Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR Marie Vorlíčková odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR Marie Vorlíčková odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Projekt Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR Marie Vorlíčková odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí NÁRODNÍ KONFERENCE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ Praha, 6. října 2015

2 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAMU  CÍLE  1 hlavní cíl  13 dílčích cílů  OPATŘENÍ  26 opatření  INDIKÁTORY

3 DÍLČÍ CÍL PROGRAMU 13  Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programů předcházení vzniku odpadů a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních opatření a cílů. Cíl: krátkodobý (2016).

4 OPATŘENÍ Č. 14 Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo.

5 IMPLEMENTACE CÍLE 13 Projekt TA ČR Beta TB940MZP002 „Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ listopad 2014 – duben 2015 Zadavatel: Technologická agentura ČR Garant: MŽP

6 PROGRAM TA ČR BETA  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy.  Resort předkládá TAČR návrhy výzkumných potřeb.  Každý návrh výzkumné potřeby je hodnocen nejméně dvěma odbornými posudky nezávislých oponentů.  Při výběru nabídek k vyhlášeným veřejným zakázkám postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

7 PROGRAM TA ČR BETA Zpracovatel: GREEN Solution s.r.o. Členové řešitelského týmu: Ing. David Hrabina, Ing. Jan Pavlíček, Ing. Zdenka Kotoulová, Ing. Josef Durdil, CSc.,Ing. Pavel Vejnar, CSc., Ing. Terezie Pačesová Přebírající: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Zpravodaj: Ing. Martina Šobíšková Odborný gestor: Ing. Marie Vorlíčková,CSc. Oponentní posudky k předloženým metodikám: Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Ing. Libuše Benešová, CSc.

8 VÝSTUPY PROJEKTU  Metodika postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku odpadů pro ČR včetně dopracování již navržených indikátorů.  Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin.  Metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování produkce BRO.  Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.

9 INDIKÁTORY SLEDUJÍ PŘEDEVŠÍM TŘI ZÁKLADNÍ CÍLE  Zjistit neplnění opatření na snižování produkce odpadů a poskytnout pomoc při návrhu opatření k zajištění nápravy (zlepšení),  Zajistit pomoc při formulaci opatření k zajištění cílů,  Sledovat účinnost prevence a její vývoj pro vybrané toky.

10 INDIKÁTORY ZPRACOVÁNY DLE JEDNOTNÉ STRUKTURY  Definice  Parametry -Typ indikátoru -Zdroj dat -Hodnocení indikátoru  Katalogová čísla odpadů dle Katalogu odpadů (v případě indikátorů pro odpady)  Metodika výpočtu  Porovnávací základ (co je cílem)  Přílohy (v případě nových formulářů a ad hoc šetření)

11 METODIKA PRO KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ PROGRAMU PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ ČR  Navržena soustava indikátorů včetně dopracování již navržených indikátorů.  Indikátory jsou členěny do následujících skupin: -hlavní (11+doplněno 7), -doplňkové (15), -pomocné– navrženy nově oproti Programu +5.

12 PŮVODNÍ INDIKÁTORY I.1 SKO Celková produkce směsného komunálního odpadu I.1 PAP Celková produkce oddělně sebraných odpadů papíru z obcí I.1 SKLO Celková produkce oddělně sebraných odpadů skla z obcí I.1 PLAST Celková produkce oddělně sebraných odpadů plastů z obcí I.1 KOV Celková produkce oddělně sebraných odpadů kovů z obcí

13 PŮVODNÍ INDIKÁTORY I.1 BRO Celková produkce všech odpadů BRO I.1 BRKO Celková produkce všech odpadů BRKO I.1 DMI Celková produkce odpadů k domácímu materiálovému vstupu I.1 DS Množství druhotných surovin využitých ve výrobě I.1 TEX Množství odděleně sebraného použitého textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků I.1 POTR Množství odevzdaných potravin k dalšímu užívání

14 METODIKA STANOVENÍ MNOŽSTVÍ A SKLADBY BIOLOGICKÉHO ODPADU v SKO Z DOMÁCNOSTÍ  Specifická metodika pro zajištění monitoringu, vzorkování a analýzy skladby biologického odpadu ve směsném komunálním odpadu z domácností.  Monitoring látkové analýzy směsného komunálního odpadu probíhá formou terénního vzorkování ve vybraných charakteristických lokalitách ČR.

15 METODIKA STANOVENÍ MNOŽSTVÍ A SKLADBY BIOLOGICKÉHO ODPADU v SKO Z DOMÁCNOSTÍ  Doporučuje se provádět odběr vzorků a zjišťování stanovených charakteristik komunálního odpadu jedenkrát za 3 měsíce (čtvrtletně) po dobu minimálně 1 roku.  Rozbory komunálních odpadů by měly být prováděny opakovaně optimálně po 3-5 letech, aby byly zachyceny změny v ekonomické síle původců, v jejich sociálním složení, v životním stylu apod.

16 „Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin“ Stanovuje  Indikátory vázané na prevenci v oblasti sektorů výroby, zpracování, distribuce a prodeje  Indikátory vázané na sektor domácností

17 INDIKÁTORY - POTRAVINY I.1 POTR Množství odevzdaných potravin k dalšímu užívání I.2 POTRNACE-A Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru rostlinné a živočišné výroby I.3 POTRNACE-C Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru zpracování potravin I.4 POTRNACE-G Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru maloobchod/velkoobchod I.5 POTRNACE-I Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru ubytování, stravování a pohostinství

18 INDIKÁTORY – POTRAVINY I.6 POTR Podíl zamezitelných odpadů potravin ve směsném komunálním odpadu K výpočtu je nutné mít k dispozici rozbor SKO I.7 POTR Množství zamezitelných odpadů potravin ve směsném komunálním odpadu z obcí

19 METODICKÝ NÁVOD PRO BILANCI KOMPOSTOVANÝCH MATERIÁLŮ V RÁMCI DOMÁCÍHO A KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ Hlavní I. 2 DOMKOM Množství biologického materiálu zpracované při domácím kompostování Pomocné I.1 DOMKOM Počet domácích kompostérů v obcích I. 3 DOMKOM Podíl kompostérů na celkovém počtu rodinných domů I.1 KOMKOM Počet komunitních kompostáren podpořených z veřejných zdrojů

20 METODIKA PRO KVALIFIKOVANÉ A KVANTIFIKOVANÉ HODNOCENÍ PRODUKCE TEXTILU A ODĚVŮ Navržené hlavní indikátory I.1 TEX Množství zpětně odebraného textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků. Ad hoc šetření u subjektů provádějících sběr použitého textilu mimo režim odpadů. Rozsah sbíraných dat je stanoven formulářem „Zpráva o sběru použitého textilu“. Sběrové humanitární akce. I.2 TEX Množství sebraného použitého textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků předaných k opětovnému použití. Ad hoc šetření u subjektů provádějících sběr použitého textilu. Respondenty jsou vybrané organizace zajišťující sběr použitého textilu.

21 METODIKA PRO KVALIFIKOVANÉ A KVANTIFIKOVANÉ HODNOCENÍ PRODUKCE TEXTILU A ODĚVŮ Pomocný indikátor I.3 TEX Množství textilu uvedené na trh v ČR ČSÚ – položky z klasifikace CZ-PRODCOM a položky z bilance zahraničního obchodu dle klasifikace Kombinované nomenklatury KN

22 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. marie.vorlickova @mzp.cz


Stáhnout ppt "Projekt Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR Marie Vorlíčková odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google