Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

+ Programové období 2014-2020 z hlediska MAS, obcí, církví a církevních organizací Programové období 2014-2020 z hlediska MAS, obcí, církví a církevních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "+ Programové období 2014-2020 z hlediska MAS, obcí, církví a církevních organizací Programové období 2014-2020 z hlediska MAS, obcí, církví a církevních."— Transkript prezentace:

1 + Programové období 2014-2020 z hlediska MAS, obcí, církví a církevních organizací Programové období 2014-2020 z hlediska MAS, obcí, církví a církevních organizací Ing. Marek Jetmar, Ph.D. 23.6.2015

2 + STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Finální fáze vyjednávání programového období 2014-2020 a programů - řídicí orgány vyjednávají s EK o konečné podobě operačních programů Schválení OP květen - červen 2015 ŘO OP připravily indikativní harmonogramy výzev spuštění výzev pro individuální projekty -> začátek čerpání Předpokládaný termín výzev pro obce duben reálně červen roku 2015 Příprava implementačních dokumentů a příruček Příprava znění výzev Příprava informačního systému 2

3 + Struktura nových OP Programy 2007-2013Programy 2014-2020 OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanostOP Zaměstnanost OP Technická pomoc Program rozvoje venkova OP Rybářství Integrovaný operační program Integrovaný regionální operační program ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava ROP Střední Čechy ROP Jihovýchod ROP Jihozápad OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha pól růstu OP Praha Adaptabilita 3

4 + Alokace nových Operačních Programů 4 Dohoda o partnerství garantuje pro ČR celkem 600 mld. Kč

5 + Mo ž nosti č erpání financí v období 2014 – 2020 - prost ř ednictvím MAS a - pro církevní organizace PRV IROP OP Z OP VVV 5

6 + Mo ž nosti č erpání financí v období 2014 – 2020 Role MAS PRV – unikátní mechanismus, rozd ě luji prost ř edky, všechny MAS IROP – alternativní mechanismus k intervencím Ř O, rozd ě luji prost ř edky, všechny MAS OPZ - IROP – alternativní mechanismus k intervencím Ř O, rozd ě luji prost ř edky, vybrané MAS OP VVV – podp ů rná č innost v oblasti vzd ě lávání 6

7 + Program rozvoje venkova Priorita 1 – Podpora p ř edávání znalostí a inovací v zem ě d ě lství, lesnictví Priorita 2 – Zvýšení ž ivotaschopnosti a konkurenceschopnosti zem ě d ě lství Priorita 3 – Podpora organizace potravinového ř et ě zce Priorita 4 – Obnova, zachování a zlepšení ekosystém ů vzta ž ených k zem ě d ě lství a lesnictví Priorita 5 – Podpora ú č inného vyu ž ívání zdroj ů Priorita 6 – Podpora sociálního za č le ň ování, sni ž ování chudoby a hospodá ř ského rozvoje 7

8 + Program rozvoje venkova se za m ěř ením na MAS Priorita 6 – Podpora sociálního za č le ň ování, sni ž ování chudoby a hospodá ř ského rozvoje (CLLD – metoda Leader, MAS) Opat ř ení: Investice do nezem ě d ě lských č inností (19 1. b), cílem je usnadnit diverzifikaci do nezem ě d ě lských č inností a stimulovat tak vytvá ř ení pracovních míst, Budou podporovány stavební a technologické investice v zem ě d ě lských podnicích, aby tak byl zajišt ě n nový zdroj p ř íjm ů z nezem ě d ě lských č inností Podpora má vedle ekonomických p ř ínos ů pro p ř íjemce dotace ř adu dalších pozitivních faktor ů pro venkov - umo žň uje udr ž et pracovní místa a vytvá ř et nové pracovní p ř íle ž itosti i pro nekvalifikované pracovní síly, napomáhá udr ž et zdroje i posílit ekonomický potenciál v regionu a v neposlední ř ad ě p ř ispívá k zachování nebo rozvoji slu ž eb na venkov ě, a tím ke stabilizaci venkovských oblastí. 8

