracovních setkání pro školy a školská zařízení včetně středních škol  1 setkání se pro nedostatečný počet účastníků neuskutečnilo  Organizace žákovského parlamentu (žáci ZŠ a SŠ)  Různý zájem, různý počet účastníků  Opakující se výstupy i protichůdné návrhy

4 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy – mateřské školy  Obavy ze spádovosti, rodiče MŠ volí dle ŠVP  Zvyšující se pohledávky za školné  Vysoké počty dětí ve třídách, využívání výjimky z počtu automaticky  Téma přípravných tříd  Nedostatečná logopedická péče při současné organizaci v MŠ (není prostor pro individuální logopedickou péči)  Administrativní pomoc (velká zátěž pro ředitele MŠ)  Zájmové útvary – prostředkem k profilaci a konkurenceschopnosti MŠ x neubírat z všestrannosti výuky v MŠ

5 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy – základní školy  Přípravná třída (nemá smysl v malých obcích)  Nedostatečná logopedická péče, zhoršující se mluva žáků  Nutná podpora/posílení prvního stupně v souvislosti s integrací  Nesystémovost čerpání prostředků z EU  Časová omezenost rozvojových prostředků  Podpora poradenství (školní psycholog, spec. ped.) + návrh na pedagoga na prvním stupni pro péči o žáky se SVP  Problém odchodu žáků na víceletá gymnázia (i průměrných)  Potřeba možnosti jiného rozložení kapacit družin, v malých obcích jsou nezbytností  Zájmové útvary jsou nutností – konkurenceschopnost, klima školy, pomoc pracujícím rodičům je důležitá!

6 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy – speciální školy a poradenství  Po odkladu vhodná přípravná třída (homogenní skupina) + využití možností v rámci kapacit MŠ  V postupující inkluzi je podpora rizikových skupin obtížnější  Nutná odpovědnost rodičů!  Individualizaci vzdělávání lze zvládnout s dostatkem speciálních pedagogů  U hraničních dětí je vhodné nasměrovat výchovné poradce k ukázání reálných možností žáků  Cestou je vzdělávat běžné pedagogy – koordinovaným systémem  Integrace LMP povede ke snížení náročnosti výuky v ZŠ, není vhodná individuální integrace  „Často je nutné chránit zájmy dítěte před vůlí rodičů“

7 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy – střední školy  Odpovědnost a motivaci žáků k docházce do školy není možné suplovat za rodiče  Hlavní roli v určování oborů musí hrát zaměstnavatelé  U vybraných oborů není vhodná praxe u zaměstnavatelů, u většiny až ve vyšších ročnících  Velmi pozitivně je vnímána podpora víceoborových tříd  Předčasných odchodům ze vzdělávání se dá částečně zabránit prostupností oborů (i směrem dolů!) a podporou AP  Žádoucí jsou obory VOŠ s praxí, či jedinečné (tradiční)  Problémem je zajištění vysoce odborných pedagogů při odpovídajícím finančním ohodnocení  Kapacity přizpůsobovat demografickému vývoji  Nesnižovat kapacity všeobecného vzdělávání, ale zpřísnit limity pro přijetí  Propagace školy je nezbytností

8 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Informace ze schůzky z MŠMT dne 18. 8. 2015  Prioritou vlády je umístit do MŠ každé dítě, které o to má zájem  MŠMT podporuje zájmové vzdělávání, ale kraje si upraví sami dle svých možností  Předpokládá se více terénní práce pro poradenské pracoviště (PPP) – hl. sociální pracovníci  Možností jsou „kontaktní místa poraden“  Připravuje se personální a procedurální standard poraden (rozšíření pracovníků poraden)  Predikce trhu práce – z úrovně republikové k řešení krajům, vychází z dat projektu „Překvap“ ve spolupráci s MPSV  Očekávání predikce zaměstnatelnosti – ověřování soukromou firmou

9 Informace ze schůzky z MŠMT dne 18. 8. 2015 Harmonogram řešení projektu Překvap v roce 2015 červen–červenec 2015 první pracovní seminář (3. 6. 2015) projekce vývoje odvětvové a profesní struktury pracovních míst (projekce poptávky) projekce vývoje kvalifikační struktury pracovní síly (projekce nabídky) návrh vzorové podoby odvětvové studie a profesního profilu srpen–září 2015 pracovní verze studie o vývoji poptávky po kvalifikacích na trhu práce pracovní verze studie o vývoji kvalifikační nabídky pracovní síly pracovní verze obou manuálů pro odvětvové studie a pro profesní profily pracovní návrh metodiky pro Překvap říjen 2015 (konec projektu) poslední sada odvětvových studií (celkem 26) a profesních profilů (celkem 40 oba manuály pro odvětvové studie a pro profesní profily metodika pro Překvap studie o vývoji zaměstnanosti v odvětvích a v profesích studie o vývoji kvalifikační nabídky pracovní síly realizace tří workshopů

10 Informace ze schůzky z MŠMT dne 18. 8. 2015 MŠMT k predikci trhu práce: 1. Model predikce předpokládané zaměstnatelnosti zadáván soukromé společnosti 2. Data vztahující se k problematice sítě oborů a trhu práce budou zpracována a poskytnuta na úrovni ČR 3. Kraje musí vytvořit svůj „klíč“ k predikci a spolupráci s partnery (zástupci zaměstnavatelů) s ohledem na regionální specifika 4. „Možnost využití služeb společnosti k vytvoření krajského modelu předpokládané zaměstnatelnosti v oborech“

