Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace staveb, podnikání a finance Management rizika, dokumentační a konfigurační management Vít Hromádka Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace staveb, podnikání a finance Management rizika, dokumentační a konfigurační management Vít Hromádka Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební."— Transkript prezentace:

1 Realizace staveb, podnikání a finance Management rizika, dokumentační a konfigurační management Vít Hromádka Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavební ekonomiky a řízení

2 Management rizika 2 27.9.2016 Investiční projekt Investice obětování jisté současné hodnoty ve prospěch budoucí nejisté vyšší hodnoty Projekt souhrn všech relevantních činností nutný pro vyvolání žádoucího účinku – účelu časově, nákladově a zdrojově determinovaný dostatečně složitý jednorázový, unikátní, neopakovatelný

3 Management rizika 3 27.9.2016 Riziko, druhy rizika Riziko lze charakterizovat např. jako možnost vzniku nežádoucího výsledku události odlišného od výsledku očekávaného Druhy rizika Technicko-technologické hledisko Výrobní riziko Ekonomické riziko Tržní riziko Finanční riziko Legislativní riziko Zásahy vyšší moci Environmentální riziko Politické riziko

4 Management rizika projektů - cíle Realizace projektů s přijatelným rizikem retence rizika investor je připraven vypořádat se s negativními dopady rizika vyhnutí se riziku investor od projektů s určitou mírou rizika odstupuje, může mít negativní dopad na konkurenční postavení snížení rizika oslabení příčin vzniku rizika (prevence) či snižování negativních dopadů rizika (pojištění) Management rizika 4 27.9.2016

5 Management rizika 5 27.9.2016 Management rizika – základní kroky určení faktorů rizika projektu stanovení významnosti faktorů rizika stanovení rizika projektu hodnocení rizika projektu, návrh a přijetí opatření na jeho snížení příprava plánu korekčních opatření

6 Management rizika 6 27.9.2016 Faktory rizika Faktor rizika projektu veličina, jejíž možný budoucí vývoj by mohl pozitivně či negativně ovlivnit úspěšnost projektu či její charakteristiky (HV, kritéria ekonomické efektivnosti, jiná kritéria) Cesty pro usnadnění určení faktorů rizika rozčlenění projektu stanovení oblastí zranitelnosti projektu zpochybňování dosud jistých veličin využití výsledků projektu realizovaných v minulosti

7 Management rizika 7 27.9.2016 Významnost faktorů rizika Expertní hodnocení pravděpodobnost výskytu (velmi malá – zvlášť velká) intenzita negativního vlivu (velmi malá – zvlášť velká) Agregovaný přístup souhrnně se posuzují dopady rizikových faktorů na výsledky projektu a jeho úspěšnost Detailní přístup dopady rizikových faktorů se hodnotí samostatně pro každou charakteristiku úspěšnosti projektu

8 Management rizika 8 27.9.2016 Významnost faktorů rizika Citlivostní analýza zjištění citlivosti ekonomického kritéria (NPV, zisk) na faktorech rizika, které toto kritérium ovlivňují citlivost se měří v procentuelní změně ekonomického kritéria vzniklé v závislosti na jednotkové změně hodnoty faktoru rizika

9 Management rizika 9 27.9.2016 Stanovení rizika projektu Nepřímo pomocí určitých manažerských charakteristik, které ve svém souhrnu poskytují informaci o větší či menší míře rizika projektu  odolnost (robustnost) projektu poloha bodu zvratu a provozní páka bod zvratu z hlediska čisté současné hodnoty míra diverzifikace bod zvratu: kritický bod projektu; hodnota rizikového faktoru ovlivňujícího kritérium, při které projekt dosahuje hraniční hodnoty zvoleného kritéria  flexibilita

10 Poloha bodu zvratu a provozní páka Bod zvratu kritický bod projektu, kterým rozumíme takovou hodnotu určitého rizikového faktoru ovlivňujícího hospodářské výsledky projektu, při které tento projektu dosahuje určité hraniční hodnoty zvoleného ekonomického kritéria kritériem může být  zisk (klasický přístup, kdy hodnotíme rizikové faktory pro dosahování zisku v jednotlivých letech projektu  NPV (přístup, při kterém je nutné respektovat časovou hodnotu peněžních toků v jednotlivých letech projektu Provozní páka: nejčastěji uplatňována ve vztahu objemu výroby a zisku, pak vyjadřuje procentní změnu zisku při změně produkce (prodejů) o jedno procento čím je provozní páka vyšší, tím je projekt citlivější na změnu produkce a tím i rizikovější Management rizika 10 27.9.2016

11 Management rizika 11 27.9.2016 Stanovení rizika projektu V číselné podobě pomocí statistických charakteristik (střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient) východiskem je stanovení pravděpodobnostního rozdělení hodnotícího kritéria projektu (NPV, IRR, zisk apod.)