9 + IROP se zam ěř ením na MAS 9 PO4 Komunitn ě vedený místní rozvoj SC 4.1 – Posílení komunitn ě vedeného místního rozvoje za ú č elem zvýšení kvality ž ivota ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. SC 4.2 – Posílení kapacit komunitn ě vedeného místního rozvoje na ú č elem zlepšení ř ídících a administrativních schopnosti MAS

10 + IROP se zam ěř ením na MAS 10 Prost ř ednictví specifického cíle 4.1 budou podporovány aktivity identifikované ve schválených strategiích komunitn ě vedeného místního rozvoje, které jsou v souladu s následujícími specifickými cíli: SC 1.2 Zvýšení podílu udr ž itelných forem dopravy SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti slu ž eb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních slu ž eb a pé č e o zdraví SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzd ě lávání a celo ž ivotní u č ení SC 3.1 Zefektivn ě ní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a p ř írodního d ě dictví SC 3.3 Podpora po ř izování a uplat ň ování dokument ů územního rozvoje.

11 + IROP se zam ěř ením na církevní organizace Církve a církevní organizace: u n ě kterých SC explicitn ě uvedeni, jinde pokud jsou poskytovateli slu ž eb, z ř izovateli PO2 Zkvalitn ě ní ve ř ejných slu ž eb a podmínek ž ivota pro obyvatele region ů SC 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti slu ž eb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních slu ž eb a pé č e o zdraví (NNO, subjekty poskytující ve ř ejnou slu ž bu v oblasti zdravotní pé č e podle zákona č. 372/2011 anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zn ě ních) 11

12 + OP Z se zam ěř ením na MAS PO2 Sociální za č le ň ování a boj s chudobou IP 2.3 SC1 Zvýšit zapojení lokálních aktér ů do ř ešení problém ů nezam ě stnanosti a sociálního za č le ň ování ve venkovských oblastech - Podpora vytvá ř ení nových pracovních míst na lokální úrovni; - Podpora spolupráce aktér ů na místní úrovni p ř i ř ešení lokální nezam ě stnanosti, zjiš ť ování pot ř eb lokálních zam ě stnavatel ů ; - Podpora a vytvá ř ení podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podnik ů ; - Vzd ě lávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zam ě stnanosti a poradenství pro získání zam ě stnání; - Podpora sociálního za č le ň ování osob sociáln ě vylou č ených č i sociálním vylou č ením ohro ž ených prost ř ednictvím aktivit zam ěř ených na prevenci sociálního vylou č ení osob, slu ž eb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; - Vznik a rozvoj specifických nástroj ů k prevenci a ř ešení problém ů v sociáln ě vylou č ených lokalitách (zohled ň ující rovn ěž kriminalitu a ve ř ejný po ř ádek) s vyu ž itím znalosti lokálního prost ř edí; - Podpora prorodinných opat ř ení obcí a dalších aktér ů na místní úrovni. 12

13 + OP Z se zam ěř ením na církevní organizace I. Církevní organizace zpravidla nejsou p ř ímo uvedené (NNO), ale pokud plní úlohu poskytovatel ů slu ž eb mohou č erpat dotace PO1 Podpora zam ě stnanosti a adaptability pracovní síly IP 1.1. SC Zvýšit zam ě stnanost podpo ř ených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalifikovaných a znevýhodn ě ných IP 1.2 SC Sní ž it rozdíly v postavení ž en a mu žů na trhu práce 13

14 + OP Z se zam ěř ením na církevní organizace II. PO2 Sociální za č le ň ování a boj s chudobou IP 2.1 SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohro ž ených sociálním vylou č ením nebo sociáln ě vylou č ených ve spole č nosti a na trhu práce SC2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky IP 2.2 SC1 Zvýšit kvalitu a udr ž itelnost systému sociálních slu ž eb, slu ž eb pro rodiny a d ě ti a dalších navazujících slu ž eb podporujících sociální za č le ň ování SC2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních slu ž eb a umo ž nit p ř esun t ěž išt ě psychiatrické pé č e do komunity PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce SC 1 Zvýšit kvalitu a kvantitu vyu ž ívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ 14

