Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh nařízení EP a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice č. 67/548/EHS a nařízení ES č. 1907/2006 Návrh nařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh nařízení EP a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice č. 67/548/EHS a nařízení ES č. 1907/2006 Návrh nařízení."— Transkript prezentace:

1 Návrh nařízení EP a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice č. 67/548/EHS a nařízení ES č. 1907/2006 Návrh nařízení EP a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice č. 67/548/EHS a nařízení ES č. 1907/2006 The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GHS Ústí nad Labem 3/2008Ing. Jaromír Vachta

2 Cíle a principy GHS Odkaz na „com (2007) 355 final“ Jedná se vlastně o zavedení mezinárodního informačního systému o nebezpečných vlastnostech CHLP Jednotná klasifikace a označování Zapojit do systému i země mimo Evropu Snížit požadavky na opakované zkoušení a hodnocení Podpořit mezinárodní obchod s CHLP vycházející z dohodnutých postupů Posílit tím i celosvětovou ochranu zdraví a ŽP Vazbu na REACH Předpokládaná platnost – pro látky od 1.12.2010, pro přípravky od 1.6.2015

3 Historie GHS 1992 – UN - konference pro ŽP a rozvoj založila mimo jiné program Harmonizace klasifikace a označování chemických látek XII. 2002 – UN - komise expertů formalizuje první znění GHS XII. 2004 – revidované znění GHS 2005 - doplňky 11.2006 – internetová diskuse Obecný závazek EU na zavedení GHS do konce roku 2008 formou Nařízení

4 Proč GHS Substance - oral toxicity LD50 = 257 mg/kg Transport liquid: slightly toxic; solid: not classified EU Harmful (St Andrew’s Cross) US Toxic CanadaToxic Australia Harmful India Non-toxic Japan Toxic Malaysia Harmful Thailand Harmful New Zealand Hazardous China Not Dangerous

5 Aplikace GHS Přechodné období –3 - 4 roky od vstupu REACH (cca 8 roků u CHP) –cca 5 - 8 roků souběžně obě klasifikace –možnost používat nové značení ihned –Na konci přechodného období zrušeny směrnice 67/548/EHS a 1999/45/EHS

6 Obsah GHS 39 kapitol, 8 příloh Nový systém definice tříd nebezpečnosti, klasifikace a jejího vyjadřování Obecná pravidla identifikace nebezpečnosti, hodnocení nebezpečnosti a klasifikace Harmonizace klasifikace a označování Koncentrační limity pro hodnocení a klasifikaci Pravidla označování nebezpečných CHLP Balení CHLP Změny a rušení stávajících předpisů

7 Přílohy GHS Požadavky na klasifikaci a označování Zvláštní požadavky na klasifikaci a označování Seznam rizikových vět Seznam preventivních vět GHS piktogramy Seznam harmonizovaných látek Převodní tabulky mezi klasifikacemi Seznam odvolávek

8 Nebezpečné vlastnosti podle fyzikálních vlastností 1.Výbušniny 2.Hořlavé plyny 3.Hořlavé aerosoly 4.Oxidující plyny 5.Stlačené plyny 6.Hořlavé kapaliny 7.Hořlavé tuhé látky 8.Samovolně se rozkládající látky 9.Samovznětlivé kapaliny 10.Samovznětlivé tuhé látky 11.Samozahřívající se látky 12.Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny 13.Oxidující kapaliny 14.Oxidující tuhé látky 15.Organické peroxidy 16.Žíravé pro kovy

9 Nebezpečné vlastnosti pro zdraví 1.Akutní toxicita 2.Pro kůži žíravý nebo dráždivý 3.Vážné poškození očí/oční dráždivost 4.Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest 5.Mutagenita pro zárodečné buňky, 6.Karcinogenita 7.Reprodukční toxicita 8.Specifická toxicita pro cílové orgány-po jedné expozici (R 39…, R 68…) 9. Specifická toxicita pro cílové orgány-po dlouhodobé expozici (R 48…) 10. Aspirační nebezpečí 11 Ostatní třídy

10 Nebezpečné vlastnosti pro ŽP Pro vodní prostředí - akutní nebezpečí - chronické Poškozující ozonovou vrstvu Ostatní třídy nebezpečnosti

11 Označování dle GHS PiktogramsGrafické symboly Signal words Signální slova Hazard statements Rizikové věty Precautionary statements and pictograms Bezpečnostní pokyny a grafické symboly Product identifierOznačení výrobku Piktograms ADR/RID Piktogramy dle ADR

12 Přehled symbolů

13 Bezpečnostní pokyny prevence ochrana při úniku skladování zneškodnění piktogramy pro zajištění bezpečnosti

14 Příklad označování

15 Kritéria - příklad


Stáhnout ppt "Návrh nařízení EP a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice č. 67/548/EHS a nařízení ES č. 1907/2006 Návrh nařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google