12 Management rizika 12 27.9.2016 Číselné charakteristiky rizika investičních projektů - scénáře Scénáře scénář lze chápat jako vzájemně konzistentní kombinaci hodnot klíčových rizikových faktorů (jsou založené na věrohodných a konzistentních předpokladech) každý scénář představuje určitý odlišný budoucí vývoj (stav) podnikatelského okolí užitečným nástrojem pro zobrazení scénářů v případě dvou a více rizikových faktorů jsou pravděpodobnostní stromy:  mají podobu grafu (situační uzly, hrany)  uzly reprezentují rizikové faktory, resp. aktivity ovlivněné těmito rizikovými faktory  hrany reprezentují možné hodnoty těchto faktorů pro účely stanovení číselné charakteristiky rizika je nutné pro každý scénář stanovit hodnoty zvoleného ekonomického kritéria a jejich pravděpodobnosti Výnosy Provozní náklady 20 mil. Kč 18 mil. Kč 15 mil. Kč 14 mil. Kč 15 mil. Kč 16 mil. Kč 17 mil. Kč

13 Management rizika 13 27.9.2016 Číselné charakteristiky rizika investičních projektů – Monte-Carlo použití v případě velkého množství rizikových faktorů spojité povahy podstatou je simulace (generování scénářů a propočet hodnotícího kritéria) výstupem je rozdělení pravděpodobnosti kritéria hodnocení postup simulace:  výběr kritéria hodnocení  stanovení závislosti kritéria na ovlivňujících veličinách  určení klíčových faktorů rizika  stanovení rozdělení pravděpodobnosti klíčových faktorů rizika  vlastní proces simulace s využitím programu, v každém simulačním kroku program generuje hodnoty rizikových faktorů – vytvoří scénář a propočte hodnotu kritéria  výstupy v podobě grafické (rozdělení) a číselné (charakteristiky)

14 Management rizika 14 27.9.2016 Ekonomické riziko „Ekonomická rizika zahrnují především nákladová rizika, jež jsou vyvolána růstem cen surovin, materiálů, energií, služeb, resp. dalších nákladových položek. V důsledku těchto rizik může dojít k překročení plánované výše nákladů a nedosažení předpokládaného hospodářského výsledku a tím i ekonomické efektivnosti projektu.“

15 Management rizika 15 27.9.2016 Případová studie Předmět projektu Realizace protipovodňových opatření sloužících k ochraně obce v podobě rekonstrukce a rozšíření tří stávajících rybníků a realizace nového poldru Hodnotící kritérium NPV – čistá současná hodnota ekonomických peněžních tokůnáhodná veličina Vstupní veličiny INinvestiční náklady 6 759 tis. Kčnáhodná veličina PLpotenciální škoda12 585 tis. Kčnáhodná veličina ppravděpodobnost povodně 10 %náhodná veličina PNprovozní náklady 5 % z INnáhodná veličina ndoba trvání provozní fáze 20 letkonstanta rdiskontní sazba 5 %konstanta

16 Management rizika 16 27.9.2016 Stanovení závislosti, výpočet NPV Diskontní sazba5% 01231920 Investiční náklady6 759 Provozní náklady 338 Úspory ze zamezení škod 1 259 NCF-6 759921 DF1,00000,95240,90700,86380,39570,3769 DNCF-6 759877835795364347 KDNCF-6 759-5 882-5 047-4 2524 3664 713

17 Management rizika 17 27.9.2016 Stanovení rizika s využitím M – C Statistické charakteristikyVýsledky simulace Střední hodnota (mean)4713,12 Medián (median)4651,69 Směrodatná odchylka (std. dev.)2514,53 Rozptyl (variance)6 322 891,36 Minimum-3 761,61 Maximum14 780,69 Rozpětí výsledných hodnot (range)18 542,31

18 Konfigurační management Konfigurační management je proces, který má identifikovat jednotlivé položky v systému, kontrolovat změny těchto položek během jejich životního cyklu, zaznamenávat a zobrazovat jejich stav a požadavky na změnu a ověřovat úplnost a správnost těchto položek Management rizika 18 27.9.2016

19 Konfigurační management definování, dokumentování a používání předem daných postupů shromažďování dat pro tvorbu dokumentačních i analytických postupů identifikování položek systému, řízení jejich životního cyklu, vyhodnocování změn a ověřování použitých postupů zabezpečení autorizace při použití položky a při jejich změnách Hlavní výhody používání řízení konfigurací: Víme, z čeho je systém, který je v současné době v provozu, složen. Známe stav a místo uložení každé položky systému. Známe stav každé požadované změny (kdo chtěl změnu, co se má změnit, kdy byl požadavek vznesen, jak má být požadavek zpracován, v jaké fázi se nachází zpracování tohoto požadavku). Management rizika 19 27.9.2016

20 Děkuji za pozornost. Vít Hromádka


Stáhnout ppt "Realizace staveb, podnikání a finance Management rizika, dokumentační a konfigurační management Vít Hromádka Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební."

Podobné prezentace


Reklamy Google