15 + OP VVV Vzhledem k charakteru OP VVV nep ř edpokládá Ř O p ř ímé vyu ž ití integrovaného nástroje CLLD, nicmén ě Místní ak č ní skupiny (MAS) budou vyu ž ity jako prost ř edek pro zvyšování absorp č ní kapacity a zajišt ě ní monitoringu specifických problém ů daného území. Koordina č ní role MAS p ř i realizaci intervencí ve prosp ě ch rozvoje venkova vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Hlubší znalost místních problém ů, dovednost zacílení na specifické problémy v míst ě p ů sobnosti MAS jsou výhody, které budou vyu ž ity v rámci implementace OP VVV. Na základ ě dohody Ř O s MMR-NOK a Národní sítí Místních ak č ních skupin (NS MAS) je hlavní úkol MAS spat ř ován v jejich práci s územím - práce s ž adateli, komunikace v území p ů sobnosti MAS, informa č ní podpora MŠ, ZŠ a jejich z ř izovatel ů, navazování spolupráce s územními aktéry p ř i tvorb ě MAP. 15

16 + OP VVV – intervence vyu ž itelné církevními organizacemi IP 3.1SC 1 Zvýšení kvality p ř edškolního vzd ě lávání v č etn ě usnadn ě ní p ř echodu d ě tí na ZŠ a ZŠ SC 2 Zlepšení kvality vzd ě lávání a výsledk ů ž ák ů v klí č ových kompetencích SC 3 Rozvoj systému strategického ř ízení a hodnocení kvality ve vzd ě lávání SC 4 Zkvalitn ě ní p ř ípravy budoucích a za č ínajících pedagogických pracovník ů SC 5 Zvýšení kvality vzd ě lávání a odborné p ř ípravy v č etn ě posílení jejich relevance pro trh práce IP 3.2SC 1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzd ě lávání IP 3.3SC 2 Sociální integrace d ě tí a ž ák ů v č etn ě za č le ň ování romských d ě tí do vzd ě lávání 16

17 + Program obnovy a rozvoje venkova (MMR) Dota č ní titul č. 1 – Podpora vít ě z ů sout ěž e Vesnice roku Budou podporovány akce zam ěř ené na: obnovu a údr ž bu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a ob č anské vybavenosti (nap ř. radnice, školy, p ř edškolní za ř ízení, kulturní za ř ízení, hasi č ské zbrojnice, sakrální stavby, h ř bitovy, drobné stavby), komplexní úpravu ve ř ejných prostranství, obnovu a z ř izování ve ř ejné zelen ě, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a ve ř ejného osv ě tlení, p ř ípravu a realizaci propaga č ních materiál ů obce a prezentace obce v souvislosti s umíst ě ním v sout ěž i Vesnice roku. 17

18 + Program obnovy a rozvoje venkova (MMR) Dota č ní titul č. 2 – Podpora zapojení d ě tí a mláde ž e do komunitního ž ivota v obci Budou podporovány akce s výstupy slou ž ícími p ř evá ž n ě d ě tem a mláde ž i, na jejich ž výb ě ru a p ř íprav ě (resp. realizaci) se d ě ti a mláde ž prokazateln ě podílely (resp. budou podílet), a které jsou zam ěř ené na: obnovu a údr ž bu venkovské zástavby a ob č anské vybavenosti (nap ř. školy, p ř edškolní za ř ízení, kulturní za ř ízení), úpravu ve ř ejných prostranství, obnovu a z ř izování ve ř ejné zelen ě, rekonstrukci nebo vybudování za ř ízení pro volno č asové aktivity (h ř išt ě, klubovny, cyklostezky, brusla ř ské dráhy, nau č né stezky apod.). Obec do 3000 obyvatel (v č etn ě ) k datu 31. 12. 2014, nikoli nap ř. obcí z ř ízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Svazek obcí 1), který je registrován v souladu se zákonem o obcích 2), a to pouze v p ř ípad ě, ž e ž adatelem nem ůž e být jedna obec, proto ž e akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument 18

