Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.19 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.19 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.19 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiáluÚčetní uzávěrka a závěrka AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření18. 2. 2014 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účet- nictví u nástavbového studia podnikání. Žákům objasňuje poj- my účetní uzávěrka a závěrka a naznačuje postupy jejich pro- vedení a sestavení závěrečných výkazů. Prezentace obsahuje 18 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Účetní uzávěrka a závěrka Obsah 1.Charakteristika a význam účetní uzávěrky a závěrky 2.Přípravné práce před účetní uzávěrkou 3.Kontrola správnosti účetních zápisů 4.Uzávěrka účtů hlavní knihy 5.Účetní závěrka a její obsah 6.Druhy a rozsah účetní závěrky 7.Výkazy účetní závěrky 8.Povinnosti související s účetní závěrkou 9.Úkoly 10.Zdroje

3 1. Charakteristika a význam účetní uzávěrky a závěrky  Uzavření účetních prací pro dané účetní období.  Věrné zobrazení majetku a zdrojů.  Poskytnutí komplexních informací o ÚJ všem interním a externím uživatelům.  Vyčíslení hospodářského výsledku. Etapy závěrečných prací: 1.Přípravné práce před účetní uzávěrkou 2.Účetní uzávěrka 3.Účetní závěrka

4 2. Přípravné práce před účetní uzávěrkou  Inventarizace majetku a závazků.  Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů.  Zaúčtování dohadných položek.  Tvorba a zúčtování rezerv.  Zaúčtování kurzových rozdílů.  Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám.  Zjištění HV, výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmu.  Výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmu.

5 3. Kontrola správnosti účetních zápisů  Kontrolní soupisky analytických účtů – soupis analytických účtů k syntetickému účtu.  Obratová předvaha – přehled změn stran MD a D (jen formální správnost).

6 4. Uzávěrka účtů hlavní knihy  Uzavření účtů a převedení KZ rozvahových a výsledkových účtů na účty 702 a 710. MD DDD Pasiva 702 Aktiva Převedení KZ pasiv VUD MD DDD Výnosy 710 Náklady Převedení KZ výnosů VUD Převedení KZ aktiv VUD Převedení KZ nákladů VUD ZISK ZTRÁTA

7 5. Účetní závěrka a její obsah  Při dodržení účetních zásad vyčíslení stavů majetku, zdrojů a HV.  Vyvrcholení účetních prací za dané účetní období.  Vychází z účetní uzávěrky, dle které se vypisují povinné a nepovinné výkazy.  Poskytuje věrný obraz hospodaření podniku za minulé účetní období.  Může být vyhotovena ve 3 druzích a 2 formách – záleží na typu ÚJ.

8 6. Druhy a rozsah účetní závěrky Druhy účetní závěrky 1.Řádná účetní závěrka – k rozvahovému dni (31. 12.). 2.Mimořádná účetní závěrka – k mimořádné situaci (rušení ÚJ). 3.Mezitimní účetní závěrka – během účetního období (zvláštní předpisy), neuzavírají se účetní knihy. Rozsah účetní závěrky 1.Plný rozsah – a. s., ÚJ s povinností auditu. 2.Zjednodušený rozsah – ostatní ÚJ.

9 7. Výkazy účetní závěrky PovinnéNepovinné  Rozvaha  Výkaz zisku a ztrát  Přílohy  Přehled o peněžních tocích (výkaz casch flow)  Přehled o změnách vlastního kapitálu Náležitosti výkazů: název ÚJ, místo podnikání, IČO a právní forma, předmět podnikání, rozvahový den a okamžik sestavení účetní závěrky.

10 Rozvaha  Přehled majetku (aktiv) a zdrojů (pasiv) firmy.  Základní zdroj informací.  Aktiva a pasiva jsou rozdělena do skupin – značeny velkými písmeny latinské abecedy (aktiva = A – D, pasiva = A – C).  Skupiny aktiv a pasiv se dělí na podskupiny – značeny římskými číslicemi.  Zjednodušený nebo plný rozsah (viz vyhláška č. 500/2002 Sb.).  Hodnoty se uvádí v tisících Kč; dlouhodobost a krátkodobost se posuzuje podle zůstat- kové doby jejich splatnosti.  Podskupiny se dále dělí – další podskupiny se značí arabskou číslicí (využití jen u plného rozsahu rozvahy).

