Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav legislativy OH a plnění Programu předcházení vzniku odpadů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference „Předcházení vzniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav legislativy OH a plnění Programu předcházení vzniku odpadů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference „Předcházení vzniku."— Transkript prezentace:

1 Stav legislativy OH a plnění Programu předcházení vzniku odpadů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference „Předcházení vzniku odpadů“, 6. – 7. října 2015 Praha

2 Obsah Legislativa odpadů 2015 Nové zákony pro odpadové hospodářství Odpady v datech Plán odpadového hospodářství Program předcházení vzniku odpadů Implementace Programu předcházení Co dál v odpadech

3 Legislativa odpadů 2015 Zákon č. 223/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – účinnost 1. října 2015 (s výjimkou některých bodů). Nově doplněna definice § 4, odst. 1 - f) předcházení vzniku odpadu - opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují 1. množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků, 2. nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví, nebo 3. obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

4 Legislativa odpadů 2015 Zákon č. 223/2015 Sb. Rozvedení § 9a, který se týká hierarchie nakládání s odpady. Nový § 41a - Program předcházení vzniku odpadů: zpracování, vymezení obsahu, vyhodnocení a zveřejňování.

5 Legislativa odpadů 2015 Vyhláška č. 27/2015 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která změnila pravidla výkupu kovových odpadů od 1. 3. 2015. Vyhláška č. 212/2015 Sb. ze dne 31. července 2015, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, kterou se mění příloha č. 3, Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů. Vyhláška č. 248/2015 Sb. ze dne 23. září 2015 o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik. Sdělení č. 7/2015 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, týkající se změny překladu BC-11/6 u vybraných kódů odpadů.

6 Legislativa odpadů 2015 - MPŘ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů – MPŘ do 7. 10. 2015. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) – MPŘ do 16. 10. 2015.

7 Legislativa odpadů 2015 – připraveno do MPŘ + v přípravě Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Připravuje se Změny vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Vyhláška k vymezení odpadů použitelných na technické zabezpečení skládek. Vyhláška k vymezení odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky.

8 Nové zákony pro OH Příprava dvou nových zákonů: Zákon o odpadech. Zákon o výrobcích s ukončenou životností. Usnesení vlády ČR ze dne 18. 5. 2015 č. 368 k věcnému záměru zákona o odpadech, kterým vláda schválila věcný záměr zákona o odpadech. Usnesení vlády ČR ze dne 13. 5. 2015 č. 347 k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností, kterým vláda schválila tento věcný záměr. Příprava paragrafových znění obou zákonů.

9 ODPADY V DATECH – 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 30,46 mil. tun ostatní odpady 1,56 mil. tun nebezpečné odpady 79,5 % materiálově využito 3,5 % energeticky využito 10,3 % skládkováno bez využití

10 ODPADY V DATECH – 2014 KOMUNÁLNÍ ODPADY 17 % z celkového množství odpadu v ČR 506 kg na občana ČR 34,8 % materiálově využito (2013 - 30,2 %) 11,8 % energeticky využito (2013 – 11,9 %) 48,3 % skládkováno bez využití (2013 – 52,2 %)

11 Plán odpadového hospodářství 2015 - 2024 Nový POH ČR schválen vládou 22. 12. 2014 (1080/2014). Závazná část POH ČR - nařízení vlády č. 352/2014 Sb. http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty Strategické cíle pro období 2015 - 2024: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

12

13 Program předcházení vzniku odpadů Povinně zpracováván podle směrnice o odpadech. Zohledněn ve schváleném Plánu odpadového hospodářství ČR. Schválen vládou – 27. 10. 2014 http://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu

14

15 Hlavní cíl Programu prevence Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

16 Program předcházení vzniku odpadů ČR (Program) Analytická část: Strategický a legislativní rámec, Výchozí situace v naplňování opatření a kroků souvisejících s problematikou předcházení vzniku odpadů, Základní analýza situace u vybraných toků odpadů. Návrhová část: Cíle (1 hlavní, 13 dílčích) Opatření k naplnění cílů, Indikátory.

17 Sledované toky odpadů v Programu Komunální odpad, Biologicky rozložitelný odpad, Odpad z potravin/ potraviny, Odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových směrnic (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou životností), Stavební odpady/stavební materiály, Textilní odpad/textil k opětovnému použití.

18 Implementace Programu Plány odpadového hospodářství krajů – musí obsahovat část k předcházení vzniku odpadů. Národní program Životní prostředí (https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/807/16209/detail/narodni- program-zivotni-prostredi/)https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/807/16209/detail/narodni- program-zivotni-prostredi/ Podoblast 1 – Předcházení vzniku odpadů, včetně plánování koncepcí a analýz. Program na podporu projektů NNO (12. října 2015 - http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2016). http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2016

19 Implementace Programu Projekty TA ČR Programy Beta, Omega Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR (GreenSolution – realizováno). Informační podpora pro realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR (Probíhá posouzení žádostí na TA ČR). Plýtvání potravinami v domácnostech a návrhy opatření pro jeho snižování (TC AV, Sociologický ústav AV ČR). Prevence pro efektivní odpadové hospodářství územních samosprávných celků (VÚV T.G.M., v.v.i., PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.).

20 Implementace Programu Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 Nový OPŽP 2014 – 2020 – www.opzp.czwww.opzp.cz Prioritní osa 3: SC 3.1 – „Prevence vzniku odpadů“ SC 3.2 – „Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů“ SC 3.3 – „Rekultivovat staré skládky“ SC 3.4 - „Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže“ SC 3.5 - „Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení“

21 Rozložení alokace PO3

22 Implementace Programu Podpora z TA OP ŽP Stanovení kritérií pro realizaci míst předcházení vzniku komunálních odpadů. Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů. Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 – 2020.

23 Implementace Programu Resorty Ministerstvo financí - Informace Generálního finančního ředitelství k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank (prosinec 2014). Ministerstvo průmyslu a obchodu – Politika druhotných surovin (září 2014). Ministerstvo zemědělství – dotační titul pro Potravinové banky, Národní akční plán proti plýtvání potravinami, příprava novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách (právní úprava předávání přebytků potravin)

24 Evropský parlament Co dál v odpadech: PREVENCE A OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. jan.marsak@mzp.cz


Stáhnout ppt "Stav legislativy OH a plnění Programu předcházení vzniku odpadů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference „Předcházení vzniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google