19 + Program obnovy a rozvoje venkova (MMR) 4.3 Dota č ní titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnov ě a rozvoji venkova Budou podporovány akce nadregionálního významu zam ěř ené na: prezentaci úsp ě šných projekt ů zam ěř ených na obnovu a rozvoj venkova, vým ě nu zkušeností p ř i p ř íprav ě projekt ů zam ěř ených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného vzd ě lávání zástupc ů obcí zam ěř eného na obnovu a rozvoj venkova. Obec do 3000 obyvatel (v č etn ě ) k datu 31. 12. 2014, nikoli nap ř. obcí z ř ízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 19

20 + Program obnovy a rozvoje venkova (MMR) 4.4 Dota č ní titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Budou podporovány akce zam ěř ené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: P ř íloha č. 1 RM č. 77/2015 Č. j.: MMR - 17617/2015-52 3 kaple, kapli č ka, socha, bo ž í muka, k ř í ž, smír č í k ř í ž, úprava nejbli ž šího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. Obec do 3000 obyvatel (v č etn ě ) k datu 31. 12. 2014 (nikoli nap ř. obcí z ř ízená právnická osoba). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v p ř ípad ě, ž e ž adatelem nem ůž e být jedna obec, proto ž e akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 20

21 + Program obnovy a rozvoje venkova (MMR) Termín ukon č ení p ř íjmu ž ádostí je 25. č ervna 2015. Pro dota č ní titul č. 1Dotace je poskytována a ž do výše 80 % skute č n ě vynalo ž ených uznatelných náklad ů akce. Pro dota č ní titul č. 2: Dotace je poskytována a ž do výše 70 % skute č n ě vynalo ž ených uznatelných náklad ů akce. Dolní limit dotace na jednu akci č iní 50 tis. K č. Horní limit dotace na jednu akci č iní 400 tis. K č. Pro dota č ní titul č. 3: Dotace je poskytována a ž do výše 70 % skute č n ě vynalo ž ených uznatelných náklad ů akce. Horní limit dotace na jednu akci č iní 200 tis. K č. Pro dota č ní titul č. 4: Dotace je poskytována a ž do výše 70 % skute č n ě vynalo ž ených uznatelných náklad ů akce. Dolní limit dotace na jednu akci č iní 50 tis. K č. Horní limit dotace na jednu akci č iní 300 tis. K č. 21

22 + Program obnovy a rozvoje venkova (MMR) 4.3 Dota č ní titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnov ě a rozvoji venkova Budou podporovány akce nadregionálního významu zam ěř ené na: prezentaci úsp ě šných projekt ů zam ěř ených na obnovu a rozvoj venkova, vým ě nu zkušeností p ř i p ř íprav ě projekt ů zam ěř ených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného vzd ě lávání zástupc ů obcí zam ěř eného na obnovu a rozvoj venkova. 4.4 Dota č ní titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Budou podporovány akce zam ěř ené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: P ř íloha č. 1 RM č. 77/2015 Č. j.: MMR - 17617/2015-52 3 kaple, kapli č ka, socha, bo ž í muka, k ř í ž, smír č í k ř í ž, úprava nejbli ž šího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. 22

23 + Kontakt Děkuji za pozornost Ing. Marek Jetmar, Ph.D jetmar.marek@seznam.cz 23


Stáhnout ppt "+ Programové období 2014-2020 z hlediska MAS, obcí, církví a církevních organizací Programové období 2014-2020 z hlediska MAS, obcí, církví a církevních."

Podobné prezentace


Reklamy Google