11 Rozvaha – aktiva  Brutto – aktiva v plné výši neupravené o opravné položky a oprávky.  Korekce – výše opravných položek a oprávek k uvedeným aktivům (znaménko mínus).  Netto – výše aktiv snížená o oprávky a opravné položky. Číslo řádkuNázev položkyBěžné účetní obdobíMinulé období BruttoKorekceNetto 01Aktiva celkem  Minulé období – hodnoty aktiv z předchozího období v netto výši.

12 Rozvaha – pasiva  Rozdělena jen do 2 sloupců – běžné a minulé období. Číslo řádkuNázev položkyBěžné účetní obdobíMinulé účetní období 01Pasiva celkem AKTIVA (NETTO) = PASIVA

13 Výkaz zisku a ztrát  Přehled nákladů a výnosů, informuje o dosaženém hospodářském výsledku.  Sestavuje se ve druhovém a účelovém členění.  Výnosy jsou značeny římskou číslicí, náklady velkými písmeny latinské abecedy; po- drobnější členění – arabské číslice.  Stupňovité členění pro členění na PHV, FHV, MHV, HV z běžné činnosti a HV za účetní období.  Zjednodušený nebo plný rozsah (viz vyhláška č. 500/2002 Sb.).  Hodnoty ve dvou sloupcích – běžné a minulé účetní období.

14 Přílohy  Stanovený obsah.  Popisová forma nebo pomocí tabulek.  Součástí může být casch flow nebo přehled změn ZK.  Obsahuje obecné údaje o ÚJ, informace o zásadách a metodách účetnictví a doplňující informace k rozvaze a výkazu.

15 Casch flow – přehled o peněžních tocích  Podává informace o finančním hospodaření.  Informuje o přírůstku a úbytku peněz a peněžních ekvivalentů.  3 části: provozní, finanční a investiční.  Čerpá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a z účetnictví.

16 8. Povinnosti související s účetní závěrkou 1. Odevzdání účetní závěrky a všech výkazů ve stanovených termínech Termíny pro daňové přiznání daně z příjmu (PO i FO): do 31. 3. následujícího roku po zdaňovacím období – pro ÚJ bez povinnosti auditu nebo bez daňového poradce, do 30. 6. následujícího roku po zdaňovacím období – pro ÚJ s auditem nebo daňovým poradcem, do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období (resp. 6 měsíců) – pro ÚJ, u kterých účet- ní období je hospodářský rok. 2. Schválení účetní závěrky – nejvyšší orgány ÚJ do 6 měsíců po skončení účetního období 3. Sestavení a zveřejnění výroční zprávy

17 Inventarizace, závěrečné operace u zásob, zaúčtování odpisů, kurzových rozdílů, časové rozlišení N a V, zaúčtování rezerv a opravných položek. 1. Vyjmenuj uzávěrkové operace. Přehled změn stran MD a D, umožňuje formální správnost účtování. Akciová společnost sestaví závěrku v plném rozsahu. (Má povinný audit.) −Řádná. −Mimořádná. −Mezitimní. O hospodářském výsledku, jde o přehled nákladů a výnosů za dané účetní období. −Obecné údaje o ÚJ. −Informace o metodách a účetních zásadách. −Doplňující informace k rozvaze a výkazu. Do 31. 3. (resp. 30. 6.) v následujícím účetním období. −Rozvaha. −Výkaz zisku a ztrát. −Přílohy. Velkými písmeny latinské abecedy. 9. Co je to obratová předvaha? 3. Jak jsou označeny aktiva a pasiva v rozvaze? 6. O čem informuje výkaz zisku a ztrát? 8. V jakém rozsahu bude provádět závěrku akciová společnost? 7. Druhy účetní závěrky. 5. Z kterých částí se skládá casch flow? 4. Ke kterému datu je třeba odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu PO a FO? 2. Co je součástí účetní závěrky? 9. Úkoly

18 10. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P.; Klička, V. Maturitní okruhy z účetnictví pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví 2011. 4. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2011. ISBN 978-80-87237-32-8. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.19 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google