11 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Střední školy – cíle 1.Upravovat síť oborů středních škol dle demografického vývoje a požadavků trhu práce 2.Pokračovat v systému společného přijímacího řízení v Libereckém kraji 3.Zvyšovat uplatnitelnost a flexibilitu absolventů na trhu práce 4.Snižovat předčasné odchody ze vzdělávání 5.Zvyšovat praktické dovednosti žáků i pedagogů odpovídající reálnému výrobnímu prostředí 6.Zlepšit kvalitu vzdělávání v oborech nástavbového studia

12 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Střední školy – opatření 1.Zohledňovat vertikální i horizontální prostupnost oborů 2.Stanovovat odpovídající limity úspěšnosti ve vybraných kategoriích vzdělávání při přijímacím řízení na střední školy v Libereckém kraji 3.V rámci ŠVP podporovat měkké dovednosti jako komunikativnost, znalost cizích jazyků, přístup k moderním technologiím 4.Rozšířit pravidelnou spolupráci s partnery při tvorbě oborové nabídky ve vztahu k aktuálním požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce 5.Pracovat na sjednocení dat pro účelné posuzování sítě oborů s potřebami trhu práce mezi odborem školství a sociálními partnery

13 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 6. Nadále podporovat z dostupných zdrojů technické a přírodovědné vzdělávání 7. Pokračovat ve stipendijních programech Libereckého kraje pro vybrané obory H a E 8. Činnosti kariérového poradce a metodika prevence na středních školách více zacílit na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání 9. U oborů s předpokladem nižšího počtu uplatnitelných absolventů na trhu práce podporovat z dostupných zdrojů víceoborové třídy 10. Motivovat ředitele škol k navazování spolupráce se zaměstnavateli za účelem plnění odborné praxe od druhých, případně třetích ročníků středních škol s perspektivou uplatnění absolventů

14 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 11.Podporovat možnosti získávání kvalifikovaných odborníků z praxe pro praktickou výuku na školách, popřípadě realizace DVPP a stáží pedagogů odborného výcviku v reálném prostředí zaměstnavatelů 12. Pokračovat v uzavírání sektorových dohod 13. Nezvyšovat stávající kapacity oborů nástavbového studia 14.Zaměřit se na přijímání žáků do oborů nástavbového studia, průběžného hodnocení a motivaci k dokončení vzdělávání žáků

15 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 VOŠ– cíle a opatření Cíl:  Zachování sítě vyšších odborných škol v kraji Opatření: 1.Podporovat obory vyšších odborných škol, které umožňují oboustrannou prostupnost na vysoké školy 2.V síti vyšších odborných škol upřednostňovat obory technicky zaměřené, obory ojedinělé a prakticky zaměřené 3.V rámci praktické přípravy studentů VOŠ podporovat úzkou spolupráci se zaměstnavateli s možnostmi uplatnění po absolvování VOŠ

16 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 DM – cíle a opatření Cíle: 1.Zajistit dostupnost domovů mládeže 2.Zajistit kvalitu materiálního a kulturního zázemí domovů mládeže Opatření: 1.Optimalizovat kapacity domovů mládeže s ohledem na demografický vývoj a dostupnost 2.Stanovit standardy pro materiální vybavení domovů mládeže 3.Podporovat kulturní a volnočasové aktivity domovů mládeže

17 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Speciální školství – cíle a opatření Cíle: 1.Zavést do praxe škol legislativní změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 2.Vytvářet ve školách všech stupňů i typů podmínky pro individuální přístup a rozvoj všech dětí, žáků a studentů 3.Rozšířit a zkvalitnit péči o nadané žáky Opatření: 1.Ve spolupráci se zřizovateli metodicky vést při zavádění podpůrných opatření do praxe a individuálního přístupu k dětem, žákům a studentům 2.Z dostupných zdrojů primárně podporovat komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků na všech stupních vzdělávání a typech škol v souvislostech nové legislativy

18 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Speciální školství – opatření 3.Podporovat speciální školy pro zdravotně postižené děti a žáky, případně formy skupinové integrace pro žáky, jejichž integrace vzhledem k míře postižení, socializaci a dalším faktorům není prospěšná rozvoji dítěte 4.Podpořit rovnoměrné a efektivní využívání sítě tříd s upraveným vzdělávacím programem s důrazem na skutečné potřeby a dostupnost. 5.Seznamovat pedagogy s důležitostí včasné identifikace nadaných žáků a možnostmi jejich vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu 6.Spolupracovat s NIDV na republikové koncepci vznikajících center péče o nadané žáky

19 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Poradenství – cíle a opatření Cíle: 1.Zavést do školské poradenské praxe legislativní změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 2.Nastavit rovnoměrný poradenský systém co nejbližší klientovi 3.Snižovat předčasné odchody ze vzdělávání Opatření: 1.Primárně podporovat vzdělávání poradenských pracovníků při zavádění legislativních změn vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 2.Hledat možnosti posílení poradenského systému až na úroveň obcí s rozšířenou působností

20 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Poradenství – opatření 3.Podporovat možnosti systematického a dlouhodobého působení pozic školních poradenských pracovišť ve všech jeho funkcích 4.Z úrovně školních poradenských pracovišť se zaměřit na problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání

21 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Ústavní výchova – cíle a opatření Cíl: 1.Přizpůsobit organizaci dětských domovů změnám v legislativě 2.Připravovat děti na odchod z dětských domovů Opatření: 1.V systému ústavní výchovy podporovat funkční pěstounskou péči 2.Pokračovat v koncepci rodinného prostředí organizace dětských domovů 3.Podporovat zřizování cvičných a startovacích bytů 4.Prostřednictvím odborného personálu přizpůsobovat formu péče v dětských domovech s ohledem na vyšší míru pěstounské péče

22 Děkuji za pozornost. Magdalena Zábranská e-mail: magdalena.zabranska@kraj-lbc.czmagdalena.zabranska@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 217


Stáhnout ppt "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 25. září 2015 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google